Country Detail

DateCallGridModeBandFrequency
30 Nov 20KB4MCEM66pcFT840m7.076190
30 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.076190
30 Nov 20W0BLDN60fmFT840m7.076190
30 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076190
30 Nov 20KE4WUPEM66xuFT840m7.076190
30 Nov 20K5PSNDN13woFT840m7.076190
30 Nov 20KG5EXBEL59buFT840m7.076190
29 Nov 20AE5TIEM45xeFT840m7.076190
29 Nov 20K5ITOEM12noFT840m7.076100
29 Nov 20NT5CNEM12vxFT840m7.076100
29 Nov 20K6ERFCM87wxFT840m7.076100
29 Nov 20KQ3OEM70ulFT840m7.076100
28 Nov 20KF5NIXEM10lpFT840m7.076100
28 Nov 20AB4WLEM63orFT840m7.076100
28 Nov 20KV0IEN11xdFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20AB0MBEM29daFT840m7.076100
27 Nov 20KG6IYNDM12jtFT840m7.076100
27 Nov 20N0TOEN02pwFT840m7.076100
26 Nov 20W4AFYEM32ekFT810m28.076100
26 Nov 20NJ6WCM97cqFT810m28.076100
26 Nov 20WA2VJLEL16edFT810m28.076100
26 Nov 20N0YOEM18faFT810m28.076100
26 Nov 20WB9ENBEN71nnFT810m28.076100
26 Nov 20WA0EEM38rtFT810m28.076100
26 Nov 20KD8VKKEN62xtFT810m28.076100
26 Nov 20K8SIXEN82hpFT810m28.076100
26 Nov 20N9BIGEM59esFT810m28.076100
26 Nov 20N9RCEM79thFT810m28.076100
26 Nov 20W6JGRCM87srFT810m28.076100
26 Nov 20W4AFYEM32ekFT810m28.074000
26 Nov 20KK7MIKCN88wmFT840m7.076600
26 Nov 20KB9WZHEM69xvFT840m7.076600
26 Nov 20NA0ADN70ibFT840m7.076600
26 Nov 20KM4IYOEM65nsFT840m7.076600
26 Nov 20AA5HEM15fpFT840m7.076600
26 Nov 20KD7RRDN40aoFT840m7.076600
26 Nov 20AG1TDN41bqFT840m7.076600
26 Nov 20N8DVEEM79wqFT840m7.076600
26 Nov 20NQ9REN52pmFT840m7.076600
26 Nov 20KN1OLAFN00aiFT840m7.076600
26 Nov 20NE3R/8FT840m7.076600
26 Nov 20WB0ZRDDM79lwFT840m7.076600
26 Nov 20AI7ZCN87usFT840m7.076600
26 Nov 20KE0EFDM79ksFT840m7.076600
26 Nov 20KS4WMEM87ebFT840m7.076100
26 Nov 20KE1RANDN43bqFT840m7.076600
26 Nov 20KE0WMDN83gkFT840m7.076600
26 Nov 20NE4RDDN55qtFT840m7.076600
25 Nov 20KA7QQVCM87usFT840m7.076100
25 Nov 20AI6LLCM87xiFT840m7.076100
25 Nov 20K8QREN80laFT840m7.075200
25 Nov 20KG5FRREL49wwFT840m7.075200
25 Nov 20WA0EIREN41vvFT840m7.075200
25 Nov 20N6AMQCM87vkFT840m7.075200
25 Nov 20N5DGEM20abFT840m7.075200
25 Nov 20KB5SLFEM11lrFT840m7.075200
25 Nov 20KC7DJEL29esFT840m7.075200
25 Nov 20KX0SEN21acFT840m7.075200
25 Nov 20K7PAXCN88jcFT840m7.075200
25 Nov 20W7ESRCN94jgFT840m7.075200
25 Nov 20KC3PGNFN00dpFT840m7.075200
25 Nov 20KN7NDM33xlFT840m7.075200
25 Nov 20W4CHAEL88qaFT840m7.075200
25 Nov 20NQ9IDM79knFT840m7.075200
25 Nov 20WB3JUVFM29egFT840m7.075200
25 Nov 20W4DHEEM78bcFT840m7.075200
25 Nov 20KN4MAAEM67qiFT840m7.075200
25 Nov 20N6MADM45ffFT840m7.075200
25 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.075200
25 Nov 20KF7OXODN17hpFT840m7.075200
25 Nov 20KB0QEFEN14ohFT840m7.075200
25 Nov 20AB4BADM79ooFT840m7.076229
25 Nov 20KE0SYJDM79ooFT840m7.076100
25 Nov 20KF0CHFDN70lmFT840m7.076229
25 Nov 20W7KNBCN93fqFT840m7.076229
25 Nov 20AA7OCN85qkFT840m7.076229
25 Nov 20KI7ZYCCN87vvFT840m7.076229
25 Nov 20NA4DXEM48nuFT840m7.076229
25 Nov 20KK7ARTCN85pgFT840m7.076229
24 Nov 20WB4JPGEM71gfFT810m28.076229
24 Nov 20K4KEEM78bcFT810m28.076100
24 Nov 20K6XCCM88xaFT810m28.076229
24 Nov 20N8YQXEN82ghFT810m28.076229
24 Nov 20KK4ZMBEM73cbFT810m28.076229
24 Nov 20N0CMLEM48psFT812m24.917229
24 Nov 20N5LLEL09slFT812m24.917229
24 Nov 20W4DWSEM74hcFT812m24.917229
24 Nov 20W8VSEN82cmFT812m24.917229
24 Nov 20K6ESEEL09nsFT840m7.076229
24 Nov 20NG2GCN88srFT840m7.076229
24 Nov 20KM4RTEM55ekFT840m7.076229
23 Nov 20KB3ORREN90vfFT840m7.075930
23 Nov 20W5CIAEM40wlFT840m7.075930
23 Nov 20K9FEEN51vsFT830m10.137930
23 Nov 20AG5TREM10djFT830m10.137930
23 Nov 20KD7QLUCN85prFT830m10.137930
23 Nov 20KG5CCEL09tkFT830m10.137930
23 Nov 20W8HWEL97tfFT830m10.137930
23 Nov 20AF4ODEM72gnFT830m10.137930
23 Nov 20W7OKCN86mwFT830m10.137930
23 Nov 20WB7ELYCN88xdFT830m10.137930
23 Nov 20NX1VDM67agFT830m10.137930
23 Nov 20W7DBDN41bcFT830m10.137930
23 Nov 20N7EOEL29cxFT830m10.137930
22 Nov 20WA9THIEM69FT830m10.137834
22 Nov 20N4SMGDM43bgFT830m10.137834
22 Nov 20N2OTLFM29luFT830m10.137834
22 Nov 20WW5ADN17oqFT830m10.137834
22 Nov 20N5EKOEM20fbFT830m10.137834
22 Nov 20WB4CIWDM79cfFT830m10.137834
22 Nov 20W9EGBEN61avFT840m7.075834
22 Nov 20N0SKSEN37rmFT840m7.075834
22 Nov 20N5LLCEM13odFT840m7.075834
22 Nov 20K0WOIEN21xrFT840m7.075834
21 Nov 20K7GAFDM42mkFT840m7.075834
21 Nov 20N1CCCEM28qxFT840m7.075834
21 Nov 20K9YNPDN45paFT840m7.075834
21 Nov 20WB6JJJCN85mhFT840m7.075414
21 Nov 20K0SDEL97wbFT840m7.075414
21 Nov 20KD8JDCEN82idFT840m7.075414
21 Nov 20KE5LWYEM54vmFT840m7.075900
21 Nov 20NA1KWEM49hqFT840m7.075900
20 Nov 20KE5VXDM62ogFT840m7.075900
20 Nov 20W5COVEM26exFT840m7.075900
20 Nov 20N7CRSDM42ljFT840m7.075900
20 Nov 20KK4AUMEM64frFT840m7.075900
20 Nov 20N6LZDM13bqFT840m7.075900
20 Nov 20KG5HKCEM13ocFT840m7.075900
19 Nov 20N8AWGEN81qfFT840m7.075900
19 Nov 20NX9SEN53wbFT840m7.075900
19 Nov 20N9RFJEM68woFT840m7.075900
19 Nov 20W8RESEM79siFT840m7.075900
19 Nov 20NO7BSDM26igFT840m7.075900
19 Nov 20W7PCCM97ahFT840m7.075900
19 Nov 20N4PTDM42kiFT840m7.075900
19 Nov 20KJ7OTOCN87wiFT840m7.075900
19 Nov 20K0JYDM68akFT840m7.075900
19 Nov 20N6GPDM13ctFT840m7.075900
19 Nov 20N3MKFM27hvFT840m7.075900
19 Nov 20KG4EMUEM64fsFT840m7.075900
19 Nov 20KB7NCN97apFT840m7.075900
19 Nov 20W6HBDM03utFT840m7.075900
19 Nov 20W9OSIEM49xcFT840m7.075900
19 Nov 20N6AKODM04sgFT840m7.075900
19 Nov 20NC6WDM14gsFT840m7.075900
19 Nov 20W7DZDCN87vuFT840m7.075900
19 Nov 20K6KZOEM10beFT840m7.075900
19 Nov 20W0NRPEM28uuFT840m7.075900
19 Nov 20K0DMEDN70NLFT840m7.075900
19 Nov 20KD4DRJEM94NCFT840m7.075900
19 Nov 20K2BVRCN85QJFT840m7.075900
19 Nov 20WB7UBCCN85ofFT840m7.075900
19 Nov 20WA7PVECN87teFT840m7.075447
19 Nov 20KB1OIQFN42goFT840m7.075447
19 Nov 20KI5CYMDM82qrFT840m7.075447
19 Nov 20WB2QQJFN20vvFT840m7.075800
19 Nov 20W0BCLEN10ouFT840m7.075800
19 Nov 20K1RZFM19jhFT840m7.075800
19 Nov 20WD4GZWEM76fdFT840m7.075800
19 Nov 20W0QUEM48rfFT840m7.075800
19 Nov 20K7UINCN85lnFT840m7.075800
18 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.075800
18 Nov 20KN4QMBEM83bwFT840m7.075800
18 Nov 20KD4MDCEM78feFT840m7.075800
18 Nov 20W5AJDM82vaFT840m7.075800
18 Nov 20KW4UMEM74tlFT840m7.075800
18 Nov 20KE0VMGEN34jrFT840m7.075800
18 Nov 20K5CGHEM10bnFT840m7.075800
18 Nov 20KB6CDM04reFT830m10.137800
18 Nov 20KI5GLNEM15thFT830m10.137900
18 Nov 20W7WHOCN94ilFT830m10.137900
17 Nov 20KD7HGLCN87tsFT840m7.075800
17 Nov 20KJ7OTZCN87xrFT840m7.075800
17 Nov 20WB9TRJEN61asFT840m7.075800
13 Nov 20K7VICDN28uiFT815m21.075800
13 Nov 20KS4RDM43dkFT840m7.075800
13 Nov 20W5JEBEM10cbFT840m7.075800
13 Nov 20N3YAZEN91xcFT840m7.075800
13 Nov 20W3PVEL99mcFT840m7.075800
13 Nov 20W0EAYDM79plFT840m7.075800
13 Nov 20N3XLSFN21dnFT840m7.075800
13 Nov 20N4DWDEM86uxFT840m7.075800
13 Nov 20WQ5REM24lvFT840m7.075800
13 Nov 20KI5KSEEM20fbFT840m7.075800
13 Nov 20KE7RDN31xmFT840m7.075800
13 Nov 20KI4KWREM64orFT840m7.075800
13 Nov 20W3AFN20hfFT840m7.075800
12 Nov 20KB6OJEEM12mpFT815m21.075800
12 Nov 20AE0TBEN32qhFT815m21.075800
12 Nov 20KF5TVGEM26baFT815m21.075800
12 Nov 20N0LNKEN10qtFT815m21.075800
12 Nov 20WC0GEN16ouFT815m21.075800
12 Nov 20KF5RLLEM10enFT815m21.075800
12 Nov 20N0DOWEN26vhFT815m21.075800
12 Nov 20K5FZEM53lmFT815m21.075800
12 Nov 20W5DNTEM01wqFT815m21.075800
12 Nov 20WD0FTBEN32rrFT815m21.075800
12 Nov 20W5BXEEM34ssFT815m21.075800
12 Nov 20K5HKDM09cmFT815m21.076200
12 Nov 20N7IWCN85mhFT840m7.076200
12 Nov 20WD6PDM04saFT840m7.076350
12 Nov 20N6PMDM13doFT840m7.076350
11 Nov 20N2QINEM12oxFT840m7.076350
11 Nov 20W5KYEL29fxFT840m7.076350
11 Nov 20KA4JRYEM83exFT840m7.076350
11 Nov 20N9KTEM69wvFT840m7.076350
11 Nov 20N2SRKDM79pnFT840m7.076350
11 Nov 20N2YNFFN20upFT840m7.076350
11 Nov 20N4PHHEM60jlFT840m7.076350
11 Nov 20WB7DDCN84inFT840m7.076350
11 Nov 20W7MKECN87teFT840m7.076350
11 Nov 20KI5LAKEM25veFT840m7.076350
11 Nov 20N7AMADM33wjFT840m7.076350
11 Nov 20N1ULEL95dwFT840m7.076350
11 Nov 20N6SKMCM97bpFT840m7.076300
11 Nov 20W7DHHDM58efFT840m7.076300
11 Nov 20WQ6LCM97ahFT840m7.076300
09 Nov 20KC7UBSDN74ggFT840m7.076300
09 Nov 20WA7LADDN57gbFT840m7.076300
09 Nov 20W5JKEM13lbFT840m7.076300
09 Nov 20KC8YDSEN91oeFT840m7.076300
09 Nov 20KI5DYIEM22omFT840m7.076300
09 Nov 20WB6IPQEM64loFT840m7.076300
09 Nov 20W6FVOEM00jaFT840m7.076300
09 Nov 20AA5FAEM55rqFT840m7.076300
09 Nov 20AC4SJEM97wgFT840m7.074000
09 Nov 20AE4NYEM97xgFT840m7.076300
09 Nov 20KB2DPYEM84beFT840m7.076300
09 Nov 20W8HAWEM99bkFT840m7.076300
09 Nov 20KB1EFS/2FT840m7.076300
09 Nov 20KN4WOJFM18alFT840m7.076300
09 Nov 20KG7KDJDM42lhFT840m7.076300
09 Nov 20KE3KKFN42diFT840m7.076300
08 Nov 20AJ4FEL29lmFT840m7.076300
08 Nov 20KB3LYBEN90xmFT840m7.076300
08 Nov 20K9MKEM12jiFT840m7.076300
08 Nov 20W6AAJDM12kxFT840m7.076300
08 Nov 20KC8JNVBL11aiFT840m7.076300
08 Nov 20N7BLNDM43cjFT840m7.076300
08 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076300
08 Nov 20NA4AEM64mkFT840m7.076300
08 Nov 20W5DNTEM01wqFT840m7.076300
08 Nov 20KN4WZQEM77oaFT840m7.075360
07 Nov 20KC3NYTFM19ofFT840m7.075360
07 Nov 20KG4CBIEL98isFT840m7.075360
07 Nov 20K3LAEN91sfFT840m7.075360
07 Nov 20KD0ZDEEM75cvFT840m7.075360
07 Nov 20N7GPDM42dwFT840m7.075360
07 Nov 20N5LUCEM23wkFT840m7.075360
07 Nov 20AK4ZEM75vuFT840m7.075360
07 Nov 20WB3BDHDM42ndFT830m10.137360
07 Nov 20KW7EDM33vlFT830m10.137360
07 Nov 20W7PTCN88ocFT830m10.137360
07 Nov 20KI5HDREM10unFT830m10.137360
07 Nov 20W0TUPDN98ifFT830m10.137360
07 Nov 20K0HMZDN88eeFT830m10.137360
07 Nov 20AB1QDM64pvFT830m10.137360
07 Nov 20N6CPLCN82jnFT830m10.137360
07 Nov 20N6DHUEM56rvFT830m10.137360
07 Nov 20K4ZOEM95kpFT830m10.137360
07 Nov 20KN6EYDM44aqFT830m10.137360
07 Nov 20W4AFYEM32ekFT830m10.137360
07 Nov 20KC3MSEFM19lbFT830m10.137360
07 Nov 20KE8KWFN44kbFT830m10.137360
07 Nov 20NK5GEM20efFT830m10.137360
07 Nov 20AB0RXEM48srFT830m10.137360
07 Nov 20KJ7LSMCN87WXFT830m10.137360
06 Nov 20K7BFIDN40ahFT830m10.137360
06 Nov 20NK5GEM20efFT815m21.076190
06 Nov 20WA2VJLEL16edFT817m18.101360
06 Nov 20K0UASEM08ivFT817m18.101360
06 Nov 20WA5CWPCM87wrFT817m18.101360
06 Nov 20WJ4ZWEL99jlFT817m18.101360
06 Nov 20WQ6LCM97ahFT817m18.101360
06 Nov 20AA4TMEL96uqFT817m18.101360
06 Nov 20WA9JBREM40jjFT817m18.101360
06 Nov 20WA0OFMEM28tvFT817m18.101360
06 Nov 20K0TPPEM48rkFT817m18.101360
06 Nov 20N7QTCN87xqFT817m18.101360
06 Nov 20W2BCCFN21xkFT817m18.101360
06 Nov 20KD5FZXEM12npFT817m18.101360
06 Nov 20AG5XIEL09xnFT817m18.101360
06 Nov 20WA2BOTFN30dtFT817m18.101360
06 Nov 20N5XZEL29coFT817m18.101360
06 Nov 20ND0MNEN16pvFT817m18.101360
06 Nov 20K9IGEM69vlFT817m18.101360
06 Nov 20N1ULEL95dwFT817m18.101360
06 Nov 20NV5AEM40kjFT817m18.101360
06 Nov 20N3WGMEM96ufFT817m18.101360
06 Nov 20NZ0TEM36eoFT840m7.075360
06 Nov 20W3KITFM19lbFT840m7.075360
06 Nov 20W0GLBDM78psFT840m7.075360
06 Nov 20W9MOEM48vkFT840m7.075360
06 Nov 20N1BATFM18dsFT840m7.075360
06 Nov 20W4IEEEL87tbFT840m7.075360
06 Nov 20W9KXIFN12neFT840m7.075360
06 Nov 20N1DFDFN44xoFT840m7.075360
06 Nov 20N2BRJFM29kqFT840m7.075360
06 Nov 20NF5KFEL96udFT840m7.075360
06 Nov 20N2WMFFN30qwFT840m7.075360
06 Nov 20KD2SXDEM90dkFT840m7.075360
06 Nov 20N3FLRFN00dhFT840m7.075360
06 Nov 20KJ4KVCEM65hvFT840m7.075360
06 Nov 20KW5CWEM13rjFT840m7.075360
06 Nov 20K9ACJEM20edFT840m7.076338
06 Nov 20K0TAZEM09irFT840m7.076338
06 Nov 20W1JHUEL89ubFT840m7.076338
06 Nov 20KG7VCN77waFT840m7.076338
06 Nov 20WA0YPCEN53wkFT840m7.076338
06 Nov 20W0PDDM61vqFT840m7.076338
05 Nov 20W4TMEM73txFT840m7.076338
05 Nov 20WO8JCN87wqFT840m7.076338
04 Nov 20KB4RGEM02fjFT817m18.102338
04 Nov 20AI4RBEL97uhFT817m18.102338
04 Nov 20K6EIEDM04kuFT840m7.076338
04 Nov 20W4HGEM95tpFT840m7.076338
04 Nov 20NZ6QCM98iaFT840m7.076338
04 Nov 20KN4NSLEM55moFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCF/AEEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCFEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20N1EKFM19kfFT840m7.076338
04 Nov 20KI4ETYEM84toFT840m7.076338
04 Nov 20NK4DXEL96wdFT840m7.076338
04 Nov 20N0WJSEN00toFT840m7.076338
04 Nov 20KE0QPGEM17grFT840m7.076338
04 Nov 20K2TWFN20llFT840m7.076338
04 Nov 20WD0FTBEN32rrFT840m7.076338
04 Nov 20KE2LFN21pfFT840m7.076338
04 Nov 20NU0YEM29daFT840m7.076338
04 Nov 20K1EDGFN43tvFT840m7.076338
04 Nov 20N1KMFN41iqFT840m7.076338
04 Nov 20AC0XBEN36ncFT840m7.076338
04 Nov 20KF6JXMDM13naFT840m7.076338
04 Nov 20K4SKPFM18fsFT840m7.076338
04 Nov 20N2YGFN30iuFT840m7.076338
04 Nov 20WB8JUIEN81nfFT840m7.076338
04 Nov 20WB0QGLDN70kaFT840m7.076338
04 Nov 20K6WRJDM12jrFT840m7.076338
03 Nov 20AC9QMEN70hkFT815m21.076338
03 Nov 20K3EEIFN20hvFT815m21.076338
03 Nov 20KA7QQVCM87usFT815m21.076338
03 Nov 20KK9EJEN71ljFT815m21.076338
03 Nov 20KK6AYKCM97amFT815m21.076338
03 Nov 20KB9RPEN43nvFT815m21.076338
03 Nov 20K3UAEN90vmFT815m21.076338
03 Nov 20AC9HPEM69tsFT815m21.076338
03 Nov 20K8SDEN52etFT840m7.076838
03 Nov 20N5EKOEM20fbFT840m7.076838
03 Nov 20KE8JITFM09apFT840m7.076838
02 Nov 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076838
02 Nov 20N0SETEM17iqFT840m7.076838
02 Nov 20NV8GDM42lfFT840m7.076838
02 Nov 20KD0OIXEM27ptFT840m7.076838
02 Nov 20KD2NOMFN20tiFT840m7.076838
02 Nov 20KJ7LVPDN17jpFT840m7.076838
02 Nov 20W1NRBEM85rhFT840m7.076838
02 Nov 20AC8ZEEN82hlFT840m7.076838
02 Nov 20KK3KKDM14ngFT840m7.076838
02 Nov 20WA3BMXFM29fxFT840m7.076838
02 Nov 20W1OPFN41gtFT840m7.076838
02 Nov 20WQ7FFM19kcFT840m7.076838
01 Nov 20N6ORBCM87xxFT840m7.076838
01 Nov 20N1UKFM05ttFT840m7.076838
01 Nov 20AF6ODM14ejFT840m7.076838
01 Nov 20K5VPQEM12iuFT840m7.076838
01 Nov 20W5LACEM51hhFT840m7.076838
01 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.076838
01 Nov 20KG6OWDM13cnFT840m7.076838
01 Nov 20N7TPTCN97auFT840m7.076838
01 Nov 20KF0CFEDN70nlFT840m7.076838
01 Nov 20KI7NVVDN55stFT840m7.076838
01 Nov 20AA4DDEM86unFT840m7.076838
31 Oct 20K7GIDM42ofFT840m7.076338
31 Oct 20KK6KCDM03utFT840m7.076338
31 Oct 20KN2JFM29rkFT840m7.076338
31 Oct 20KE0HAODM79kqFT840m7.076338
31 Oct 20KN6LJWCM87xxFT840m7.076128
31 Oct 20K4IUEN34raFT840m7.076128
31 Oct 20K0BREEM28hxFT840m7.076128
31 Oct 20N9RCEM79thFT840m7.076128
31 Oct 20N7KANDM78qrFT840m7.076128
31 Oct 20N7GHZDM42mmFT840m7.076128
31 Oct 20WU9BDM43dsFT840m7.076128
31 Oct 20KG4WFIEM64brFT840m7.076128
31 Oct 20W8SSMEN76tkFT840m7.076128
30 Oct 20AA2EAEM78fdFT815m21.076128
30 Oct 20N7WEJEM93swFT815m21.076128
30 Oct 20WE8QEM79wqFT815m21.076128
30 Oct 20AK4REM65keFT815m21.076128
30 Oct 20WB8AXKEM79rcFT815m21.076128
30 Oct 20KI0EBEM88bmFT815m21.076128
30 Oct 20K4EMFEM74reFT815m21.076128
30 Oct 20K8CWEN80rrFT815m21.076128
30 Oct 20KC7RGCN87vtFT840m7.076128
30 Oct 20WB6RLCDM13ssFT840m7.076128
30 Oct 20KE5HSSEM13mbFT840m7.076128
29 Oct 20WI4BEM77feFT815m21.076128
29 Oct 20N6NIIEN35snFT815m21.076128
29 Oct 20NE9UEN44bwFT815m21.076128
29 Oct 20KK9HEN62ccFT815m21.076128
29 Oct 20N6BHXCM88waFT812m24.917128
29 Oct 20KZ9DXEN61cqFT815m21.076128
29 Oct 20N5EKOEM20fbFT815m21.076128
29 Oct 20KC9ECIEN44hbFT840m7.076128
29 Oct 20AC3GOEN90vjFT840m7.076128
29 Oct 20W5SUMEM32cjFT840m7.076128
29 Oct 20N3LIFN10btFT840m7.076128
29 Oct 20KB5AAMEM00svFT840m7.076128
29 Oct 20W2AHFN21qgFT840m7.076128
29 Oct 20W0WNDDM97xsFT840m7.076128
29 Oct 20K7LFYDN18biFT830m10.138128
29 Oct 20N7EZQDN14xnFT830m10.138128
29 Oct 20WA7CPACN87xsFT830m10.138128
29 Oct 20KI7VEMCN85piFT830m10.138128
29 Oct 20AA1SUFN34klFT830m10.138128
29 Oct 20K1XHFN33tnFT830m10.138128
28 Oct 20AD5ITEM53dsFT812m24.917128
28 Oct 20AE0JMDN70fhFT812m24.917128
28 Oct 20AI4FREL88tjFT815m21.076128
28 Oct 20N2SSEL96cjFT815m21.076040
28 Oct 20K6KMCM97cpFT815m21.076040
28 Oct 20KJ7PGDDN31xeFT840m7.076040
28 Oct 20WS8NEN80gxFT840m7.076040
28 Oct 20KE0QLXEM29sbFT840m7.076040
28 Oct 20W7JHRCN94hbFT840m7.076040
28 Oct 20W2PRBFM09vmFT840m7.076040
28 Oct 20K1HTVFM18apFT840m7.076040
28 Oct 20KK0QEM29dfFT840m7.076040
28 Oct 20W1SPGEL98qdFT840m7.076040
28 Oct 20W0EETDN60niFT840m7.076040
28 Oct 20K7TYECN94ikFT840m7.076040
28 Oct 20W7WIADM42ocFT840m7.076040
28 Oct 20W9LTNEN71mgFT840m7.076040
28 Oct 20KC4RNFEM63cwFT840m7.076040
27 Oct 20W5CIAEM40wlFT815m21.076040
27 Oct 20WA9JBREM40jjFT815m21.076040
27 Oct 20KA9WAREN65cbFT815m21.076040
27 Oct 20WD0FRYEM39smFT815m21.076040
27 Oct 20WB0CFFEN34doFT815m21.076040
27 Oct 20KG5KBOEM32qjFT815m21.076040
27 Oct 20N8ZVTEN75mlFT815m21.076040
27 Oct 20N8ZVTEN75mlFT815m21.076040
27 Oct 20W4IOEEM85skFT815m21.076040
27 Oct 20W0OSEN26aoFT815m21.076040
27 Oct 20W8REGEM60jlFT815m21.076040
27 Oct 20NV4BEM64dmFT815m21.076040
27 Oct 20KC0CFEN32cgFT815m21.076040
27 Oct 20KB8BIPEM88vkFT815m21.076040
27 Oct 20W8FHF/QRPEN90caFT815m21.076040
27 Oct 20WB8JUIEN81nfFT815m21.076040
27 Oct 20W8FHF/QRPEN90caFT815m21.076040
27 Oct 20NN4EEEM83gvFT840m7.076040
27 Oct 20W1WWBEM95nsFT840m7.076040
27 Oct 20K2CNNEM63bfFT840m7.076040
27 Oct 20KC4UCTEM73tvFT840m7.076040
27 Oct 20KC2NMKFM15mbFT840m7.076040
27 Oct 20KQ5UEM20hbFT840m7.076040
27 Oct 20N3TOGFM19paFT840m7.076040
27 Oct 20NA2RFM29tnFT840m7.076040
27 Oct 20AK7SJCN87uvFT840m7.076040
27 Oct 20W0SEIEN35mgFT840m7.076040
27 Oct 20K7YDDN45stFT840m7.076040
27 Oct 20AF7ZDN40dhFT840m7.076040
27 Oct 20NA0XDM79ooFT840m7.076040
27 Oct 20W5TPZDM65rdFT840m7.076040
27 Oct 20N7DENDN71odFT840m7.074000
27 Oct 20KJ7BESDN40dgFT840m7.076040
27 Oct 20WU8UCN88raFT830m10.138040
27 Oct 20KF5JMDEL19xwFT830m10.138040
27 Oct 20KB8UJBEN90hfFT830m10.138040
27 Oct 20K0FBVEN41rnFT830m10.138040
27 Oct 20KD4CJOEM73prFT830m10.138040
27 Oct 20WA5PSAEM16xaFT830m10.138040
27 Oct 20K0NCEN10soFT830m10.138040
27 Oct 20NN4HEM76mxFT830m10.138040
27 Oct 20WA7DHQDM42oeFT830m10.138040
27 Oct 20AC3LZFM29fbFT830m10.138040
27 Oct 20K8OMEN42ebFT817m18.102040
26 Oct 20W0TUPDN98ifFT817m18.102040
26 Oct 20W0WNDDM97xsFT817m18.102040
26 Oct 20W5GDLEM15fmFT817m18.102040
26 Oct 20NZ0FEM28qxFT817m18.102040
26 Oct 20NC9TEN51woFT817m18.102040
26 Oct 20K0TCEN35kaFT817m18.102040
26 Oct 20N5FWBEL29kmFT817m18.102040
26 Oct 20KV9IEM38unFT817m18.102040
26 Oct 20N2CEPFN20slFT817m18.102040
26 Oct 20W5MIGEM00kcFT817m18.102040
26 Oct 20K0SHEN23kdFT817m18.102040
26 Oct 20WA0BZAEM48nsFT817m18.102040
26 Oct 20KC5KEEL29kkFT817m18.102040
26 Oct 20NN2TEM90edFT817m18.102040
26 Oct 20W5DDEL09xqFT817m18.102040
26 Oct 20KD5WYEM26reFT817m18.102040
26 Oct 20KX8GEN74vgFT817m18.102040
26 Oct 20W5VYHEM44awFT817m18.102040
26 Oct 20KC0CFEN32cgFT817m18.102040
26 Oct 20W0IZDM68awFT817m18.102040
26 Oct 20K5RKSEM15gjFT817m18.102040
26 Oct 20K0WLCEN41ksFT817m18.102040
26 Oct 20W9LLEM13pbFT817m18.102040
26 Oct 20W0GMVEM28sxFT817m18.102040
26 Oct 20KD3FBFM19jeFT817m18.102040
26 Oct 20N8LSUEN90atFT817m18.102040
26 Oct 20N2TSQEN53stFT817m18.102040
26 Oct 20AA9RREN62bmFT817m18.102040
26 Oct 20W4MRJEL98auFT817m18.102040
26 Oct 20KZ9DXEN61cqFT817m18.102040
26 Oct 20AE0JMDN70fhFT817m18.102040
26 Oct 20K5CPREM13lbFT815m21.076040
26 Oct 20NS4PEL87tbFT840m7.076040
26 Oct 20AB8JLEN90fuFT840m7.076040
26 Oct 20WA3ERQFN20mcFT840m7.076040
26 Oct 20K8GIBEM89avFT840m7.076040
26 Oct 20KA8YGLEN91geFT840m7.076040
26 Oct 20K6KYDM04nfFT840m7.075840
26 Oct 20NR5ODM33vrFT840m7.075840
26 Oct 20K0YIDM78lkFT840m7.075840
26 Oct 20AD0TPDM78prFT840m7.075840
26 Oct 20AC1MXFN34tfFT840m7.075840
26 Oct 20KM6LBWDM04reFT840m7.075840
26 Oct 20KM6ECHDM04raFT840m7.075840
26 Oct 20N7SEDM68blFT840m7.075840
26 Oct 20N2WKSFN20xvFT840m7.075840
26 Oct 20AG7JGDM42ofFT840m7.075840
26 Oct 20W3FOXFM19sbFT840m7.075840
25 Oct 20KC9MEGEN52tiFT817m18.101840
25 Oct 20WB0CJBEM65loFT817m18.101840
25 Oct 20KG5EIUEM13rbFT817m18.101840
25 Oct 20KE5WCTEM10ggFT817m18.101840
25 Oct 20KN6CLPDM13hvFT840m7.075840
25 Oct 20W2JANFN31chFT840m7.075840
25 Oct 20KO4BMDEM65saFT840m7.075840
24 Oct 20NT5EEDM81tvFT815m21.076250
24 Oct 20W0BVDM68wsFT815m21.076250
24 Oct 20KF9KVEN52etFT815m21.076250
24 Oct 20KA5ETSFM05lvFT815m21.076250
24 Oct 20AD5ITEM53dsFT815m21.076250
24 Oct 20WA5MDEM12pvFT815m21.076250
24 Oct 20KE5WCTEM10ggFT815m21.076250
24 Oct 20K1HZEM13peFT815m21.076250
24 Oct 20NR0QEM39sjFT815m21.076250
24 Oct 20WB5XXEM33pgFT815m21.076250
24 Oct 20KI5BYNEM25olFT815m21.076250
24 Oct 20NM9PEM68kpFT815m21.076250
24 Oct 20N4WIFM14bgFT812m24.917250
24 Oct 20WD4OINFM14beFT812m24.917250
24 Oct 20KK4HEGEM95ijFT812m24.917250
24 Oct 20KE0LEM75neFT812m24.917250
24 Oct 20W4UWCEM77qtFT812m24.917250
24 Oct 20N4HIDEM66swFT812m24.917250
24 Oct 20KG4YJSEM90efFT812m24.917250
24 Oct 20N9KTEM69wvFT812m24.917250
24 Oct 20AA9RREN62bmFT812m24.917250
24 Oct 20KJ4UCEM74qcFT812m24.917250
24 Oct 20N2CJNCM87xgFT812m24.917250
24 Oct 20AA8SWEM79tdFT812m24.917250
24 Oct 20K3VNEL98qbFT812m24.917250
24 Oct 20K8CREM79tiFT812m24.917250
24 Oct 20K8NVREN91deFT812m24.917250
24 Oct 20WA9THIEM69hnFT812m24.917250
24 Oct 20N4YFDEM96nfFT812m24.917250
24 Oct 20KE8KMXFM09amFT812m24.917250
24 Oct 20KG4IXSFM06huFT812m24.917250
24 Oct 20WB4CTXEM78xqFT812m24.917250
24 Oct 20W8PPEM89brFT812m24.917250
24 Oct 20W4MAYEL97ugFT812m24.917250
24 Oct 20K6ERFCM87wxFT812m24.917250
24 Oct 20AJ8MHEN66hmFT812m24.917250
24 Oct 20N9TNTEN71lpFT812m24.917250
24 Oct 20W3KITFM19lbFT812m24.917250
24 Oct 20K0PTEM94jcFT812m24.917250
24 Oct 20WU6KCM87xjFT812m24.917250
24 Oct 20WA3WZRFN00beFT812m24.917250
24 Oct 20N5KOCM97aaFT812m24.917250
24 Oct 20KA8OATEN91mhFT840m7.076250
24 Oct 20W1REFN42cwFT840m7.076250
24 Oct 20KC2DUXFM29oeFT840m7.076250
24 Oct 20WA9THIEM69hnFT840m7.076250
24 Oct 20K2TAVFN33ikFT840m7.076250
24 Oct 20KD9NRGEN63bjFT840m7.076250
24 Oct 20N5BCAEM12oxFT840m7.076250
24 Oct 20KD9PODEN52vaFT840m7.076250
24 Oct 20KS4OTEM83ijFT840m7.076250
24 Oct 20NM4WEM82bvFT840m7.076250
24 Oct 20W9MDBEM49hvFT840m7.076250
24 Oct 20W3VLFM29bqFT840m7.076250
24 Oct 20W9RFEM57luFT840m7.076250
24 Oct 20KD5YSEM31qwFT840m7.076250
22 Oct 20WD5GNXEM74paFT815m21.076330
22 Oct 20WB4CTXEM78xqFT815m21.076330
22 Oct 20N9BTEN62adFT815m21.076330
22 Oct 20W6DRCM87xfFT840m7.076330
22 Oct 20N9PYAEN62cpFT840m7.076330
22 Oct 20KK4TSSEM78ceFT840m7.076330
22 Oct 20WE8REM79wqFT840m7.076330
21 Oct 20W9VOBEL98auFT817m18.102830
21 Oct 20KC1NYYFN42avFT817m18.102830
21 Oct 20K1FWJFN32obFT817m18.102830
21 Oct 20K4KAYEM95qgFT817m18.102830
21 Oct 20KS4SFM04mpFT817m18.102830
21 Oct 20NK7IDN18toFT817m18.102830
21 Oct 20W1BFAFN44tgFT817m18.102330
21 Oct 20N7KDTEM64roFT812m24.917330
21 Oct 20W3LLFM19rlFT812m24.917330
21 Oct 20AC8TOEN82ceFT812m24.917330
21 Oct 20WD5ACRDM78qgFT840m7.076330
21 Oct 20W7WHOCN94ilFT840m7.076330
21 Oct 20W5DDSEL09rnFT840m7.076330
21 Oct 20N5XZEL29coFT840m7.076330
21 Oct 20W9ICKEL98paFT840m7.076330
21 Oct 20AB5HLEM12nrFT840m7.076330
21 Oct 20KC7VHCN85qmFT840m7.076330
21 Oct 20K6VHFDM43cgFT840m7.076330
21 Oct 20KR7XCN85okFT840m7.076330
21 Oct 20WY7MMDN71oeFT840m7.074000
21 Oct 20K2LNSFN21deFT840m7.076330
21 Oct 20K7PJMCN85pkFT840m7.076330
21 Oct 20N7JFFDN46boFT840m7.076330
21 Oct 20W0IBADN70qbFT840m7.076330
21 Oct 20KC8SESEN75lfFT840m7.076330
21 Oct 20KG5RJEM12oxFT840m7.076330
21 Oct 20W3FJFN11lgFT840m7.076330
21 Oct 20W6SMKDM12mpFT840m7.076330
21 Oct 20W4IOEEM85skFT840m7.076330
21 Oct 20WO3HEN91uoFT840m7.076330
21 Oct 20W7GECN87wpFT840m7.076330
21 Oct 20K7BABCN87ujFT840m7.076330
21 Oct 20K7OWWCN84jcFT840m7.076330
21 Oct 20WB7CYODN22soFT840m7.076330
21 Oct 20KJ9PEN50mnFT840m7.076330
21 Oct 20W6AERCM87spFT815m21.076330
21 Oct 20N5AOEM20ffFT815m21.076330
21 Oct 20W5GOLEM25UFFT815m21.076330
21 Oct 20KG5EIUEM13rbFT815m21.076330
20 Oct 20KF5WCPEM25tlFT815m21.076330
20 Oct 20KC7DJEL29esFT815m21.076330
20 Oct 20KB5WCKEM12juFT815m21.076330
20 Oct 20K9ATXEN53ucFT815m21.074000
20 Oct 20K8CREM79tiFT815m21.076330
20 Oct 20AA4SSFM07abFT815m21.076330
20 Oct 20KI4ABSEM85taFT815m21.076330
20 Oct 20K9WKDEN52xaFT815m21.076330
20 Oct 20WV8DXEM99idFT815m21.076330
20 Oct 20KE0TLEN34itFT815m21.076330
20 Oct 20KB4MCEM66pcFT815m21.076330
20 Oct 20K9IGEM69vlFT815m21.076330
20 Oct 20K4KEEM78bcFT815m21.076330
20 Oct 20KE5PCVEM31sgFT815m21.076330
20 Oct 20K9IHMEM86fcFT815m21.076330
20 Oct 20N0ATEN34gxFT815m21.076330
20 Oct 20KG6PHEM13ocFT815m21.076330
20 Oct 20AB4EJEM63fjFT815m21.076330
20 Oct 20WQ5REM24lvFT815m21.076330
20 Oct 20KG5HTHEM02wiFT815m21.076330
20 Oct 20K9BIZEN53ubFT815m21.076330
20 Oct 20KE9CKEN60niFT815m21.076330
20 Oct 20KJ9PEN50mnFT815m21.076330
20 Oct 20WB2QJEM85cvFT815m21.076330
20 Oct 20W9AVEN53gbFT815m21.076330
20 Oct 20AA0NEN42faFT815m21.076330
20 Oct 20K9RUEM69wsFT815m21.076330
20 Oct 20W0LENEN51txFT815m21.076330
20 Oct 20WB0HTWEM48tqFT812m24.917330
20 Oct 20WB2QJEM85cvFT812m24.917330
20 Oct 20K9RUEM69wsFT812m24.917330
20 Oct 20W6SRCM98lpFT812m24.917330
20 Oct 20AC4VVEM78cdFT812m24.917330
20 Oct 20AI0Y/9FT812m24.917330
20 Oct 20KD8SIEM79wrFT812m24.917330
19 Oct 20W0QUEM48rfFT815m21.074000
19 Oct 20KC0LREM28tvFT815m21.075930
19 Oct 20KW4SPEM64nmFT815m21.075930
19 Oct 20WB0NEN34htFT815m21.075930
19 Oct 20W6OJNCM87umFT815m21.075930
19 Oct 20K6PSTCM87ssFT815m21.075930
19 Oct 20KE8YEN91geFT815m21.075930
19 Oct 20KC8DIXEN80lbFT815m21.075930
19 Oct 20AE6QEEM55ciFT815m21.075930
19 Oct 20WD8ANZEN80qqFT815m21.075930
19 Oct 20KB0XYEN41rnFT815m21.075930
19 Oct 20N9PYAEN62cpFT815m21.075930
19 Oct 20K5EWEM40acFT815m21.075930
19 Oct 20W9SUSEN61epFT815m21.075930
19 Oct 20W4UWCEM77qtFT815m21.076330
19 Oct 20NQ0WEM27tuFT815m21.076330
19 Oct 20N7ZZEN64boFT815m21.076330
19 Oct 20K4AFEEM55tqFT815m21.076330
19 Oct 20N5HHSEL29fuFT815m21.076330
19 Oct 20N9SESEN61inFT815m21.076330
19 Oct 20KN4RNOEM73qkFT815m21.076330
19 Oct 20K4KAYEM95qgFT815m21.076330
19 Oct 20N9AKREN61cpFT815m21.076330
19 Oct 20AA8SWEM79tdFT815m21.076330
19 Oct 20W9YSXEM79bpFT815m21.076330
19 Oct 20AE8SEM79vcFT815m21.076330
19 Oct 20KK8MMEN82ghFT840m7.076330
19 Oct 20W8DOLFM19alFT840m7.076330
19 Oct 20W3AEMFM29hvFT840m7.076330
19 Oct 20N9MKCEN71jdFT840m7.076330
19 Oct 20N1ULEL95dwFT840m7.076330
19 Oct 20KD0YTIEN21bgFT820m14.076500
19 Oct 20N1QKDDM43bgFT820m14.076500
19 Oct 20W4GIBEM56jaFT820m14.076500
18 Oct 20KD9BZDEN60xgFT820m14.076000
18 Oct 20K4CYEM74PBFT820m14.076000
18 Oct 20W4TMEM73txFT820m14.076000
17 Oct 20KD9KOIEN50mlFT840m7.076000
17 Oct 20K4CAEEM94ncFT840m7.076000
17 Oct 20NA4CEM65gxFT840m7.076000
17 Oct 20W5DFDEM46fiFT840m7.076000
17 Oct 20KB7HDXCN96rnFT840m7.076000
17 Oct 20WB4XFM06blFT840m7.076000
16 Oct 20KI5JGEM12ksFT817m18.102000
16 Oct 20AI5IIEM72nmFT817m18.100000
16 Oct 20NS9IEN64asFT817m18.102000
16 Oct 20WK4XEM93cuFT817m18.102000
16 Oct 20KA8GEN80wcFT817m18.102000
16 Oct 20WA0AFDEM48rpFT817m18.102000
16 Oct 20WA8MCDEN72ggFT817m18.102000
16 Oct 20KN4JXEM37wnFT817m18.102000
16 Oct 20WB5KUOEM12imFT817m18.102000
16 Oct 20N0ABAEM17guFT817m18.102000
16 Oct 20AB3JNEM55bfFT817m18.102000
16 Oct 20N2YNFFN20upFT817m18.102000
16 Oct 20KB0WLTEN27nkFT817m18.102000
16 Oct 20AJ6CECM89maFT817m18.102000
16 Oct 20KA6RWLCN87txFT817m18.102000
16 Oct 20AK5XEM12pvFT817m18.102000
16 Oct 20KD5SYIDM81uuFT820m14.076000
16 Oct 20WD4LYVEM81eqFT840m7.077000
16 Oct 20KO4EUFFM18esFT840m7.077000
16 Oct 20WO2EFN21bfFT840m7.077000
16 Oct 20W1ATVFN31omFT840m7.077000
16 Oct 20K9NPEN55ktFT840m7.077000
16 Oct 20WI9YZAEN53hbFT840m7.076800
16 Oct 20KB8TXZEN82irFT840m7.076800
16 Oct 20K0KPEN36vwFT840m7.076230
16 Oct 20N7CTBCN85mmFT840m7.076230
16 Oct 20NI0PEN00qtFT840m7.076230
16 Oct 20W8MEJCM87ulFT820m14.076300
16 Oct 20N0LUFDM78PSFT820m14.076300
15 Oct 20AA9JSEN51wsFT820m14.076300
15 Oct 20K0FCLEM17vvFT820m14.076300
15 Oct 20W1ESFM06haFT820m14.076300
15 Oct 20AJ4HWEM75vuFT820m14.076300
15 Oct 20K0SRLEN41qnFT820m14.076300
15 Oct 20KB7VMSCN87tmFT820m14.076300
15 Oct 20W2HYWFN20egFT820m14.076300
15 Oct 20W1AUVFN32iiFT820m14.076300
15 Oct 20W1HBRFN31gkFT820m14.076300
15 Oct 20K9IHMEM86fcFT820m14.076300
15 Oct 20W3TFM19cbFT820m14.076300
15 Oct 20K3PZEM10emFT820m14.074000
15 Oct 20KK0MCM97cpFT820m14.076300
15 Oct 20K8TBEN72bvFT815m21.076300
15 Oct 20KM8AMEN80baFT815m21.076300
15 Oct 20W3VACEM62tmFT815m21.076300
15 Oct 20AA9GEEN50gqFT815m21.076300
15 Oct 20WA9KIAEM49wcFT815m21.076300
15 Oct 20NY4JBEM66qbFT815m21.076300
15 Oct 20K7ZYVEM50mlFT817m18.100000
15 Oct 20WB0NEN34htFT817m18.102800
15 Oct 20N5DTXEM12pvFT817m18.102800
15 Oct 20KB5PGYEL29knFT817m18.102800
15 Oct 20N0DPREM29saFT817m18.102300
15 Oct 20WB6EWMCM96huFT817m18.102300
15 Oct 20KF6RJDM13aqFT840m7.076800
15 Oct 20AG5XIEL09xnFT840m7.075850
15 Oct 20K8JRGEM89lwFT840m7.075850
15 Oct 20AB9QDEN61dqFT840m7.076300
15 Oct 20N5TUEM37iiFT840m7.076300
15 Oct 20NF7EDM45ffFT840m7.076300
15 Oct 20N2MSFFN12pvFT840m7.076300
14 Oct 20N5HHSEL29fuFT817m18.102187
14 Oct 20N9ITBEN61opFT817m18.102187
14 Oct 20N0BWEM50ljFT817m18.102187
14 Oct 20W5BXEEM34ssFT817m18.102187
14 Oct 20N9KTEM69wvFT817m18.102187
14 Oct 20K4UOJEM66xuFT817m18.102187
14 Oct 20W4EVVEM64psFT815m21.076187
14 Oct 20WB2UBWEM66stFT815m21.076187
14 Oct 20WT4CEM84psFT815m21.076187
14 Oct 20N9ITBEN61opFT815m21.076187
14 Oct 20W4LIDEM77jaFT815m21.076187
14 Oct 20KA0MLXEN53jeFT815m21.076187
14 Oct 20WK4XEM93cuFT815m21.076187
14 Oct 20K3YPEN91osFT815m21.076187
14 Oct 20K9FEEN51vsFT815m21.076187
14 Oct 20W8TBEN91daFT815m21.076187
14 Oct 20KM4RLEL88trFT815m21.076187
14 Oct 20W4MCEM95mbFT815m21.076187
14 Oct 20NS9IEN64asFT815m21.076187
14 Oct 20KD6HWIEM69urFT815m21.076187
14 Oct 20NE8ZEN82bkFT815m21.076187
14 Oct 20K0PTEM94jcFT815m21.074000
14 Oct 20K7CSEN62dbFT815m21.076187
14 Oct 20W9XBEN61dwFT815m21.076187
14 Oct 20WA9TBAEN42srFT815m21.076187
14 Oct 20W6RYICM97afFT815m21.076187
14 Oct 20W0NFSEM48qoFT815m21.076187
14 Oct 20KZ9GEM48xrFT815m21.076187
14 Oct 20K8UHLEM78ffFT815m21.076187
14 Oct 20KM0MEM48osFT815m21.076187
14 Oct 20WB0CJBEM65loFT815m21.076187
14 Oct 20KM4IYEM77nfFT815m21.076187
14 Oct 20KJ4UCEM74qcFT815m21.076187
14 Oct 20WA3WNTEN90xuFT815m21.076187
14 Oct 20AC5OEL49rqFT815m21.076187
14 Oct 20NC6DCM87ssFT840m7.076187
14 Oct 20AA6IODM03xuFT840m7.076187
14 Oct 20KB7MMCN82niFT840m7.076187
14 Oct 20WB4CIWDM79cfFT840m7.076187
14 Oct 20KU1CWCN85rqFT840m7.076187
14 Oct 20KN7KCN85nnFT840m7.076187
14 Oct 20KD7HCN87vqFT840m7.076187
14 Oct 20AB0QNEM47qvFT830m10.138187
14 Oct 20WB0IWGEN06phFT820m14.076687
13 Oct 20KB2DPYEM84BEFT820m14.076687
13 Oct 20AA8SWEM79tdFT820m14.076687
13 Oct 20K5VJZEM35kgFT817m18.102187
13 Oct 20KA4RUREM48vrFT817m18.102187
13 Oct 20KB8ZUNEN81xjFT817m18.102187
13 Oct 20W7VACN84omFT817m18.102187
13 Oct 20K9AANEM78fdFT817m18.102187
13 Oct 20KB5WCKEM12juFT817m18.102187
13 Oct 20AE0DCEM49obFT817m18.102187
13 Oct 20K0YLEN17mtFT817m18.102187
13 Oct 20K1HZEM13peFT817m18.102187
13 Oct 20K4ZBBEM65stFT840m7.076187
13 Oct 20N3NVAFN20itFT840m7.076187
13 Oct 20K9REEN62ccFT840m7.076187
13 Oct 20KB1RZAFN33smFT840m7.076187
13 Oct 20N2PTBEM65tvFT840m7.076187
13 Oct 20WA2VCQEL87ouFT840m7.076187
13 Oct 20W3DPSDM79mmFT840m7.074000
13 Oct 20KZ9PEM59kjFT840m7.076187
13 Oct 20KI7RICN85qpFT830m10.138187
13 Oct 20W9RTBEN51wxFT830m10.138187
13 Oct 20KF5JMDEL19xwFT830m10.138187
13 Oct 20W7MTLCN85qjFT830m10.138187
13 Oct 20KB1EFSFN42hcFT830m10.138187
13 Oct 20AI5NEEM00lrFT820m14.076187
13 Oct 20KN7KCN85nnFT820m14.076187
13 Oct 20WI4REM73qjFT820m14.076187
12 Oct 20WA6QGHDM13vqFT817m18.102187
12 Oct 20KG5HTHEM02wiFT817m18.102187
12 Oct 20KD0MOAEM13icFT817m18.102187
12 Oct 20KN5YEM12rxFT817m18.102187
12 Oct 20NR0PEM28jsFT817m18.102187
12 Oct 20KW7EDM33vlFT817m18.102187
12 Oct 20AG5VEEM20eaFT817m18.102187
12 Oct 20K0VMEN42dbFT817m18.102187
12 Oct 20KB9ZMEM57ovFT817m18.102187
12 Oct 20W5COVEM26exFT817m18.102187
12 Oct 20KC9YTTEN40xwFT817m18.102187
12 Oct 20W5IEM13rrFT817m18.102187
12 Oct 20KE0RDRDM79npFT840m7.076187
12 Oct 20K6RWMDM14edFT840m7.076187
12 Oct 20KB7RUQDN31xdFT840m7.076187
12 Oct 20W5RJDCM97bfFT840m7.076187
12 Oct 20WB8TDGEM89btFT840m7.076187
12 Oct 20AK4CBFM05vqFT840m7.076187
12 Oct 20KC8BUDEM79uwFT840m7.076187
12 Oct 20N3BASFN00koFT840m7.076187
12 Oct 20KE6SHLDM06dtFT840m7.076187
12 Oct 20AE6NNDM13jwFT840m7.076187
12 Oct 20W6FTDM13dlFT820m14.076187
12 Oct 20N8HCDM25mxFT820m14.076187
12 Oct 20KW7EDM33vlFT820m14.076187
12 Oct 20W6JCHDM13vqFT820m14.076187
12 Oct 20KC8JNVBL11aiFT820m14.076187
12 Oct 20W9RPMEN43jsFT820m14.076187
12 Oct 20KM4RLEL88trFT820m14.076187
12 Oct 20K5HTEEM12JTFT817m18.102187
11 Oct 20N7UPCN97aoFT817m18.102187
11 Oct 20N5TTIEM34qnFT817m18.102187
11 Oct 20KE0TTDEM29rjFT817m18.102187
11 Oct 20W8WKEEL16ddFT817m18.102187
11 Oct 20N2JTEM22onFT817m18.102200
11 Oct 20KT4EPEM55cfFT817m18.102200
11 Oct 20KF7JZEM44vuFT817m18.102200
11 Oct 20KE0PRXCO45diFT817m18.102200
11 Oct 20KA0JWCEN34fkFT817m18.102200
11 Oct 20W5CIAEM40wlFT817m18.102200
11 Oct 20KF5WCPEM25tlFT817m18.102200
11 Oct 20W1SKUEN82jsFT817m18.102200
11 Oct 20K0WB/PFT817m18.100000
11 Oct 20AA6RECM97agFT817m18.102200
11 Oct 20N4PSKEL97ucFT817m18.102187
11 Oct 20N1EKFM19kfFT817m18.102200
11 Oct 20NE4SEM74saFT817m18.102200
11 Oct 20W0TLEEN35ogFT817m18.102200
11 Oct 20WD5DHKEM12rlFT817m18.102200
11 Oct 20KB9FDXEN52ugFT817m18.102200
11 Oct 20N2OHPEM60trFT817m18.102200
11 Oct 20KJ6DZBCM87uuFT817m18.102200
11 Oct 20WD0FRYEM39smFT817m18.102200
11 Oct 20AA9GEEN50gqFT817m18.102200
11 Oct 20WA8AHZFM18itFT840m7.076200
11 Oct 20N1GBEFN31lpFT840m7.076200
11 Oct 20KS1PPYFM18crFT840m7.076200
11 Oct 20N0GLJDM69inFT840m7.076200
11 Oct 20K5ENGEL29erFT840m7.076200
11 Oct 20K0GURDM79ptFT840m7.076200
11 Oct 20KD8WBZEN81dnFT840m7.076200
11 Oct 20N5LLEL09slFT840m7.076200
11 Oct 20KA9ONWEN52wuFT840m7.076200
11 Oct 20KD1ELKDM43diFT830m10.138200
11 Oct 20KR7LDDN33xpFT830m10.138200
11 Oct 20N7YIQDM45dcFT830m10.138200
11 Oct 20AG7KUDM43giFT830m10.138200
11 Oct 20N7URHCN87vlFT830m10.138200
11 Oct 20K7CWCCN87uvFT830m10.138200
11 Oct 20KI5JGEM12ksFT830m10.138200
11 Oct 20KA7EIIDN43akFT830m10.138200
11 Oct 20K9XEEN50kpFT830m10.138200
11 Oct 20K0KVCN88ufFT830m10.138200
11 Oct 20W5MIGEM00kcFT830m10.138200
11 Oct 20AE0XEM26rvFT830m10.138200
11 Oct 20WB0MHDN70kjFT830m10.138200
10 Oct 20K4LXXFM16wtFT820m14.076200
10 Oct 20W1BUBDM93bmFT820m14.076200
10 Oct 20WA2ONGFM08pjFT820m14.076200
10 Oct 20W9DDSEN51xeFT817m18.102193
10 Oct 20K9DHEN72gwFT817m18.102193
10 Oct 20W5XOEM10psFT817m18.102193
10 Oct 20WA9OJJFN00bpFT817m18.102193
10 Oct 20KD5YSEM31qwFT817m18.102193
10 Oct 20WB4JPGEM71gfFT817m18.102193
10 Oct 20KU4PYEM62wjFT817m18.102193
10 Oct 20W0QUEM48rfFT817m18.102193
10 Oct 20W4DTAEM55dbFT817m18.102193
10 Oct 20KF5JMDEL19xwFT817m18.102193
10 Oct 20WV8DXEM99idFT817m18.102193
10 Oct 20K0MBCEM20haFT817m18.102193
10 Oct 20AC9OEN52teFT817m18.102193
10 Oct 20N0DOWEN26vhFT817m18.102193
10 Oct 20NJ6WCM97cqFT817m18.102193
10 Oct 20K5DX/50FT817m18.102193
10 Oct 20WQ5LEM50jlFT817m18.102193
10 Oct 20KB1EFSFN42hcFT817m18.100000
10 Oct 20K7VICDN28uiFT817m18.100000
10 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076193
10 Oct 20N7ELLDM43ajFT840m7.076193
10 Oct 20N0KVDM79qmFT840m7.076193
10 Oct 20N8KDXEM98hlFT840m7.076193
10 Oct 20AF4ODEM72gnFT840m7.076193
10 Oct 20K4RGNFM05pvFT840m7.076193
10 Oct 20K6VIBCN84juFT840m7.076193
10 Oct 20N3KCRFN10lwFT840m7.076193
10 Oct 20NC3OFN10keFT840m7.076193
10 Oct 20KC4ESEL98jvFT840m7.076193
10 Oct 20KI7NNSCN87rdFT840m7.076193
10 Oct 20N7XSCN88sdFT840m7.076193
10 Oct 20KJ7JUICN84lwFT840m7.076193
10 Oct 20K1GUYFN42avFT840m7.076193
10 Oct 20K7LIDN41csFT840m7.076193
10 Oct 20KK7AIDM26laFT840m7.076193
10 Oct 20ND0MNEN16pvFT840m7.076193
10 Oct 20KE0YRNEM29rfFT840m7.076193
10 Oct 20N6AKODM04sgFT840m7.074000
10 Oct 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
10 Oct 20W3TFM19cbFT840m7.076193
10 Oct 20NK1IFN43ttFT840m7.076193
10 Oct 20W9FIDM42phFT840m7.076193
10 Oct 20N0GTODM59rcFT820m14.076193
10 Oct 20K0AEBEN42eaFT820m14.076193
09 Oct 20AJ6IYCM87tsFT820m14.076193
09 Oct 20K1HZEM13peFT820m14.076193
09 Oct 20AE1TFN43dsFT820m14.076193
09 Oct 20KC3MALFM28jqFT820m14.076193
09 Oct 20KB6DYACM97uxFT820m14.076193
09 Oct 20KI5BMXDM95ceFT820m14.076193
09 Oct 20N1TRKFN34kcFT820m14.076193
09 Oct 20K5PSEM13wcFT820m14.076193
09 Oct 20W5GNRCN87wrFT820m14.076193
09 Oct 20K3JGJFM29dxFT820m14.076193
09 Oct 20W4JEHEL95tpFT820m14.076193
09 Oct 20K3UAEN90vmFT820m14.076120
09 Oct 20W9MXQEN53wfFT817m18.102120
09 Oct 20K8DTFEM79vkFT817m18.102120
09 Oct 20K1GUYFN42avFT817m18.102120
09 Oct 20KB9JJFEN54tgFT817m18.102120
09 Oct 20N0ATEN34gxFT817m18.102120
09 Oct 20KB4VLFN13fbFT817m18.102120
09 Oct 20K3UAEN90vmFT817m18.102120
09 Oct 20N4HIDEM66swFT817m18.102120
09 Oct 20WA4JKEM64hwFT817m18.102120
09 Oct 20N2SSEL96cjFT817m18.102120
09 Oct 20K7CSEN62dbFT817m18.102120
09 Oct 20WW5GEM31skFT817m18.102120
09 Oct 20WS5GPAEM13xgFT817m18.102120
09 Oct 20K4UUEM66rwFT817m18.102120
09 Oct 20N4NQEM84aaFT817m18.102120
09 Oct 20KU9ZEN62daFT817m18.102120
09 Oct 20AB4DXEM64dmFT817m18.102120
09 Oct 20KW4YAEM78taFT817m18.102120
09 Oct 20KF5JMDEL19xwFT817m18.102120
09 Oct 20N4PTDM42kiFT817m18.102120
09 Oct 20K5UAKEM44xxFT817m18.102120
09 Oct 20KE9CKEN60niFT817m18.102120
09 Oct 20W9MOEM48vkFT817m18.102120
09 Oct 20W2FVCN95gwFT840m7.076120
09 Oct 20WD9HTIEM76geFT840m7.076120
09 Oct 20KD4YSJDM34xsFT840m7.076120
09 Oct 20N7RIDN71mfFT840m7.076120
09 Oct 20KF5TVGEM26baFT840m7.076120
09 Oct 20KG7PQJDN13roFT840m7.076120
09 Oct 20W5KDIDM81tuFT840m7.076120
09 Oct 20N9XGEN60vlFT840m7.076120
09 Oct 20K2ANTDM09dbFT820m14.074000
09 Oct 20K5XOMEM20whFT820m14.076120
09 Oct 20K8LSEM10cjFT820m14.076120
09 Oct 20W0LVCM87wxFT820m14.076120
09 Oct 20W7CQQDM33xvFT820m14.076120
09 Oct 20W5JACEM40kiFT820m14.076120
08 Oct 20K8CWEN80rrFT817m18.100457
08 Oct 20N4LSJEM79sfFT817m18.100457
08 Oct 20N5LPTEM20wcFT817m18.100457
08 Oct 20NG1HEL06vgFT817m18.100457
08 Oct 20W3DQSEM95odFT817m18.100457
08 Oct 20N7ROCN88ssFT817m18.101310
08 Oct 20K4ZOEM95kpFT817m18.101310
08 Oct 20KF4UDLEM50wsFT817m18.101310
08 Oct 20AK6RDM13ihFT817m18.101310
08 Oct 20NY4JBEM66qbFT817m18.101310
08 Oct 20WB2UBWEM66stFT817m18.101310
08 Oct 20N6JOJDM12muFT817m18.101310
08 Oct 20KW9UEN61avFT817m18.101310
08 Oct 20WB4CTXEM78xqFT817m18.101310
08 Oct 20N7BTCN88rtFT817m18.101310
08 Oct 20K8DIDEN63sxFT817m18.101310
08 Oct 20K4OPEM77atFT817m18.101310
08 Oct 20KF9KVEN52etFT817m18.101310
08 Oct 20W5QJEM30bbFT817m18.101310
08 Oct 20K7CTVDM42nlFT817m18.101310
08 Oct 20KG5KSEM45jpFT817m18.101310
08 Oct 20W5DPEL29jtFT817m18.101310
08 Oct 20N7WFKCN88quFT817m18.101310
08 Oct 20W8GSREN81enFT817m18.101310
08 Oct 20N7MDWEM75xrFT817m18.101310
08 Oct 20KG4IXSFM06huFT815m21.075310
08 Oct 20WA8AHZFM18itFT815m21.075310
08 Oct 20W7SVTDM41vkFT820m14.075310
08 Oct 20K7LNTCN84laFT840m7.075710
08 Oct 20W7RSODM13hwFT840m7.075710
08 Oct 20W6NEVCM87xiFT840m7.076140
08 Oct 20AA7ADM43aoFT840m7.076140
08 Oct 20K0MOEL97thFT840m7.076140
08 Oct 20AC3GHFM19ncFT840m7.076140
08 Oct 20KB7EMCN87rdFT840m7.076140
08 Oct 20W4YBOEM86qkFT840m7.076140
08 Oct 20AD4AAEM94kaFT840m7.076140
08 Oct 20KA2KARFN20wtFT840m7.076140
08 Oct 20WJ3UFM29hwFT840m7.076140
08 Oct 20W7SVTDM41vkFT820m14.075310
08 Oct 20KD0XDEN12smFT840m7.074000
08 Oct 20WA2BOTFN30dtFT840m7.076140
08 Oct 20K3MIEN90xgFT817m18.102187
08 Oct 20KC3AWJFN20inFT840m7.076140
08 Oct 20K4UOJEM66xuFT840m7.076140
08 Oct 20WA0VPJEN35faFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N4HIDEM66swFT840m7.076140
08 Oct 20W2CGFN20onFT840m7.076140
08 Oct 20KF7SEYCN84guFT840m7.076140
08 Oct 20WZ7JDN13upFT840m7.076140
08 Oct 20N6FCN90tsFT840m7.076140
08 Oct 20NC7LDM33uoFT840m7.076140
08 Oct 20K3SOMEN90tsFT830m10.138321
08 Oct 20K7TMDN17oqFT830m10.138321
08 Oct 20KJ7MKXDM41ulFT830m10.138321
08 Oct 20K9ZIEEN54seFT830m10.138321
08 Oct 20N7BTCN88rtFT830m10.138321
08 Oct 20KN4ZMAFM18jsFT830m10.138321
08 Oct 20W6QUVDM79loFT830m10.138321
08 Oct 20WB4HZADM79kqFT830m10.138321
08 Oct 20N7CSCN88waFT830m10.138321
08 Oct 20W4MRJEL98auFT830m10.138321
08 Oct 20WA5MDEM12pvFT830m10.138321
08 Oct 20K5DHYEM12qxFT830m10.138321
08 Oct 20KN7NDM33xlFT830m10.138321
08 Oct 20K7CTVDM42nlFT820m14.076321
08 Oct 20KG5MUCEL29liFT820m14.076321
08 Oct 20WA3WNTEN90xuFT820m14.076321
08 Oct 20KN5SEM86VIFT820m14.076321
07 Oct 20W5CHAEM40waFT820m14.076321
07 Oct 20KZ9DXEN61cqFT820m14.076321
07 Oct 20K1BZFM19neFT820m14.076321
07 Oct 20KC1BUFFN43hfFT820m14.076321
07 Oct 20NA1HEM11ddFT820m14.076321
07 Oct 20N1GBEFN31lpFT820m14.076321
07 Oct 20N3FFN21elFT820m14.076321
07 Oct 20WB2FVREL87wxFT820m14.076321
07 Oct 20W4LKEM93nxFT820m14.076270
07 Oct 20KN6KLSDM12nxFT840m7.076650
07 Oct 20KG7ULCN92dfFT840m7.076650
07 Oct 20KZ5ADM73enFT840m7.076650
07 Oct 20W6BOTDM13dpFT840m7.076650
07 Oct 20K7OACDM26ldFT840m7.076650
07 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076650
07 Oct 20NR5TXEM20kbFT840m7.076150
07 Oct 20W8UVFM28gvFT840m7.076150
07 Oct 20KE0MAQDM78pvFT840m7.076150
07 Oct 20N7PHYCN87uuFT840m7.076150
07 Oct 20KZ9DXEN61cqFT840m7.076150
07 Oct 20KE0OVXDN98kcFT840m7.076150
07 Oct 20KC7HEXCN82oiFT840m7.076150
07 Oct 20KK4KTVEM77niFT840m7.076150
07 Oct 20KK4OWZFM17fkFT840m7.076150
07 Oct 20K0EHRDM79lnFT840m7.076150
07 Oct 20KB3TOXFM29bsFT840m7.076150
07 Oct 20W1DGLDM34smFT840m7.076150
07 Oct 20AE8SEM79vcFT840m7.076150
07 Oct 20KY4MCEM77urFT840m7.076150
06 Oct 20N7QTCN87xqFT840m7.076150
06 Oct 20WA6GDDM04xcFT840m7.076030
06 Oct 20AA9TLEN61eoFT840m7.076030
06 Oct 20N2ADVFN23eaFT840m7.076030
06 Oct 20WA6GXQFM06naFT840m7.076030
06 Oct 20N8YQXEN82ghFT840m7.076030
06 Oct 20W7JOICN85pfFT840m7.076030
06 Oct 20KU9ZEN62daFT840m7.076030
06 Oct 20WB8SBIEN82klFT840m7.076030
06 Oct 20WA6LBUEM15huFT840m7.076030
06 Oct 20N7AGFCN88sjFT840m7.076030
06 Oct 20K5TBADM65rhFT840m7.076030
06 Oct 20KN6OXCM98kpFT820m14.076030
06 Oct 20N3JIEM13laFT820m14.076030
06 Oct 20ND0KEM28vvFT817m18.102187
06 Oct 20K6RODM03tsFT820m14.076030
06 Oct 20N7IVVFM18cmFT820m14.076030
05 Oct 20KK2MFN03paFT820m14.076030
05 Oct 20KY0RDM78pfFT820m14.076030
05 Oct 20WB6IPQEM64loFT820m14.076030
05 Oct 20W4IOEEM85skFT820m14.076030
05 Oct 20AC4DHEM92mgFT820m14.074000
05 Oct 20K4IHSEM95qcFT820m14.076030
05 Oct 20N7RIDN71mfFT820m14.074000
05 Oct 20W4XCOEM80fdFT820m14.075300
05 Oct 20K4UKBEM13qdFT820m14.075300
05 Oct 20W8EVJEN24tvFT820m14.075300
05 Oct 20KO4BCKEM73pvFT820m14.075300
05 Oct 20AD8FDEM79vlFT820m14.076399
05 Oct 20NU0YEM29daFT820m14.076399
05 Oct 20W5IFPEL09ssFT820m14.076399
05 Oct 20N2MSFFN12pvFT820m14.076399
05 Oct 20KM6GUOCM88npFT840m7.076399
05 Oct 20N1MGOFN42dnFT840m7.076399
05 Oct 20K3QHEL96vvFT840m7.076399
05 Oct 20W8EVJEN24tvFT840m7.076399
05 Oct 20N9AMIEL96sdFT840m7.076399
05 Oct 20KD5JFLEM25ulFT840m7.076399
05 Oct 20N9SUEN62biFT840m7.076399
05 Oct 20KD7QOODN64msFT840m7.076399
05 Oct 20AA3IFN20ifFT840m7.076399
05 Oct 20KN6FDPDM13jcFT840m7.076399
05 Oct 20K7FOSCN85jcFT840m7.076399
05 Oct 20AC6OTCM87vsFT840m7.076399
05 Oct 20N5VIEM10dmFT840m7.075453
05 Oct 20KG7STMDM41omFT840m7.075453
05 Oct 20K3ZRFN10jfFT840m7.075453
05 Oct 20WO9GEN60nkFT840m7.075453
05 Oct 20KN4MKXEM97reFT840m7.075453
05 Oct 20N7COTDN40coFT840m7.075453
04 Oct 20K9MDIEM12rvFT820m14.075453
04 Oct 20K2EZRFN20tqFT820m14.075453
04 Oct 20KE5YTAEM12pxFT820m14.075453
04 Oct 20KC5QFGEM10dkFT820m14.075453
04 Oct 20K1LTJEL98avFT820m14.075453
04 Oct 20KN6ISSCM97ajFT820m14.075453
04 Oct 20WA2HMMFN30juFT820m14.075453
04 Oct 20KM5LYEM12qhFT820m14.075453
04 Oct 20KE0EEDN70keFT840m7.075453
04 Oct 20K7EAZDM42mkFT840m7.075453
04 Oct 20W0BNCDN70nmFT840m7.075453
04 Oct 20KG5HTHEM02wiFT840m7.075453
04 Oct 20W7GETDN40bsFT840m7.075453
04 Oct 20AA7EWDM41vlFT840m7.075453
04 Oct 20KM7HDN18biFT840m7.075800
04 Oct 20KD9ORQEN62acFT840m7.076300
04 Oct 20WB9VGOEN51xsFT840m7.076375
04 Oct 20W5OHREM15dkFT840m7.076375
04 Oct 20AA9GEEN50gqFT840m7.076375
04 Oct 20W5BVEL29inFT840m7.076375
04 Oct 20N0FIBEN31lqFT840m7.076375
04 Oct 20WB2TQEEL96vhFT840m7.076375
04 Oct 20W0DDM97vjFT840m7.076375
04 Oct 20N9ZTCEL29dvFT840m7.076375
04 Oct 20N0VTYEN40krFT840m7.076375
04 Oct 20N9RDEN61mnFT840m7.076375
04 Oct 20AC2BIFM19xsFT840m7.076375
04 Oct 20W2HYWFN20egFT840m7.076375
04 Oct 20W1AUVFN32iiFT840m7.076375
04 Oct 20K6TDIDM44ifFT840m7.076375
04 Oct 20K6LXECM87xxFT840m7.076375
04 Oct 20W8PJWEN91hqFT840m7.076375
04 Oct 20KN4ORPEM55otFT840m7.076375
04 Oct 20K3VNEL98qbFT840m7.076375
04 Oct 20WM5LDM91rkFT840m7.075700
04 Oct 20N9NTCEN52ixFT840m7.075700
04 Oct 20N4QBIDN06jeFT840m7.075700
04 Oct 20W5MRLEM46qaFT820m14.076340
04 Oct 20KF9KVEN52etFT820m14.076340
03 Oct 20KE0YRNEM29rfFT820m14.074000
03 Oct 20NV5BEL29fnFT820m14.076340
03 Oct 20KE8NQLEN91ajFT820m14.076340
03 Oct 20KB6DYACM97uxFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20K7QDXCM98iqFT840m7.076340
03 Oct 20NB7NCN82ikFT840m7.076340
03 Oct 20W0PEDM13cvFT840m7.076340
03 Oct 20K5WSCEM00usFT840m7.076340
03 Oct 20K0MCGEN34lxFT840m7.076340
03 Oct 20K7YMGDM13ldFT840m7.076340
03 Oct 20N7KSCN73wxFT840m7.076340
03 Oct 20N7AJCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20N7LJRCN85okFT840m7.076340
03 Oct 20K6MSMDM13eoFT840m7.076360
03 Oct 20KA7NYECN87txFT840m7.076360
03 Oct 20WA7AJCN94ibFT840m7.076360
03 Oct 20K7QADN26xtFT840m7.076360
03 Oct 20N0DOWEN26vhFT840m7.076360
03 Oct 20WM6GCM87xwFT840m7.076360
03 Oct 20KM4DTLEL87rvFT840m7.076360
03 Oct 20AK6ACN84nmFT840m7.076360
03 Oct 20W6DARDM13emFT840m7.076360
03 Oct 20K4WQEL98hkFT840m7.076360
03 Oct 20KJ7KINDN13trFT840m7.076380
03 Oct 20KU4RPEL88tfFT840m7.076380
03 Oct 20W7FNCN88usFT840m7.076380
03 Oct 20W7WESDN30xoFT840m7.076380
03 Oct 20AJ7MCN88vbFT840m7.076380
03 Oct 20N7LDDM26ifFT840m7.076380
03 Oct 20KC7UBDN41abFT840m7.076380
03 Oct 20KI5FMNEM10cmFT840m7.076380
03 Oct 20WA5LEEEM20fcFT840m7.076380
03 Oct 20W4UIIEM78feFT840m7.076380
03 Oct 20KB5WCKEM12juFT840m7.076380
02 Oct 20K0MCGEN34lxFT820m14.076380
02 Oct 20N2BJEN61amFT820m14.076380
02 Oct 20W4MRJEL98auFT820m14.076380
02 Oct 20WA5AVKEM13riFT820m14.076380
02 Oct 20WW5XXEL09dfFT820m14.076380
02 Oct 20KE3DEM10bfFT820m14.076380
02 Oct 20N1WENFN42hhFT820m14.076380
02 Oct 20N3AZZEN90uqFT820m14.076380
02 Oct 20N5WXYEM40dbFT820m14.076380
02 Oct 20K4QGCEL88rbFT820m14.076380
02 Oct 20K0TPPEM48rkFT820m14.076380
02 Oct 20K5EWEM40acFT820m14.076380
02 Oct 20W6NELEM73swFT820m14.076380
02 Oct 20WD9DZVEN61cxFT820m14.076380
02 Oct 20KC7YECN87uwFT840m7.076380
02 Oct 20KX4WSEL97tnFT840m7.076380
02 Oct 20KJ7PMSDN08daFT840m7.076380
02 Oct 20KE5LQEL29dwFT840m7.076380
02 Oct 20W6JFCDM13laFT840m7.076380
02 Oct 20WA6BJQDM12nuFT840m7.076380
02 Oct 20KG4LOLFM18jsFT840m7.076380
02 Oct 20KK7TVDM43arFT840m7.076380
02 Oct 20K6PBDM13cqFT840m7.076380
02 Oct 20K7IOCCN88rdFT840m7.076380
02 Oct 20KC6CHLDM04seFT840m7.076380
02 Oct 20K9XEEN50kpFT840m7.076380
02 Oct 20WB0MHDN70kjFT840m7.076380
02 Oct 20W1HSFN33wmFT840m7.076380
02 Oct 20AA4LSEM85qjFT840m7.076380
02 Oct 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076380
02 Oct 20W6DLKCM88vbFT840m7.076380
02 Oct 20KS0CWEM92odFT840m7.076380
02 Oct 20K7LTLDN22rrFT840m7.076380
02 Oct 20K7ALOCN85QNFT840m7.076380
01 Oct 20W7DFOCN87tlFT840m7.076380
01 Oct 20WW0WWVDN70lqFT820m14.076880
01 Oct 20AI4QTEM64rpFT820m14.076880
01 Oct 20KM6EAYCM87wjFT820m14.076380
01 Oct 20K9IJEN52wfFT820m14.076380
01 Oct 20W1BFAFN44tgFT820m14.076380
01 Oct 20K4SHAEM72cjFT820m14.074000
01 Oct 20WB4WOJCN87vqFT840m7.074000
01 Oct 20NC9TEN51woFT840m7.076380
01 Oct 20N4ULEEM94iaFT840m7.076380
01 Oct 20KC0JRWEN00kqFT840m7.076380
01 Oct 20K5EWEM40acFT840m7.076380
01 Oct 20K5EKFM03wwFT840m7.076380
01 Oct 20W7WMBEN72esFT840m7.076380
01 Oct 20KE5WCTEM10ggFT840m7.076380
01 Oct 20KD4RHEM94neFT840m7.076380
01 Oct 20KB2DJJFN21xcFT840m7.076380
01 Oct 20W5ADDEM40wlFT840m7.076380
01 Oct 20AF6UDM12mrFT840m7.076380
01 Oct 20AC5OEL49rqFT840m7.076380
01 Oct 20AA7ECN82hmFT840m7.076380
01 Oct 20K7SHNDN51fnFT840m7.075800
01 Oct 20W1FITDM26lcFT840m7.075800
01 Oct 20KR0OTDN40ecFT840m7.075800
01 Oct 20KA1BSZFN33WVFT840m7.075800
01 Oct 20KQ9IEN61doFT840m7.075800
01 Oct 20KC7RCYEN61doFT840m7.074000
01 Oct 20W7HDDM42jiFT840m7.075800
30 Sep 20K4GIGEM64srFT817m18.101800
30 Sep 20WD4GZWEM76fdFT817m18.101800
30 Sep 20KB4XTEM71biFT817m18.101800
30 Sep 20WA8EQPEN73toFT817m18.101800
30 Sep 20KB8BIPEM88vkFT817m18.101800
30 Sep 20K9FEEN51vsFT817m18.101800
30 Sep 20N5LLEL09SLFT817m18.101800
30 Sep 20NZ0TEM36eoFT817m18.101800
30 Sep 20K9AVTDN61okFT817m18.101800
30 Sep 20KF2TFM18luFT817m18.101800
30 Sep 20NY4JBEM66qbFT817m18.100000
30 Sep 20N1NKFN41knFT817m18.101800
30 Sep 20K2UOFN20xgFT817m18.101800
30 Sep 20W4EUEM55bfFT817m18.101800
30 Sep 20WB2DHYFM17bjFT817m18.101800
30 Sep 20KA9FOXEN43ksFT817m18.101800
30 Sep 20K4GOEM83dsFT817m18.101800
30 Sep 20K7ZYVEM50mlFT817m18.101800
30 Sep 20WS4AMEL89njFT817m18.101800
30 Sep 20AK3YFM19jaFT817m18.101800
30 Sep 20N7KDTEM64roFT817m18.101800
30 Sep 20WK3NEN91snFT817m18.101800
30 Sep 20KR0PEN10rmFT817m18.101800
30 Sep 20NF3RFN20dgFT817m18.101800
30 Sep 20W1VTFN31pqFT817m18.101800
30 Sep 20W1VTFN31pqFT817m18.101800
30 Sep 20KK6XKCM87wvFT840m7.075800
30 Sep 20KI7YPBDN14ndFT840m7.076102
30 Sep 20K8CXMEM79thFT840m7.076102
30 Sep 20W5ADEL19usFT840m7.076102
30 Sep 20AG5BCEM42xiFT840m7.076102
30 Sep 20WB0ZANEM27hwFT840m7.076102
30 Sep 20WX5KWEM25vlFT840m7.076102
30 Sep 20K9RCPCN85lgFT840m7.076102
30 Sep 20NS7OCN97clFT840m7.076102
30 Sep 20KI3NEM73cnFT840m7.076102
30 Sep 20KB7AKCN85rqFT840m7.076102
30 Sep 20KG5EIUEM13rbFT840m7.076102
30 Sep 20N5KOCM97aaFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6ERCM97agFT840m7.076102
30 Sep 20K4YNZEM63ssFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6OMNDM12ltFT840m7.076102
30 Sep 20KD4IEEL98cbFT840m7.076102
30 Sep 20AI5IIEM72nmFT840m7.076102
30 Sep 20W5KALEM20khFT840m7.076102
30 Sep 20KA6TCN85plFT840m7.076102
30 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
30 Sep 20KJ7BJZDM44arFT840m7.076102
30 Sep 20KO9VDN70lnFT840m7.076102
30 Sep 20N5YZAEM15huFT840m7.076102
30 Sep 20KJ4EGEM58aqFT840m7.076102
30 Sep 20AE7QTCN86ndFT840m7.076102
30 Sep 20W6JCHDM13vqFT840m7.076102
30 Sep 20N9AAAEN52mqFT840m7.076102
30 Sep 20W4IPCFM16uqFT840m7.076102
30 Sep 20N7YIQDM45dcFT840m7.076102
30 Sep 20WA1WKFN31knFT840m7.076102
30 Sep 20NU1TFN42fvFT840m7.076102
29 Sep 20KS0USAEM29daFT820m14.076102
29 Sep 20W8WKEEL16ddFT820m14.076102
29 Sep 20K9NPEN55ktFT820m14.076102
29 Sep 20W5KDIDM81tuFT820m14.076102
29 Sep 20W9DDSEN51xeFT820m14.076102
29 Sep 20KC0DEBEM29ocFT820m14.076102
29 Sep 20WB9PNUEM48tmFT820m14.076102
29 Sep 20W5ADEL19usFT820m14.076102
29 Sep 20K5PAEM10bmFT820m14.076102
29 Sep 20WH6EYBL02HBFT820m14.076102
29 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
29 Sep 20W8COEN82dmFT840m7.076102
29 Sep 20N7FNDM33qqFT840m7.076102
29 Sep 20NO7BSDM26igFT840m7.076102
29 Sep 20KI7SRQCN85phFT840m7.075800
29 Sep 20N5DOTEM50dmFT840m7.075800
29 Sep 20KC6YYMDM13hwFT840m7.075800
29 Sep 20K6HRDM03xvFT840m7.075800
29 Sep 20KN6KIGDM08auFT840m7.074000
29 Sep 20K9RUEM69wsFT840m7.075800
29 Sep 20WB5TOIEM11jqFT840m7.075800
29 Sep 20W6JFCDM13laFT840m7.075800
29 Sep 20KN6FDM03wuFT840m7.075800
29 Sep 20W6DSLDM13dwFT840m7.075800
29 Sep 20K6BADM04qkFT840m7.075800
29 Sep 20W7JMQDN14uxFT840m7.075800
29 Sep 20AA6XXDM13aqFT840m7.075800
29 Sep 20AJ6LBCM97afFT840m7.075800
29 Sep 20WB6RSGDM12ltFT840m7.075800
29 Sep 20KO3FEM73crFT840m7.075800
29 Sep 20AK6RDM13ihFT840m7.075800
29 Sep 20W6DLWDM37krFT840m7.075800
29 Sep 20KJ7NMTCN84kaFT840m7.075800
29 Sep 20N6KKMDM04xdFT840m7.075800
29 Sep 20KI7RIEM19FAFT840m7.075800
29 Sep 20KB3PSDFM19ofFT840m7.075800
29 Sep 20WA7VFQDN16lvFT840m7.075800
29 Sep 20K9ZIEEN54seFT840m7.075800
29 Sep 20K8ZPEM87xvFT840m7.075800
29 Sep 20KI5BMXDM95ceFT840m7.075800
29 Sep 20N4SBEM66ocFT820m14.075800
29 Sep 20N6VVCM87wwFT820m14.075800
28 Sep 20W0KDEDM79vgFT820m14.075800
28 Sep 20KC7RGCN87vtFT820m14.075800
28 Sep 20N0FXQEM84bcFT820m14.075800
28 Sep 20K0YLEN17mtFT820m14.075800
28 Sep 20KA9WAREN65cbFT820m14.075800
28 Sep 20N5CFIDM65pcFT820m14.075800
28 Sep 20K7SWTDN50flFT820m14.075800
28 Sep 20KN4RNOEM73qkFT820m14.075800
28 Sep 20N0PUIEN34blFT820m14.075800
28 Sep 20W4DEEEM94kqFT820m14.075800
28 Sep 20K4SHAEM72cjFT820m14.075800
28 Sep 20K5DHYEM12qxFT820m14.075800
28 Sep 20N7ZZEN64boFT820m14.075800
28 Sep 20N0YOEM18faFT820m14.075800
28 Sep 20W4UWCEM77qtFT820m14.075800
28 Sep 20WB0TAXEM32giFT820m14.075800
28 Sep 20K4SHAEM72cjFT820m14.075800
28 Sep 20K5NECDM84jkFT820m14.075800
28 Sep 20NV5BEL29fnFT820m14.075800
28 Sep 20W7JOZDM12lxFT820m14.074000
28 Sep 20N9XHNEN50iqFT820m14.075800
28 Sep 20KN4ZZFM05pcFT820m14.075800
28 Sep 20WW1WWFN43djFT820m14.075800
28 Sep 20W6TWHDM13icFT840m7.075800
28 Sep 20AC7KWCN83nrFT840m7.075800
28 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075800
28 Sep 20KB7GFLCN97cuFT840m7.075800
28 Sep 20N7URHCN87vlFT840m7.075800
28 Sep 20KC7YECN87uwFT840m7.075800
28 Sep 20KE5PCVEM31sgFT840m7.075800
28 Sep 20K2PSEL98avFT840m7.075800
28 Sep 20KM0MEM48osFT840m7.075800
28 Sep 20WJ3UFM29hwFT840m7.075800
28 Sep 20W5BCAEL29dsFT840m7.075800
28 Sep 20WD4CVKEM74xuFT840m7.075800
28 Sep 20KA5ZHGEL49cxFT840m7.075800
28 Sep 20NK3LCN87xmFT840m7.075800
28 Sep 20N3RYBFM19ceFT840m7.075800
28 Sep 20NJ2FEL96dfFT840m7.075800
28 Sep 20KO4DDOEM64dtFT840m7.075800
28 Sep 20N3JDEN91uaFT840m7.075800
28 Sep 20WA9MQPEN61dxFT840m7.075800
28 Sep 20K6OJFM08paFT840m7.075800
28 Sep 20K4YTFM19iaFT840m7.076005
28 Sep 20NJ8GDM33voFT840m7.076005
28 Sep 20K0VNDM43boFT840m7.076005
28 Sep 20AJ6NYDM13joFT840m7.076005
28 Sep 20W0EAYDM79plFT840m7.076005
28 Sep 20AG5PCEM12uuFT840m7.076005
28 Sep 20KA5GISEM46jfFT820m14.076005
28 Sep 20KT5VEM12pvFT820m14.076005
28 Sep 20KW0GEN00toFT820m14.076005
28 Sep 20K5NNEM12ksFT820m14.076005
28 Sep 20KC5SDYEM12qsFT820m14.076005
27 Sep 20W9DXMEM13peFT820m14.076005
27 Sep 20KB4SGAEM81jhFT820m14.076005
27 Sep 20K4JVVEM93vcFT820m14.076005
27 Sep 20KE3QZFM18riFT820m14.076005
27 Sep 20KJ4SRYEL97tgFT820m14.076005
27 Sep 20KA6DOYEM16ucFT820m14.076005
27 Sep 20N0IFEM37jeFT820m14.076005
27 Sep 20K9ACJEM20edFT820m14.076005
27 Sep 20K4OPEM77atFT820m14.076005
27 Sep 20KD5YSEM31qwFT820m14.076005
27 Sep 20K8MXEN72qpFT820m14.076005
27 Sep 20KF7JZEM44vuFT820m14.076005
27 Sep 20NI2CEM13peFT820m14.076005
27 Sep 20AD8RLEN90rjFT820m14.076005
27 Sep 20AG5VXEM16mqFT820m14.076005
27 Sep 20KE0RDRDM79npFT820m14.076005
27 Sep 20N5RWTDM75bmFT820m14.076005
27 Sep 20WT4CEM84psFT820m14.076005
27 Sep 20KC7RSOEM28ovFT820m14.076005
27 Sep 20WB9AUGEM68snFT820m14.074000
27 Sep 20W5NHEN14kaFT840m7.076005
27 Sep 20K7WXBDN40daFT840m7.076005
27 Sep 20KF7GMVDN23dcFT840m7.076005
27 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076005
27 Sep 20W6WDSDM13mqFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20N7TMCN87xpFT840m7.076005
27 Sep 20KI0DDN95xmFT840m7.076005
27 Sep 20KE7GDN40boFT840m7.076005
27 Sep 20K7DLXDM37fcFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20N7KONDN16liFT840m7.076005
27 Sep 20W7ZYQDN31xdFT840m7.076005
27 Sep 20WB5NHPDM61tvFT840m7.076005
27 Sep 20K4MTFM05kkFT840m7.076005
27 Sep 20KE5CDEEM10gxFT840m7.076005
27 Sep 20K7REKCN85qmFT840m7.075900
26 Sep 20K5CMEM25irSSB20m14.257500
26 Sep 20NY0MNEN16pvFT840m7.076200
26 Sep 20KA0ZLGEN16pvFT840m7.074000
26 Sep 20KN4GBEM84rwFT840m7.076200
26 Sep 20WB2REMEL97uiFT840m7.076200
26 Sep 20K4WOWEM90ecFT840m7.076200
26 Sep 20W4MTMEM62ujFT840m7.076200
26 Sep 20W6SADM26maFT840m7.076200
26 Sep 20NT6QDM13lcFT840m7.076200
26 Sep 20KD9EYWEN61vpFT840m7.076200
26 Sep 20KG7ODFCN87thFT840m7.076200
26 Sep 20W9NEMEN51wwFT840m7.076200
26 Sep 20KG5PIOEM13koFT840m7.076200
26 Sep 20W7VHMCN94iaFT840m7.076200
26 Sep 20N0FJPEN34jcFT840m7.076200
25 Sep 20K6KQVCM87xhFT840m7.076200
25 Sep 20N7IYCN84kcFT840m7.076200
25 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076200
25 Sep 20K0LUZEL98hrFT840m7.076200
25 Sep 20KE3QZFM18riFT840m7.076200
25 Sep 20N5STREM27ulFT820m14.076200
24 Sep 20W7CFRCN87uiFT820m14.076200
24 Sep 20WA4HREM65oaFT820m14.076200
24 Sep 20N4VPIEM73maFT820m14.076200
24 Sep 20KI3NEM73cnFT820m14.076200
24 Sep 20N5LWLEM12uuFT820m14.076200
24 Sep 20K0VMEN42dbFT820m14.076200
24 Sep 20WA9OJJFN00bpFT820m14.076200
24 Sep 20NE3FFN10xgFT820m14.076200
24 Sep 20KE0YRLEM26txFT820m14.074000
24 Sep 20N0YHEM26txFT820m14.076200
24 Sep 20KE4FGDEM80ivFT820m14.076200
24 Sep 20K0PTEM94jcFT820m14.076200
24 Sep 20KD5JDSDM72ttFT820m14.076100
24 Sep 20K4YTFM19iaFT820m14.076100
24 Sep 20KA5PZREM25tlFT820m14.076100
24 Sep 20K3EEIFN20hvFT820m14.076100
24 Sep 20K5ETUEM26vbFT820m14.076100
24 Sep 20KD5HIZEM10dhFT820m14.076100
24 Sep 20K6DLCCM87vlFT820m14.076100
24 Sep 20AC7QODN31xdFT840m7.076100
24 Sep 20KO4OEM64loFT840m7.076100
24 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076100
24 Sep 20WI4REM73qjFT840m7.076100
24 Sep 20N1ULEL95dwFT840m7.076100
24 Sep 20W6QUVDM79loFT840m7.076100
24 Sep 20KD8JVEM79qcFT840m7.076100
24 Sep 20K5DX/50FT840m7.076100
24 Sep 20N1SBCN88mcFT840m7.076325
24 Sep 20K7KEDM35sgFT840m7.076325
24 Sep 20WA7ETHCN88vcFT840m7.076325
24 Sep 20N3GXFM16urFT840m7.076325
24 Sep 20K7BFIDN40ahFT840m7.076325
23 Sep 20K3VNEL98qbFT820m14.076325
23 Sep 20WB9TLHEM69qbFT820m14.076325
23 Sep 20KD9DDEM48xvFT820m14.076325
23 Sep 20N7TNTCN88nmFT820m14.076100
23 Sep 20K5TLJEM45rqFT820m14.076100
23 Sep 20N5JJHEM32umFT820m14.076100
23 Sep 20AB3JNEM55bfFT820m14.076100
23 Sep 20NK4DXEL96wdFT820m14.076100
23 Sep 20N5LOWEL29lnFT820m14.076100
23 Sep 20KZ4KXEM66xtFT820m14.076100
23 Sep 20N5ITNEM23rlFT820m14.076100
23 Sep 20W4UATCM97drFT820m14.076100
23 Sep 20K7IOCCN88rdFT820m14.076100
23 Sep 20N5TANEM15ilFT820m14.076100
23 Sep 20N2OHPEM60trFT820m14.076100
23 Sep 20KY5MEM12klFT820m14.076100
23 Sep 20WE7UCN87wtFT820m14.076100
23 Sep 20K6TAADM65qfFT820m14.076100
23 Sep 20KC9YTTEN40xwFT820m14.076100
23 Sep 20W6AERCM87spFT820m14.076100
23 Sep 20W7OXBCN87vcFT820m14.076100
23 Sep 20WB0MHDN70kjFT820m14.076100
23 Sep 20KQ6CACN87qnFT820m14.076100
23 Sep 20NX0REM08ivFT820m14.076100
23 Sep 20K0WAEM18hbFT820m14.076100
23 Sep 20N0UMFEM39npFT840m7.076100
23 Sep 20K1IDXFM18rfFT840m7.075650
23 Sep 20N5GITEL09rlFT840m7.076100
23 Sep 20KE0TLEN34itFT840m7.076100
23 Sep 20KE6FOACM97njFT840m7.076100
23 Sep 20KD5ZATEM22glFT840m7.076100
23 Sep 20W0LENEN51txFT840m7.076100
23 Sep 20KJ7JDHDN06ggFT840m7.076100
23 Sep 20W7EDPDN40gmFT840m7.076100
23 Sep 20W0AMRDM57qiFT840m7.076100
23 Sep 20KD0CJUDM79lwFT840m7.076100
23 Sep 20W7EECCN95joFT840m7.076100
22 Sep 20W0QUEM48rfFT820m14.076100
22 Sep 20W5VUYDM72vkFT820m14.076100
22 Sep 20AE0JM/W5FT820m14.074000
22 Sep 20AE0JMDN70fhFT820m14.076100
22 Sep 20KD0CJUDM79lwFT820m14.076100
22 Sep 20KB0ITDM79ltFT820m14.076100
22 Sep 20K6MKFCM97bfFT820m14.076100
22 Sep 20W6KPREM15hfFT820m14.076100
22 Sep 20WA4PTFM18fxFT820m14.076100
22 Sep 20W7OXBCN87vcFT840m7.076200
22 Sep 20W6RHBDM13ifFT840m7.076200
22 Sep 20KI0EDN13rnFT840m7.076300
22 Sep 20KN7AWFM05qoFT840m7.076300
22 Sep 20KG4IXSFM06huFT840m7.076300
22 Sep 20W5VUYDM72vkFT840m7.076300
22 Sep 20KD9PGAEN34qtFT840m7.076300
22 Sep 20K4HEBEL98jmFT840m7.076300
22 Sep 20KD0KQQEN00qxFT840m7.076300
22 Sep 20NB6QCM97aiFT840m7.076300
22 Sep 20N0YOEM18faFT840m7.076300
22 Sep 20WE7UCN87wtFT840m7.076300
22 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076200
22 Sep 20KB7VMSCN87tmFT840m7.076200
22 Sep 20K7VMZCN94ibFT840m7.076200
22 Sep 20K7PILCN93frFT840m7.076200
22 Sep 20AD8JEM85rrFT820m14.076200
22 Sep 20W4CNAEM85rmFT820m14.076200
22 Sep 20W4PGMEM75vuFT820m14.076200
22 Sep 20K0HMZDN88eeFT820m14.076200
22 Sep 20N7MDWEM75xrFT820m14.076200
22 Sep 20N6EBEM15vgFT820m14.076200
21 Sep 20W9TNGEN42dbFT820m14.076200
21 Sep 20W4IPCFM16uqFT820m14.076200
21 Sep 20WA6LBUEM15huFT820m14.076200
21 Sep 20KK9MEM58atFT820m14.076200
21 Sep 20WD5KEM12nrFT820m14.076200
21 Sep 20W7IEQCN88ocFT820m14.076200
21 Sep 20K5DX/50FT820m14.076200
21 Sep 20KB7DNGCN88vmFT820m14.076200
21 Sep 20AG5ABEM51hfFT820m14.076200
21 Sep 20N0ATEN34gxFT820m14.076200
21 Sep 20K0WBEM37idFT820m14.074000
21 Sep 20KE0RYFEM37icFT820m14.076200
21 Sep 20K0JVDN84icFT820m14.076280
21 Sep 20K3NOQEM00xkFT820m14.076280
21 Sep 20N5YJZCM97afFT820m14.076280
21 Sep 20KG5HTHEM02wiFT820m14.076280
21 Sep 20W0TUPDN98ifFT820m14.076280
21 Sep 20AC6BWCM97bfFT840m7.076300
21 Sep 20KE3GKFM19qeFT840m7.076300
21 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076300
21 Sep 20N2SVFM08arFT840m7.076100
21 Sep 20W0BDTDM79onFT840m7.076100
21 Sep 20N0KEZEN34mxFT840m7.076100
21 Sep 20W4USHEM94xxFT840m7.076722
21 Sep 20N2PCDM78qxFT840m7.076722
21 Sep 20AG5ABEM51hfFT840m7.076722
21 Sep 20N9UNXEM69xvFT840m7.076222
21 Sep 20K5DSJEM20hbFT840m7.076222
21 Sep 20N8MRBEM88msFT840m7.076222
21 Sep 20N9NCTEN54ugFT840m7.076222
21 Sep 20AK6ACN84nmFT840m7.074000
21 Sep 20AI1LEN16owFT840m7.076199
21 Sep 20N4PCBEM71wpFT840m7.076199
21 Sep 20K9AVTDN61okFT840m7.076199
21 Sep 20W7VACN84omFT820m14.076699
21 Sep 20N5HHSEL29fuFT820m14.076699
21 Sep 20KC5TTEL29csFT820m14.076699
21 Sep 20KI5CYMDM82qrFT820m14.076699
21 Sep 20KA1AFEL98avFT820m14.076699
20 Sep 20W9IIXEN61drFT820m14.076699
20 Sep 20K9IGEM69vlFT820m14.076699
20 Sep 20KG5ZNJEM13laFT820m14.076699
20 Sep 20K0SQSEM36awFT820m14.076699
20 Sep 20KD5EAUDM62ohFT820m14.076699
20 Sep 20KD6GRDCM97ahFT820m14.076699
20 Sep 20W6SKDCM97agFT820m14.076699
20 Sep 20K2GTBK29lnFT820m14.076699
20 Sep 20W1OPFN41gtFT820m14.076199
20 Sep 20KO4DULEM56mbFT820m14.076199
20 Sep 20WA2EPIFN20rvFT817m18.102199
20 Sep 20W3MLJEN90wtFT817m18.102199
20 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT817m18.100000
20 Sep 20N4GJEM55ccFT880m3.574400
20 Sep 20K3CLTFN00clFT880m3.574400
20 Sep 20AC2GFN22vgFT880m3.574400
20 Sep 20K2CNNEM63bfFT880m3.574400
20 Sep 20W6LUXDM04rfFT880m3.574400
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20NA7KDN28vjFT880m3.574400
20 Sep 20K4JKBFM17ejFT880m3.574400
20 Sep 20KC1BUFFN43hfFT880m3.574400
20 Sep 20K6ERFCM87wxFT880m3.574400
20 Sep 20AJ1AJFN42ewFT880m3.574400
20 Sep 20WD1VFN42gwFT880m3.574400
20 Sep 20N6OIMCM98jpFT880m3.574400
20 Sep 20KE4RKFM16wuFT880m3.574400
20 Sep 20NA5WHEL95spFT880m3.574400
20 Sep 20W6ETEDM12nxFT880m3.574400
20 Sep 20WQ3UCN85omFT880m3.574750
20 Sep 20W4FFWEL96xoFT880m3.574800
20 Sep 20KE0CBVEN22umFT880m3.574800
20 Sep 20K5LADEM26chFT880m3.574800
20 Sep 20K8TLCEN72nuFT880m3.574981
20 Sep 20WW7BDM33wnFT880m3.574981
20 Sep 20W5XOEM10psFT880m3.574981
20 Sep 20K4YTFM19iaFT880m3.574981
20 Sep 20KJ7LANCN87npFT880m3.574981
20 Sep 20K0MBCEM20haFT880m3.574981
20 Sep 20N6ADCM88qfFT880m3.574981
20 Sep 20K3UAEN90vmFT880m3.574981
20 Sep 20WA4HREM65oaFT880m3.573000
20 Sep 20AI7AQDM43ahFT880m3.574981
20 Sep 20K3GMQFN20lhFT880m3.574981
20 Sep 20NG2GCN88srFT880m3.574981
20 Sep 20W2GLDEN82alFT880m3.574981
20 Sep 20K7ALOCN85rpFT880m3.574981
20 Sep 20KN6EQQDM13ibFT880m3.574981
20 Sep 20KC1BBDM32wuFT880m3.574981
20 Sep 20KJ4EGEM58aqFT880m3.574981
20 Sep 20WW6GCM97bfFT880m3.574981
20 Sep 20NC6KDM13laFT880m3.574981
20 Sep 20W6EDM14lvFT880m3.574981
20 Sep 20K0DOMEN35kbFT880m3.574981
20 Sep 20N0SKSEN37rmFT880m3.574981
20 Sep 20W7WKRCN98piFT880m3.574981
20 Sep 20WA4HREM65oaFT880m3.573000
20 Sep 20KS7TDN35rwFT880m3.574981
20 Sep 20K6HGFDM04rgFT880m3.574981
20 Sep 20AE0JMDN70fhFT880m3.575051
20 Sep 20AE0JM/W5FT880m3.573000
20 Sep 20W6BDM04saFT880m3.574800
20 Sep 20W3LFN20hgFT880m3.574800
20 Sep 20WV2MFN20hfFT880m3.574000
20 Sep 20N7LDDM26ifFT880m3.574800
20 Sep 20KG6BXWCM97shFT880m3.574800
20 Sep 20W0WNDDM97xsFT880m3.574800
20 Sep 20K6LIEDM65rhFT880m3.574800
20 Sep 20KE5LQEL29dwFT880m3.574800
20 Sep 20K0MCDM89qhFT880m3.574800
20 Sep 20KI0EDN13rnFT880m3.574800
20 Sep 20WB4XFM06blFT880m3.574800
20 Sep 20K0AJWDN98ifFT880m3.574800
20 Sep 20W6GDM45ffFT880m3.574800
20 Sep 20WB0NEN34htFT880m3.574800
20 Sep 20AK6ACN84nmFT880m3.574800
20 Sep 20K7CADM26kcFT880m3.574800
20 Sep 20KO6UWDN27noFT880m3.574800
20 Sep 20KU0DEN66rjFT880m3.574800
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
20 Sep 20AE0TBEN32qhFT820m14.075800
19 Sep 20W6IDM95cfFT830m10.137800
19 Sep 20W5DNTEM01wqFT830m10.137800
19 Sep 20K6VVCM98mrFT817m18.101800
19 Sep 20K5DX/50FT817m18.101800
19 Sep 20AC8ZUEM79voFT817m18.101800
19 Sep 20W3WTEFM28hnFT817m18.101800
19 Sep 20W2CCCFN23mhFT817m18.101800
19 Sep 20KO6UWDN27noFT830m10.137400
19 Sep 20W6MDM98dlFT820m14.076120
19 Sep 20KM6DCOCM87srFT820m14.076120
19 Sep 20NA2RFM29tnFT817m18.102120
19 Sep 20N0BAKEN34krFT817m18.102120
19 Sep 20W7FYVDN18ufFT820m14.076120
19 Sep 20K8UHLEM78ffFT820m14.076000
19 Sep 20AE0TBEN32qhFT817m18.101575
19 Sep 20KE5TRNEL16ddFT817m18.101575
19 Sep 20W0FEM27pkFT817m18.101575
19 Sep 20WI9DEN53gvFT817m18.101575
19 Sep 20N0VTYEN40krFT817m18.101575
19 Sep 20K5PAEM10bmFT880m3.574575
19 Sep 20NV4XEM77sxFT880m3.574575
19 Sep 20AB5FUEM50klFT880m3.574575
19 Sep 20N4PTDM42kiFT880m3.574575
19 Sep 20NF8HEM34vtFT880m3.574575
19 Sep 20N4ZZEM66peFT880m3.574575
19 Sep 20K1BZFM19neFT880m3.574575
19 Sep 20K5EKFM03wwFT880m3.574575
19 Sep 20N0YEPEN33mqFT880m3.574575
19 Sep 20AE3TFN20foFT880m3.574575
19 Sep 20K8AJXEM62vjFT880m3.574575
19 Sep 20WW8OEM88mrFT880m3.574575
19 Sep 20KB8BIPEM88vkFT880m3.574575
19 Sep 20N9TNTEN71lpFT880m3.574575
19 Sep 20NM3BFN01skFT880m3.574575
19 Sep 20NX9SEN53wbFT880m3.574575
19 Sep 20KF7GYNCN84iwFT880m3.574575
19 Sep 20K4RWEM92rxFT880m3.574575
19 Sep 20K6JDCFM07vxFT880m3.574575
19 Sep 20KE0EEDN70keFT880m3.574575
19 Sep 20WA8KNEEM90ggFT880m3.574575
19 Sep 20K8EACFM18khFT880m3.574575
19 Sep 20K5EWEM40acFT880m3.574575
19 Sep 20AF4ODEM72gnFT880m3.574575
19 Sep 20W4DOWEM96bsFT880m3.574575
19 Sep 20K3GWKEM73xhFT880m3.574575
19 Sep 20K9IGEM69vlFT880m3.574575
19 Sep 20W9ICKEL98paFT880m3.574575
19 Sep 20KJ7COACN88xcFT880m3.574575
19 Sep 20W0PEDM13cvFT880m3.574575
19 Sep 20N1MGOFN42dnFT880m3.574575
19 Sep 20W3ACOEN41dpFT880m3.574575
19 Sep 20N2XKFN20naFT880m3.574575
19 Sep 20W3WTEFM28hnFT880m3.574575
19 Sep 20N3GXFM16urFT880m3.574575
19 Sep 20WW1WWFN43djFT880m3.574575
19 Sep 20K2HTEM49fbFT880m3.574575
19 Sep 20KN6JEBDM04udFT880m3.574575
19 Sep 20N5BCAEM12oxFT880m3.574575
19 Sep 20W5ADEL19usFT880m3.574575
19 Sep 20K8SJMEM79wpFT880m3.574575
19 Sep 20WA3RWPFM17oiFT880m3.574550
19 Sep 20NB6QCM97aiFT880m3.574550
19 Sep 20N2BRJFM29kqFT880m3.574550
19 Sep 20WA9THIEM69hnFT880m3.574550
19 Sep 20KE8NBCEM89apFT880m3.574550
19 Sep 20KV8FCN87qgFT880m3.574400
19 Sep 20WB2AAFN30awFT880m3.574400
19 Sep 20KD5SZWDM56vrFT880m3.574400
19 Sep 20N1ULEL95dwFT880m3.574400
19 Sep 20NB7ODN05huFT880m3.574400
19 Sep 20KB2ELAEL96arFT880m3.574400
19 Sep 20W6PEM48smFT880m3.574900
19 Sep 20W6ETEDM12nxFT880m3.574900
19 Sep 20W6MKODM13avFT880m3.574900
19 Sep 20N9PSEN52wkFT880m3.574900
19 Sep 20N9AMIEL96sdFT880m3.574900
19 Sep 20AG7GKDM43djFT880m3.574900
19 Sep 20AG7THCN84ffFT880m3.574900
19 Sep 20NN6XXCM87wiFT880m3.574900
19 Sep 20K7CARDM38tgFT880m3.574900
19 Sep 20K3ADUFN10ogFT880m3.574900
19 Sep 20WD4CVKEM74xuFT880m3.574900
19 Sep 20AG7KUDM43giFT880m3.574900
19 Sep 20N0JLOEM48tjFT840m7.075400
19 Sep 20KT4EPEM55cfFT840m7.075400
19 Sep 20W1KEEL09ptFT840m7.075400
19 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.075400
19 Sep 20W7GTMCM97dwFT840m7.076159
19 Sep 20KG5UAVEM25lvFT840m7.076159
19 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.075569
19 Sep 20W8SSMEN76tkFT840m7.075569
19 Sep 20K6FVCCM97jtFT840m7.075569
19 Sep 20WN5SEM12loFT840m7.076836
19 Sep 20N7MDWEM75xrFT840m7.075676
18 Sep 20KF5TVGEM26baFT820m14.074634
18 Sep 20K6KQVCM87xhFT820m14.074634
18 Sep 20K3ZKFN21aeFT820m14.076126
18 Sep 20K2TVFN30hqFT820m14.075087
18 Sep 20K3USCEN91bkFT817m18.100666
18 Sep 20KK6XKCM87wvFT817m18.101260
18 Sep 20WB9OVVEN51xsFT817m18.101303
18 Sep 20NE8ZEN82bkFT817m18.101091
18 Sep 20NM4OFM04grFT817m18.100963
18 Sep 20W5NZEM62viFT817m18.100000
18 Sep 20N8YOEN62ueFT817m18.102060
18 Sep 20K4YTFM19iaFT817m18.102060
18 Sep 20K9IJEN52wfFT817m18.102060
18 Sep 20KE1VTFN34kaFT817m18.102060
18 Sep 20K0PTEM94jcFT817m18.102060
18 Sep 20W6OATCN87rsFT880m3.573800
18 Sep 20K6NEZCM97dwFT880m3.573853
18 Sep 20W6CDM14jdFT880m3.573853
18 Sep 20K0NYXEM19seFT840m7.075871
18 Sep 20WA4HREM65oaFT840m7.076788
18 Sep 20K2AMFDN17gqFT880m3.573712
18 Sep 20AJ6LGCM97afFT8160m1.840712
18 Sep 20NA6MBDM13laFT8160m1.840898
18 Sep 20NA6MBDM13laFT8160m1.840898
18 Sep 20WM6YDM13jiFT8160m1.841848
18 Sep 20KG7PAPDM34ssFT880m3.573771
18 Sep 20W7OKCN86mwFT880m3.575384
18 Sep 20W0GJEN43cfFT840m7.074347
18 Sep 20KD2PSCFN12awFT840m7.075541
18 Sep 20W0OGHDM52baFT840m7.075889
18 Sep 20K6VVKCM87wkFT830m10.138500
18 Sep 20W0LENEN51txFT830m10.136780
17 Sep 20WB6PVUCM87xiFT840m7.076105
17 Sep 20KN6IZACM88thFT840m7.074615
17 Sep 20K4JELFM14beFT840m7.076572
17 Sep 20NR7ZCM97cqFT840m7.075274
17 Sep 20N8PDXCN84lvFT840m7.074899
17 Sep 20KF4RWAEM63geFT840m7.076373
17 Sep 20W2GLHFM29rjFT840m7.074570
17 Sep 20W1XIFN31qhFT840m7.076029
17 Sep 20KB9LLDEM48qsFT840m7.074732
17 Sep 20W2OKFM19saFT840m7.074941
17 Sep 20N2MHSEM84nuFT840m7.074597
17 Sep 20AJ6LGCM97afFT840m7.074613
17 Sep 20WB0DBQEN46bwFT840m7.075092
17 Sep 20AD5WBEL29kmFT840m7.076293
17 Sep 20KK4RDIEM90edFT840m7.075440
17 Sep 20K7CTVDM42nlFT840m7.075835
17 Sep 20W9FZEN43sqFT840m7.075226
17 Sep 20W8LVNEN62clFT840m7.075744
17 Sep 20AB9CNEN62beFT840m7.076789
17 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076740
17 Sep 20KB7AXDM33tqFT840m7.074200
17 Sep 20NM5DDDM65vtFT840m7.075179
17 Sep 20W4RLWFM05dpFT840m7.076963
17 Sep 20K9RJOEN52sdFT840m7.075244
17 Sep 20W3LFN20hgFT840m7.075777
17 Sep 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
17 Sep 20K8WVFM09apFT840m7.075705
17 Sep 20W6GDM45ffFT840m7.075286
16 Sep 20KD2TFM15qcFT840m7.076644
16 Sep 20KC4UCTEM73tvFT840m7.074000
16 Sep 20KN6IINCM97agFT840m7.074900
16 Sep 20N9YLZEN51wpFT840m7.075775
16 Sep 20KA0UNBEN11whFT840m7.075944
16 Sep 20AC6OTCM87vsFT840m7.074905
16 Sep 20N6GHZCM98qrFT840m7.074905
16 Sep 20AB5FUEM50klFT840m7.075783
16 Sep 20KB7PKCCN87qfFT840m7.076533
16 Sep 20KG5YEM20cbFT840m7.075453
16 Sep 20AI0Y/9FT840m7.076297
16 Sep 20KF2CFN30dwFT840m7.074440
16 Sep 20WA3TLTFN00egFT840m7.075192
15 Sep 20W7OKCN86mwFT820m14.076308
15 Sep 20KN6ITPCM97agFT820m14.075804
15 Sep 20NY0MNEN16pvFT820m14.076700
15 Sep 20KE0BIBEM12uuFT820m14.074202
15 Sep 20KZ5LLEM13meFT820m14.074942
15 Sep 20WB0NEN34htFT820m14.075906
15 Sep 20N0NWYDN97odFT820m14.075227
15 Sep 20K0PWODM79poFT820m14.074752
15 Sep 20WX6ACM97bkFT820m14.075989
15 Sep 20N7AYDN13rqFT840m7.076665
15 Sep 20N6DNDM13dvFT840m7.076246
15 Sep 20N4HCRFM18hsFT840m7.075699
15 Sep 20K6HGFDM04rgFT840m7.076155
15 Sep 20WF5OEL49vxFT840m7.074556
15 Sep 20N6CFCDM04mdFT840m7.074921
15 Sep 20KY0RDM78pfFT840m7.075803
15 Sep 20KX4HAEM84bbFT840m7.075051
15 Sep 20N5JGEEM21hdFT840m7.076122
15 Sep 20K5KBMEM73krFT840m7.076723
15 Sep 20W6PEM48smFT840m7.076727
15 Sep 20K2DSWEN31fgFT840m7.076496
15 Sep 20KI4EZUCN87rnFT840m7.075133
15 Sep 20W6CDM14jdFT840m7.075503
15 Sep 20WI4EEFM18fsFT840m7.075653
15 Sep 20WI7PDN40bjFT840m7.075350
15 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075350
15 Sep 20W1OPFN41gtFT840m7.075095
15 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT840m7.075691
15 Sep 20W1TWFN41ivFT840m7.075716
15 Sep 20W2DXDDM43crFT840m7.075431
15 Sep 20WB5CEM48slFT840m7.075967
15 Sep 20K9IHMEM86fcFT840m7.074713
15 Sep 20WB5BHSEM35kgFT840m7.075742
15 Sep 20KJ7OABCN93gqFT840m7.075664
15 Sep 20KD7JRDM33xoFT840m7.075826
15 Sep 20KT5VEM12pvFT840m7.076189
15 Sep 20K0SWTEM37uuFT840m7.075539
15 Sep 20K2ANTDM09dbFT840m7.074200
15 Sep 20KG5URAEL29loFT820m14.074530
15 Sep 20N5LLEL09slFT820m14.075641
15 Sep 20WD5HNIEM10qeFT820m14.074938
15 Sep 20K0HUUEM37gfFT820m14.074732
15 Sep 20W6JEM15qrFT820m14.075787
15 Sep 20KG5PIOEM13koFT820m14.076490
15 Sep 20KB9TVREM49spFT820m14.075103
15 Sep 20WA2TOPEL29fmFT820m14.075148
14 Sep 20W6NEM27sbFT820m14.075633
14 Sep 20N9OYEN43kuFT820m14.075146
14 Sep 20AI6XMCM87vjFT820m14.074824
14 Sep 20W5KALEM20khFT820m14.074615
14 Sep 20KB0ICTEM17jqFT820m14.074689
14 Sep 20N2YTIEM26cbFT820m14.075333
14 Sep 20K7VICDN28uiFT820m14.075144
14 Sep 20K5FWMEM13qhFT820m14.076516
14 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.074816
14 Sep 20K0KWEN42ebFT840m7.074266
14 Sep 20K0NCEN10soFT840m7.075049
14 Sep 20N0VEPEM29uaFT840m7.075759
14 Sep 20NT4HCN87vdFT840m7.074771
14 Sep 20KG7BRBCN95poFT840m7.074262
14 Sep 20AB5WXEM20vgFT840m7.075001
14 Sep 20W6ADM04saFT840m7.075332
14 Sep 20AG7NEDN36xoFT840m7.075044
14 Sep 20W6B/RT66OTFT840m7.075815
14 Sep 20W6SDMDM32wuFT840m7.075523
14 Sep 20K3UAEN90vmFT840m7.076134
14 Sep 20K6PADDM13arFT840m7.074200
14 Sep 20K8YEEN72gsFT840m7.074200
14 Sep 20KR6MRCM98lxFT840m7.075541
14 Sep 20KI5IXPEM10dlFT840m7.074457
14 Sep 20KE6PQVCM97cgFT840m7.074591
14 Sep 20K0SRCCN87trFT840m7.074592
14 Sep 20KJ7NSRCN87udFT840m7.075696
14 Sep 20K6IGYDM03vtFT840m7.075696
14 Sep 20N0JDWEM46lxFT840m7.075857
14 Sep 20KA8IIMEM79slFT840m7.075350
14 Sep 20KC1HXRFN42ltFT840m7.074705
14 Sep 20AB0CDDM79mqFT840m7.075188
14 Sep 20AA9HMEN51woFT840m7.075382
14 Sep 20KN4YMJEM78ecFT840m7.075263
14 Sep 20K1HZEM13peFT840m7.075263
14 Sep 20W7VACN84omFT840m7.076641
14 Sep 20W5JJREM12huFT820m14.075541
14 Sep 20K6YEKCM87xrFT820m14.075453
14 Sep 20WD9IQNEM58enFT820m14.074745
14 Sep 20KB1GBCFT830m10.136000
14 Sep 20KB0QEFEN14ohFT820m14.075326
14 Sep 20W5SUMEM32cjFT820m14.075640
13 Sep 20KC7DJEL29esFT820m14.075268
13 Sep 20K9DNEN52lqFT820m14.076148
13 Sep 20W3AWEM59fuFT820m14.074612
13 Sep 20WI9IEM59etFT820m14.075952
13 Sep 20W6HCM97faFT820m14.075712
13 Sep 20KF5IVJEM12njFT820m14.076244
13 Sep 20K2DSWEN31fgFT820m14.076489
13 Sep 20AG4QDEM73plFT840m7.074915
13 Sep 20N5XJBEL29fwFT840m7.074000
13 Sep 20K9BMDN55asFT840m7.074394
13 Sep 20NE1RDFN42irFT840m7.074000
13 Sep 20W5TTWEM20feFT840m7.074238
13 Sep 20K4MIAEL96usFT840m7.075954
13 Sep 20W5PPREM12hhFT840m7.074000
13 Sep 20KT4RHEM56pgFT840m7.074258
13 Sep 20WZ4KFM17rcFT840m7.075952
13 Sep 20KD0VJSEN34iuFT840m7.075863
13 Sep 20W9AVEN53gbFT840m7.075863
13 Sep 20WB0NEN34htFT840m7.075674
13 Sep 20K8BPZEM11cbFT840m7.075206
13 Sep 20N3XXEM73wlFT840m7.076499
13 Sep 20NR3CEN91uhFT840m7.074250
13 Sep 20AG7KUDM43giFT840m7.076192
13 Sep 20K4IAFM18ghFT840m7.074773
13 Sep 20KC3OLHFN10qxFT840m7.076548
13 Sep 20KE0TTDEM29rjFT840m7.075938
13 Sep 20K0KVADM79riFT840m7.074562
13 Sep 20AA8YDN45jtFT840m7.075408
13 Sep 20W7YDN53sbFT840m7.074607
13 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.074708
13 Sep 20KA8GEN80wcFT840m7.076170
13 Sep 20NG1HEL06vgFT820m14.075321
13 Sep 20K0TTEN34koFT820m14.076504
13 Sep 20WA8PEM89svFT820m14.075638
13 Sep 20W9JAEN43jvFT820m14.075100
13 Sep 20W6REM37jdFT820m14.074696
13 Sep 20K4NYXEL97TGFT820m14.075436
12 Sep 20KF5DDXEM13kdFT820m14.075768
12 Sep 20NR2HFN20omFT820m14.076398
12 Sep 20N2CEPFN20slFT820m14.074959
12 Sep 20KJ6ERCM97agFT820m14.075766
12 Sep 20W9KIMEM59frFT820m14.076419
12 Sep 20NG2OFM29pcFT820m14.076419
12 Sep 20WB5XXEM33pgFT820m14.075667
12 Sep 20AA6ZTCM88wcFT86m50.314499
12 Sep 20N6ORBCM87xxFT86m50.314499
12 Sep 20NU6SCM87xhFT86m50.314499
12 Sep 20KK6XKCM87wvFT817m18.100991
12 Sep 20KD4UCZFM06jcFT817m18.102690
12 Sep 20N5CWAEM10cmFT820m14.076118
12 Sep 20K0INREN32rrFT820m14.075011
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.074000
12 Sep 20KE4FGDEM80ivFT840m7.074802
12 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.076002
12 Sep 20K6JDCFM07vxFT840m7.076011
12 Sep 20K5UHFEM10cnFT840m7.076011
12 Sep 20N0ABAEM17guFT840m7.076011
12 Sep 20WA5AVKEM13riFT840m7.076210
12 Sep 20W0YKCM97bcFT840m7.074350
12 Sep 20KB3NGEL97toFT840m7.075340
12 Sep 20WA5CWPCM87wrFT840m7.075308
12 Sep 20AB6MBCM97anFT840m7.075952
12 Sep 20WB4CTXEM78xqFT840m7.074544
12 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074871
12 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075298
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.076004
12 Sep 20KC0LREM28tvFT840m7.076317
12 Sep 20KN6ITPCM97agFT840m7.076317
12 Sep 20KC2NFJFN20usFT840m7.075152
12 Sep 20KB9GKGEN60wkFT840m7.076273
12 Sep 20WS5GPAEM13xgFT840m7.076273
12 Sep 20W8MCWEN82idFT840m7.076273
12 Sep 20AI7AQDM43ahFT840m7.075624
12 Sep 20NR0QEM39sjFT840m7.076347
12 Sep 20K4DZREM66qhFT840m7.074553
12 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.075257
12 Sep 20K8BJCEN82nkFT840m7.076324
12 Sep 20KD0MZTDM79mqFT840m7.076256
12 Sep 20KI5BPHEM10drFT840m7.076012
12 Sep 20W7HDDM42jiFT840m7.075899
12 Sep 20KF7EUDM43ctFT840m7.074819
12 Sep 20W8KEREM97ksFT840m7.074000
12 Sep 20K1MELDN40boFT840m7.076371
12 Sep 20WA5GMEM22igFT820m14.075248
12 Sep 20KB0OTYEM48soFT820m14.076344
12 Sep 20KE6JNODN40boFT840m7.074789
12 Sep 20K1HZEM13peFT830m10.137093
12 Sep 20KB1GBGFN34xlFT830m10.136000
12 Sep 20W2BCHFN13veFT830m10.137617
12 Sep 20W7HDDM42jiFT830m10.137769
12 Sep 20NX0REM08ivFT830m10.138059
12 Sep 20W0BMEN33pwFT830m10.137034
12 Sep 20WA2VJLEL16edFT830m10.137564
12 Sep 20W1ELFN64ewFT830m10.138060
12 Sep 20KI5DJJEM13oeFT820m14.076945
11 Sep 20WB2UBWEM66stFT820m14.074303
11 Sep 20KF4UDLEM50wsFT820m14.075441
11 Sep 20KG5HTHEM02wiFT830m10.137700
11 Sep 20AC8TOEN82ceFT830m10.138195
11 Sep 20ND6HCM97axFT830m10.136682
11 Sep 20W7OKCN86mwFT830m10.137273
11 Sep 20K3LAEN91sfFT830m10.137846
11 Sep 20W7VYDM09dmFT830m10.138099
11 Sep 20KE0ELUEM36kqFT820m14.074255
11 Sep 20WD5GRWEM13qcFT820m14.075243
11 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT820m14.075342
11 Sep 20WR4FEM77rfFT820m14.075768
11 Sep 20K9ZWEN64dcFT820m14.075112
11 Sep 20N5KOCM97aaFT820m14.074325
11 Sep 20NF5KFEL96udFT840m7.075643
11 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
11 Sep 20KB2ELAEL96arFT840m7.075151
11 Sep 20KV4ZNEM95sgFT840m7.075550
11 Sep 20KD5SZWDM56vrFT840m7.075750
11 Sep 20N0YPRCN87xoFT840m7.075750
11 Sep 20KI5CYPEL09jxFT840m7.075806
11 Sep 20KO5TEM12ieFT840m7.075806
11 Sep 20N7WFKCN88quFT840m7.074594
11 Sep 20W1GLVEL89soFT840m7.075807
11 Sep 20K0MANEN34iuFT840m7.075299
11 Sep 20WJ0RDM79nqFT840m7.076523
11 Sep 20K1ROADM13laFT840m7.076157
11 Sep 20KG7OKODN62stFT840m7.074942
11 Sep 20NX8EEN91ggFT840m7.075084
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074884
11 Sep 20KD9KOIEN50mlFT840m7.040000
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074602
11 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076652
11 Sep 20K1SUUEM84eqFT840m7.074244
11 Sep 20N5WAEM32diFT840m7.076898
11 Sep 20N2OHPEM60trFT840m7.075940
11 Sep 20K0HBEN34gxFT840m7.075151
11 Sep 20K9IJEN52wfFT840m7.075978
11 Sep 20KG9ZEN90auFT840m7.075834
11 Sep 20KA3ZLSFM28ewFT840m7.074225
11 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074643
11 Sep 20W2GLDEN82alFT840m7.074502
11 Sep 20N8QFEM79ulFT840m7.074494
11 Sep 20W5MPYEM04jpFT840m7.075570
11 Sep 20K9YNPDN45paFT840m7.076201
11 Sep 20KF4UDLEM50wsFT840m7.074995
11 Sep 20KB5FWDDM84ihFT840m7.075298
11 Sep 20N1CLGFN41eqFT840m7.077003
11 Sep 20W9LTNEN71mgFT820m14.074554
11 Sep 20W7GTMCM97dwFT820m14.075696
11 Sep 20N4KMEL98axFT820m14.076911
11 Sep 20AE0DCEM49obFT820m14.075147
11 Sep 20KQ2YFN31goFT820m14.075895
10 Sep 20KE0RYFEM37icFT820m14.074000
10 Sep 20K5UAKEM44xxFT820m14.074588
10 Sep 20NE5DXEM10meFT820m14.075250
10 Sep 20K5TCBEM45cfFT820m14.075250
10 Sep 20W6FVOEM00jaFT820m14.075113
10 Sep 20WW1WWFN43djFT840m7.074652
10 Sep 20N0YEPEN33mqFT840m7.076060
10 Sep 20KE8YPEM89xwFT840m7.075394
10 Sep 20K9IGEM69vlFT840m7.075949
10 Sep 20NA7KDN28vjFT840m7.074765
10 Sep 20W5BDBEM51gtFT840m7.075800
10 Sep 20W3RFKFN20axFT840m7.074996
10 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.075818
10 Sep 20N2CEPFN20slFT840m7.075627
10 Sep 20N7PIBCM88riFT840m7.075627
10 Sep 20W4MAVEM96vaFT840m7.074802
10 Sep 20N3RESFM19pkFT840m7.074601
10 Sep 20N2NWKFM18muFT840m7.074795
10 Sep 20WX7ORCN85plFT840m7.075126
10 Sep 20KI7VLV/PFT840m7.075835
10 Sep 20AF6DRCM87wkFT840m7.074907
10 Sep 20AI7BLCN85omFT840m7.074907
10 Sep 20K2AMFDN17gqFT840m7.075647
10 Sep 20K2GTBK29lnFT840m7.076610
10 Sep 20W7PTCN88ocFT840m7.075609
10 Sep 20KG5FSDM79mwFT840m7.076343
10 Sep 20KE7WCN87tfFT840m7.076343
10 Sep 20AG7EMDM42ohFT840m7.074492
10 Sep 20KI5WKEM51isFT840m7.076006
10 Sep 20N4MITFM19alFT840m7.075946
10 Sep 20AA9JSEN51wsFT840m7.076354
10 Sep 20K8LYEN91ogFT840m7.075418
10 Sep 20NJ7GDM43bhFT840m7.075513
10 Sep 20WB8FVOEM99ufFT840m7.075337
10 Sep 20N9KTEM69wvFT840m7.075989
10 Sep 20K5RHDDM79kuFT840m7.075452
10 Sep 20W4UWCEM77qtFT840m7.076400
10 Sep 20N5JEHDM65rdFT840m7.074804
10 Sep 20N7NEICN97duFT840m7.075857
10 Sep 20KJ7COACN88xcFT840m7.075618
10 Sep 20KA9FOXEN43ksFT840m7.076771
10 Sep 20NE9OEM60rvFT840m7.075152
10 Sep 20K7MAWEM12diFT840m7.075499
10 Sep 20N8NVIEN91ofFT840m7.075276
09 Sep 20KD8JZREM79uvFT840m7.076396
09 Sep 20WA7LNWDM37jfFT840m7.076148
09 Sep 20AA7TCCN85jfFT840m7.074659
09 Sep 20KG6PHEM13ocFT840m7.076546
09 Sep 20KA3FMOFN21diFT840m7.076357
09 Sep 20KE0VRTEM27rcFT840m7.074592
09 Sep 20K9FEEN51vsFT840m7.074762
09 Sep 20KJ4GKEM83dsFT840m7.074660
09 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075915
09 Sep 20W7IEQCN88ocFT840m7.076724
09 Sep 20N0PUIEN34blFT840m7.075319
09 Sep 20W7PLCN84kcFT840m7.075536
09 Sep 20K0MLDDM79hmFT840m7.076196
09 Sep 20K9OWEN43poFT840m7.074985
09 Sep 20KC6PUQCM97aiFT840m7.074985
09 Sep 20W6IWWCN85rpFT840m7.074994
09 Sep 20W7OKCN86mwFT840m7.076319
09 Sep 20W2LCQFN30atFT840m7.075602
09 Sep 20KC8HQSEM79wcFT840m7.075281
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076498
09 Sep 20W1LOGFN42cwFT840m7.076608
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076690
09 Sep 20KB1EFSFN42hcFT840m7.075751
09 Sep 20K0DOMEN35kbFT840m7.075952
09 Sep 20K9IJEN52wfFT830m10.136855
09 Sep 20WA5AMMEM84rtFT830m10.137259
09 Sep 20WT9UEN71aoFT830m10.136702
09 Sep 20N2EDUEL95uvFT820m14.074718
09 Sep 20KI5JGEM12ksFT820m14.075021
09 Sep 20K4WQEL98hkFT820m14.075698
09 Sep 20W0BLEEN31eoFT820m14.075075
09 Sep 20W4CHFEM91euFT820m14.075075
09 Sep 20K5CAYEM26baFT820m14.075075
09 Sep 20KB1EFSFN42hcFT820m14.075655
09 Sep 20AA4MDM42ngFT820m14.075655
09 Sep 20WA5MDEM12pvFT820m14.075655
09 Sep 20W5BDJEM12mtFT820m14.075655
09 Sep 20KG5SFTEL09wnFT820m14.074655
09 Sep 20AB0MBEM29daFT820m14.076504
09 Sep 20N5GITEL09rlFT820m14.075488
08 Sep 20WW5GEM31skFT820m14.076113
08 Sep 20KJ6ERCM97agFT820m14.075214
08 Sep 20W0DFMDM79njFT820m14.076196
08 Sep 20W5IUAEM37jcFT820m14.074606
08 Sep 20N0IGUEN12hkFT820m14.074633
08 Sep 20N8NXNEN72nuFT820m14.075930
08 Sep 20KV0IEN11xdFT820m14.075624
08 Sep 20KJ7COACN88xcFT820m14.076099
08 Sep 20W7AUMCN87rxFT820m14.074975
08 Sep 20N5LZBCN87tmFT820m14.074872
08 Sep 20W0LSDDM68wuFT820m14.076634
08 Sep 20KW4SPEM64nmFT820m14.075852
08 Sep 20NS6ECM87wjFT820m14.076202
08 Sep 20KD9BBBEN62bdFT840m7.075949
08 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
08 Sep 20N7XGCN84lvFT840m7.074695
08 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076152
08 Sep 20NK0GDM58xrFT840m7.076378
08 Sep 20KE0TKUEN32ebFT840m7.075536
08 Sep 20W5HVSEM10tnFT820m14.075601
08 Sep 20N0JZEM48nuFT820m14.075578
08 Sep 20KU4WSEM66CMFT820m14.074703
07 Sep 20AF5DEEM25bwFT820m14.075610
07 Sep 20KE0TLEN34itFT820m14.074795
07 Sep 20AB0RXEM48srFT820m14.076224
07 Sep 20KE0TLEN34itFT820m14.074846
07 Sep 20W7UUUCN87qkFT820m14.075989
07 Sep 20K7YDDN45stFT820m14.076165
07 Sep 20N0SMEN30txFT820m14.075813
07 Sep 20KI7VLV/PFT820m14.075244
07 Sep 20K0MCDM89qhFT820m14.076402
07 Sep 20NR0QEM39sjFT820m14.076345
07 Sep 20K9BMDN55asFT820m14.074645
07 Sep 20KB5WCKEM12juFT820m14.074759
07 Sep 20KD5IKGEM10ckFT820m14.075355
07 Sep 20KE0DCDM79oqFT820m14.076614
07 Sep 20W5MREEM54rwFT820m14.076519
07 Sep 20K9BMDN55asFT820m14.074646
07 Sep 20N2PCDM78qxFT820m14.075602
07 Sep 20W0TLEEN35ogFT820m14.074556
07 Sep 20WO8JCN87wqFT820m14.074556
07 Sep 20AI4FREL88tjFT820m14.075160
07 Sep 20WB7AKECN87reFT820m14.075160
07 Sep 20KE0PRXCO45diFT820m14.075160
07 Sep 20KE7TJNCN96soFT820m14.075160
07 Sep 20K9MDIEM12rvFT820m14.075160
07 Sep 20W7OMCN87tnFT820m14.075160
07 Sep 20NG7YCN87trFT820m14.075160
07 Sep 20AD0IUDN70keFT820m14.075160
07 Sep 20KO5TEM12ieFT820m14.075333
07 Sep 20KG5ZMGEM12krFT820m14.076355
07 Sep 20K7PGRCN87reFT820m14.075098
07 Sep 20KF5TVGEM26baFT820m14.074624
07 Sep 20K5UHFEM10cnFT820m14.075697
07 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075000
07 Sep 20N7BTCN88rtFT820m14.075521
07 Sep 20K4ILADM79ocFT820m14.075425
07 Sep 20N5XZEL29coFT820m14.074868
07 Sep 20AG6KDM14ccFT840m7.075601
07 Sep 20K7CARDM38tgFT840m7.075695
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.075264
07 Sep 20AG7UNDN13uoFT840m7.075109
07 Sep 20KN6EQQDM13ibFT840m7.076438
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.074953
07 Sep 20KG7PAPDM34ssFT840m7.074479
07 Sep 20K6QGKDM33tpFT840m7.076423
07 Sep 20W5XOEM10psFT840m7.075234
07 Sep 20N0GTODM59rcFT840m7.075571
07 Sep 20K5KDEEM12jwFT840m7.075400
07 Sep 20W0TUPDN98ifFT840m7.075290
07 Sep 20W7CFRCN87uiFT840m7.075627
07 Sep 20KA7TTYCN87xnFT840m7.075627
07 Sep 20KE0DCDM79oqFT840m7.075627
07 Sep 20AC6MMCM87xnFT820m14.074826
07 Sep 20W0DCHEM36jpFT820m14.075762
07 Sep 20AJ6KXCM87vkFT820m14.075762
07 Sep 20AD7HUEN13qhFT820m14.075762
07 Sep 20KK6BJUEN47bvFT820m14.075762
07 Sep 20KA9FOXEN43ksFT820m14.075762
07 Sep 20W1KEEL09ptFT820m14.075762
07 Sep 20K0WIUEN12hvFT820m14.075762
07 Sep 20KE5CVMEL17euFT820m14.075762
06 Sep 20WD5ENHEM00jbFT820m14.075733
06 Sep 20WB0ZRDDM79lwFT820m14.075733
06 Sep 20AE1JCN87wiFT820m14.075733
06 Sep 20K5EYEM13kfFT820m14.075733
06 Sep 20KC7AFCN87vdFT820m14.075733
06 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075184
06 Sep 20N7URHCN87vlFT820m14.075297
06 Sep 20KB4RGEM02fjFT820m14.075297
06 Sep 20WB4KTFEM10ciFT820m14.076248
06 Sep 20AG5XIEL09xnFT820m14.075734
06 Sep 20W6NEVCM87xiFT820m14.075175
06 Sep 20AK0MRDM59qdFT820m14.075175
06 Sep 20N5YPJDL99njFT820m14.075971
06 Sep 20K5VPNEM26daFT820m14.075964
06 Sep 20N0DOWEN26vhFT820m14.075972
06 Sep 20AA7VADN40coFT820m14.075625
06 Sep 20KO4OEM64loFT820m14.075607
06 Sep 20W5GOLEM25ufFT820m14.075607
06 Sep 20KR0PEN10rmFT820m14.074302
06 Sep 20WA7WWWDN17kpFT820m14.075897
06 Sep 20K0HXEM46tsFT840m7.074468
06 Sep 20NU6VCM87srFT840m7.075612
06 Sep 20KA6SCM97bkFT840m7.074352
06 Sep 20KE6JNODN40boFT820m14.076042
06 Sep 20KE0LLHDM78rgFT820m14.074515
06 Sep 20N7PIBCM88riFT820m14.075475
06 Sep 20N6SKMCM97bpFT820m14.074635
06 Sep 20WA7TPVDN17nwFT820m14.074635
06 Sep 20WN6WCN85niFT820m14.074842
06 Sep 20NC7UCN87qpFT820m14.074840
06 Sep 20KK5ABDN17guFT820m14.074840
06 Sep 20W0TTYCN87uoFT820m14.074840
06 Sep 20N7BBUCN85qmFT820m14.074840
06 Sep 20K7CWCCN87uvFT820m14.075246
06 Sep 20W8FDVDM43fkFT820m14.075246
06 Sep 20KI5FTYEM10biFT820m14.075246
06 Sep 20K7BTCN84lbFT820m14.075246
06 Sep 20KD7MACN87vqFT820m14.075246
06 Sep 20N5DNEM12ivFT820m14.075246
06 Sep 20K1ARLEL87uaFT820m14.075246
06 Sep 20KO3FEM73crFT820m14.075246
06 Sep 20AI6CTDM13lnFT820m14.075246
06 Sep 20KZ4CWEL88rrFT820m14.075246
06 Sep 20WB9VGJDM34tqFT820m14.075246
06 Sep 20W6QTDM12ktFT820m14.074936
06 Sep 20KM6ECHDM04raFT820m14.074936
06 Sep 20W4FCEM84tvFT820m14.075713
06 Sep 20KE0DCDM79oqFT820m14.076414
06 Sep 20KA6SCM97bkFT820m14.074352
06 Sep 20W6QTDM12ktFT820m14.076036
06 Sep 20KC0ATFEM48otFT820m14.075820
06 Sep 20AA7CTCN85axFT820m14.075791
06 Sep 20KI0CTEM79qrFT820m14.075730
06 Sep 20N9KTEM69wvFT820m14.075424
05 Sep 20WA4AFJEM28pvFT820m14.074782
05 Sep 20K7REKCN85qmFT820m14.075700
08 Jul 14N0HIUEM29nbPSK3120m14.070000
08 Jul 14KC8UREN80rhPSK3140m7.036099
29 May 14KI6DWDM13lrPSK3120m14.071172
28 May 14N7IYCN84kbPSK3120m14.071484
26 May 14KB7MMCN82niPSK3120m14.071011
26 May 14W1AW/0PSK3120m14.072194
26 May 14N5UAEM13pbPSK3115m21.071242
26 May 14WU3HDM78tuPSK3117m18.101330
26 May 14KZ1FFN41btPSK3117m18.101504
26 May 14N9IXDEN61ewPSK3115m21.072414
26 May 14N7AMECN88vaPSK3120m14.071368
26 May 14W3HOTDM43dkPSK3120m14.071666
26 May 14KE7XECN96rnPSK3120m14.071807
25 May 14K7PAXCN88cgPSK3120m14.072171
24 May 14W1AW/0FN31prPSK3110m28.122507
24 May 14KJ2UDN40ckPSK3120m14.072295
24 May 14W1AW/2FN31prPSK3117m18.101997
24 May 14W1AW/2FN31prPSK3110m28.121997
22 May 14W7GBBCN87wmPSK3115m21.070000
19 May 14KC5DATEM19faPSK316m50.386425
15 May 14KB0QCDN70ocPSK3110m28.120881
10 May 14AE7KJCN86ndPSK3120m14.070886
04 May 14KD8QQHEN82swPSK3115m21.071098
28 Apr 14AB0UZEN35lbPSK3115m21.072375
28 Apr 14W9DCSEN62bwPSK3115m21.071642
28 Apr 14KD0NMDEN21adPSK3115m21.071824
28 Apr 14N4YXWFM18cqPSK3115m21.071385
27 Apr 14K4MNEM19faPSK3110m28.121497
27 Apr 14N3GTYFM05mfPSK3110m28.121501
27 Apr 14KD4BVGEM84bePSK3110m28.121280
27 Apr 14N4SVCEM80PSK3110m28.120961
27 Apr 14N4ERMEM19faPSK3110m28.121048
26 Apr 14W1TGFN42owPSK3117m18.101001
26 Apr 14W5DHEM13oaPSK3115m21.071272
24 Apr 14N9NJSEM58clPSK3110m28.121117
19 Apr 14W0PASEN91flPSK3140m7.036494
16 Apr 14N4TFEM84ilPSK3110m28.121395
16 Apr 14WK7WDN40amPSK3120m14.072501
16 Apr 14WG4PEM73rnPSK3117m18.101181
15 Apr 14AC4BBEM63wlPSK3115m21.070593
15 Apr 14KC9OQSEM79jnPSK3115m21.071453
15 Apr 14W4EDEM74PSK3115m21.071285
15 Apr 14AB1SKFN33slPSK3115m21.071276
15 Apr 14K2MOFN30jvPSK6315m21.071975
15 Apr 14KD5MPLEM34lcPSK3110m28.121170
12 Apr 14N5UVQDM65ucPSK3120m14.071669
12 Apr 14W5SAFEM19faPSK3120m14.071489
09 Apr 14K4ODAEM75xwPSK3120m14.071816
09 Apr 14N1HNYFN54fmPSK3120m14.071384
08 Apr 14W1AW/3FN20PSK3120m14.071408
08 Apr 14KF7KWVCN88ujPSK3120m14.071758
08 Apr 14KF7VQODN28tjPSK3120m14.071347
07 Apr 14KA1AQPFN42cdPSK3120m14.071702
07 Apr 14WA6OSXCM98igPSK3115m21.070000
05 Apr 14HK5JOR/W4EM19faPSK3115m21.071006
05 Apr 14W1AW/3FN20PSK6315m21.070508
05 Apr 14W1AW/3FN20PSK3115m21.070509
05 Apr 14W1AW/7EM19faPSK3110m28.121910
05 Apr 14KD0FIPEM19faPSK3180m3.581882
04 Apr 14WC7QEM19faPSK3120m14.071183
03 Apr 14KC8MUEEN63tjPSK3110m28.121470
03 Apr 14KC8MUEEN63TJPSK3110m28.121500
03 Apr 14KF9KVEN52etPSK3120m14.071352
03 Apr 14AA2MF/4EL87otRTTY40m7.035802
31 Mar 14KC9YIJEM48wvPSK3110m28.120366
29 Mar 14KK4MHIEM28pvPSK6310m28.122004
29 Mar 14KE5ZCZEM16shPSK3110m28.120803
29 Mar 14KE5ZCZEM16SHPSK3110m28.120800
28 Mar 14W4EWEM84ggPSK3115m21.071897
28 Mar 14KB0LCOEM38jqPSK3110m28.121701
28 Mar 14N6AREL98emPSK6310m28.121986
27 Mar 14W4BDAEM76lcPSK3110m28.121001
27 Mar 14W4BDAEM76LCPSK3110m28.121000
27 Mar 14KF9KVEN52etPSK3180m3.581162
26 Mar 14WA5PQLEM12ojPSK3110m28.122411
26 Mar 14KB1ZZVFN41gpPSK3110m28.122555
26 Mar 14KC1BXYFN41jnPSK3110m28.122085
26 Mar 14WA2FRFFN21psPSK3110m28.121202
26 Mar 14ND4ZEM94hbPSK3110m28.121174
26 Mar 14WM9VEL98qbPSK3110m28.121819
26 Mar 14KE7XECN96rnPSK3120m14.070677
26 Mar 14KB5MUDM12jwPSK3120m14.070000
26 Mar 14KA5PNXEN10suPSK6312m24.921518
26 Mar 14KA5PNXEN10suPSK3110m28.121627
24 Mar 14W8KQEM19faPSK3140m7.036486
22 Mar 14AF5PGEM10dmPSK3110m28.120000
22 Mar 14AF5PGEM10DMPSK3110m28.120000
21 Mar 14N8SOREM19faPSK3110m28.120855
21 Mar 14KM4IYEM77nfPSK3110m28.121483
20 Mar 14KF5YZJEM10dkPSK3110m28.121310
20 Mar 14AA5ATEM40knPSK6310m28.122244
20 Mar 14AA5ATEM40knPSK3110m28.121496
20 Mar 14KB8BIPEM88vkPSK3110m28.121685
20 Mar 14KB8BIPPSK3110m28.121700
20 Mar 14K7XFMDM33wpPSK3110m28.120000
20 Mar 14K7XFMDM33XPPSK3110m28.120000
17 Mar 14K7XFMDM33wpPSK6320m14.072160
17 Mar 14K7XFMDM33XPPSK6320m14.072200
16 Mar 14K1APJFN31qoPSK3115m21.072307
16 Mar 14NE9OEM60rvPSK3110m28.121262
16 Mar 14WQ1CEM11abPSK3180m3.581304
16 Mar 14WQ1CEM11ABPSK3180m3.581300
15 Mar 14N4EMPEM63PSK3110m28.120956
15 Mar 14N4EMPEM63PSK3110m28.121000
14 Mar 14ND9YEN61joPSK3115m21.071686
14 Mar 14AG5PEM34vtPSK3110m28.120221
13 Mar 14W9BGXEN62dbPSK3110m28.120517
13 Mar 14N5YHMEM40xlPSK3110m28.121626
13 Mar 14N5YHMEM40XLPSK3110m28.121600
10 Mar 14K8WDXFM19chPSK3110m28.120203
10 Mar 14KK5ZYEM31PSK3120m14.071100
09 Mar 14KD8NV/5EN82ebPSK3110m28.122340
09 Mar 14KF7BADN28viPSK3120m14.070951
09 Mar 14KF7BADN28VIPSK3120m14.071000
09 Mar 14W5AMIEM35vdPSK3115m21.071102
09 Mar 14W5AMIEM35VDPSK3115m21.071100
07 Mar 14N4GBKFM16rfPSK3117m18.101807
07 Mar 14ND3NFM18qhPSK3110m28.120817
07 Mar 14WD5DJXEM34llPSK3110m28.122337
07 Mar 14W5IHEM12jqPSK3180m3.580951
07 Mar 14W6DLF/6PSK3140m7.036096
07 Mar 14W9RWFEN61brPSK3140m7.036100
07 Mar 14W9RWFEN61BRPSK3140m7.036100
06 Mar 14WB9AZQEM75lwPSK3110m28.121579
06 Mar 14WB2YDSFN30nwPSK3110m28.122059
06 Mar 14KA7PNHDN72ctPSK3115m21.070436
06 Mar 14KA7PNHDN72CTPSK3115m21.070400
06 Mar 14KQ0JEN11PSK6310m28.123112
06 Mar 14KQ0JEN11PSK6310m28.123100
06 Mar 14WX4TWEM85tiPSK3140m7.036141
06 Mar 14WX4TWEM85PSK3140m7.036140
06 Mar 14WE4RREL87skPSK3140m7.036143
06 Mar 14KB7BDYCN84oxPSK3120m14.070770
06 Mar 14KC0PZEDM49gsPSK3120m14.070000
06 Mar 14KC0PZEDM49GSPSK3120m14.070000
06 Mar 14AG4HGEM75jePSK3120m14.072255
05 Mar 14AI4QPEL87prPSK3110m28.121750
05 Mar 14KT4EPEM55cfPSK3110m28.121416
05 Mar 14KT4EPEM55CFPSK3110m28.121400
05 Mar 14W3GXVEL87sfPSK3110m28.120974
05 Mar 14KF5LNJEM45quPSK3110m28.120870
05 Mar 14KI5FJDM62ojPSK3180m3.580000
05 Mar 14W1AW/7DN17PSK3180m3.580900
05 Mar 14KE4JBFN22ptPSK3180m3.580799
05 Mar 14K1APJFN31qoPSK3180m3.580467
05 Mar 14N7OQFDN33wlPSK3180m3.581094
03 Mar 14K4CMC/QRPPSK3110m28.121523
28 Feb 14N9UIBEN60sbPSK3110m28.121597
28 Feb 14KC9ZAREM68jpPSK3110m28.121464
28 Feb 14K9EEHEN51dtPSK3110m28.121466
28 Feb 14K2MOFN30jvPSK6310m28.122072
25 Feb 14W1AW/4EL86PSK3115m21.071061
24 Feb 14W2/JR1AQNFN31cdPSK3140m7.036381
23 Feb 14W4SDJEM75xcPSK3120m14.072091
22 Feb 14AB5HAEM32dlPSK3110m28.121021
20 Feb 14K4OXFFM06PSK3110m28.121508
20 Feb 14K4OXFFM06PSK3110m28.121500
19 Feb 14W1AW/4EL98RTTY17m18.102400
19 Feb 14N2ADVFN23eaPSK3115m21.071072
19 Feb 14K4CMCEM75PSK3115m21.070671
19 Feb 14K4CMCEM75MUPSK3115m21.070700
19 Feb 14W1AW/8EN72PSK3115m21.071768
18 Feb 14AI8FEM74huPSK6310m28.122681
18 Feb 14AI8FEM74HUPSK6310m28.122700
18 Feb 14KJ4IZWEM93dmPSK3180m3.581052
18 Feb 14W5LACEM51hhPSK3180m3.581054
18 Feb 14W5LACEM51HHPSK3180m3.581050
18 Feb 14KD0FIP/QRPEM17PSK3180m3.581053
18 Feb 14KD0FIPEM17PSK3180m3.581050
17 Feb 14W1AQ/9FN41huPSK3115m21.070687
16 Feb 14KF5OEDEM13PSK3110m28.121318
16 Feb 14KF5OEDEM13PSK3110m28.121300
16 Feb 14KB1ZNYFN42ekPSK3110m28.120545
16 Feb 14N5SLYEM13rqPSK3110m28.120000
16 Feb 14KF5UEZEL06ufPSK3110m28.121530
16 Feb 14KF5UEZEL06UFPSK3110m28.121500
16 Feb 14AJ4ZUFM17rlPSK3180m3.580745
13 Feb 14K2PMC/4EL88sxPSK3140m7.036292
12 Feb 14N1UKXFN31PSK3110m28.120845
11 Feb 14K4WBMFM07bgPSK3110m28.121570
09 Feb 14AB5KEM10RTTY10m28.088538
09 Feb 14AA5AUEL49RTTY10m28.084405
09 Feb 14WA9IVHEN62RTTY15m21.089586
09 Feb 14KD0FWEM29tcRTTY20m14.083806
09 Feb 14K3WYCDM33vpRTTY20m14.082491
09 Feb 14W1ANFN41RTTY10m28.099928
09 Feb 14NR4MFM18RTTY10m28.093030
09 Feb 14AC4CAEM00lfRTTY10m28.089460
09 Feb 14KD0FWEM29tcRTTY10m28.086464
09 Feb 14KK4HEGEM95ijRTTY10m28.085539
09 Feb 14WW4LLEM73RTTY10m28.084916
09 Feb 14NX0IEM29saRTTY10m28.082915
09 Feb 14N7UVHDN17nrRTTY80m3.582404
09 Feb 14W7SURDM49gsRTTY80m3.580899
09 Feb 14KS7AADM09eiRTTY10m28.090039
09 Feb 14K6TACM98RTTY10m28.086420
09 Feb 14W4PKFM07gkRTTY40m7.080497
09 Feb 14W0SDEN13RTTY40m7.040894
09 Feb 14K0BJDM99kjRTTY20m14.080010
08 Feb 14WR7QDN40apRTTY20m14.085921
08 Feb 14AB5KEM10RTTY20m14.083509
08 Feb 14AB0RXEM48srRTTY15m21.080490
08 Feb 14WA1FCNEM63ktRTTY10m28.097362
08 Feb 14W4MLFM07xqRTTY10m28.087000
08 Feb 14AC0CEM28qpRTTY10m28.082764
08 Feb 14N7KFDDN40aqPSK3120m14.070189
08 Feb 14KK6GMNCM98hrPSK3120m14.072502
08 Feb 14KK6GMNCM98HRPSK3120m14.072500
08 Feb 14WA1QCEFN41fmPSK3110m28.121502
08 Feb 14KB0LCOEM38iqPSK3117m18.101342
04 Feb 14W1AW/0EN33PSK3115m21.072594
03 Feb 14N4ANZEM65ipPSK3115m21.071545
02 Feb 14WA3FRQFN20ldPSK3115m21.071565
02 Feb 14KM4IYEM77nfPSK3115m21.071145
02 Feb 14K8WDXFM19chPSK3115m21.072007
02 Feb 14K8WDXFM19CHPSK3115m21.072000
02 Feb 14W1AW/0EN44RTTY17m18.100340
02 Feb 14K4CMCEM75PSK6310m28.121464
02 Feb 14K1DBOFN42jjPSK3115m21.072660
02 Feb 14K1DBOFN42JJPSK3115m21.072700
02 Feb 14KC9RDGEN74tmPSK3115m21.070473
02 Feb 14KC9RDGEN74TMPSK3115m21.070500
31 Jan 14WU8REM89RCPSK12515m21.070000
27 Jan 14K5LRSEM26ucPSK3110m28.121856
27 Jan 14KF7VQODN28tjPSK3115m21.070000
27 Jan 14N3YWQFM09atPSK3115m21.070941
27 Jan 14KR0ESEN31oiPSK3115m21.071209
25 Jan 14N2PIKFN30htPSK3115m21.072181
25 Jan 14KD8NGEEN81wePSK3115m21.070000
25 Jan 14WA8LBZEN80naPSK3115m21.072471
22 Jan 14W4KRNFM18drPSK3115m21.070000
21 Jan 14W0GTLEN13plPSK3180m3.581399
21 Jan 14KD0FIP/QRPEM17PSK3180m3.581081
21 Jan 14KD0FIPEM17PSK3180m3.581080
20 Jan 14K3JTEM99xoPSK3115m21.070974
20 Jan 14N4RLDEM73ogPSK3115m21.071102
20 Jan 14N4RLDEM73OGPSK3115m21.071100
20 Jan 14W8TVOEN82nnPSK3115m21.071529
20 Jan 14KB7FHKDM69PSK3120m14.071021
20 Jan 14KB7FHKDM59XKPSK3120m14.070000
17 Jan 14W0GZREN31dpPSK6315m21.071851
15 Jan 14WG5TEM15hfPSK3115m21.071190
15 Jan 14AA7IXDN71oePSK3115m21.071151
15 Jan 14K1REZEM52chPSK3120m14.071552
15 Jan 14K1REZEM52CHPSK3120m14.070000
14 Jan 14AA5ATEM40knPSK3115m21.070566
14 Jan 14AA5ATEM40KNPSK3115m21.070600
14 Jan 14KB9DVCEN61avPSK3115m21.071478
14 Jan 14W9DCSEN62bwPSK3117m18.101090
14 Jan 14N5FANEL19thPSK3120m14.071200
09 Jan 14NZ1QEL87quPSK3115m21.071909
09 Jan 14W3FFZFN00akPSK3140m7.036570
09 Jan 14KF5YANEM21xnPSK3120m14.070000
09 Jan 14KF5OEBEM13qqPSK3120m14.072026
09 Jan 14KF5OEBEM13QQPSK3120m14.072000
08 Jan 14N8VMEN71mwPSK3120m14.071494
08 Jan 14N8VMEN71MWPSK3120m14.071500
08 Jan 14W6BTTCM87umPSK3110m28.121183
08 Jan 14KF5OEDEM13rqPSK3120m14.071094
08 Jan 14KF5OEDEM13PSK3120m14.071100
08 Jan 14W0KOEN26wiPSK3117m18.101461
08 Jan 14AA5ATEM40knPSK3117m18.101034
08 Jan 14AA5ATEM40KNPSK3117m18.101000
08 Jan 14N5SLYEM13rqPSK3120m14.070000
08 Jan 14AE2DXEL88txPSK3115m21.070951
08 Jan 14KA5PNXCM95qcPSK3115m21.071515
07 Jan 14WS0LDM78ttPSK3117m18.101523
06 Jan 14KB0LCOEM38iqPSK3115m21.071094
04 Jan 14WB4MNKEL99lcPSK3115m21.071021
04 Jan 14KE9PHEN61frPSK3110m28.121082
04 Jan 14NU4CEL99liPSK3115m21.072137
04 Jan 14N8MNIEM89gvPSK3115m21.070767
04 Jan 14WD4DIYEM96xaPSK3115m21.071098
04 Jan 14KC0JRWEN00kqPSK3115m21.071946
04 Jan 14K0JVDN84blPSK3115m21.071184
04 Jan 14N5PTEM15dmPSK3115m21.070930
04 Jan 14KE4JBFN22ptPSK3115m21.070884
04 Jan 14N9AVYEN52qfPSK3115m21.072770
04 Jan 14N4GBKFM16rfPSK3115m21.070814
04 Jan 14WU2MFN23tbPSK3115m21.072500
04 Jan 14WU2MFN23TBPSK3115m21.072500
04 Jan 14AC7JMDM41ltPSK3120m14.072267
04 Jan 14KC0OIOEN34kwPSK3120m14.070863
04 Jan 14W4SDJEM75xcPSK3140m7.036676
04 Jan 14K5AHLEL09toPSK3140m7.035490
04 Jan 14W5WFEM20fiPSK3140m7.037545
04 Jan 14N2MLPFN21jdPSK3140m7.035000
04 Jan 14N2MLPFN21PSK3140m7.035000
04 Jan 14N2BJEN61amPSK3140m7.035000
04 Jan 14WA4EEZEL87psPSK3140m7.036199
04 Jan 14K7RFWDN41acPSK3140m7.036593
04 Jan 14WA0WHEEN16puPSK3140m7.070882
04 Jan 14KX4WBEM55alPSK3140m7.071479
04 Jan 14AB9JTEM67fxPSK3180m3.580000
04 Jan 14W1FJIEM70vnPSK3140m7.070978
04 Jan 14K4TEM70vnPSK3140m7.070979
04 Jan 14KK4HEGEM95ijPSK3140m7.070890
04 Jan 14K1DOFN20rpPSK3140m7.070000
04 Jan 14K1DOFN20RPPSK3140m7.070000
04 Jan 14K9VICEN51voPSK3140m7.038172
04 Jan 14W7OMCN87tnPSK3140m7.037446
04 Jan 14AE5EOEL29nuPSK3140m7.036870
04 Jan 14NO8REN73hgPSK3140m7.036163
04 Jan 14KE4JBFN22ptPSK3140m7.035796
04 Jan 14N4KWOFM19edPSK3140m7.035814
04 Jan 14K8QWYEN81pbPSK3120m14.070585
02 Jan 14W5MHGDM65rcPSK3120m14.071660
02 Jan 14KF5PWJEL29jxPSK3117m18.101110
02 Jan 14W4WWJEL88obPSK3115m21.072619
01 Jan 14K4KDEL89ppPSK3115m21.071183
27 Dec 13WA1BXYFN41jnPSK3130m10.140957
27 Dec 13WA1BXYPSK3130m10.141000
05 Dec 13W3WMUEM53lkPSK3110m28.121316
05 Dec 13W3WMUEM53LKPSK3110m28.000000
05 Dec 13W3WMUEM53LKPSK3110m28.120000
23 Nov 13KB3PGUFM18woPSK3120m14.070935
18 Nov 13K4PEWEM66rePSK3110m28.121482
18 Nov 13W9SMREL87sfPSK3140m7.036220
18 Nov 13W9SMREL87SFPSK3140m7.036220
16 Nov 13KB0LCOEM38iqPSK3110m28.120000
12 Nov 13W1ASYFN44vlOLIVIA10m28.122578
11 Nov 13KI6FGEM13rjPSK3110m28.121583
10 Nov 13KD5BZCEM32dkPSK3110m28.120576
10 Nov 13KD5DEEM32dkPSK3110m28.120580
10 Nov 13WA2HMMFN30juPSK3110m28.121254
10 Nov 13AC4ZMEL96cePSK3110m28.121775
10 Nov 13N9AVYEN52qfPSK3110m28.121335
10 Nov 13WA3GMFN20kbPSK3110m28.122277
10 Nov 13KF5MDZEL29duPSK3110m28.122282
08 Nov 13K7RBRCN86mxPSK3120m14.070293
08 Nov 13KG7BFPDN48bvPSK3120m14.070958
07 Nov 13KF7WQPCN95foPSK3120m14.070720
07 Nov 13KF7WQPCN95FOPSK3120m14.070700
06 Nov 13N0PGPDM78jlPSK3120m14.071192
05 Nov 13N8AUEM64dtPSK3120m14.071597
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK6340m7.037308
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK3140m7.037192
04 Nov 13K4PEWEM66rePSK3140m7.035963
02 Nov 13KF5TTNEM12iuPSK6310m28.122179
02 Nov 13ND9EEM58PSK6315m21.072019
02 Nov 13ND9EEM58PSK6315m21.072100
30 Oct 13W6SGDDM04rePSK3140m7.036670
28 Oct 13K3PRNFM18rxPSK3115m21.070473
27 Oct 13WE4RREL87skPSK3140m7.036020
27 Oct 13N8EWXEN80kaPSK3140m7.036915
27 Oct 13KD7KLCCN85prPSK3120m14.072255
25 Oct 13W7ZACDN20erPSK3180m3.580897
25 Oct 13W5JDFEM04idPSK3180m3.581495
25 Oct 13KD0CAEN41dhPSK3180m3.581496
18 Oct 13KA5BJCFN31bpPSK3115m21.070000
14 Oct 13K0KWEN42ebPSK3140m7.035790
14 Oct 13W4SDJEM75xcRTTY40m7.036457
09 Oct 13KD0MVBDM99DI32PSK3120m14.070000
09 Oct 13KD0MVBDM99DI32PSK3120m14.070000
09 Oct 13KD0MVBDM99diPSK3120m14.071579
09 Oct 13KD0MVBDM99DIPSK3120m14.071600
09 Oct 13WD9EQU/QRPEM79koPSK3140m7.035891
09 Oct 13W3WMUEM53LKPSK3140m7.035000
09 Oct 13W3WMUEM53lkPSK3140m7.037048
09 Oct 13W3WMUEM53LKPSK3140m7.037050
05 Oct 13N7ESUDN17ntPSK3120m14.071575
05 Oct 13W0WFXEM38boPSK3120m14.070000
05 Oct 13WA0OFMEM28PSK3117m18.100000
05 Oct 13AK4HPFM05ndPSK3115m21.071342
05 Oct 13AI8FEM74huPSK3120m14.070774
05 Oct 13AI8FEM74HUPSK3120m14.070800
28 Sep 13K2MUNFN20tpPSK3115m21.071307
27 Sep 13WX2HFN20uqPSK3117m18.100000
06 Sep 13KD8OTTEN63udPSK3115m21.071554
06 Sep 13W4/KL7GLLFM18hxPSK3117m18.100593
06 Sep 13KI6WDXCM88xfPSK3120m14.070000
06 Sep 13KI6WDXCM88PSK3120m14.070000
05 Sep 13KF7PXUDN76isPSK3120m14.070933
23 Aug 13KB5NFLEM01krPSK3115m21.071849
21 Aug 13KC9UREN71nrPSK3117m18.101973
15 Aug 13AF6PIDM13vrPSK3120m14.072048
13 Aug 13N8XLJEN81eqPSK3115m21.071894
13 Aug 13KD4LVPSK6320m14.070000
13 Aug 13KD4LVEM94waPSK6320m14.072504
13 Aug 13KD4LVPSK6320m14.072500
11 Aug 13N4QEAEM86bbPSK3120m14.071016
11 Aug 13N2SRKDM79pnPSK3120m14.071322
18 Jul 13N4GBKFM16rfPSK3140m7.035997
18 Jul 13N3YWQFM09atPSK3120m14.071569
18 Jul 13KC8ZXFEN82dxPSK3120m14.071323
18 Jun 13W4SDJEM75xcPSK3120m14.072148
04 May 13K7EARDM52PSK3115m21.070626
04 May 13K9EEHEN51dtPSK3115m21.071450
23 Apr 13WU5EEM66PSK3120m14.072031
10 Apr 13N1AFGEM51hhPSK3110m28.121249
09 Apr 13W8BIEM79PSK3115m21.070000
05 Apr 13AB0VIDN70ejPSK3117m18.100980
05 Apr 13K3YPEN91osPSK3117m18.102965
05 Apr 13K3CLTFN00dlPSK3117m18.101992
05 Apr 13WG5TEM15hfPSK3117m18.100000
05 Apr 13K0ZKKEN25foPSK3115m21.070713
05 Apr 13K0ZKKPSK3115m21.070700
05 Apr 13WB2UBWEN91pbPSK3115m21.070536
05 Apr 13W2KSFN30lsPSK3115m21.071330
26 Mar 13KB4DUCEL98jmPSK3115m21.070995
17 Mar 13N6ERDDM12kwPSK3180m3.581194
17 Mar 13AF6DSCM87xiPSK3180m3.580497
17 Mar 13N7PXYCN87ugPSK3180m3.581000
17 Mar 13N7PXYCN87uhPSK3180m3.581000
17 Mar 13KD0FIPEM17PSK3180m3.580601
17 Mar 13N6MGDM13bxPSK3180m3.580000
17 Mar 13WE1SHCN85PSK3180m3.581289
12 Mar 13W0DYDEN34gvPSK3117m18.101245
08 Mar 13WD5FEM23lePSK3117m18.101683
27 Feb 13W5FEREL09roPSK3140m7.036699
27 Feb 13W5FEREL09ROPSK3140m7.036700
27 Feb 13W1TGFN42owPSK3140m7.035967
17 Feb 13WU3HDM78tuPSK3130m10.140000
17 Feb 13WU3HDM78TUPSK3130m10.140000
16 Feb 13KE9CKEN60niPSK3115m21.070000
09 Feb 13WC1WFN33upPSK3115m21.071393
02 Feb 13W9UVZEN54thPSK3140m7.037881
27 Jan 13W2PIPFN02PSK3120m14.072071
26 Jan 13K5TLJEM45rqPSK12515m21.072207
26 Jan 13K5TLJEM45RQPSK12515m21.072200
26 Jan 13W7WDN71PSK3115m21.070593
16 Jan 13K9AQEN52sxPSK3115m21.071339
06 Jan 13KI7YPCN87vrPSK3120m14.070200
05 Jan 13KC8WSMDN70mcPSK3115m21.070937
05 Jan 13KC8WSMDN71MFPSK3115m21.070900
05 Jan 13W4APPEM96fjPSK3115m21.070871
05 Jan 13WQ9ZEM58lcPSK3120m14.071554
05 Jan 13K6ATZCM87xhPSK3120m14.072415
05 Jan 13N2BJEN61amPSK3115m21.071502
05 Jan 13KB3CUPFM09atPSK3115m21.070686
05 Jan 13WD9FTZEN91ecPSK3115m21.070890
05 Jan 13AA5CKEM05PSK3115m21.071390
27 Dec 12N0BPMEM79cuPSK3120m14.071506
27 Dec 12NX9GEN61awPSK3140m7.035812
25 Dec 12AF5GWEM10dkPSK3120m14.070808
24 Dec 12W0LCIDM68bwPSK3120m14.071828
24 Dec 12KB4DUCEL98jmPSK3140m7.036007
24 Dec 12WA1BXYFN41jnPSK3140m7.036997
24 Dec 12WA1BXYPSK3140m7.037000
24 Dec 12VE7TMO/MDM23bhPSK3140m7.036387
17 Dec 12KA1BSZFN33wvPSK3115m21.071442
16 Dec 12KD7GECCN85RLPSK3120m14.070000
16 Dec 12KD7GECCN85rlPSK3120m14.071348
14 Dec 12KC2VAWFN12khPSK3115m21.070000
14 Dec 12KB1RXA/PEL88qnPSK3115m21.071023
08 Dec 12KJ4WEHFM16mqPSK3140m7.036003
03 Dec 12KC2RDCFN14xbPSK3140m7.036125
29 Nov 12W7YOW/6DM24uePSK3120m14.071043
29 Nov 12K7MDRCN88rePSK3120m14.070000
29 Nov 12KB9PRFEN53tePSK3140m7.036626
27 Nov 12W9NCQDM43apPSK3120m14.070856
21 Nov 12KD0PGMEN30qdPSK3140m7.036357
18 Nov 12K4FBPEL96taPSK3140m7.036823
17 Nov 12AC4BBEM63wlPSK3180m3.580895
17 Nov 12KI4DNYEM85rvPSK3140m7.035581
16 Nov 12N1ZZZ/MMEM42PSK3110m28.120000
13 Nov 12K5CGMEM25axPSK3110m28.120000
11 Nov 12N5EEOEM73woPSK3110m28.122090
11 Nov 12W9VHLEM48tnPSK3110m28.121306
11 Nov 12W8TOMEN74PSK3110m28.121148
11 Nov 12W5YHEM34ssPSK3110m28.122093
11 Nov 12NM5HEL29gqPSK3110m28.120430
11 Nov 12N5MTEL29PSK3110m28.120431
07 Nov 12KI7MTDN46brPSK6330m10.141395
03 Nov 12AB8OEM79vePSK3140m7.036027
01 Nov 12W7GTHCN91uxPSK3110m28.121279
31 Oct 12WB5KCN86sxPSK3140m7.036792
31 Oct 12N1AFGEM51hhPSK3140m7.036151
30 Oct 12KC0YHU/MEN31dpPSK3110m28.121000
30 Oct 12KK7CGDN05iuPSK3120m14.070725
29 Oct 12KU1TFM09wjPSK3115m21.071064
29 Oct 12KB4GYTEM93cnPSK3140m7.036194
29 Oct 12N4HFAEL89vfPSK3140m7.037137
29 Oct 12N4HFAEL89VFPSK3140m7.037140
29 Oct 12KI4TYK/QRPEM97ccPSK6340m7.036705
29 Oct 12KB8NXOEN81fqPSK3140m7.035996
28 Oct 12KD4PWUFM08xnPSK3117m18.101426
28 Oct 12KZ5SEM22nbPSK3110m28.121927
27 Oct 12W9GQI/6DM03txPSK3180m3.581513
27 Oct 12KA8GEN80PSK3140m7.036197
27 Oct 12KA8GEN80WCPSK3140m7.035000
27 Oct 12W6DPSDM13hqPSK3140m7.036742
27 Oct 12KC5RUODM65rePSK3140m7.036000
27 Oct 12AC4MEM86plPSK12530m10.140000
27 Oct 12AC4MEM86plPSK6330m10.140000
27 Oct 12AC4MEM86plPSK3130m10.140000
26 Oct 12N1ABDM13btPSK3140m7.035000
26 Oct 12N0YBCEM73voPSK3140m7.036123
26 Oct 12N0YBCEM73VOPSK3140m7.036120
25 Oct 12K9YNF/4EN53xpPSK3140m7.036211
22 Oct 12W9ERWEN44gtPSK3110m28.122447
21 Oct 12KD4NULEM73sjPSK3110m28.121385
21 Oct 12KI4GIPEL29dsPSK3110m28.121924
21 Oct 12KA5VVDEM11bbPSK3110m28.120632
21 Oct 12WB0MMCEM10djPSK3120m14.071209
20 Oct 12W4ADIFM16xtPSK3130m10.141747
20 Oct 12KI4ECUEM97bcPSK3130m10.140000
19 Oct 12KC4TIEEM56vvPSK3110m28.121433
18 Oct 12W5KCMEM12juPSK3110m28.120000
18 Oct 12KB0QCDN70ocPSK3115m21.071403
17 Oct 12W0IEGDM79laPSK3120m14.071996
16 Oct 12KK1DFN31vhPSK3117m18.101949
16 Oct 12K8BTTEN82efPSK3115m21.072053
16 Oct 12K8BTTEN82EFPSK3115m21.070600
16 Oct 12N7WUDM43ckPSK3120m14.072486
15 Oct 12N5CHSEM34tsPSK3120m14.071758
14 Oct 12N6CRRDM04voPSK3120m14.071711
13 Oct 12K5DDMEM30bpPSK3120m14.072005
13 Oct 12K5DDMEM30BPPSK3120m14.072000
13 Oct 12KF7KGNDN40bmPSK3140m7.036166
13 Oct 12WB9OWNEN52xvPSK3140m7.036808
12 Oct 12KC5SAMEN34tmPSK3115m21.071222
11 Oct 12KX4WBEM55alPSK3120m14.070000
10 Oct 12KJ4KFJEN74csPSK3115m21.071702
10 Oct 12KB8NXOEN81FQPSK3115m21.070000
10 Oct 12KB8NXOEN81fqPSK3115m21.071596
05 Oct 12KE4JBEL97vcPSK3140m7.036697
05 Oct 12N5ICFM18ggPSK3130m10.140706
02 Oct 12KB0QCDN70ocPSK3120m14.071373
01 Oct 12N2LWDEM95ilPSK3120m14.071390
01 Oct 12N2LWDEM95ILPSK3120m14.071400
01 Oct 12KD0AFQEN10qrPSK3140m7.036207
30 Sep 12AJ4RWEM80LNRTTY10m28.125600
30 Sep 12AJ4RWEM80lnRTTY10m28.126558
30 Sep 12AC0ZODM78qgPSK3120m14.071627
30 Sep 12N2MMFM29RTTY40m7.037883
30 Sep 12WA1ZFN42itRTTY40m7.039918
30 Sep 12NR4MFM18RTTY40m7.041897
30 Sep 12NR4MFM18RTTY80m3.583667
30 Sep 12N7BVCN88RTTY80m3.580398
30 Sep 12K0CMAEM38ciRTTY40m7.081500
30 Sep 12N4KHIEL99lgRTTY40m7.081847
30 Sep 12N1KWFFN32uxRTTY40m7.048919
30 Sep 12NS9IEN64RTTY40m7.046608
29 Sep 12W5KDJEM20ckRTTY20m14.082030
29 Sep 12N0NIEN21vwRTTY15m21.085544
29 Sep 12N0BKEN34lvRTTY10m28.094845
29 Sep 12AG4WEM64RTTY10m28.093436
29 Sep 12K0IREN25vmRTTY10m28.089071
29 Sep 12N0KKEN35haRTTY10m28.081942
29 Sep 12W1ZDDM33wqRTTY20m14.085693
29 Sep 12AA5PWEM34wgRTTY20m14.082568
29 Sep 12K1FWEFN42huRTTY40m7.036440
29 Sep 12K0IREN25vmRTTY40m7.037116
29 Sep 12W0LSDDM68RTTY40m7.038201
29 Sep 12K8UTEN82bkRTTY80m3.582664
29 Sep 12W4GACEL87psRTTY40m7.043089
29 Sep 12W7RNDM09eiRTTY40m7.041683
29 Sep 12WQ3CEM97tdRTTY40m7.042433
29 Sep 12N5KWNEM20hhRTTY40m7.041047
29 Sep 12K5LYEM13qeRTTY40m7.081397
28 Sep 12N1AYAFN33ofPSK3115m21.071537
27 Sep 12WC0DEN34jrPSK3115m21.070689
27 Sep 12WC0DEN34JRPSK3115m21.070000
27 Sep 12K9QVB/9EN45gvPSK6310m28.122572
26 Sep 12KO2JFN20unPSK3115m21.070788
26 Sep 12K1SPDEM65rxPSK3115m21.071240
26 Sep 12KT4NMEL97tpPSK3115m21.071795
25 Sep 12W1CROFM18gqPSK3115m21.071296
25 Sep 12W1CROFM18GQPSK3115m21.071300
25 Sep 12N6CPLCM87xrPSK3115m21.070980
25 Sep 12WT4NEM44xvPSK3110m28.121499
24 Sep 12W0RWDM78ntPSK3120m14.070987
21 Sep 12W5VXIEM13waPSK3120m14.070000
21 Sep 12N9AVYEN52qfPSK3130m10.142222
21 Sep 12AA1XQFN41hlPSK3130m10.140942
21 Sep 12WA6YOUFM18iuPSK3120m14.071259
20 Sep 12KF9KVEN52etPSK3115m21.070000
20 Sep 12K3LRHFM28hoPSK3115m21.071663
19 Sep 12WB5EKWEM02dlPSK3120m14.071799
17 Sep 12W0DQEN31dqPSK3115m21.070539
17 Sep 12W5DJAEM40llPSK3120m14.070979
17 Sep 12KR4LUDM33xbPSK3120m14.072101
16 Sep 12WB5KCN86sxPSK3120m14.070784
16 Sep 12AF5FHDM65scPSK3120m14.071100
15 Sep 12AC2IKFN02pwPSK3140m7.036697
15 Sep 12WA1KBEFN42hoPSK3140m7.036200
15 Sep 12N5ICFM18ggPSK3140m7.035000
15 Sep 12W6EDM14lvPSK3140m7.035000
15 Sep 12KE4URLEM70utPSK3120m14.071005
15 Sep 12WA8YYEDM95bdPSK3120m14.072266
15 Sep 12W6IDM95bdPSK3120m14.072264
15 Sep 12AA0AWEN36vqPSK3115m21.071759
14 Sep 12W5JDAEM12jtPSK3120m14.071651
13 Sep 12WA4FLZEL95trPSK3115m21.071539
13 Sep 12KD8JSPEN81hwPSK3115m21.071197
11 Sep 12AD2TMFN22foPSK3115m21.072143
11 Sep 12AD2TMFN22FOPSK3115m21.072100
11 Sep 12W2ARFN21tgPSK6315m21.071998
11 Sep 12K9QVB/9EN45gvPSK6315m21.070216
11 Sep 12W6APSK3120m14.071218
11 Sep 12W6KEM15hlPSK3120m14.071789
10 Sep 12WD7WWDM43djPSK3120m14.071134
10 Sep 12KF5IYLEM22hkPSK3120m14.072362
08 Sep 12W5YHEM34ssPSK3120m14.072291
08 Sep 12K5NWSEM35pdPSK3120m14.072442
08 Sep 12WA0KAQDM78phPSK3180m3.581762
08 Sep 12W7OMCN87tnPSK3180m3.581403
08 Sep 12W0PEDM13cvPSK3180m3.581403
08 Sep 12W7PSKCN87wvPSK3180m3.581403
08 Sep 12W7PSKCN87WVPSK3180m3.581400
08 Sep 12N6MGDM13bxPSK3180m3.580989
07 Sep 12N7CMJDN28ufPSK3120m14.071543
07 Sep 12AC4BBEM63wlPSK3140m7.036300
06 Sep 12KC0ZVNDM41ltPSK3120m14.072456
06 Sep 12KC0ZVNDM41LTPSK3120m14.072500
06 Sep 12WA7RTQEM20iaPSK3120m14.071799
06 Sep 12KI6SEJCM87xnPSK3120m14.071053
06 Sep 12KI6SEJCM87XNPSK3120m14.070000
06 Sep 12K8BHKEN61twPSK3140m7.035568
06 Sep 12K8BHKEN61TWPSK3140m7.035570
06 Sep 12N6SXRDM18slPSK3140m7.036206
06 Sep 12KI6FGEM13rjPSK3120m14.070265
06 Sep 12KJ4WEHFM16mqPSK3120m14.070000
05 Sep 12W5ZITDM73ehPSK3120m14.071398
04 Sep 12K0MCDM89qhPSK3120m14.071326
02 Sep 12N9AVYEN52qfPSK3120m14.071098
02 Sep 12W5YHEM34ssPSK3120m14.070000
31 Aug 12W5FEREL09roPSK3115m21.071379
31 Aug 12W5FEREL09ROPSK3115m21.071400
31 Aug 12AJ4ZUFM17rlPSK3115m21.071353
31 Aug 12AD5ENEM13ndPSK3115m21.071371
31 Aug 12N4GCAEM10okPSK3120m14.072019
31 Aug 12KJ4LECEM86dmPSK3120m14.072387
30 Aug 12AC0XYEN41fpPSK3115m21.071313
30 Aug 12KT4EPEM55cfPSK3115m21.071812
30 Aug 12KG4VMFDM79mnPSK3120m14.071959
30 Aug 12K0GDIEM48pbPSK6320m14.071658
30 Aug 12AK4QIEM60kjPSK3120m14.070000
29 Aug 12K7RIKCN85mmPSK3120m14.071436
29 Aug 12KK1DFN31vhPSK3140m7.035880
29 Aug 12KC0ZVNDM41ltPSK3120m14.071545
29 Aug 12KC0ZVNDM41LTPSK3120m14.070000
29 Aug 12AI5WEM13pbPSK3120m14.072268
29 Aug 12K3NSAEM13odPSK3120m14.070865
29 Aug 12KA5EOCEM30xePSK3120m14.070000
28 Aug 12N9SBEN40twPSK3117m18.101118
28 Aug 12WA0RLCEM36ioPSK3115m21.070000
28 Aug 12K2RCNFN13vdPSK3115m21.070995
26 Aug 12K4DCGEM77apPSK3120m14.070800
26 Aug 12N1AFGEM51hhPSK3120m14.071398
26 Aug 12K0WIUEN12hvPSK3130m10.142051
26 Aug 12KC9QQOEN52PSK3115m21.071456
25 Aug 12W5WFEM22PSK3120m14.071497
25 Aug 12N0FEM18PSK6320m14.070647
25 Aug 12N0FEM18PSK6315m21.071335
25 Aug 12N0FEM18PSK3115m21.071364
25 Aug 12KF4ZEYEL95trPSK3110m28.121530
25 Aug 12W7SVDDM41umPSK3120m14.071019
25 Aug 12K0PVWEM17PSK3120m14.070000
25 Aug 12N0OEM17PSK3120m14.072578
25 Aug 12KS0KSEM28ovPSK3120m14.070000
30 Jun 12K6SCMCM99ebPSK3120m14.070000
30 Jun 12AC7CJDN17iqPSK3120m14.070977
24 Jun 12KC7RGCN87vtPSK3120m14.071099
24 Jun 12N7BRBDN17mqPSK3120m14.071012
24 Jun 12AA5VUEM10bgPSK3115m21.072988
24 Jun 12K5RWPEM13pbPSK3115m21.070500
24 Jun 12N2OBFM29toPSK3115m21.071790
24 Jun 12AA9UFEN50riPSK3115m21.070000
24 Jun 12AA9UFEN50RIPSK3115m21.070000
24 Jun 12W5YADM75aqPSK3120m14.072729
24 Jun 12W5PFCEM42wiPSK3120m14.073145
24 Jun 12W5WFEM20fiPSK3120m14.070780
24 Jun 12KD0BIKDM79NPPSK3120m14.070000
24 Jun 12KD0BIKDM79npPSK3120m14.070216
24 Jun 12K7UBDN31vrPSK3120m14.071030
24 Jun 12W7PTCN88ocPSK3120m14.071217
24 Jun 12K7TMDN17oqPSK3120m14.072495
24 Jun 12WK7BDM33wpPSK3120m14.072092
24 Jun 12WB0HSIEM48jsPSK3115m21.071313
24 Jun 12N5JZDEM01xbPSK3115m21.071148
24 Jun 12K0ACPEN41PSK3115m21.070000
24 Jun 12K5HLAEM00unPSK3115m21.071830
23 Jun 12W3AOFM18pvPSK3115m21.072001
23 Jun 12K4BRAEM73viPSK3115m21.071892
21 Jun 12K0GKEM36kvPSK6320m14.072521
21 Jun 12N7FNCN85mhPSK3120m14.071294
21 Jun 12W7WFWDM37fdPSK3140m7.035984
27 May 12KB3BPWEN90txPSK3115m21.072373
27 May 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071185
27 May 12AK5YEL09ulPSK3115m21.071399
26 May 12KJ4UFWEL98npPSK3120m14.071758
26 May 12N7BRBDN17mqPSK3120m14.071081
26 May 12KA5VZGEM56tjPSK3120m14.070681
26 May 12KA5VZGEM56TJPSK3120m14.070700
26 May 12W4YTBEL98paPSK3110m28.121182
26 May 12N8ATSEN76fiPSK3115m21.071450
25 May 12KR4UEL87ptPSK3120m14.072499
25 May 12W5WFEM20fiPSK3120m14.072185
25 May 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071157
25 May 12WQ9ZEM58lcPSK3120m14.070654
25 May 12KR4UEL87ptPSK3120m14.072509
25 May 12W7QQDM65sbPSK3120m14.071452
25 May 12KC0DEBEM29ocPSK3120m14.071758
06 May 12NZ9YEN34jrPSK3120m14.070000
06 May 12KC9MBLEM79ntPSK3120m14.070584
06 May 12WA0QQDEM48psPSK3115m21.070795
30 Apr 12KC6CNNEL16dePSK3115m21.072120
29 Apr 12AB3CNFM19miPSK3120m14.072378
29 Apr 12W4GNCEL98ojPSK3120m14.070956
29 Apr 12WN4AMOEL98cwPSK3110m28.120000
29 Apr 12AD4RXEL88odPSK3110m28.120000
28 Apr 12NS6ECM87wjPSK3115m21.070978
23 Apr 12KR4ZANEL16DEPSK3115m21.070000
23 Apr 12KR4ZANEL16dePSK3115m21.071030
23 Apr 12AK5YEL09ulPSK3115m21.071112
23 Apr 12AK5YEL09ulPSK12515m21.071112
23 Apr 12AK5YEL09ulPSK6315m21.071112
23 Apr 12KF5JXPEM14amPSK3115m21.071036
23 Apr 12WA3YLQFN20hhPSK3115m21.071053
19 Apr 12N9FWMEN52roPSK3115m21.070800
19 Apr 12KF0MPEL15gwPSK3115m21.071224
04 Apr 12KF4RWAEM63gfPSK3140m7.035000
04 Apr 12KF4RWAEM63GEPSK3140m7.035000
04 Apr 12KB0HBMDN80jpPSK3140m7.036876
04 Apr 12KB7UXECN86rxPSK3140m7.035518
04 Apr 12AC7IJCN87vuPSK3140m7.036591
04 Apr 12K7JHMDM49onPSK3130m10.142068
04 Apr 12K7JHMDM49ONPSK3130m10.120000
04 Apr 12WA5NTI/4FM18hrPSK3130m10.141390
04 Apr 12AA2RZFN30awPSK3120m14.072069
02 Apr 12K5JUMEM51jbPSK3140m7.036500
02 Apr 12WT4NEM44xvPSK3140m7.035899
01 Apr 12W7JSDDM41umPSK3120m14.071265
01 Apr 12W7JSDDM41UMPSK3120m14.071300
30 Mar 12WD8KNCEN80phPSK3110m28.121734
23 Mar 12AC0XYEN41fpPSK3110m28.121426
21 Mar 12KM4DREM00kdPSK3115m21.071281
21 Mar 12N5HREM00kbPSK3115m21.071284
21 Mar 12NX9PEN52uhPSK6315m21.071109
21 Mar 12KQ0JEN11PSK6315m21.072025
21 Mar 12KQ0JEN11PSK6315m21.072000
20 Mar 12K8WHAFN20ifPSK3115m21.070900
20 Mar 12K8WHAFN20IFPSK3115m21.070900
19 Mar 12K0PWODM79poPSK3140m7.036148
17 Mar 12NO8REN73hgPSK3115m21.070000
17 Mar 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071441
17 Mar 12N5PUEM50PSK3120m14.072054
17 Mar 12WS4VEM96ftPSK3120m14.070816
17 Mar 12KD0FIPEM17PSK3120m14.070400
17 Mar 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.036684
17 Mar 12WB4MNKEL99lcPSK3120m14.071878
17 Mar 12NU4CEL99liPSK3120m14.072158
17 Mar 12N2EOCFN20PSK3110m28.121194
17 Mar 12KA8GEN80PSK3115m21.071494
17 Mar 12KA8GEN80WCPSK3115m21.070000
17 Mar 12W1DEEFN31lnPSK3115m21.071595
16 Mar 12N5RGVEL15gwPSK3115m21.071093
16 Mar 12N5RGVEL15GWPSK3115m21.070000
10 Mar 12W9MOEM48vkPSK3120m14.070782
10 Mar 12W9MOEM48VKPSK3120m14.070800
10 Mar 12KG9LHEN51wwPSK3140m7.037133
09 Mar 12WD0DMOEN21bdPSK3140m7.035696
09 Mar 12N5TGLEL29bpPSK3140m7.036193
09 Mar 12N6GFKCN87tsPSK3140m7.036160
09 Mar 12KD0NZYEN36wuPSK3140m7.036300
09 Mar 12N9MSEN54bfPSK3140m7.036557
09 Mar 12N9MSEN54BFPSK3140m7.036560
08 Mar 12WU3HDM78tuPSK3140m7.036302
08 Mar 12WU3HDM78TUPSK3140m7.036300
08 Mar 12KB3NSKFN01ldPSK3140m7.035302
08 Mar 12WA5LISEL49PSK3140m7.035566
08 Mar 12KG5CREM34rpPSK3130m10.141518
08 Mar 12KB3NPHFN10ddPSK3130m10.140999
08 Mar 12N5RGVEL15gwPSK3120m14.070849
08 Mar 12N5RGVEL15GWPSK3120m14.070000
07 Mar 12KC9RNKEN61crPSK3120m14.071495
07 Mar 12KC9RNKEN61CRPSK3120m14.070000
06 Mar 12N0BIVEM38unPSK3117m18.101501
03 Mar 12N9IATEN54shPSK3140m7.036675
03 Mar 12WA0AMEM12kqPSK3130m10.141192
03 Mar 12KB5IRCEM34PSK3120m14.071372
02 Mar 12N0SMAEM28oxPSK3115m21.070912
02 Mar 12W0PSKEM29daPSK3110m28.121842
01 Mar 12WA0AMEM12kqPSK3115m21.071077
01 Mar 12AA4BGEM26BBPSK31OPEN140,710.000000
01 Mar 12KB5DJXEM50ixPSK3140m7.035848
29 Feb 12K9ZXOEM59fsPSK3130m10.141305
23 Feb 12WA0OFMEM28PSK3117m18.101598
22 Feb 12KB5ROZEM33ogPSK3110m28.121130
22 Feb 12KB8IBSEN82ihPSK3110m28.120000
22 Feb 12AE5BKEM12pxPSK3110m28.121643
21 Feb 12W8WRKEM79riPSK3110m28.121756
21 Feb 12NN4NCFM04qmPSK3115m21.070493
21 Feb 12W0UQJEM26uvPSK3117m18.101663
21 Feb 12WA0HQQEM74qaPSK3117m18.101384
20 Feb 12WA5PGSEM13pbPSK3110m28.121435
20 Feb 12AE5XI/100DM62oiPSK3117m18.100943
20 Feb 12N4RDGEM67vmPSK3117m18.100700
20 Feb 12KE4THEM83wmPSK3115m21.071346
20 Feb 12KC0CFEN32cgPSK3115m21.072474
20 Feb 12N9NJSEM58clPSK3117m18.101296
20 Feb 12N9NJSEM58CLPSK3117m18.100000
20 Feb 12WN2TFM29krPSK3117m18.101761
20 Feb 12AC5LDM78jxPSK3120m14.070000
20 Feb 12K4TAKEM37idPSK3120m14.071171
20 Feb 12N7MJDN71PSK3140m7.036352
18 Feb 12KM6XGEN82jgPSK3117m18.101143
18 Feb 12KC2RDWFN30avPSK3117m18.100823
18 Feb 12KC2RDWFN30AVPSK3117m18.100800
18 Feb 12K4KIXEM73swPSK3120m14.071577
18 Feb 12KB7QDIEN52tuPSK3117m18.101499
18 Feb 12WD8VNEN91ghPSK3117m18.100765
18 Feb 12AE5LGEM53omPSK3120m14.070556
18 Feb 12KC0ULVEN35ilPSK3120m14.070996
18 Feb 12KF7TBJDM26igPSK3140m7.036404
16 Feb 12K4AWMFM17ulPSK3115m21.071027
15 Feb 12N5CJEL29psPSK3110m28.121905
15 Feb 12W7YHDN16jrPSK3120m14.072722
15 Feb 12N4FOBEL87waPSK3140m7.036201
15 Feb 12N4FOBEL87WAPSK3140m7.036200
15 Feb 12WA8NKYEM79xwPSK3180m3.582502
15 Feb 12KB6HOHCM88rcPSK3180m3.582100
15 Feb 12AI4QJFM05ntPSK3180m3.582102
15 Feb 12KC4TIEEM56vvPSK3180m3.580951
15 Feb 12KD8JSPEN81hwPSK3180m3.581043
15 Feb 12N9JCAEM68fbPSK3180m3.581489
15 Feb 12WB4JFSEM73qwPSK3180m3.580484
15 Feb 12N2EOCFN20PSK3180m3.580848
15 Feb 12WA3WZRFN00bePSK3140m7.037595
15 Feb 12WA3WZRFN00BEPSK3140m7.037590
15 Feb 12WB4JFSEM73qwPSK3140m7.035648
15 Feb 12N2EOCFN20PSK3140m7.036185
13 Feb 12W4BTXEM73PSK3120m14.071250
13 Feb 12KF7KKRDM33xbPSK3140m7.036291
13 Feb 12KF7KKRDM33XPPSK3140m7.035000
12 Feb 12N0XREN21vwRTTY15m21.080000
12 Feb 12N3RCDN45opRTTY20m14.080946
12 Feb 12WA5ZUPDM56RTTY20m14.081656
12 Feb 12N7NMCN87qhRTTY40m7.037333
12 Feb 12ND2TCM87wkRTTY40m7.036500
12 Feb 12W3WGWFM28iqPSK3140m7.035708
12 Feb 12N5IJEEM02dhRTTY40m7.037366
12 Feb 12WY7SSDN74pmRTTY40m7.036263
12 Feb 12N4JTCEM70ecPSK3117m18.101525
11 Feb 12WA0TUCEN41fxPSK3117m18.101376
11 Feb 12KB8IBSEN82ihPSK6315m21.072644
09 Feb 12W5IOAEM12oxPSK3120m14.071290
09 Feb 12KB6ZSTCM89jfPSK3140m7.036504
08 Feb 12WU3HDM78tuPSK3140m7.036201
08 Feb 12WU3HDM78TUPSK3140m7.036200
06 Feb 12KD8AMNPSK3140m7.035000
06 Feb 12KD8AMNEM99mgPSK3140m7.036573
05 Feb 12WB5JJJEM35kgPSK3110m28.121992
05 Feb 12WB5JJJEM35KGPSK3110m28.122000
05 Feb 12W5ZZEM31sjPSK3110m28.121073
05 Feb 12N8QNEN91fjPSK3115m21.071143
05 Feb 12WW5PAEL29cnPSK3140m7.035494
05 Feb 12N7SGMDN31xcPSK3140m7.037599
05 Feb 12KI6FGEM13rjPSK3140m7.035620
02 Feb 12K7LSQDM33xmPSK3120m14.071186
01 Feb 12N8QNEN91fjPSK3115m21.071148
01 Feb 12AC6YY/QRPCM97aiPSK3140m7.036679
01 Feb 12KB1WCKFN41mtPSK3140m7.036300
31 Jan 12KI6FGEM13rjPSK3115m21.071676
30 Jan 12N7AYUCN86ngPSK3120m14.071853
30 Jan 12N4JTCEM70ecPSK3140m7.035471
29 Jan 12KD4NMIFM05rsPSK3110m28.121218
29 Jan 12WD8IQJEN91dkPSK3110m28.120983
28 Jan 12N8LUVEN82sxPSK3115m21.070904
27 Jan 12N6SXRPSK3120m14.070200
27 Jan 12N6SXRDM18slPSK3120m14.071225
25 Jan 12K0KEREM38pePSK3120m14.071102
25 Jan 12K6DDSCM99brPSK3140m7.035933
25 Jan 12WT8YEM99hiPSK3140m7.037190
25 Jan 12W9JKFEM79avPSK3140m7.035988
24 Jan 12KB9AITEN54PSK3115m21.071584
24 Jan 12KK4AFSEM63oiPSK3120m14.072084
21 Jan 12KC8SWREN82giPSK6315m21.071761
21 Jan 12KD8KFQEM97qrPSK3140m7.036499
20 Jan 12NM1RFN66bbPSK3115m21.072070
20 Jan 12KS4MLSEL87uhPSK3140m7.036468
20 Jan 12K5USFDM62piPSK3140m7.037131
18 Jan 12N0BIVEM38unPSK3115m21.071093
18 Jan 12W5VRXEM12ksPSK3115m21.071871
16 Jan 12W4SDJEM75xbPSK3110m28.121406
16 Jan 12WA0HQQEM74qaPSK3110m28.121345
16 Jan 12N4ANZEM65ipPSK3110m28.121402
16 Jan 12K5HDEEM40jjPSK3110m28.122678
10 Jan 12N8WSEN81PSK3115m21.071442
10 Jan 12W4SDJEM75xbPSK3140m7.036105
10 Jan 12AE5XI/100DM62oiPSK3140m7.035657
09 Jan 12N0VTZEN32wvPSK3115m21.070803
09 Jan 12N0VTZEN32WVPSK3115m21.070000
08 Jan 12W7RYCN85suRTTY40m7.041706
08 Jan 12K6TDCM87xhRTTY20m14.084500
08 Jan 12NR5MEM10wdRTTY20m14.085817
08 Jan 12W7PUCN87voRTTY20m14.084524
07 Jan 12WB5KSDEM13udRTTY15m21.086460
07 Jan 12N6MLCM97eqRTTY15m21.086469
07 Jan 12N2WKFN03xeRTTY15m21.084315
07 Jan 12K9QCEN44gsRTTY15m21.080336
07 Jan 12N0NIEN21vwRTTY15m21.080786
07 Jan 12K6LLDM22RTTY10m28.080019
07 Jan 12K0TIEN34RTTY10m28.087386
07 Jan 12W7WWDM22sqRTTY10m28.086530
07 Jan 12K0WAEM18hbRTTY10m28.084879
07 Jan 12WB5TUFEL29coRTTY10m28.082453
07 Jan 12WE8REM79toPSK3140m7.035676
07 Jan 12KX8CEN91bgPSK3140m7.036465
07 Jan 12KX8CEN91BGPSK3140m7.036470
07 Jan 12W8KQEN85gaPSK3140m7.036001
07 Jan 12K8GCUEM04qpPSK3140m7.036192
07 Jan 12N9JCAEM68fbPSK3140m7.035000
07 Jan 12K7RFWDN41acPSK3140m7.035388
07 Jan 12AB7KTDM16xgPSK3140m7.035549
07 Jan 12N4KWOFM19edPSK3140m7.036121
07 Jan 12N8MNIEM89gvPSK3140m7.071285
07 Jan 12WB9GHDDM12kvPSK3140m7.071488
07 Jan 12W0PEDM13cvPSK3140m7.070696
07 Jan 12AK5YEL09ulPSK3140m7.037266
07 Jan 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.037185
07 Jan 12N7BARCN85mmPSK3140m7.036635
07 Jan 12K2PSDFN20ruPSK3140m7.036469
07 Jan 12W2VFN30PSK3140m7.036576
07 Jan 12W2HENFN30asPSK3140m7.035000
07 Jan 12KD8JSPEN81hwPSK3140m7.036913
07 Jan 12AF6SACM98lqPSK3140m7.037425
07 Jan 12WD9FTZEN91ecPSK3140m7.036920
07 Jan 12W6QPDM13bxPSK3140m7.036363
06 Jan 12KD0NZYEN36wuPSK3115m21.070916
06 Jan 12KC5OUR/100DM64dmPSK3120m14.070587
06 Jan 12K0WBEM37idPSK3140m7.036806
05 Jan 12WN4AMOEL98cwPSK3110m28.120830
05 Jan 12N4DLREM89oxPSK3115m21.071601
05 Jan 12K1NIUFN31nmPSK3140m7.036600
05 Jan 12KR8AMEM97pxPSK3130m10.141946
04 Jan 12W7VMCN87ttPSK3120m14.070000
04 Jan 12WA5TLPDN88edPSK3115m21.071063
03 Jan 12WA2DUEFM29lvPSK3115m21.070878
31 Dec 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3140m7.036290
31 Dec 11KT4EPEM55CFPSK3140m7.000000
31 Dec 11KD8MBIEN91nkPSK3140m7.036899
30 Dec 11K0CMAEM38ciPSK3110m28.120982
30 Dec 11KC8PTKEN82cdPSK3115m21.071203
29 Dec 11K4EITFM16uiPSK3110m28.121230
29 Dec 11K9XBEN63dsPSK3140m7.035647
29 Dec 11W7RTXDM78pwPSK3140m7.036503
29 Dec 11K2QBWFN12fjPSK3140m7.036698
27 Dec 11KC9KZQEN53ssPSK3130m10.141278
25 Dec 11N4KXOEL98cwPSK3140m7.036689
25 Dec 11N4KXOEL98DVPSK3140m7.036690
25 Dec 11KC9PDXEN60PSK3140m7.036247
25 Dec 11KC9PDXEN60EEPSK3140m7.036250
25 Dec 11N5MAVDM82PSK3140m7.035735
25 Dec 11K7MYRCN96axPSK3180m3.581103
25 Dec 11NR9QEN40icPSK3180m3.581103
23 Dec 11KC5OURDM64dmPSK3120m14.071605
21 Dec 11K4KDEL89ooPSK3110m28.120588
20 Dec 11K0CIYEM25mrPSK3110m28.120988
20 Dec 11KB1VYSFN42kfPSK3140m7.036993
20 Dec 11KB8FEM79wrPSK3140m7.037322
19 Dec 11ND3HEM60jlPSK6310m28.121482
19 Dec 11W3PRLFN00dmPSK3140m7.035614
19 Dec 11WD4RXUFM08pjOLIVIA40m7.036573
18 Dec 11KF7QNSDN18upPSK3120m14.071355
18 Dec 11KF7QNSDN18UPPSK3120m14.071400
18 Dec 11K7HUWCN85qqPSK3120m14.070849
18 Dec 11K1OIKFN41xtPSK3115m21.070000
18 Dec 11N4TRUEM60amPSK3110m28.122007
18 Dec 11N4TRUEM60AMPSK3110m28.120000
18 Dec 11WD8EBSEM89pvPSK3110m28.121628
18 Dec 11KC9PIMEN50onPSK3110m28.121065
18 Dec 11N4RDGEM67vmPSK3110m28.121404
18 Dec 11KC9PDXEN60PSK3110m28.121335
18 Dec 11KC9PDXEN60EEPSK3110m28.121300
18 Dec 11N7GDPDM33voPSK3120m14.071589
18 Dec 11N7GDPDM33VOPSK3120m14.071600
17 Dec 11W4EWEM84ggPSK3110m28.121775
17 Dec 11AI4RAEM64prPSK3110m28.121100
17 Dec 11NN5EEEM13pcPSK3110m28.121059
17 Dec 11AB9LBEN53rhPSK3140m7.035792
16 Dec 11KE7LGEM65siPSK6310m28.121263
16 Dec 11W8KQEN85gaPSK3140m7.036402
15 Dec 11KB6BTCN85qnPSK3120m14.070000
15 Dec 11W8FDVDM43fkPSK3120m14.071756
15 Dec 11W8FDVDM43FKPSK3120m14.071800
14 Dec 11WB6WYFCM88puPSK3110m28.121506
14 Dec 11KF5LGREM10dnPSK3110m28.122031
12 Dec 11K5CJUEM40smPSK3110m28.121171
11 Dec 11W5VGREL29KNPSK3110m28.119500
11 Dec 11W5VGREL29knPSK3110m28.120840
11 Dec 11AE5MWEM40waPSK3140m7.035873
11 Dec 11W8COPEN74vkPSK3140m7.036216
11 Dec 11N5XDZEM26ehPSK3140m7.036332
11 Dec 11KC9UJSEN50lmPSK3140m7.037525
11 Dec 11AB8MEN91PSK3140m7.036300
11 Dec 11KB7QDIEN52tuPSK3140m7.036348
10 Dec 11WA1QZKFN42loPSK3110m28.120000
10 Dec 11WA5MEM22PSK3110m28.121295
10 Dec 11KE1AFFN41gqPSK3140m7.036288
10 Dec 11N4ITMFM03lwPSK3140m7.036518
10 Dec 11N4ITMFM03LWPSK3140m7.036520
10 Dec 11KJ4WZVEL88umPSK3140m7.036638
09 Dec 11AI4RAEM64prPSK3110m28.120902
09 Dec 11KK4AFSEM63oiPSK3110m28.122149
08 Dec 11KC5YTIEM28ovPSK3110m28.121289
07 Dec 11AA2RZFN30awPSK3140m7.037368
07 Dec 11K2ENFN03rfPSK3140m7.036968
05 Dec 11AB1OCFN42erPSK3140m7.036097
05 Dec 11N0GRADM79lnPSK3140m7.037434
05 Dec 11W0PEDM13cvPSK3130m10.140000
01 Dec 11KC0DNTEN35dvPSK3110m28.120000
01 Dec 11K8LLGEN62vxPSK3110m28.122035
30 Nov 11KF0MPEL15gwPSK3110m28.121738
30 Nov 11W1/E74OFFN34klPSK3110m28.120574
30 Nov 11K1NOXFN54kcPSK3140m7.036700
30 Nov 11KC9UNLEN50PSK3140m7.036042
29 Nov 11KD5EUOEM10diPSK3110m28.120925
27 Nov 11W6OI/9EL09tsPSK3110m28.122225
27 Nov 11KE1AFFN41gqPSK3110m28.121648
27 Nov 11WD0AJGEM16kcPSK3110m28.122050
27 Nov 11AE5UVEM12hqPSK3110m28.122445
27 Nov 11WA2AARFN20vqPSK3110m28.121447
27 Nov 11WA2AARFN21JLPSK3110m28.120000
27 Nov 11AC5JVEM26kfPSK12510m28.121029
27 Nov 11AC5JVEM26KFPSK12510m28.121000
27 Nov 11AC5JVEM26kfPSK6310m28.120000
27 Nov 11AC5JVEM26KFPSK6310m28.120000
25 Nov 11N5HYPEM12mtPSK3110m28.120659
25 Nov 11KB5IRCEM34PSK3110m28.120000
24 Nov 11N7ZYSCO45diPSK3110m28.120799
24 Nov 11K5EVREL09rjPSK3110m28.120605
24 Nov 11K2PSDFN20ruPSK3110m28.121400
24 Nov 11KD0NZYEN36wuPSK3140m7.036105
24 Nov 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3140m7.036015
24 Nov 11K5OLVEM54bxPSK3140m7.035000
24 Nov 11AA1VAEM97dbPSK3140m7.037159
24 Nov 11KJ2UDN40ckPSK3140m7.036503
24 Nov 11KJ2UDN40CKPSK3140m7.036500
24 Nov 11W8NFCN85noPSK3140m7.036225
23 Nov 11WD4RXUFM08pjPSK3110m28.121391
23 Nov 11K8XFEL88qhPSK3110m28.121122
23 Nov 11KC9QPMEN51wePSK3140m7.037694
23 Nov 11KG4FETEM12PSK3140m7.035859
23 Nov 11N7IBCDN14wvPSK3140m7.036001
22 Nov 11KR8AMEM97pxPSK3110m28.120000
22 Nov 11KB8ZUNEN81xjPSK3110m28.122346
21 Nov 11K1NOXFN54kcPSK3110m28.121989
21 Nov 11W6ENZDM13asPSK3140m7.036100
21 Nov 11KG6HUFDM13nbPSK3140m7.036409
21 Nov 11W6QPDM13bxPSK3140m7.036903
21 Nov 11N2IX/6DM22fqPSK3140m7.035000
21 Nov 11N0LMZDM33shPSK3140m7.036397
21 Nov 11KD4IECDM33spPSK3140m7.036832
21 Nov 11K9DRREN70aaPSK3140m7.037195
21 Nov 11K7LFYDN18biPSK3120m14.070501
20 Nov 11AB8ZJEN46wkPSK3110m28.121648
18 Nov 11AK4ATEM96suPSK3140m7.036258
18 Nov 11AK4ATEM96SUPSK3140m7.036260
17 Nov 11WB2TQEEL96vhPSK3110m28.120754
15 Nov 11KC5YPUDM93hxPSK3110m28.121224
15 Nov 11WQ9ZEM58lcPSK3110m28.122396
14 Nov 11W8HAWEM99bkPSK3110m28.121648
14 Nov 11W9DANEM59gdPSK3110m28.122308
14 Nov 11KB6OEDM04uePSK3140m7.036297
14 Nov 11KB7PYFCN87qrPSK3140m7.037294
14 Nov 11WC5BEN82dxPSK3140m7.037222
14 Nov 11KC2OUVFM29PSK3140m7.036968
13 Nov 11W0JMPEN34jsPSK3110m28.120000
13 Nov 11KN4ZZFM05pdPSK3110m28.120000
13 Nov 11K4AFREM73pmPSK3110m28.120000
13 Nov 11KI4WOHFM05maPSK3110m28.120640
13 Nov 11AA8VGEN73wjPSK3110m28.122386
13 Nov 11W4MNMEM73wvPSK3110m28.121169
13 Nov 11W4MAAEM73wvPSK3110m28.121170
13 Nov 11KD5BZCEM32dkPSK3110m28.122929
13 Nov 11KD5DEEM32dkPSK3110m28.120000
13 Nov 11N2EOCFN20PSK3110m28.122454
13 Nov 11K6JEBCM87uxPSK3110m28.121525
12 Nov 11AK5YEL09ulPSK3110m28.121953
12 Nov 11NU4CEL99liPSK3110m28.122676
12 Nov 11WE4MFM07iiRTTY10m28.082657
12 Nov 11WV0ZBL01dxPSK3110m28.121642
12 Nov 11W5VRXEM12ksPSK3110m28.122920
10 Nov 11WA1MJSFN54jbPSK3110m28.122155
10 Nov 11KD4WPCEM14xlPSK3110m28.120000
10 Nov 11KC0PTOEM18wdPSK3110m28.121779
10 Nov 11K0VEM18wdPSK3110m28.121776
10 Nov 11WA9WCCEM12qxPSK3110m28.122690
10 Nov 11AD2TMFN22foPSK3110m28.122405
10 Nov 11AD2TMFN22FOPSK3110m28.122400
10 Nov 11KD4WPCEM14xlPSK3110m28.120000
10 Nov 11WD4RXUFM08pjPSK3140m7.036275
10 Nov 11KB6HOHCM88rcOLIVIA80m3.581502
10 Nov 11KD7JGDN05xmOLIVIA80m3.581499
10 Nov 11KF6AHCDL99mjPSK3140m7.037281
10 Nov 11WY1RFN30PSK3140m7.037801
10 Nov 11WY1RFN30ATPSK3140m7.037800
08 Nov 11W4ELGEM94PSK3110m28.120727
08 Nov 11KD4FJEL16cePSK3110m28.121699
08 Nov 11KD8HSVEM79avPSK3110m28.120888
08 Nov 11KD8HSVEM79AVPSK3110m28.120900
08 Nov 11KT4EPEM55CFPSK3115m21.000000
08 Nov 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3115m21.071602
08 Nov 11K9ZJEN53uaPSK3110m28.122244
08 Nov 11KJ4TLBEL98dmPSK3110m28.121810
07 Nov 11KD0JRREN00siPSK3110m28.121558
07 Nov 11WB0SMZEM18gdPSK3140m7.035964
07 Nov 11N0BQVEM37fdPSK3140m7.036428
06 Nov 11N6HCDM13csCW40m7.031500
06 Nov 11K7CFDN32vpCW40m7.034356
06 Nov 11W6PHFN42euCW40m7.037684
05 Nov 11W4MQCEL86wqPSK3110m28.120815
05 Nov 11K8GCUEM04qpPSK6310m28.121302
05 Nov 11KD4NMIFM05rsPSK3110m28.120000
04 Nov 11N5PJYEM20ffPSK3110m28.120826
04 Nov 11K0RDWEN34kwPSK3110m28.121724
04 Nov 11KF2GQEL96PSK3110m28.122364
04 Nov 11KF2GQEL96PSK3110m28.122400
02 Nov 11KT4EPEM55CFPSK3110m28.000000
02 Nov 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3110m28.121769
02 Nov 11W5GHZEM15emPSK3110m28.121250
02 Nov 11AD5OWEM52PJPSK6310m28.000000
02 Nov 11AD5OWEM52pjPSK6310m28.122761
02 Nov 11KC4TVZEM84bePSK3110m28.121240
02 Nov 11KI4PGEM63oaPSK3110m28.120762
02 Nov 11KI4PGEM63OAPSK3110m28.120800
02 Nov 11K9ZJEN53uaPSK3115m21.071839
01 Nov 11K7SKHDN31xePSK3140m7.035473
01 Nov 11AB6MBCM97anPSK3140m7.036803
31 Oct 11KD0KUKEN35dwPSK3110m28.120000
31 Oct 11K5DKZEM12pxPSK3120m14.071274
30 Oct 11AA1XQFN41hlPSK3110m28.121657
30 Oct 11AD5CQEL29joPSK3110m28.122293
30 Oct 11N3CCPEM25tiPSK3110m28.121384
29 Oct 11W6DLFCM87xiPSK3140m7.036208
28 Oct 11AC4BBEM63wlPSK3110m28.121812
28 Oct 11K4RHEM65xuPSK3110m28.121622
28 Oct 11K4RHEM65TVPSK3110m28.119600
28 Oct 11W5EWEL49PSK3110m28.120932
28 Oct 11W1WLHEL19qrPSK3110m28.121116
28 Oct 11KC2MBVFN30lwPSK3140m7.036121
28 Oct 11KC2MBVFN30LWPSK3140m7.035000
28 Oct 11KC3JVFN20lcPSK3140m7.036298
27 Oct 11W6BDKCM86xxPSK3140m7.035996
26 Oct 11K5YUREL18lbPSK3110m28.120000
26 Oct 11KI3NEM73CNPSK3110m28.120100
26 Oct 11KI3NEM73cnPSK3110m28.122060
26 Oct 11KC5XWEM34qoPSK3120m14.070917
26 Oct 11KM6XUCM87uuPSK3140m7.035000
25 Oct 11K0WIUEN12hvPSK3110m28.120999
24 Oct 11WA5GLOEM12iuPSK3110m28.121603
24 Oct 11KB0VRNEM48qgPSK3130m10.140943
23 Oct 11N0VPLEM11kpPSK6310m28.120410
23 Oct 11AE5OSEM26adPSK3110m28.121387
23 Oct 11KF5HIQEM12iwPSK3110m28.121879
23 Oct 11WA5TLPDN88edPSK3110m28.120000
22 Oct 11N0QWVDN46boPSK3117m18.101685
22 Oct 11KA3NAMEM28ovPSK3110m28.121698
22 Oct 11W9THDEN71hpPSK6310m28.122635
20 Oct 11KM4DREM00kdPSK3115m21.070973
20 Oct 11ND3HEM60jlPSK3115m21.071804
20 Oct 11ND3HEM60JLPSK3115m21.071800
20 Oct 11K4WBMFM07bgPSK3115m21.071482
20 Oct 11W9GRSEN60dsPSK3120m14.070539
20 Oct 11K5CVDEM93amPSK3120m14.081009
18 Oct 11W1ASYFN44vlPSK3110m28.122302
18 Oct 11K4YEAEM80iuPSK3110m28.121434
17 Oct 11KE5YRVEM15gsPSK3110m28.121734
17 Oct 11N0MTCEM28mtPSK3110m28.121147
17 Oct 11KI4EAOEM96whPSK3120m14.070974
17 Oct 11W4VXFM16ouPSK3140m7.039925
17 Oct 11W5BAMEM53csPSK3140m7.040132
17 Oct 11KC8AHNEN80sbPSK3140m7.040305
15 Oct 11W1NDYCN72skPSK3110m28.121272
15 Oct 11KF5MEGEM52pjPSK3110m28.120856
15 Oct 11N3ESFM18lxPSK3115m21.070000
15 Oct 11N9SOCEN52mkPSK3110m28.120000
15 Oct 11N9JAMFN30cxPSK3115m21.072321
15 Oct 11KC2DAQFN30lsPSK3115m21.071271
15 Oct 11N5JBDEM12kqPSK3110m28.120485
15 Oct 11N0JJAEM29tjPSK3110m28.120926
14 Oct 11K0RDWEN34kwPSK3110m28.121143
14 Oct 11KJ4KVCEM65PSK3115m21.071604
14 Oct 11KJ4KVCEM65PSK3115m21.070000
14 Oct 11W2BTFN20smPSK3117m18.101203
14 Oct 11N1ZHEFN43ekPSK3140m7.036801
14 Oct 11K2CAVPSK3140m7.038200
14 Oct 11K2CAVEN51guPSK3140m7.035809
13 Oct 11K5CVDEM93amPSK3110m28.122601
13 Oct 11KK1DFN31vhPSK3140m7.036602
13 Oct 11WA4FLZEL95trPSK3140m7.036304
12 Oct 11KE5ZQVEM12quPSK3110m28.122051
12 Oct 11KE5ZQVPSK3110m28.122100
12 Oct 11W0HRFEN37nlPSK3110m28.121044
12 Oct 11K5CKEEM26ulPSK3110m28.121299
12 Oct 11W5SWPEM12oxPSK3110m28.120701
12 Oct 11KA9MLLEM26ccPSK3110m28.121943
11 Oct 11K5DDMEM30bpPSK3110m28.122169
11 Oct 11K5DDMEM30BPPSK3110m28.122200
11 Oct 11KE5PRLEM54ekPSK3110m28.121684
11 Oct 11KD0NZYEN36wuPSK3110m28.120994
11 Oct 11KJ4QXCEM66PSK3110m28.121646
11 Oct 11KD4JMVEL96CDPSK3110m28.120000
11 Oct 11KD4JMVEL96cdPSK3110m28.121090
11 Oct 11K0PTEM94PSK3110m28.121800
11 Oct 11KC4ETEM76xbPSK3110m28.121600
11 Oct 11AD5ITEM53dsPSK3110m28.121850
11 Oct 11N2MTHFN22aePSK3112m24.920900
03 Oct 11WY4YEM73tuPSK3110m28.121850
03 Oct 11NS3QEM73tuPSK3110m28.121850
03 Oct 11KE0CUDM79opPSK3120m14.070000
02 Oct 11NS2XEM76PSK3110m28.121800
02 Oct 11KB5IAVEM40mlPSK3110m28.121090
01 Oct 11K5EVREL09rjPSK3115m21.072000
01 Oct 11W8WKEEL16eePSK3110m28.121804
01 Oct 11NX8GEN90fsPSK3115m21.072134
01 Oct 11WK4PEM96PSK3115m21.072275
01 Oct 11WY4YEM73tuPSK3115m21.072056
01 Oct 11WA2VIABK29nlPSK3115m21.070548
01 Oct 11N2LKFN20puPSK3115m21.071216
01 Oct 11KI3FFN10sePSK3115m21.070999
01 Oct 11N5PUEM50PSK3115m21.070649
01 Oct 11K4REBFM14nvPSK3115m21.070766
01 Oct 11W0MRZEN42eaPSK3115m21.071547
01 Oct 11W3HFFN20PSK3115m21.070658
01 Oct 11W3MELFN10xlPSK3115m21.071986
01 Oct 11K0JJREN36PSK3120m14.070000
01 Oct 11N5PUEM50PSK3120m14.070735
01 Oct 11KB1SUAFN42bfPSK6340m7.035000
01 Oct 11KB1SUAFN42BFPSK6340m7.035000
01 Oct 11N9YDZEM29rfPSK3140m7.036260
01 Oct 11K9QVB/9EN45gvPSK3140m7.036201
01 Oct 11WB5JCEM12mlPSK3140m7.036198
01 Oct 11KE8MEN81rqPSK3140m7.035622
01 Oct 11KE8MEN81RQPSK3140m7.035620
01 Oct 11N7ESUDN17ntPSK3140m7.037439
01 Oct 11N2EOCFN20PSK3140m7.037096
28 Sep 11KJ4KVCEM65PSK3110m28.121277
28 Sep 11KJ4KVCEM65PSK3110m28.121300
28 Sep 11WA8SWVEN72ehPSK3115m21.071919
27 Sep 11NX9PEN52uhPSK3115m21.071412
27 Sep 11KG5LAEM13PSK3120m14.071000
27 Sep 11W7QISDN40diPSK3120m14.071450
26 Sep 11N9WKWEM69ooPSK3110m28.121541
26 Sep 11AD5OWEM52PJPSK3110m28.000000
26 Sep 11AD5OWEM52pjPSK3110m28.122001
26 Sep 11KC4VNUEN51vvPSK3110m28.121023
23 Sep 11W0MRZEN42eaPSK3115m21.071352
23 Sep 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3115m21.071338
23 Sep 11K2TFTEM70cdPSK3115m21.071128
22 Sep 11K5USFDM62piPSK3115m21.071030
22 Sep 11K9QVB/9EN45gvPSK3130m10.141903
22 Sep 11KC9IISEN60rgPSK3130m10.140000
22 Sep 11WK9XEN60tfPSK3130m10.141692
22 Sep 11WK9XPSK3130m10.141700
21 Sep 11N0AJIEM28qxPSK3115m21.071048
20 Sep 11N5VJAEL99lcPSK3120m14.070895
19 Sep 11K1INGPSK3120m14.072000
19 Sep 11WA5GLOEM12IUPSK3120m14.070000
19 Sep 11WA5GLOEM12iuPSK3120m14.071631
19 Sep 11K1INGDM78prPSK3120m14.070531
19 Sep 11AE5EOEL29PSK3110m28.121973
19 Sep 11KF5MEGEM52pjPSK3110m28.121045
18 Sep 11KM4YHEM95spPSK3115m21.071582
18 Sep 11K5BEM13qcPSK3120m14.070000
17 Sep 11KF7PBMDN08fiPSK3120m14.070450
17 Sep 11KF7PBMDN08FIPSK3120m14.070400
17 Sep 11K7EIQDN18haPSK3120m14.071391
16 Sep 11W6SMTDM03uwPSK3120m14.070606
16 Sep 11KI6UNCDM14bcPSK3120m14.071055
15 Sep 11N5SDODM67aqPSK3140m7.036199
15 Sep 11N5SDOPSK3140m7.036200
15 Sep 11N5SDODM66PSK3140m7.035000
15 Sep 11KC5GREEM26arPSK3140m7.036301
14 Sep 11KA0RGTDM79iwPSK3120m14.071169
13 Sep 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3120m14.071482
12 Sep 11N7EEKDM43coPSK3140m7.036799
12 Sep 11KG6UEFCM97AMPSK3140m7.035000
12 Sep 11KG6UEFCM97amPSK3140m7.036300
12 Sep 11N5SDODM67aqPSK3140m7.036908
12 Sep 11N5SDODM66PSK3140m7.035010
12 Sep 11AK4JAEM73pjPSK3140m7.036498
12 Sep 11KD0NILEN05qrPSK3140m7.036500
12 Sep 11W7GSHDN74fhPSK3140m7.036693
12 Sep 11KI3NEM73CNPSK3140m7.036910
12 Sep 11KI3NEM73cnPSK3140m7.036888
12 Sep 11KI6UNCDM14bcPSK3140m7.036248
12 Sep 11W0GZREN31dpPSK3120m14.072535
12 Sep 11N0PNQEM48qsPSK3120m14.070000
10 Sep 11W6KEM15hlPSK3120m14.072716
10 Sep 11KC7NHTCN84jgPSK3180m3.581301
10 Sep 11KC9DOAEN53ssPSK3180m3.581301
10 Sep 11KG6MZSDM04qbPSK3180m3.581298
10 Sep 11KG6MZSDM04QBPSK3180m3.581300
10 Sep 11AF6SACM98lqPSK3180m3.581301
10 Sep 11WW7BGCN85oaPSK3180m3.581302
10 Sep 11WW7BGCN85OAPSK3180m3.580000
10 Sep 11W6QEDM13bxPSK3180m3.580000
09 Sep 11K0TPPEM48rjPSK3115m21.071634
09 Sep 11WD8VNEN91ghPSK3115m21.070355
09 Sep 11KF5IHCDM65pgPSK3120m14.070000
08 Sep 11W5EWEL49PSK3120m14.070751
08 Sep 11K9HJZEN50esPSK3140m7.036970
07 Sep 11K9AANEM78eePSK3115m21.070000
07 Sep 11KG9PLEM49waPSK3115m21.071229
07 Sep 11AE5UVEM12hqPSK3140m7.035000
07 Sep 11W7PMCN85nlPSK3140m7.036068
06 Sep 11N7ZYSCO45diPSK3120m14.070000
06 Sep 11KJ6OOZDM13gwPSK3120m14.071100
06 Sep 11KG4UQZEM65vePSK3120m14.071102
06 Sep 11AE5UVEM12hqPSK3130m10.141990
06 Sep 11AD7BPCN87uuPSK3130m10.140000
06 Sep 11NX8LEM79vkPSK3130m10.140736
06 Sep 11N9RPUEN53ssPSK3130m10.141699
06 Sep 11KG6HXUDM12kvPSK3130m10.141292
06 Sep 11KD4WFWEM85qrPSK3130m10.140969
05 Sep 11KF5GSTDM76ejPSK3120m14.070503
05 Sep 11KF5GSTDM76EJPSK3120m14.070500
05 Sep 11W5IKKEM32bePSK3120m14.070000
04 Sep 11NA4ITEM75qhPSK3120m14.071641
04 Sep 11KF5IFJEM34llPSK3120m14.070000
04 Sep 11WG5TEM15hfPSK3120m14.070000
04 Sep 11K7RDGDM51jwPSK3120m14.071486
04 Sep 11WY4YEM73tuPSK3120m14.070000
03 Sep 11KA0USADM78phPSK3120m14.071772
03 Sep 11W7RCN88odPSK3120m14.071033
02 Sep 11N2GXJFM29krPSK3115m21.070000
02 Sep 11N2GXJFM29KRPSK3115m21.070000
02 Sep 11KJ6GLRCM87uxPSK3180m3.581503
01 Sep 11W7GETDN27nlPSK3120m14.071920
01 Sep 11KI4EMEEM78ptPSK3120m14.070000
01 Sep 11W0MRZEN42eaPSK3140m7.036489
01 Sep 11K0WIUEN12hvPSK3140m7.036829
01 Sep 11KB8FEM79wrPSK3120m14.071507
31 Aug 11KD8VDEM84qmPSK3120m14.070000
31 Aug 11KD8HOREN65lsPSK3115m21.070783
30 Aug 11KC8RLEM60ikPSK3120m14.071429
29 Aug 11KC0FUEEM17hqPSK3120m14.070636
28 Aug 11N7DKDM43boPSK3120m14.071557
28 Aug 11KD0FIPEM17PSK3120m14.070000
28 Aug 11K0APSK3120m14.070000
28 Aug 11N0PNQEM48qsPSK3120m14.071983
28 Aug 11N0AEM28PSK3120m14.070985
28 Aug 11W0RPSK3120m14.070484
27 Aug 11N0FPSK3120m14.070737
26 Aug 11N0MNOEN34lxPSK3117m18.101289
24 Aug 11NN9KEN41tlPSK3117m18.101073
22 Aug 11KF7NMDDM42PSK3120m14.071470
21 Aug 11KD8IGKEM64ptPSK3117m18.102313
21 Aug 11KD8IGKEM64PTPSK3117m18.102300
21 Aug 11KE5ZRTDM95cePSK3120m14.072629
20 Aug 11WA2VIABK29nlPSK3115m21.070918
20 Aug 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3115m21.070000
20 Aug 11W2GSBFN30jpPSK3115m21.070661
20 Aug 11KC2RAFN20xoPSK3115m21.071701
20 Aug 11W4EYFM18noPSK3115m21.071643
20 Aug 11K3BFQFN20lePSK3115m21.071678
20 Aug 11WA4/LTEL87qtPSK3120m14.071212
18 Aug 11W7OXBCN87PSK3120m14.071641
17 Aug 11KJ6OUKDM13lrPSK3120m14.070614
15 Aug 11KJ6BBSDM13cqPSK3120m14.070000
15 Aug 11KB1VFUFN43voPSK3120m14.071873
15 Aug 11K7DVDN33xlPSK3120m14.071180
15 Aug 11KJ4KVCEM65PSK3120m14.071484
14 Aug 11W4ABFGM05otPSK3120m14.071610
14 Aug 11KK3QEL88PSK3140m7.036550
14 Aug 11KK3QEL98goPSK3140m7.036547
14 Aug 11AG4WXFM17ejPSK3140m7.036458
14 Aug 11KF7LGRDN26baPSK3120m14.071731
14 Aug 11W6QEDM13bxPSK3140m7.035000
14 Aug 11KD7ZLFCN85jkPSK3140m7.035100
14 Aug 11KC2OUVFM29PSK3120m14.070000
14 Aug 11KF5IHCDM65pgPSK3120m14.071627
14 Aug 11KB5IAVEM40mlPSK3130m10.141790
14 Aug 11N5IMCEL29koPSK3120m14.070900
14 Aug 11W8FLCEM79uuPSK3120m14.071492
14 Aug 11N8MNIEM89gvPSK3120m14.071559
13 Aug 11W3VPRFM18qvPSK3120m14.071533
13 Aug 11NI5RDM78phPSK3120m14.071300
13 Aug 11K3VATFM09PSK3120m14.070379
13 Aug 11W4MIXEL98hqPSK3120m14.071567
13 Aug 11N7WETDM42jiPSK3120m14.070820
12 Aug 11N8VZEM89whPSK3120m14.070880
11 Aug 11KA0USADM78phPSK3120m14.071791
11 Aug 11W1HKJEM64qvPSK3120m14.071100
10 Aug 11W4IVEM65rvPSK3120m14.070997
09 Aug 11KM4DREM00kdPSK3120m14.071725
09 Aug 11KD6MHLDM13eqPSK3120m14.071199
08 Aug 11K7JBQDM13aoPSK3120m14.071405
08 Aug 11K7JBQDM13AOPSK3120m14.070000
08 Aug 11KD8IGKEM64ptPSK3120m14.070000
08 Aug 11KD8IGKEM64PTPSK3120m14.070000
07 Aug 11KD8JSP/PEN84irPSK3120m14.072150
06 Aug 11W7AWCN87tmPSK3120m14.071093
06 Aug 11NM6MCN87qcPSK3120m14.070857
06 Aug 11K7EIQDN18haPSK3120m14.071084
06 Aug 11W7OMCN87tnPSK3120m14.071098
06 Aug 11K6MKFCM97bfPSK3120m14.071488
06 Aug 11WX7PDN08vkPSK3120m14.071353
05 Aug 11KI6SAIDM03txPSK3120m14.072203
05 Aug 11K0WBEM37idPSK3120m14.070801
05 Aug 11WA7HDZDN06ifPSK3120m14.070700
05 Aug 11N7QUCN84PSK3120m14.070700
05 Aug 11KE9PHEN61frPSK3120m14.071029
05 Aug 11KE7TQSCN87ttPSK3120m14.070905
04 Aug 11K6MKFCM97bfPSK3120m14.070000
04 Aug 11W5WRJEM20jbPSK3120m14.070895
04 Aug 11N9FREM37lcPSK3120m14.071099
04 Aug 11KD8JSP/PEN84irPSK3120m14.071298
04 Aug 11K5BUDEM16waPSK3120m14.072387
04 Aug 11K5BUDEM16WAPSK3120m14.072400
04 Aug 11K5KAQEM15djPSK3120m14.070971
03 Aug 11AE5MZEM20edPSK3120m14.070000
03 Aug 11K5EVREL09rjPSK3120m14.070914
03 Aug 11W7XWCN85qjPSK3120m14.071009
03 Aug 11NO8REN73hgPSK3120m14.071365
03 Aug 11KA1VYDM75PSK3120m14.071368
03 Aug 11KA5PNXCM95qcPSK3120m14.072889
02 Aug 11KF7RCIDM33rjPSK3120m14.071304
02 Aug 11KD7ZLFCN85jkPSK3120m14.071102
02 Aug 11KE6ADM13idPSK3120m14.070817
01 Aug 11W6NEVCM87xiPSK3120m14.070000
01 Aug 11W7PAQ/7DN27PSK3120m14.070000
01 Aug 11WA0ZVM/7DM79koPSK3120m14.071100
01 Aug 11W7HOCN84luPSK3120m14.071100
30 Jul 11N6BOCM87umPSK3120m14.070941
30 Jul 11KE5WTHEM13pgPSK3120m14.072703
29 Jul 11KN7SCN87xtPSK3115m21.071915
29 Jul 11KD8IGKEM64ptPSK3120m14.070787
29 Jul 11KD8IGKEM64PTPSK3120m14.070800
29 Jul 11N7LICN85nuPSK3120m14.071411
27 Jul 11AD5MDEL15fxPSK3120m14.071477
27 Jul 11KD0AAAEN25exPSK3120m14.070423
25 Jul 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071500
24 Jul 11N0MQNEM28ixPSK3120m14.070487
23 Jul 11K9QJSCN88mlPSK3120m14.070850
23 Jul 11KK7XEDN47vdPSK3120m14.070848
23 Jul 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070850
22 Jul 11WD6CZCCM98cqPSK3120m14.071154
20 Jul 11WA6TWJCM99kfPSK3120m14.071509
20 Jul 11N6VNIDM13awPSK3120m14.070500
20 Jul 11N4MAWEM66UEPSK3120m14.070200
20 Jul 11N4MAWEM66uePSK3120m14.071618
20 Jul 11VE7XPK/W7CN89qfPSK3120m14.071633
18 Jul 11AC4MEM86plPSK3117m18.101168
18 Jul 11N8IZYEL98npPSK3120m14.071657
18 Jul 11W1WABEL87PSK3120m14.070500
18 Jul 11W1WAEL87trPSK3120m14.070000
18 Jul 11WB2NHQEM95odPSK3120m14.071579
18 Jul 11W7JDTCN85omPSK3120m14.071554
17 Jul 11WU6XCM98kwPSK3120m14.070000
16 Jul 11KI6ZHDCM97aiPSK3117m18.100800
16 Jul 11KI6ZHDCM97aiPSK3117m18.101142
14 Jul 11KD6WCM87vlPSK3120m14.070725
13 Jul 11K5TRIEM20gaPSK3120m14.071619
13 Jul 11KG6UEFCM97AMPSK3120m14.070000
13 Jul 11KG6UEFCM97amPSK3120m14.071303
13 Jul 11K9YNFEN53xpPSK3120m14.071825
13 Jul 11WV6ECM87uuPSK3120m14.071718
12 Jul 11K7RLSDN40bqPSK3120m14.071101
11 Jul 11K7HRTDN17PSK3120m14.071200
11 Jul 11K7HRTDN17PSK3120m14.071200
10 Jul 11N5FANEL19plPSK3120m14.071752
10 Jul 11N5FANEL19plPSK3120m14.071754
09 Jul 11WA7TZCN87tmPSK3120m14.071498
09 Jul 11W6DLFCM87xiPSK3117m18.100000
09 Jul 11KQ4XFEM90aqPSK3120m14.071054
09 Jul 11KQ4XFEM90AQPSK3120m14.071100
09 Jul 11W1JDBCN87xpPSK3120m14.072269
09 Jul 11N0ANPEN34htPSK3120m14.071440
09 Jul 11K6SMODM04saPSK3120m14.071367
09 Jul 11K3MLEL94gqPSK3120m14.071302
09 Jul 11K3TPDM33uqPSK3120m14.072004
09 Jul 11KG1BDM04xnPSK3120m14.071004
09 Jul 11WB7RXYDN16mjPSK3120m14.071150
09 Jul 11KB7ZUTDM65qbPSK3117m18.101097
09 Jul 11K0FCM/7DM41muPSK3120m14.070906
09 Jul 11KD7YZDCN85sgPSK3120m14.071097
09 Jul 11NI6IWDM12krPSK3120m14.071122
09 Jul 11K6OZYDM33tlPSK3120m14.071098
08 Jul 11W7EECN89obPSK3120m14.070000
30 Jun 11KF4NXEM83xnPSK3120m14.071247
30 Jun 11KB9TYTEN52lhPSK3120m14.070771
30 Jun 11W6BCEDM14PSK3120m14.070900
29 Jun 11N3AOEM97PSK3120m14.071520
29 Jun 11K6BBCDM04mePSK3120m14.071152
29 Jun 11KF7KCJDM26kcPSK3120m14.071690
28 Jun 11K6EPCDM04wqPSK3120m14.071088
28 Jun 11WW7BGCN85oaPSK3120m14.071607
28 Jun 11WW7BGCN85OAPSK3120m14.070000
25 Jun 11W5JASEM20xvPSK3120m14.071267
25 Jun 11NJ7ZDN40cqPSK3120m14.070860
25 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071897
23 Jun 11KC7HSCN84xaPSK3120m14.071297
22 Jun 11KG7OICN87xoPSK3120m14.071398
20 Jun 11K7PGCDN18rhPSK3120m14.070849
18 Jun 11K5DWSDM93amPSK3120m14.070777
18 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070852
18 Jun 11K0CFIDM13jfPSK3120m14.072301
18 Jun 11W0RSLEM12owPSK3120m14.071099
18 Jun 11W0LVDM78puPSK3120m14.072451
17 Jun 11KD0MGIEM29ngPSK3120m14.070329
14 Jun 11AK4GAEM83dwPSK3120m14.071497
14 Jun 11KK4AFSEM63oiPSK3140m7.035000
14 Jun 11N0AGEEN32crPSK3120m14.071001
14 Jun 11K7LENCN85sfPSK3120m14.071008
14 Jun 11KD5NJREM26caPSK3120m14.072287
13 Jun 11WA7VGNDM26jgPSK3120m14.071791
10 Jun 11K9HKSEN51dtPSK3120m14.071118
10 Jun 11K9HKSEN51DTPSK3120m14.070000
10 Jun 11KC0BIDDM79psPSK3120m14.071300
10 Jun 11K4PAPEM86PSK3140m7.036200
09 Jun 11N1SBCN88mcPSK3120m14.071280
08 Jun 11KE5HTGEM42kiPSK3120m14.071932
08 Jun 11KF5IADEM14psPSK3120m14.072186
08 Jun 11K9PLXEN51xvPSK3120m14.072131
08 Jun 11N3CALFM18sfPSK3120m14.072259
07 Jun 11AC2NEL89taPSK3110m28.121522
07 Jun 11N0RIEDM22rmPSK3120m14.071485
07 Jun 11KJ4WOEEM65ipPSK3120m14.071593
06 Jun 11N6YWDM03sxPSK3120m14.071026
06 Jun 11W4BTXEM73PSK3120m14.071275
05 Jun 11W7TBCDM43aoPSK3120m14.071401
05 Jun 11KT6LDM12jsPSK3120m14.071334
05 Jun 11K7JBQDM13aoPSK3120m14.071500
05 Jun 11K7JBQDM13AOPSK3120m14.071500
05 Jun 11W6UGDM13iaPSK3120m14.071074
04 Jun 11N7WETDM42jiPSK3110m28.121416
04 Jun 11N7YGDM42nfPSK3110m28.121210
04 Jun 11KD8BZYEM98ejPSK3120m14.071496
04 Jun 11KC7TYCN88sdPSK3130m10.141152
04 Jun 11W3CSAEN90wrPSK3120m14.070612
04 Jun 11WA6RKKDN17otPSK3120m14.071789
04 Jun 11NA0PWDM78phPSK3120m14.071272
04 Jun 11KD0ECSEN31ctPSK3120m14.072605
03 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071754
03 Jun 11N7AEEDM22spPSK3120m14.071462
03 Jun 11KF7GMVDN23dcPSK3120m14.071113
03 Jun 11WA6RSVDM14bdPSK3120m14.071368
03 Jun 11K1BEVEL96woPSK3120m14.071778
03 Jun 11K6BFDM04kePSK3120m14.070897
03 Jun 11K6BFDM04JFPSK3120m14.070900
02 Jun 11KF7OSJ/AGDN55rsPSK3120m14.071152
02 Jun 11KF7OSJPSK3120m14.070000
02 Jun 11KG6HXUDM12kvPSK3120m14.071006
02 Jun 11N7DBKCN85ouPSK3120m14.070591
02 Jun 11K4XWEM75idPSK3130m10.141504
01 Jun 11KF7ONIDN28PSK3120m14.071290
01 Jun 11W7VTDN13tnPSK3120m14.071473
01 Jun 11KJ4PKOEM65kxPSK3120m14.071302
01 Jun 11W4ELGEM94PSK3120m14.070000
01 Jun 11W4ELGEM94PSK3120m14.070695
01 Jun 11K5BUDEM16waPSK3120m14.072305
01 Jun 11K5BUDPSK3120m14.070000
01 Jun 11W8TTYEN91flPSK3120m14.071584
01 Jun 11KM5GHDM55vjPSK3180m3.581318
01 Jun 11KI6YAADM22gqPSK3120m14.071153
28 May 11KB7UZBDN08ppPSK3120m14.072759
28 May 11N2EOCFN20PSK3120m14.071788
28 May 11N7OEPCN87tnPSK3120m14.072293
28 May 11KC9IMREN51voPSK3120m14.072209
28 May 11KF5GRIDM75ffPSK3120m14.070000
28 May 11W4VZHEM96vwPSK3120m14.070670
28 May 11K5EVREL09rjPSK3140m7.035876
28 May 11KD8HSVEM79avPSK3140m7.035977
28 May 11KR4UEL87ptPSK3140m7.035788
28 May 11KD5BYBEM64puPSK3140m7.035941
28 May 11K5EVREL09rjPSK3120m14.070778
27 May 11N8MNIEM89gvPSK3120m14.071387
27 May 11KD7ZLFCN85jkPSK3120m14.071101
25 May 11W8JXMEL88sxPSK3120m14.072207
25 May 11WA4FLZEL95trPSK3120m14.071374
25 May 11KE5TDEM35scPSK3120m14.070496
25 May 11KE5TDEM35SCPSK3120m14.070500
25 May 11K9ZJEN53uaPSK3120m14.071548
24 May 11W8KQEN85gaPSK3117m18.101698
24 May 11AD6ZRDN40cjPSK3120m14.070741
23 May 11N6HRDM13pwPSK3120m14.071001
22 May 11K1ADMFN54chPSK3117m18.101412
22 May 11K1ADMFN54CHPSK3117m18.101400
21 May 11K8IRCEN37jhPSK3120m14.071693
21 May 11WB8RMAEN82duPSK3117m18.101438
20 May 11N7BLNDM43cjPSK3117m18.101099
19 May 11AC8ICEN72dvPSK3115m21.070982
19 May 11AC8ICEN72DVPSK3115m21.071000
18 May 11W0NBPEN31taPSK3117m18.101801
18 May 11N0KMDM67vrPSK3117m18.101287
18 May 11WB7EEM29uePSK3120m14.070000
18 May 11K4CMCEM75PSK3120m14.070713
18 May 11K4CMCEM75MUPSK3120m14.070700
14 May 11KA9RZDEN54xqPSK3117m18.101729
14 May 11KD5XGEM51hhPSK3120m14.071193
14 May 11K5ZGDM88qaPSK3140m7.035500
14 May 11N9FREM37lcPSK3120m14.072270
13 May 11N9AVYEN52qfPSK3115m21.072439
12 May 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070000
11 May 11KC0UERDM68blPSK3115m21.070000
11 May 11K6RCFDM12jwPSK3120m14.071370
11 May 11W0AYDN26xoPSK3140m7.036264
11 May 11AF6JJDM24PSK3140m7.035000
11 May 11KI6YAADM22gqPSK3115m21.071048
11 May 11KI6YAADM22GQPSK3115m21.071000
10 May 11WB9FCPEM69hmPSK3115m21.070900
08 May 11KI6JPECM97arPSK3120m14.071230
08 May 11AJ4HWEM75vuPSK3120m14.070982
07 May 11KD7WIICN85jfPSK3115m21.070987
07 May 11K9ZJEN53uaPSK3115m21.070000
07 May 11KD8EZSFM09PSK3112m24.921722
07 May 11W7IVMDN41cnPSK3120m14.071725
07 May 11KF7IRDCN86eePSK3120m14.070786
07 May 11AC7GPDN17grPSK3120m14.070000
07 May 11AC8IZEM89gxPSK3115m21.071367
07 May 11KE7TACCN85atPSK3120m14.071111
07 May 11N7UVHDN17nrPSK3120m14.071292
07 May 11N7UVHDN17NRPSK3120m14.071300
07 May 11N4IJEM15kmPSK3120m14.071702
06 May 11AD6ZRDN40cjPSK3140m7.035000
06 May 11WB2RYVFN31fbPSK3140m7.035797
06 May 11WB2RYVFN31FBPSK3140m7.035800
05 May 11K6RPVDM03usPSK3140m7.036585
05 May 11KK6NDM03tvPSK3140m7.035500
05 May 11K6BFDM04kePSK3140m7.037993
05 May 11K6BFDM04JFPSK3140m7.037990
05 May 11WR1CKFN42mlPSK3130m10.141756
05 May 11K0TPPEM48rjPSK3130m10.141468
05 May 11NY6UCM97AHPSK3120m14.070000
05 May 11NY6UCM97ahPSK3120m14.070924
04 May 11K5MTDM64uwPSK3120m14.071508
04 May 11W2HIYFN31cpPSK3140m7.036901
04 May 11W5EWEL49PSK3130m10.141298
03 May 11KJ4ZPDEM60ikPSK3120m14.071100
03 May 11W4ELGEM94PSK3120m14.070000
03 May 11W4ELGEM94PSK3120m14.070000
03 May 11WB4ZXZEM95pmPSK3120m14.071401
03 May 11AB6ORDM13ctPSK3140m7.035788
02 May 11KI6LNGCM88xfPSK3120m14.071300
02 May 11W7TSQCN87PSK3120m14.071184
02 May 11N2GWKEM77gtPSK3120m14.070804
02 May 11NS2CEL88swPSK3120m14.070000
02 May 11W0LPREM37idPSK3120m14.070797
29 Apr 11KF7JGFCN84mbPSK3120m14.071486
29 Apr 11NR8ZEM79ugPSK3120m14.071243
28 Apr 11AC0LFEN47utPSK3115m21.071200
27 Apr 11KB9HGIEM49HWPSK3115m21.070200
27 Apr 11KB9HGIEM49hwPSK3115m21.071342
26 Apr 11K6AEPCM98iuPSK3140m7.035000
25 Apr 11W9OSIEM49xcPSK3117m18.101784
24 Apr 11K6IRFDM14dcPSK3110m28.120695
24 Apr 11N4ZQEL88obPSK3110m28.121773
24 Apr 11WN4AMOEL98cwPSK3110m28.121099
24 Apr 11KC4TVZEM84bePSK3110m28.120892
24 Apr 11KC4TVZEM84BEPSK3110m28.120900
24 Apr 11AB6QMCM88PSK3110m28.121306
24 Apr 11K4QHHEM85xiPSK3110m28.121299
24 Apr 11KI4WOHFM05maPSK3110m28.121303
24 Apr 11K5AHLEL09toPSK3115m21.071681
24 Apr 11K9RJYEM48vkPSK3115m21.071540
24 Apr 11W8DWEN73xlPSK3115m21.070934
24 Apr 11KC8QMFEN70tmPSK3115m21.071617
23 Apr 11WK5XFM08PSK3140m7.036824
23 Apr 11AD7MCCN85roPSK3130m10.141241
23 Apr 11KC9ILEN62PSK6330m10.140000
23 Apr 11WB5CVCEM10cmPSK3120m14.070418
23 Apr 11ND6SCM98ojPSK3110m28.120000
22 Apr 11K0UXZFM15mbPSK3140m7.036159
21 Apr 11KM9RDM09ajPSK3117m18.100997
21 Apr 11KI0ERDM79lnPSK3140m7.036122
21 Apr 11AA5VUEM10bgPSK3140m7.035000
21 Apr 11AC0UR/QRPEM39ssPSK3140m7.036269
20 Apr 11KB1RXA/PFN31fhPSK3130m10.141237
20 Apr 11KB1RXAFN31FHPSK3130m10.141240
20 Apr 11KB1REQFN42jaPSK3130m10.140000
20 Apr 11K6SIKCM87xuPSK3120m14.071998
20 Apr 11N3KTQFM14fsPSK3120m14.072308
20 Apr 11W9VNEEM79tbPSK3120m14.071508
20 Apr 11KI4YVEM95lwPSK3130m10.141140
19 Apr 11K4TEPEM63jtPSK3110m28.122017
18 Apr 11W4WBZEL98drPSK3110m28.121538
18 Apr 11KC9ROTEN52sePSK3117m18.101498
18 Apr 11WB3IGRFM18xsPSK3117m18.101208
18 Apr 11N1GHIFN31oqPSK3140m7.036201
18 Apr 11KG6HXUDM12kvPSK3140m7.036391
18 Apr 11N9IATEN54shPSK3130m10.140000
18 Apr 11KC5ZFZDM79krPSK3130m10.141503
18 Apr 11AJ4HWEM75vuPSK3130m10.140000
16 Apr 11N2EOCFN20PSK3110m28.122278
13 Apr 11W1BFAFN44tgPSK3117m18.101384
13 Apr 11W1BFAFN44PSK3117m18.101400
13 Apr 11KI4TXAEM56viPSK3120m14.071264
12 Apr 11WA0GUDEN21mrPSK3130m10.142146
12 Apr 11KJ4FECEL88obPSK3120m14.070974
12 Apr 11N4DUCPSK3120m14.070000
12 Apr 11N4DUCEM56sfPSK3120m14.071299
11 Apr 11AA4RPEM74txPSK3120m14.071764
11 Apr 11KI4TYKEM97ccPSK3120m14.071954
11 Apr 11KB6ICFM18omPSK3120m14.071579
11 Apr 11K7ZGQDM61suPSK3120m14.072688
11 Apr 11KL7QR/7DM33uqPSK3117m18.101529
09 Apr 11KG6MVBDM65oePSK3117m18.100977
09 Apr 11K8QEREN75kePSK3117m18.100000
09 Apr 11N3PPHFM18RNPSK6320m14.072800
09 Apr 11N3PPHFM18RNPSK3120m14.072800
09 Apr 11N3PPHFM18rnQPSK3120m14.072847
09 Apr 11N3PPHFM18rnPSK3120m14.070000
09 Apr 11N3PPHFM18RNPSK3120m14.070000
09 Apr 11N5SQRDM65rdPSK3120m14.070000
09 Apr 11WE1SHCN85ulPSK3120m14.070000
09 Apr 11WE1SHCN85ulQPSK3120m14.072818
09 Apr 11KD0MTHEM48olPSK3120m14.072508
09 Apr 11K1GMDEM02diQPSK3120m14.072697
09 Apr 11K1GMDEM02diPSK3120m14.070500
09 Apr 11N5CEYEL16gcPSK3110m28.121209
09 Apr 11K8WAWEN82oqPSK3115m21.071473
09 Apr 11K0MCDM89qhPSK3115m21.071391
09 Apr 11N5BLDM62piPSK3115m21.071222
09 Apr 11W2HIYFN31cpPSK3115m21.071194
09 Apr 11N0NMDM99QPSK3120m14.072375
09 Apr 11N0NMDM99PSK3120m14.072376
09 Apr 11K7FLIDM41mwPSK3120m14.071579
09 Apr 11K7FLIDM41PSK3120m14.071600
09 Apr 11N2IXDM22fqPSK3120m14.070997
09 Apr 11NI6IWDM12krPSK3120m14.071121
09 Apr 11WE1SHCN85ulPSK3120m14.071908
09 Apr 11N5BLDM62piPSK3120m14.070562
09 Apr 11W5CCHEM15glPSK3120m14.071314
09 Apr 11K5HLHDM65bfPSK3120m14.072057
09 Apr 11K5HLHDM65BFPSK3120m14.072100
09 Apr 11KC7YWBDM24qxPSK3120m14.070655
09 Apr 11KC2WTGFM29RJPSK3140m7.036000
09 Apr 11KC2WTGFM29rjPSK3140m7.035942
09 Apr 11KC2WTGFM29RJPSK3140m7.035940
09 Apr 11K7DLFDN28vgPSK3120m14.071276
08 Apr 11AC7JMDM41ltPSK3120m14.070000
08 Apr 11W7READN74ggPSK3140m7.035000
08 Apr 11W4KDBEL98frPSK3120m14.070799
08 Apr 11W1CAMEN11XGPSK3120m14.070000
08 Apr 11W1CAMEN11xgPSK3120m14.070759
08 Apr 11K5USFDM62piPSK3120m14.070000
08 Apr 11NE5RDEM00uoPSK3115m21.070828
07 Apr 11N2GWKEM77gtPSK3115m21.070754
07 Apr 11KE5AQDEM10DJPSK3115m21.070000
07 Apr 11KE5AQDEM10djPSK3115m21.071906
07 Apr 11W1IPSFN43abPSK3115m21.072304
07 Apr 11N0UCEN34kuPSK3140m7.036301
07 Apr 11W5QIDM92wvPSK3140m7.036202
07 Apr 11KF7LCYCN84PSK3140m7.035581
07 Apr 11AI4QJFM05ntPSK3140m7.036019
07 Apr 11KB0ASQEN00TOPSK3140m7.035960
07 Apr 11KB0ASQEN00toPSK3140m7.035956
07 Apr 11K1GDIFN54ahPSK3140m7.035760
07 Apr 11K5AJKEM16kePSK3140m7.035000
07 Apr 11AJ4RKEM94xuPSK3140m7.036242
07 Apr 11K2RETFM29vuPSK3140m7.036620
07 Apr 11KF0KEL89pwPSK3120m14.071887
07 Apr 11WK5XFM08PSK3120m14.071356
07 Apr 11K8LDEN81eiPSK3140m7.035997
07 Apr 11N4ITMFM03lwPSK3120m14.070803
05 Apr 11K5EVREL09rjPSK3115m21.070000
05 Apr 11AB6MBCM97anPSK3140m7.036195
04 Apr 11KJ4ZPDEM60ikPSK3120m14.071207
04 Apr 11WA2VIABK29nmPSK3140m7.036206
03 Apr 11KA1BSZFN33wvPSK3140m7.036215
03 Apr 11KU4BYFM16vfPSK3140m7.036004
03 Apr 11KU4BYFM16VFPSK3140m7.036000
02 Apr 11KC9ISJEN61PSK3140m7.035980
02 Apr 11N7YTCN87nnPSK3120m14.071882
02 Apr 11AA1IKEL89hqPSK3120m14.070720
02 Apr 11KD0MGEEN34htPSK3120m14.072785
02 Apr 11N4BTBEM62wlPSK3115m21.071845
01 Apr 11N7OVTDN40bqPSK3120m14.071100
01 Apr 11AE2DXEL88txPSK3110m28.121132
01 Apr 11KC5MAHEL15gvPSK3120m14.071731
01 Apr 11KN4QTEM63okPSK3110m28.121301
01 Apr 11NT5LAEM34UTPSK3120m14.070000
01 Apr 11NT5LAEM34utPSK3110m28.120988
01 Apr 11KE4ETYEM66kcPSK3110m28.121721
01 Apr 11KC4TLKEM71fjPSK3110m28.120000
01 Apr 11KG4LKYEM87acPSK3110m28.121349
01 Apr 11KA4AIYDM62cgPSK3117m18.101100
01 Apr 11W7CMADN28vaPSK3120m14.071261
01 Apr 11K1MAAFN31PSK3117m18.100000
01 Apr 11KE7EWICN87tePSK3120m14.070000
01 Apr 11N4THGEM86xkPSK3117m18.101798
01 Apr 11K4MIJEM86qePSK3115m21.071101
01 Apr 11W0DQEN31dqPSK3120m14.071098
01 Apr 11KC0HFQEM37scPSK3140m7.036667
01 Apr 11AC0SR/QRPEM37iePSK3140m7.037021
01 Apr 11N8YSZFM18kuPSK3140m7.036703
01 Apr 11W0DHBDN70kcPSK3140m7.035000
01 Apr 11W0DHBDN70KCPSK3140m7.036110
01 Apr 11K6SCMCM99ebPSK3140m7.035698
01 Apr 11KF5IADEM14psPSK3140m7.036002
01 Apr 11KG9PLEM49waPSK3140m7.036940
01 Apr 11W6CCYCM88waPSK3140m7.036842
01 Apr 11KD0JLNDM69jkPSK3140m7.036303
01 Apr 11W9AWFEM78cqPSK3140m7.036301
01 Apr 11AC7QODN31xdPSK3140m7.035945
01 Apr 11AC7QODN31XDPSK3140m7.035940
01 Apr 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035495
01 Apr 11AD6BNDM42pbPSK3140m7.036133
01 Apr 11W4GKR/5EM20kpPSK3140m7.035000
01 Apr 11KE7NKFDN13upPSK3140m7.035294
01 Apr 11K4IJEM97tfPSK3140m7.035446
01 Apr 11AI4PDEL88pfPSK3140m7.036329
01 Apr 11K2KSBFM19mbPSK3140m7.036601
31 Mar 11K8NEEEM85mqPSK3112m24.921079
31 Mar 11KB3QBBEN92VCPSK3115m21.070000
31 Mar 11KB3QBBEN92vcPSK3115m21.071715
31 Mar 11WB8MKHEN75lfPSK3115m21.071663
31 Mar 11WD8QEFEN73voPSK3140m7.036302
31 Mar 11WB2SXYFN13PSK3140m7.035990
30 Mar 11N4ARTEM77opPSK3110m28.121517
30 Mar 11AE7KZDM42kdPSK3140m7.035994
30 Mar 11K4KGAEM74qaPSK3120m14.071735
29 Mar 11K0RDWEN34kwPSK3112m24.921513
29 Mar 11KD4NMIFM05rsPSK3110m28.122242
29 Mar 11KL2ZZ/AGCO28rjPSK3140m7.036365
28 Mar 11N3SBAFM28dcPSK3115m21.071839
28 Mar 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3110m28.120972
28 Mar 11NU4CEL99liPSK3115m21.071070
28 Mar 11KB1RXA/PEL88qnQPSK12515m21.070000
28 Mar 11KB1RXA/PEL88qnQPSK6315m21.070000
28 Mar 11KB1RXA/PFN31fhQPSK3115m21.070211
28 Mar 11KB1RXAFN31FHPSK3115m21.070210
28 Mar 11KB1RXA/PFN31fhPSK3115m21.070211
28 Mar 11KB1RXAFN31FHPSK3115m21.070210
28 Mar 11K3BFQFN20lePSK3140m7.036208
28 Mar 11W0PSKEM29daPSK3140m7.036951
28 Mar 11AC7GICN87rdPSK3140m7.036534
28 Mar 11AA4RPEM74txPSK3130m10.141269
28 Mar 11KT4KBEM93PSK3117m18.101490
27 Mar 11KE0NEN34jwPSK3115m21.072303
27 Mar 11W9TTWEN60ucPSK3117m18.101905
26 Mar 11WS4AEL87uwPSK3110m28.121599
26 Mar 11AB8ZJEN46wkPSK3115m21.070900
26 Mar 11K2TYEM60PSK3112m24.921438
26 Mar 11K2TYEM60PSK3112m24.920000
26 Mar 11N9FREM37lcPSK3112m24.921091
26 Mar 11KB5IAVEM40mlPSK3112m24.920971
25 Mar 11KC9SLBEN52ljPSK3115m21.070889
25 Mar 11KB4JFEM81iePSK3120m14.070000
25 Mar 11W9KYEM69wrPSK3140m7.036022
25 Mar 11W0DRODM91skPSK3140m7.035997
25 Mar 11WD8QEFEN73voPSK3140m7.036304
25 Mar 11W6CSAEM50mjPSK3140m7.036703
23 Mar 11KE5TDEM35scPSK3140m7.037838
23 Mar 11KE5TDEM35SCPSK3140m7.037840
23 Mar 11W6SJNCM97mqPSK3140m7.035000
21 Mar 11K3AFRFN01cbPSK3120m14.071579
21 Mar 11KC0KHAEN10psPSK3140m7.035511
20 Mar 11K5USFDM62piPSK3117m18.101710
20 Mar 11KB1MCKFN42dmPSK3117m18.100991
20 Mar 11W0PASEN91flPSK3117m18.101450
20 Mar 11W0PASEN91FLPSK3117m18.101500
20 Mar 11K2RHKFN31ubPSK3115m21.072351
20 Mar 11AA3BFN20CW40m7.025000
20 Mar 11KD5ILAEM25uhPSK3180m3.581498
20 Mar 11AA5KVEM32dkPSK3180m3.580000
20 Mar 11AF2MEL98lmPSK3140m7.036102
20 Mar 11KJ4VTHFM18hwPSK3140m7.035999
20 Mar 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035597
19 Mar 11W4KRNFM18drPSK3115m21.070469
19 Mar 11KD5QLMEM13mePSK3115m21.071968
19 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036102
19 Mar 11WA5RMLEM12jqPSK3140m7.036789
18 Mar 11KA9MLLEM26ccPSK3140m7.035847
17 Mar 11KD7RXDN62PSK3120m14.071839
17 Mar 11K5EVREL09rjPSK3115m21.070984
17 Mar 11W6QEDM13bxPSK3120m14.070811
17 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036506
17 Mar 11KR4UEL87ptPSK3140m7.036682
17 Mar 11W4KRNFM18drPSK3180m3.580000
17 Mar 11N2EOCFN20PSK3180m3.581129
17 Mar 11W3HFFN20PSK3180m3.581659
17 Mar 11W6QEDM13bxPSK3180m3.580000
17 Mar 11KD8JSPEN81hwPSK3180m3.581341
17 Mar 11N6YIH/7DN13unPSK3180m3.581227
17 Mar 11K8IJEM78PSK3180m3.581999
17 Mar 11