QSO by Grid

DateCallGridModeBandFrequency
31 Mar 14KC9YIJEM48wvPSK3110m28.120366
29 Mar 14KK4MHIEM28pvPSK6310m28.122004
29 Mar 14KE5ZCZEM16shPSK3110m28.120803
28 Mar 14W4EWEM84ggPSK3115m21.071897
28 Mar 14KB0LCOEM38jqPSK3110m28.121701
27 Mar 14W4BDAEM76lcPSK3110m28.121001
26 Mar 14WA5PQLEM12ojPSK3110m28.122411
26 Mar 14ND4ZEM94hbPSK3110m28.121174
24 Mar 14W8KQEM19faPSK3140m7.036486
22 Mar 14AF5PGEM10dmPSK3110m28.120000
21 Mar 14N8SOREM19faPSK3110m28.120855
21 Mar 14KM4IYEM77nfPSK3110m28.121483
20 Mar 14KF5YZJEM10dkPSK3110m28.121310
20 Mar 14AA5ATEM40knPSK6310m28.122244
20 Mar 14AA5ATEM40knPSK3110m28.121496
20 Mar 14KB8BIPEM88vkPSK3110m28.121685
16 Mar 14NE9OEM60rvPSK3110m28.121262
16 Mar 14WQ1CEM11abPSK3180m3.581304
15 Mar 14N4EMPEM63PSK3110m28.120956
14 Mar 14AG5PEM34vtPSK3110m28.120221
13 Mar 14N5YHMEM40xlPSK3110m28.121626
10 Mar 14KK5ZYEM31ekPSK3120m14.071100
09 Mar 14W5AMIEM35vdPSK3115m21.071102
07 Mar 14WD5DJXEM34llPSK3110m28.122337
07 Mar 14W5IHEM12jqPSK3180m3.580951
06 Mar 14WB9AZQEM75lwPSK3110m28.121579
06 Mar 14WX4TWEM85tiPSK3140m7.036141
06 Mar 14AG4HGEM75jePSK3120m14.072255
05 Mar 14KT4EPEM55cfPSK3110m28.121416
05 Mar 14KF5LNJEM45quPSK3110m28.120870
28 Feb 14KC9ZAREM68jpPSK3110m28.121464
23 Feb 14W4SDJEM75xcPSK3120m14.072091
22 Feb 14AB5HAEM32dlPSK3110m28.121021
19 Feb 14K4CMCEM75muPSK3115m21.070671
18 Feb 14AI8FEM74huPSK6310m28.122681
18 Feb 14KJ4IZWEM93dmPSK3180m3.581052
18 Feb 14W5LACEM51hhPSK3180m3.581054
18 Feb 14KD0FIPEM17PSK3180m3.581053
16 Feb 14KF5OEDEM13PSK3110m28.121318
09 Feb 14AB5KEM10RTTY10m28.088538
09 Feb 14KD0FWEM29tcRTTY20m14.083806
09 Feb 14AC4CAEM00lfRTTY10m28.089460
09 Feb 14KD0FWEM29tcRTTY10m28.086464
09 Feb 14KK4HEGEM95ijRTTY10m28.085539
09 Feb 14WW4LLEM73RTTY10m28.084916
09 Feb 14NX0IEM29saRTTY10m28.082915
08 Feb 14AB5KEM10RTTY20m14.083509
08 Feb 14AB0RXEM48srRTTY15m21.080490
08 Feb 14WA1FCNEM63ktRTTY10m28.097362
08 Feb 14AC0CEM28qpRTTY10m28.082764
08 Feb 14KB0LCOEM38iqPSK3117m18.101342
03 Feb 14N4ANZEM65ipPSK3115m21.071545
02 Feb 14KM4IYEM77nfPSK3115m21.071145
02 Feb 14K4CMCEM75muPSK6310m28.121464
31 Jan 14WU8REM89rcPSK12515m21.070000
27 Jan 14K5LRSEM26ucPSK3110m28.121856
21 Jan 14KD0FIPEM17PSK3180m3.581081
20 Jan 14K3JTEM99xoPSK3115m21.070974
20 Jan 14N4RLDEM73ogPSK3115m21.071102
15 Jan 14WG5TEM15hfPSK3115m21.071190
15 Jan 14K1REZEM52chPSK3120m14.071552
14 Jan 14AA5ATEM40knPSK3115m21.070566
09 Jan 14KF5YANEM21xnPSK3120m14.070000
09 Jan 14KF5OEBEM13qqPSK3120m14.072026
08 Jan 14KF5OEDEM13rqPSK3120m14.071094
08 Jan 14AA5ATEM40knPSK3117m18.101034
06 Jan 14KB0LCOEM38iqPSK3115m21.071094
04 Jan 14N8MNIEM89gvPSK3115m21.070767
04 Jan 14WD4DIYEM96xaPSK3115m21.071098
04 Jan 14N5PTEM15dmPSK3115m21.070930
04 Jan 14W4SDJEM75xcPSK3140m7.036676
04 Jan 14W5WFEM20fiPSK3140m7.037545
04 Jan 14KX4WBEM55alPSK3140m7.071479
04 Jan 14AB9JTEM67fxPSK3180m3.580000
04 Jan 14W1FJIEM70vnPSK3140m7.070978
04 Jan 14K4TEM70vnPSK3140m7.070979
04 Jan 14KK4HEGEM95ijPSK3140m7.070890
05 Dec 13W3WMUEM53lkPSK3110m28.121316
18 Nov 13K4PEWEM66rePSK3110m28.121482
16 Nov 13KB0LCOEM38iqPSK3110m28.120000
11 Nov 13KI6FGEM13rjPSK3110m28.121583
10 Nov 13KD5BZCEM32dkPSK3110m28.120576
10 Nov 13KD5DEEM32dkPSK3110m28.120580
05 Nov 13N8AUEM64dtPSK3120m14.071597
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK6340m7.037308
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK3140m7.037192
04 Nov 13K4PEWEM66rePSK3140m7.035963
02 Nov 13KF5TTNEM12iuPSK6310m28.122179
02 Nov 13ND9EEM58PSK6315m21.072019
25 Oct 13W5JDFEM04idPSK3180m3.581495
14 Oct 13W4SDJEM75xcRTTY40m7.036457
09 Oct 13WD9EQU/QRPEM79koPSK3140m7.035891
09 Oct 13W3WMUEM53lkPSK3140m7.037048
05 Oct 13W0WFXEM38boPSK3120m14.070000
05 Oct 13WA0OFMEM28tvPSK3117m18.100000
05 Oct 13AI8FEM74huPSK3120m14.070774
23 Aug 13KB5NFLEM01krPSK3115m21.071849
13 Aug 13KD4LVEM94waPSK6320m14.072504
11 Aug 13N4QEAEM86bbPSK3120m14.071016
18 Jun 13W4SDJEM75xcPSK3120m14.072148
23 Apr 13WU5EEM66PSK3120m14.072031
10 Apr 13N1AFGEM51hhPSK3110m28.121249
09 Apr 13W8BIEM79PSK3115m21.070000
05 Apr 13WG5TEM15hfPSK3117m18.100000
17 Mar 13KD0FIPEM17PSK3180m3.580601
08 Mar 13WD5FEM23lePSK3117m18.101683
26 Jan 13K5TLJEM45rqPSK12515m21.072207
05 Jan 13W4APPEM96fjPSK3115m21.070871
05 Jan 13WQ9ZEM58lcPSK3120m14.071554
05 Jan 13AA5CKEM05PSK3115m21.071390
27 Dec 12N0BPMEM79cuPSK3120m14.071506
25 Dec 12AF5GWEM10dkPSK3120m14.070808
17 Nov 12AC4BBEM63wlPSK3180m3.580895
17 Nov 12KI4DNYEM85rvPSK3140m7.035581
16 Nov 12N1ZZZ/MMEM42PSK3110m28.120000
13 Nov 12K5CGMEM25axPSK3110m28.120000
11 Nov 12N5EEOEM73woPSK3110m28.122090
11 Nov 12W9VHLEM48tnPSK3110m28.121306
11 Nov 12W5YHEM34ssPSK3110m28.122093
03 Nov 12AB8OEM79vePSK3140m7.036027
31 Oct 12N1AFGEM51hhPSK3140m7.036151
29 Oct 12KB4GYTEM93cnPSK3140m7.036194
29 Oct 12KI4TYK/QRPEM97ccPSK6340m7.036705
28 Oct 12KZ5SEM22nbPSK3110m28.121927
27 Oct 12AC4MEM86plPSK12530m10.140000
27 Oct 12AC4MEM86plPSK6330m10.140000
27 Oct 12AC4MEM86plPSK3130m10.140000
26 Oct 12N0YBCEM73voPSK3140m7.036123
21 Oct 12KD4NULEM73sjPSK3110m28.121385
21 Oct 12KA5VVDEM11bbPSK3110m28.120632
21 Oct 12WB0MMCEM10djPSK3120m14.071209
20 Oct 12KI4ECUEM97bcPSK3130m10.140000
19 Oct 12KC4TIEEM56vvPSK3110m28.121433
18 Oct 12W5KCMEM12juPSK3110m28.120000
15 Oct 12N5CHSEM34tsPSK3120m14.071758
13 Oct 12K5DDMEM30bpPSK3120m14.072005
11 Oct 12KX4WBEM55alPSK3120m14.070000
01 Oct 12N2LWDEM95ilPSK3120m14.071390
30 Sep 12AJ4RWEM80lnRTTY10m28.126558
30 Sep 12K0CMAEM38ciRTTY40m7.081500
29 Sep 12W5KDJEM20ckRTTY20m14.082030
29 Sep 12AG4WEM64RTTY10m28.093436
29 Sep 12AA5PWEM34wgRTTY20m14.082568
29 Sep 12WQ3CEM97tdRTTY40m7.042433
29 Sep 12N5KWNEM20hhRTTY40m7.041047
29 Sep 12K5LYEM13qeRTTY40m7.081397
26 Sep 12K1SPDEM65rxPSK3115m21.071240
25 Sep 12WT4NEM44xvPSK3110m28.121499
21 Sep 12W5VXIEM13waPSK3120m14.070000
19 Sep 12WB5EKWEM02dlPSK3120m14.071799
17 Sep 12W5DJAEM40llPSK3120m14.070979
15 Sep 12KE4URLEM70utPSK3120m14.071005
14 Sep 12W5JDAEM12jtPSK3120m14.071651
11 Sep 12W6KEM15hlPSK3120m14.071789
10 Sep 12KF5IYLEM22hkPSK3120m14.072362
08 Sep 12W5YHEM34ssPSK3120m14.072291
08 Sep 12K5NWSEM35pdPSK3120m14.072442
07 Sep 12AC4BBEM63wlPSK3140m7.036300
06 Sep 12WA7RTQEM20iaPSK3120m14.071799
06 Sep 12KI6FGEM13rjPSK3120m14.070265
02 Sep 12W5YHEM34ssPSK3120m14.070000
31 Aug 12AD5ENEM13ndPSK3115m21.071371
31 Aug 12N4GCAEM10okPSK3120m14.072019
31 Aug 12KJ4LECEM86dmPSK3120m14.072387
30 Aug 12KT4EPEM55cfPSK3115m21.071812
30 Aug 12K0GDIEM48pbPSK6320m14.071658
30 Aug 12AK4QIEM60kjPSK3120m14.070000
29 Aug 12AI5WEM13pbPSK3120m14.072268
29 Aug 12K3NSAEM13odPSK3120m14.070865
29 Aug 12KA5EOCEM30xePSK3120m14.070000
28 Aug 12WA0RLCEM36ioPSK3115m21.070000
26 Aug 12K4DCGEM77apPSK3120m14.070800
26 Aug 12N1AFGEM51hhPSK3120m14.071398
25 Aug 12W5WFEM22PSK3120m14.071497
25 Aug 12N0FEM18PSK6320m14.070647
25 Aug 12N0FEM18PSK6315m21.071335
25 Aug 12N0FEM18PSK3115m21.071364
25 Aug 12K0PVWEM17PSK3120m14.070000
25 Aug 12N0OEM17PSK3120m14.072578
25 Aug 12KS0KSEM28ovPSK3120m14.070000
24 Jun 12AA5VUEM10bgPSK3115m21.072988
24 Jun 12K5RWPEM13pbPSK3115m21.070500
24 Jun 12W5PFCEM42wiPSK3120m14.073145
24 Jun 12W5WFEM20fiPSK3120m14.070780
24 Jun 12WB0HSIEM48jsPSK3115m21.071313
24 Jun 12N5JZDEM01xbPSK3115m21.071148
24 Jun 12K5HLAEM00unPSK3115m21.071830
23 Jun 12K4BRAEM73viPSK3115m21.071892
21 Jun 12K0GKEM36kvPSK6320m14.072521
26 May 12KA5VZGEM56tjPSK3120m14.070681
25 May 12W5WFEM20fiPSK3120m14.072185
25 May 12WQ9ZEM58lcPSK3120m14.070654
25 May 12KC0DEBEM29ocPSK3120m14.071758
06 May 12KC9MBLEM79ntPSK3120m14.070584
06 May 12WA0QQDEM48psPSK3115m21.070795
23 Apr 12KF5JXPEM14amPSK3115m21.071036
04 Apr 12KF4RWAEM63gfPSK3140m7.035000
02 Apr 12K5JUMEM51jbPSK3140m7.036500
02 Apr 12WT4NEM44xvPSK3140m7.035899
21 Mar 12KM4DREM00kdPSK3115m21.071281
21 Mar 12N5HREM00kbPSK3115m21.071284
17 Mar 12WQ9ZEM58lcPSK3120m14.070000
17 Mar 12N5PUEM50PSK3120m14.072054
17 Mar 12WS4VEM96ftPSK3120m14.070816
17 Mar 12KD0FIPEM17PSK3120m14.070400
17 Mar 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.036684
10 Mar 12W9MOEM48vkPSK3120m14.070782
08 Mar 12KG5CREM34rpPSK3130m10.141518
06 Mar 12N0BIVEM38unPSK3117m18.101501
03 Mar 12WA0AMEM12kqPSK3130m10.141192
03 Mar 12KB5IRCEM34jiPSK3120m14.071372
02 Mar 12N0SMAEM28oxPSK3115m21.070912
02 Mar 12W0PSKEM29daPSK3110m28.121842
01 Mar 12WA0AMEM12kqPSK3115m21.071077
01 Mar 12KB5DJXEM50ixPSK3140m7.035848
29 Feb 12K9ZXOEM59fsPSK3130m10.141305
23 Feb 12WA0OFMEM28twPSK3117m18.101598
22 Feb 12KB5ROZEM33ogPSK3110m28.121130
22 Feb 12AE5BKEM12pxPSK3110m28.121643
21 Feb 12W8WRKEM79riPSK3110m28.121756
21 Feb 12W0UQJEM26uvPSK3117m18.101663
21 Feb 12WA0HQQEM74qaPSK3117m18.101384
20 Feb 12WA5PGSEM13ocPSK3110m28.121435
20 Feb 12N4RDGEM67vmPSK3117m18.100700
20 Feb 12KE4THEM83wmPSK3115m21.071346
20 Feb 12N9NJSEM69wnPSK3117m18.101296
20 Feb 12K4TAKEM37idPSK3120m14.071171
18 Feb 12K4KIXEM73swPSK3120m14.071577
18 Feb 12AE5LGEM53omPSK3120m14.070556
15 Feb 12WA8NKYEM79xwPSK3180m3.582502
15 Feb 12KC4TIEEM56vvPSK3180m3.580951
15 Feb 12N9JCAEM68fbPSK3180m3.581489
15 Feb 12WB4JFSEM73qwPSK3180m3.580484
15 Feb 12WB4JFSEM73qwPSK3140m7.035648
13 Feb 12W4BTXEM73PSK3120m14.071250
12 Feb 12N5IJEEM02dhRTTY40m7.037366
12 Feb 12N4JTCEM70ecPSK3117m18.101525
09 Feb 12W5IOAEM12oxPSK3120m14.071290
06 Feb 12KD8AMNEM99mgPSK3140m7.036573
05 Feb 12WB5JJJEM35kgPSK3110m28.121992
05 Feb 12W5ZZEM31sjPSK3110m28.121073
05 Feb 12KI6FGEM13rjPSK3140m7.035620
31 Jan 12KI6FGEM13rjPSK3115m21.071676
30 Jan 12N4JTCEM70ecPSK3140m7.035471
25 Jan 12K0KEREM38pePSK3120m14.071102
25 Jan 12WT8YEM99hiPSK3140m7.037190
25 Jan 12W9JKFEM79avPSK3140m7.035988
24 Jan 12KK4AFSEM63oiPSK3120m14.072084
21 Jan 12KD8KFQEM97qrPSK3140m7.036499
18 Jan 12N0BIVEM38unPSK3115m21.071093
18 Jan 12W5VRXEM12ksPSK3115m21.071871
16 Jan 12W4SDJEM75xcPSK3110m28.121406
16 Jan 12WA0HQQEM74qaPSK3110m28.121345
16 Jan 12N4ANZEM65ipPSK3110m28.121402
16 Jan 12K5HDEEM40jjPSK3110m28.122678
10 Jan 12W4SDJEM75xcPSK3140m7.036105
08 Jan 12NR5MEM10wdRTTY20m14.085817
07 Jan 12WB5KSDEM13udRTTY15m21.086460
07 Jan 12K0WAEM18hbRTTY10m28.084879
07 Jan 12WE8REM79toPSK3140m7.035676
07 Jan 12K8GCUEM04qpPSK3140m7.036192
07 Jan 12N9JCAEM68fbPSK3140m7.035000
07 Jan 12N8MNIEM89gvPSK3140m7.071285
07 Jan 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.037185
06 Jan 12K0WBEM37idPSK3140m7.036806
05 Jan 12N4DLREM89oxPSK3115m21.071601
05 Jan 12KR8AMEM97pxPSK3130m10.141946
31 Dec 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3140m7.036290
30 Dec 11K0CMAEM38ciPSK3110m28.120982
20 Dec 11K0CIYEM25mrPSK3110m28.120988
20 Dec 11KB8FEM79wrPSK3140m7.037322
19 Dec 11ND3HEM60jlPSK6310m28.121482
18 Dec 11N4TRUEM60blPSK3110m28.122007
18 Dec 11WD8EBSEM89pvPSK3110m28.121628
18 Dec 11N4RDGEM67vmPSK3110m28.121404
17 Dec 11W4EWEM84ggPSK3110m28.121775
17 Dec 11AI4RAEM64prPSK3110m28.121100
17 Dec 11NN5EEEM13pcPSK3110m28.121059
16 Dec 11KE7LGEM65siPSK6310m28.121263
14 Dec 11KF5LGREM10dnPSK3110m28.122031
12 Dec 11K5CJUEM40smPSK3110m28.121171
11 Dec 11AE5MWEM40waPSK3140m7.035873
11 Dec 11N5XDZEM26ehPSK3140m7.036332
10 Dec 11WA5MEM13qgPSK3110m28.121295
09 Dec 11AI4RAEM64prPSK3110m28.120902
09 Dec 11KK4AFSEM63oiPSK3110m28.122149
08 Dec 11KC5YTIEM28omPSK3110m28.121289
29 Nov 11KD5EUOEM10diPSK3110m28.120925
27 Nov 11WD0AJGEM16kcPSK3110m28.122050
27 Nov 11AE5UVEM12hqPSK3110m28.122445
27 Nov 11AC5JVEM26kfPSK12510m28.121029
27 Nov 11AC5JVEM26kfPSK6310m28.120000
25 Nov 11N5HYPEM12mtPSK3110m28.120659
25 Nov 11KB5IRCEM34khPSK3110m28.120000
24 Nov 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3140m7.036015
24 Nov 11K5OLVEM54bxPSK3140m7.035000
24 Nov 11AA1VAEM97dbPSK3140m7.037159
23 Nov 11KG4FETEM12PSK3140m7.035859
22 Nov 11KR8AMEM97pxPSK3110m28.120000
18 Nov 11AK4ATEM96suPSK3140m7.036258
15 Nov 11WQ9ZEM58lcPSK3110m28.122396
14 Nov 11W8HAWEM99bkPSK3110m28.121648
14 Nov 11W9DANEM59gdPSK3110m28.122308
13 Nov 11K4AFREM73pmPSK3110m28.120000
13 Nov 11W4MNMEM73wvPSK3110m28.121169
13 Nov 11W4MAAEM73wvPSK3110m28.121170
13 Nov 11KD5BZCEM32dkPSK3110m28.122929
13 Nov 11KD5DEEM32dkPSK3110m28.120000
12 Nov 11W5VRXEM12ksPSK3110m28.122920
10 Nov 11KD4WPCEM14xlPSK3110m28.120000
10 Nov 11KC0PTOEM18wdPSK3110m28.121779
10 Nov 11K0VEM18wdPSK3110m28.121776
10 Nov 11WA9WCCEM12qxPSK3110m28.122690
08 Nov 11W4ELGEM94PSK3110m28.120727
08 Nov 11KD8HSVEM79avPSK3110m28.120888
08 Nov 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3115m21.071602
07 Nov 11WB0SMZEM18gdPSK3140m7.035964
07 Nov 11N0BQVEM37fdPSK3140m7.036428
05 Nov 11K8GCUEM04qpPSK6310m28.121302
04 Nov 11N5PJYEM20ffPSK3110m28.120826
02 Nov 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3110m28.121769
02 Nov 11W5GHZEM15emPSK3110m28.121250
02 Nov 11AD5OWEM52pjPSK6310m28.122761
02 Nov 11KC4TVZEM84bePSK3110m28.121240
02 Nov 11KI4PGEM63oaPSK3110m28.120762
31 Oct 11K5DKZEM12pxPSK3120m14.071274
30 Oct 11N3CCPEM25tiPSK3110m28.121384
28 Oct 11AC4BBEM63wlPSK3110m28.121812
28 Oct 11K4RHEM65xuPSK3110m28.121622
26 Oct 11KI3NEM73cnPSK3110m28.122060
26 Oct 11KC5XWEM34qoPSK3120m14.070917
24 Oct 11WA5GLOEM12iuPSK3110m28.121603
24 Oct 11KB0VRNEM48qgPSK3130m10.140943
23 Oct 11N0VPLEM11kpPSK6310m28.120410
23 Oct 11AE5OSEM26adPSK3110m28.121387
23 Oct 11KF5HIQEM12iwPSK3110m28.121879
22 Oct 11KA3NAMEM28ovPSK3110m28.121698
20 Oct 11KM4DREM00kdPSK3115m21.070973
20 Oct 11ND3HEM60jlPSK3115m21.071804
20 Oct 11K5CVDEM93amPSK3120m14.081009
18 Oct 11K4YEAEM80iuPSK3110m28.121434
17 Oct 11KE5YRVEM15gsPSK3110m28.121734
17 Oct 11N0MTCEM28mtPSK3110m28.121147
17 Oct 11KI4EAOEM96whPSK3120m14.070974
17 Oct 11W5BAMEM53csPSK3140m7.040132
15 Oct 11KF5MEGEM52pjPSK3110m28.120856
15 Oct 11N5JBDEM12kqPSK3110m28.120485
15 Oct 11N0JJAEM29tjPSK3110m28.120926
14 Oct 11KJ4KVCEM65hvPSK3115m21.071604
13 Oct 11K5CVDEM93amPSK3110m28.122601
12 Oct 11KE5ZQVEM12quPSK3110m28.122051
12 Oct 11K5CKEEM26ulPSK3110m28.121299
12 Oct 11W5SWPEM12oxPSK3110m28.120701
12 Oct 11KA9MLLEM26ccPSK3110m28.121943
11 Oct 11K5DDMEM30bpPSK3110m28.122169
11 Oct 11KE5PRLEM54ekPSK3110m28.121684
11 Oct 11KJ4QXCEM66PSK3110m28.121646
11 Oct 11KC4ETEM76xbPSK3110m28.121600
11 Oct 11AD5ITEM53dsPSK3110m28.121850
03 Oct 11WY4YEM73tuPSK3110m28.121850
03 Oct 11NS3QEM73tuPSK3110m28.121850
02 Oct 11NS2XEM76fgPSK3110m28.121800
02 Oct 11KB5IAVEM40mlPSK3110m28.121591
01 Oct 11WK4PEM96PSK3115m21.072275
01 Oct 11WY4YEM73tuPSK3115m21.072056
01 Oct 11N5PUEM50PSK3115m21.070649
01 Oct 11N5PUEM50PSK3120m14.070735
01 Oct 11N9YDZEM29rfPSK3140m7.036260
01 Oct 11WB5JCEM12mlPSK3140m7.036198
28 Sep 11KJ4KVCEM65hvPSK3110m28.121277
27 Sep 11KG5LAEM13PSK3120m14.071000
26 Sep 11N9WKWEM69ooPSK3110m28.121541
26 Sep 11AD5OWEM52pjPSK3110m28.122001
25 Sep 11N2WNEM86RTTY10m28.075585
25 Sep 11K4ROEM66lcRTTY10m28.080673
25 Sep 11N5IJEEM02dhRTTY15m21.080890
25 Sep 11WW4LLEM73qjRTTY40m7.040832
25 Sep 11K5CMEM25RTTY80m3.591431
24 Sep 11K5DUEM10fkRTTY20m14.084472
24 Sep 11WM5DXEM50klRTTY20m14.082605
23 Sep 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3115m21.071338
23 Sep 11K2TFTEM70cdPSK3115m21.071128
23 Sep 11K0GKEM36kvPSK12520m14.070000
22 Sep 11WB5NMZEM62viPSK6312m24.920000
21 Sep 11N0AJIEM28qxPSK3115m21.071048
19 Sep 11WA5GLOEM12iuPSK3120m14.071631
19 Sep 11KF5MEGEM52pjPSK3110m28.121045
18 Sep 11KM4YHEM95spPSK3115m21.071582
15 Sep 11KC5GREEM26arPSK3140m7.036301
13 Sep 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3120m14.071482
12 Sep 11AK4JAEM73pjPSK3140m7.036498
12 Sep 11KI3NEM73cnPSK3140m7.036888
12 Sep 11N0PNQEM48qsPSK3120m14.070000
10 Sep 11W6KEM15hlPSK3120m14.072716
09 Sep 11K0TPPEM48rjPSK3115m21.071634
07 Sep 11K9AANEM78eePSK3115m21.070000
07 Sep 11KG9PLEM49waPSK3115m21.071229
07 Sep 11AE5UVEM12hqPSK3140m7.035000
06 Sep 11KG4UQZEM65vePSK3120m14.071102
06 Sep 11AE5UVEM12hqPSK3130m10.141990
06 Sep 11NX8LEM79vkPSK3130m10.140736
06 Sep 11KD4WFWEM85qrPSK3130m10.140969
05 Sep 11W5IKKEM32bePSK3120m14.070000
04 Sep 11NA4ITEM75qhPSK3120m14.071641
04 Sep 11KF5IFJEM34llPSK3120m14.070000
04 Sep 11WG5TEM15hfPSK3120m14.070000
04 Sep 11WY4YEM73tuPSK3120m14.070000
01 Sep 11KI4EMEEM78ptPSK3120m14.070000
01 Sep 11KB8FEM79wrPSK3120m14.071507
30 Aug 11KC8RLEM60ikPSK3120m14.071429
29 Aug 11KC0FUEEM17hqPSK3120m14.070636
28 Aug 11KD0FIPEM17PSK3120m14.070000
28 Aug 11N0PNQEM48qsPSK3120m14.071983
21 Aug 11KD8IGKEM64ptPSK3117m18.102313
20 Aug 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3115m21.070000
15 Aug 11KJ4KVCEM65hvPSK3120m14.071484
14 Aug 11AI5WEM13pbPSK3140m7.036785
14 Aug 11KB5IAVEM40mlPSK3130m10.141790
14 Aug 11W8FLCEM79uuPSK3120m14.071492
14 Aug 11N8MNIEM89gvPSK3120m14.071559
12 Aug 11N8VZEM89whPSK3120m14.070880
11 Aug 11W1HKJEM64qvPSK3120m14.071100
10 Aug 11W4IVEM65rvPSK3120m14.070997
09 Aug 11KM4DREM00kdPSK3120m14.071725
08 Aug 11KD8IGKEM64ptPSK3120m14.070000
05 Aug 11K0WBEM37idPSK3120m14.070801
04 Aug 11W5WRJEM20jbPSK3120m14.070895
04 Aug 11N9FREM37lcPSK3120m14.071099
04 Aug 11K5BUDEM16waPSK3120m14.072387
04 Aug 11K5KAQEM15djPSK3120m14.070971
03 Aug 11AE5MZEM20edPSK3120m14.070000
30 Jul 11KE5WTHEM13pgPSK3120m14.072703
29 Jul 11KD8IGKEM64ptPSK3120m14.070787
24 Jul 11N0MQNEM28ixPSK3120m14.070487
20 Jul 11N4MAWEM66uePSK3120m14.071618
18 Jul 11AC4MEM86plPSK3117m18.101168
18 Jul 11WB2NHQEM95odPSK3120m14.071579
13 Jul 11K5TRIEM20gaPSK3120m14.071619
11 Jul 11N0NOM/VE2EM29ngPSK3120m14.071827
09 Jul 11KQ4XFEM90aqPSK3120m14.071054
30 Jun 11KF4NXEM83xnPSK3120m14.071247
29 Jun 11N3AOEM97sgPSK3120m14.071520
25 Jun 11W5JASEM20xvPSK3120m14.071267
18 Jun 11W0RSLEM12owPSK3120m14.071099
17 Jun 11KD0MGIEM29ngPSK3120m14.070329
14 Jun 11AK4GAEM83dwPSK3120m14.071497
14 Jun 11KK4AFSEM63oiPSK3140m7.035000
14 Jun 11KD5NJREM26caPSK3120m14.072287
10 Jun 11K4PAPEM86voPSK3140m7.036200
08 Jun 11KE5HTGEM42kiPSK3120m14.071932
08 Jun 11KF5IADEM14psPSK3120m14.072186
07 Jun 11KJ4WOEEM65ipPSK3120m14.071593
06 Jun 11W4BTXEM73vtPSK3120m14.071275
04 Jun 11KD8BZYEM98ejPSK3120m14.071496
02 Jun 11K4XWEM75idPSK3130m10.141504
01 Jun 11KJ4PKOEM65kxPSK3120m14.071302
01 Jun 11W4ELGEM94vlPSK3120m14.070695
01 Jun 11K5BUDEM16waPSK3120m14.072305
28 May 11W4VZHEM96vwPSK3120m14.070670
28 May 11KD8HSVEM89avPSK3140m7.035977
28 May 11KD5BYBEM64puPSK3140m7.035941
27 May 11N8MNIEM89gvPSK3120m14.071387
25 May 11KE5TDEM35scPSK3120m14.070496
18 May 11WB7EEM29uePSK3120m14.070000
18 May 11K4CMCEM75PSK3120m14.070713
14 May 11KD5XGEM51hhPSK3120m14.071193
14 May 11N9FREM37lcPSK3120m14.072270
10 May 11WB9FCPEM69hmPSK3115m21.070900
08 May 11AJ4HWEM75vuPSK3120m14.070982
07 May 11AC8IZEM89gxPSK3115m21.071367
07 May 11N4IJEM15kmPSK3120m14.071702
05 May 11K0TPPEM48rjPSK3130m10.141468
03 May 11KJ4ZPDEM60ikPSK3120m14.071100
03 May 11W4ELGEM94vlPSK3120m14.070000
03 May 11WB4ZXZEM95pmPSK3120m14.071401
02 May 11N2GWKEM77gtPSK3120m14.070804
02 May 11W0LPREM37idPSK3120m14.070797
29 Apr 11NR8ZEM79ugPSK3120m14.071243
27 Apr 11KB9HGIEM49hwPSK3115m21.071342
25 Apr 11W9OSIEM49xcPSK3117m18.101784
24 Apr 11KC4TVZEM84bePSK3110m28.120892
24 Apr 11K4QHHEM85xiPSK3110m28.121299
24 Apr 11K9RJYEM48vkPSK3115m21.071540
23 Apr 11WB5CVCEM10cmPSK3120m14.070418
21 Apr 11KM9REM12jvPSK3117m18.100997
21 Apr 11AA5VUEM10bgPSK3140m7.035000
21 Apr 11AC0UR/QRPEM39ssPSK3140m7.036269
20 Apr 11W9VNEEM79tbPSK3120m14.071508
20 Apr 11KI4YVEM95lwPSK3130m10.141140
19 Apr 11K4TEPEM63jtPSK3110m28.122017
18 Apr 11AJ4HWEM75vuPSK3130m10.140000
13 Apr 11KI4TXAEM56viPSK3120m14.071264
12 Apr 11N4DUCEM56sfPSK3120m14.071299
11 Apr 11AA4RPEM74txPSK3120m14.071764
11 Apr 11KI4TYKEM97ccPSK3120m14.071954
09 Apr 11KD0MTHEM48olPSK3120m14.072508
09 Apr 11K1GMDEM02diQPSK3120m14.072697
09 Apr 11K1GMDEM02diQPSK6320m14.070500
09 Apr 11K1GMDEM02diPSK12520m14.072699
09 Apr 11K1GMDEM02diPSK6320m14.072707
09 Apr 11K1GMDEM02diPSK3120m14.070500
09 Apr 11W5CCHEM15glPSK3120m14.071314
08 Apr 11NE5RDEM00uoPSK3115m21.070828
07 Apr 11N2GWKEM77gtPSK3115m21.070754
07 Apr 11KE5AQDEM10djPSK3115m21.071906
07 Apr 11K5AJKEM16kePSK3140m7.035000
07 Apr 11AJ4RKEM84avPSK3140m7.036242
04 Apr 11KJ4ZPDEM60ikPSK3120m14.071207
02 Apr 11N4BTBEM62wlPSK3115m21.071845
01 Apr 11KN4QTEM63okPSK3110m28.121301
01 Apr 11NT5LAEM34utPSK3110m28.120988
01 Apr 11KE4ETYEM66kcPSK3110m28.121721
01 Apr 11KC4TLKEM71fjPSK3110m28.120000
01 Apr 11KG4LKYEM87acPSK3110m28.121349
01 Apr 11AE5BREM53sxPSK6310m28.122033
01 Apr 11N4THGEM86xkPSK3117m18.101798
01 Apr 11K4MIJEM86qePSK3115m21.071101
01 Apr 11KC0HFQEM37scPSK3140m7.036667
01 Apr 11AC0SR/QRPEM37iePSK3140m7.037021
01 Apr 11KF5IADEM14psPSK3140m7.036002
01 Apr 11KG9PLEM49waPSK3140m7.036940
01 Apr 11W9AWFEM78cqPSK3140m7.036301
01 Apr 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035495
01 Apr 11W4GKR/5EM20kpPSK3140m7.035000
01 Apr 11K4IJEM97tfPSK3140m7.035446
31 Mar 11K8NEEEM85mqPSK3112m24.921079
30 Mar 11N4ARTEM77opPSK3110m28.121517
30 Mar 11K4KGAEM74qaPSK3120m14.071735
28 Mar 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3110m28.120972
28 Mar 11W0PSKEM29daPSK3140m7.036951
28 Mar 11AA4RPEM74txPSK3130m10.141269
28 Mar 11KT4KBEM93nkPSK3117m18.101490
26 Mar 11K2TYEM60cjPSK3112m24.921438
26 Mar 11N9FREM37lcPSK3112m24.921091
26 Mar 11KB5IAVEM40mlPSK3112m24.920971
25 Mar 11KB4JFEM81iePSK3120m14.070000
25 Mar 11W9KYEM69wrPSK3140m7.036022
25 Mar 11W6CSAEM50mjPSK3140m7.036703
23 Mar 11KE5TDEM35scPSK3140m7.037838
20 Mar 11NR5MEM10wdCW40m7.006501
20 Mar 11KD5ILAEM25uhPSK3180m3.581498
20 Mar 11AA5KVEM32dkPSK3180m3.580000
20 Mar 11WD8NUYEM88osPSK12540m7.037649
20 Mar 11WD8NUYEM88osPSK6340m7.037686
20 Mar 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035597
19 Mar 11KC5JQEM12kwPSK6320m14.070290
19 Mar 11KD5QLMEM13mePSK3115m21.071968
19 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036102
19 Mar 11WA5RMLEM12jqPSK3140m7.036789
18 Mar 11KA9MLLEM26ccPSK3140m7.035847
17 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036506
17 Mar 11K8IJEM78PSK3180m3.581999
17 Mar 11KD8HSVEM89avPSK3140m7.036620
17 Mar 11WQ9ZEM58lcPSK3140m7.036197
17 Mar 11K1GMDEM02diPSK3140m7.036388
17 Mar 11KE5AQDEM10djPSK3120m14.072694
17 Mar 11WQ9ZEM58lcPSK3120m14.070777
17 Mar 11K1GMDEM02diPSK3120m14.072451
16 Mar 11KE5PYFEM12ivPSK3115m21.072392
14 Mar 11W4DJWEM84uxPSK3110m28.121022
14 Mar 11N4THGEM86xkPSK3110m28.122176
14 Mar 11WA4KBDEM64etPSK3110m28.120000
14 Mar 11K4XW/QRPEM75idPSK3130m10.142178
13 Mar 11KE4OOIEM77oxPSK3110m28.121292
13 Mar 11N9XBBEM58lcPSK3110m28.121950
13 Mar 11AE5BREM53sxPSK12510m28.122733
13 Mar 11KD0BYJEM07koPSK3140m7.035996
12 Mar 11WB9IIVEM69stPSK3117m18.101101
12 Mar 11AE5PWEM45joPSK3115m21.070000
11 Mar 11AC5ZUEM54bxPSK3110m28.122067
11 Mar 11W4VONEM75uoPSK3110m28.121894
11 Mar 11WD8NUYEM88osPSK3140m7.035800
10 Mar 11AC5UGEM34npPSK3110m28.120000
10 Mar 11KJ4JVTEM86ujPSK3110m28.121097
10 Mar 11KI4CBFEM97rhPSK3110m28.121104
10 Mar 11KD5NDUEM54edPSK3115m21.071188
10 Mar 11KC0QKLEM48auPSK3140m7.036094
09 Mar 11K1GIGEM86ufPSK3115m21.071585
09 Mar 11K4ALLEM73sbPSK3110m28.121796
09 Mar 11N8RGQEM87uePSK3110m28.121304
09 Mar 11W8OUEM15hrPSK3140m7.036306
08 Mar 11KD4MXAEM95rrPSK3110m28.121341
08 Mar 11K9SVEM69gpRTTY12m24.920932
07 Mar 11K0RKSEM28ouPSK3120m14.071172
06 Mar 11N4SECEM74ucPSK3117m18.101191
06 Mar 11W4VONEM75uoPSK3120m14.071929
06 Mar 11WA4HMXEM96bsPSK3110m28.121425
06 Mar 11KZ3TEM95ntPSK3110m28.121256
06 Mar 11N8MNIEM89gvPSK3112m24.920978
06 Mar 11N8MNIEM89gvPSK3110m28.121083
06 Mar 11AC4BBEM63wlPSK3110m28.120000
06 Mar 11K5JAZEM32daPSK3112m24.920816
06 Mar 11W0IZEM79uhPSK3112m24.921651
06 Mar 11K4XW/QRPEM75idPSK3140m7.036930
06 Mar 11AD5YBEM54niPSK6340m7.035500
06 Mar 11W0PSKEM29daPSK3130m10.141742
05 Mar 11KX1HEM66ufPSK3110m28.121168
05 Mar 11W0CEM48auPSK3115m21.071937
05 Mar 11KC9NFQEM79kpPSK3115m21.070000
05 Mar 11AD5QEEM13jePSK3117m18.102586
05 Mar 11W0CEM48auPSK3140m7.035000
03 Mar 11N8VNEEM79uuPSK3117m18.101298
03 Mar 11N4THGEM86viPSK3115m21.071858
03 Mar 11KE5AQDEM10djPSK3115m21.070710
03 Mar 11N4EKUEM77kpPSK12515m21.070000
03 Mar 11W0PSKEM29daPSK3117m18.102658
03 Mar 11KD4YDDEM84abPSK3140m7.036294
03 Mar 11AE5BREM53sxPSK12540m7.035000
03 Mar 11KC9NFQEM79kpPSK3140m7.036088
02 Mar 11KC4FNEEM97tfPSK3120m14.071004
01 Mar 11NS4XEM55bgPSK3140m7.036713
28 Feb 11WI5DEM12uiPSK3140m7.036154
27 Feb 11K2TODEM73srPSK3115m21.071082
27 Feb 11K5DDMEM30bpPSK3117m18.101519
27 Feb 11W4GKMEM75mwRTTY80m3.589081
27 Feb 11N8MNIEM89gvPSK3140m7.036044
27 Feb 11AJ4ZLEM95qdPSK3130m10.141158
27 Feb 11N4JSEM95jnPSK3120m14.071324
26 Feb 11KR8AMEM97pxPSK3117m18.102100
23 Feb 11K4ENC/QRPEM75soPSK3117m18.101291
23 Feb 11N5SKHEM12drPSK3117m18.101404
21 Feb 11K8SEMEM79tiPSK3117m18.100992
21 Feb 11W4RLPEM64imPSK3120m14.071587
21 Feb 11N4EKUEM77kpPSK3120m14.071412
20 Feb 11W4PHSEM65oxPSK3140m7.036300
19 Feb 11KE4OOIEM77oxPSK3120m14.071327
19 Feb 11KC4TIEEM56vvPSK3120m14.071855
19 Feb 11AE5BREM53sxPSK3112m24.921294
19 Feb 11N4TTSEM50ulPSK3117m18.101249
19 Feb 11KE5QEM13qaPSK3117m18.100000
19 Feb 11K2TODEM73srPSK3180m3.581496
18 Feb 11KE5AQDEM10djPSK3112m24.920665
16 Feb 11WB9IIVEM69stPSK3115m21.071102
16 Feb 11K5QBXEM13pePSK3180m3.580773
16 Feb 11W4KZKEM97xePSK3140m7.036924
15 Feb 11K5LSUEM40kjPSK3120m14.070000
14 Feb 11W8TRXEM89mdPSK3117m18.101501
13 Feb 11WY4YEM73ucRTTY20m14.080563
13 Feb 11KD5GYGEM23bfPSK3140m7.035604
13 Feb 11W8HAWEM99bkPSK3140m7.035000
12 Feb 11KC4TIEEM56vvPSK3180m3.581448
12 Feb 11N9FREM37lcPSK3180m3.581301
12 Feb 11KD5BYBEM64puPSK3180m3.581249
12 Feb 11KD5BYBEM64puPSK3140m7.036269
12 Feb 11N9FREM37lcPSK3140m7.035967
12 Feb 11WQ9ZEM58lcPSK3180m3.581255
11 Feb 11AE5BREM53sxPSK3120m14.070486
11 Feb 11WB4PHCEM85asPSK3180m3.582443
07 Feb 11KM4DREM00kdPSK3117m18.101555
07 Feb 11W8VHOEM88buPSK3140m7.036057
07 Feb 11K2TODEM73srPSK3140m7.036000
06 Feb 11KE5FDZEM48piPSK3120m14.071152
06 Feb 11W5BAMEM53csPSK3140m7.036099
06 Feb 11AD5ITEM53PSK3140m7.035000
06 Feb 11WA5UPEM13paPSK3140m7.035000
06 Feb 11KC5GOIEM13kgPSK3140m7.035997
06 Feb 11W5XJEM12ouPSK3140m7.035997
03 Feb 11KM4YHEM95spPSK3120m14.070808
03 Feb 11KB5IAVEM40mlPSK3120m14.071370
03 Feb 11KC4RSNEM72hpPSK3140m7.036191
03 Feb 11KF5FNCEM42vePSK3180m3.581100
03 Feb 11KC0QKLEM48auPSK3140m7.036433
01 Feb 11KB0MAIEM29uaPSK3117m18.101001
01 Feb 11W5WDYEM12quPSK3140m7.036710
01 Feb 11KC5DATEM20haPSK3140m7.035000
31 Jan 11K4TJJEM83dwPSK3140m7.036997
31 Jan 11W4ELGEM94vlPSK3180m3.580000
31 Jan 11N9FREM37lcPSK3180m3.581228
31 Jan 11WD0AJGEM16kcPSK3130m10.141769
30 Jan 11WK2YEM73vuPSK3120m14.071112
30 Jan 11WA4YBPEM95jhPSK3120m14.071506
30 Jan 11K5COVEM40wlPSK3120m14.072009
30 Jan 11KJ4YQKEM84rxPSK3140m7.036604
30 Jan 11N7WEJEM93swPSK3180m3.580677
30 Jan 11W4KKXEM88bpPSK3140m7.036486
30 Jan 11KD8OPIEM79xsPSK3140m7.037156
30 Jan 11N8RGQEM87uePSK3140m7.035496
28 Jan 11KR8AMEM97pxPSK3120m14.072337
28 Jan 11K3GEVEM92odPSK3120m14.071616
28 Jan 11AJ4RW/4EM80ohPSK3120m14.071294
28 Jan 11KE4WIEM82tfPSK3120m14.071915
28 Jan 11KF5SEM14iePSK3140m7.036613
27 Jan 11K4VOEM63nlPSK3120m14.070805
27 Jan 11KD8HSVEM89avPSK3120m14.071304
26 Jan 11KD4NULEM73sjPSK3140m7.035000
25 Jan 11AE5PWEM45joPSK12520m14.071161
25 Jan 11W1WCNEM90PSK3140m7.036794
23 Jan 11WD8NUYEM88wlPSK3120m14.072074
23 Jan 11KD4OZTEM55onPSK3117m18.102408
22 Jan 11W5KIEM36clRTTY40m7.055913
22 Jan 11NX5OEM15djRTTY40m7.053404
22 Jan 11K9MUG/4EM72kmRTTY40m7.050133
22 Jan 11AI9TEM69RTTY40m7.049861
22 Jan 11KE4KWEEM72lmRTTY40m7.049430
22 Jan 11N2WNEM86RTTY40m7.042089
22 Jan 11AB4GGEM75RTTY40m7.035000
22 Jan 11K5DDMEM30bpPSK3140m7.036499
21 Jan 11WD8NMVEM78msPSK3120m14.071303
20 Jan 11N8RGQEM87uePSK3120m14.070000
20 Jan 11N5VMNEM25wiPSK3140m7.036305
19 Jan 11AA4RPEM74txPSK3117m18.101756
18 Jan 11W5NIGEM13gbPSK3140m7.036328
17 Jan 11N4BTBEM62wlPSK3140m7.037006
17 Jan 11KF5GOGEM40uaPSK3140m7.035985
16 Jan 11WB4YEM95huPSK3140m7.036803
16 Jan 11W4EWEM84ggPSK3140m7.037089
14 Jan 11WB4PHCEM85asPSK6320m14.071794
14 Jan 11K9AANEM78eePSK3120m14.071355
10 Jan 11K4RSTEM75okPSK3140m7.036204
10 Jan 11ND0KEM28twPSK3180m3.581913
09 Jan 11W4GKMEM75mwRTTY20m14.082410
09 Jan 11W5APEM12kvRTTY40m7.046719
09 Jan 11KG5LAEM13PSK3140m7.036298
08 Jan 11W4DVGEM65oxPSK3120m14.070600
08 Jan 11KD5BZCEM32dkPSK3110m28.120823
08 Jan 11KD5DEEM32dkPSK3110m28.120821
08 Jan 11KD4BVGEM84bePSK3110m28.121307
08 Jan 11KT4WVEM56wbPSK3120m14.070000
08 Jan 11KT4WVEM56wbPSK3110m28.121078
08 Jan 11AE5PWEM45joPSK3120m14.071083
08 Jan 11AC4MEM86plPSK3120m14.070959
08 Jan 11W0WFXEM38boPSK3140m7.036723
08 Jan 11AC4MEM86plPSK3140m7.035967
08 Jan 11KD4NULEM73sjPSK3140m7.036127
08 Jan 11WQ9ZEM58lcPSK3180m3.580000
08 Jan 11K1GMDEM02diPSK3140m7.037390
08 Jan 11N7WEJEM93swPSK3140m7.035247
07 Jan 11WF0GMNEM28qvPSK3140m7.036298
04 Jan 11WF0GMNEM28qvPSK3140m7.036513
03 Jan 11KJ4EEDEM67ulPSK3117m18.101834
03 Jan 11KD5QLMEM13mePSK3140m7.036403
31 Dec 10W8VHOEM88buPSK3140m7.036502
30 Dec 10KB5MRTEM15amPSK3140m7.036289
29 Dec 10W4DJWEM84uxPSK3117m18.100937
29 Dec 10KC4SAWEM86tgPSK3117m18.101912
26 Dec 10AC0MWEM48rjPSK3180m3.581506
23 Dec 10AC0SREM37iePSK3140m7.037096
23 Dec 10KB9HGIEM49hwPSK3140m7.036357
21 Dec 10KB5WVKEM22mnPSK12520m14.070835
21 Dec 10KD0LSNEM29tbPSK3120m14.070000
19 Dec 10W5NIGEM13gbSSB40m7.189000
15 Dec 10N4IYEM78alCW40m7.037123
14 Dec 10WA8RPKEM99inPSK3117m18.102578
12 Dec 10W0AVEEM28ouPSK3115m21.071595
12 Dec 10KI4LPREM96iiPSK3140m7.036340
12 Dec 10W5HOYEM26aiPSK3140m7.036038
11 Dec 10WD0MYMEM48snPSK3117m18.101993
11 Dec 10AC4MEM86plPSK6340m7.036919
11 Dec 10AC4MEM86plPSK3140m7.036920
02 Dec 10W0AVEEM28ouPSK3117m18.101745
01 Dec 10W5JAYEM25tiPSK3140m7.036303
30 Nov 10KG5OOEM13tbPSK3120m14.072336
24 Nov 10KG6PHEM13ocPSK3140m7.036107
21 Nov 10KJ5XFEM10dkPSK3115m21.071443
20 Nov 10K3JTEM99xoPSK3120m14.070522
20 Nov 10KC4TVZEM84bePSK3110m28.121319
20 Nov 10AC4MEM86plPSK3115m21.070000
20 Nov 10N5WXEM15rtPSK3115m21.071657
20 Nov 10KO4PUEM67oiPSK3120m14.070000
20 Nov 10K1GMDEM02diPSK3140m7.036496
20 Nov 10AC4MEM86plPSK3180m3.580000
18 Nov 10KG5CREM34rpPSK3117m18.101585
18 Nov 10KD0FIPEM17ktPSK3140m7.036458
16 Nov 10W8HAWEM99bkPSK3120m14.072193
15 Nov 10N8NNEM99pwPSK3140m7.035982
13 Nov 10K2TFTEM70cdPSK3140m7.036565
12 Nov 10KB8XZEM89xxPSK3120m14.071859
10 Nov 10W8HAWEM99bkPSK3117m18.100453
09 Nov 10K0TPPEM48rjPSK3117m18.101979
08 Nov 10K8BOTEM99fgPSK3117m18.101016
07 Nov 10KI9AEM58amCW15m21.052000
07 Nov 10K1LTEM89psCW15m21.054591
07 Nov 10K0OUEM29saCW15m21.050626
07 Nov 10K9NWEM79rjCW15m21.049101
07 Nov 10K5MREM13qkCW15m21.043253
06 Nov 10N0IRMEM36gsPSK3140m7.037770
06 Nov 10KB8YIOEM89kvPSK3140m7.035000
04 Nov 10N4EKUEM77kpPSK3117m18.102299
03 Nov 10K4BXEM65npPSK3117m18.100000
01 Nov 10AI4GPEM95hrPSK3120m14.071333
31 Oct 10N5DXEM36kfSSB15m21.304200
31 Oct 10NR5MEM10wdSSB15m21.284500
31 Oct 10K5NAEM10SSB80m3.760000
31 Oct 10K5TREM00ufSSB40m7.172500
31 Oct 10K5NAEM10SSB40m7.141250
31 Oct 10W0PSKEM29daPSK3180m3.580948
30 Oct 10K8SAEM88vhPSK3115m21.070629
29 Oct 10WB9IIVEM69stPSK3120m14.071100
27 Oct 10KD5PYCEM50llPSK3140m7.036301
22 Oct 10N4HVHEM97xfPSK3115m21.071882
22 Oct 10W4ELGEM94vlPSK3115m21.070728
20 Oct 10NS3QEM73tuPSK3140m7.036294
19 Oct 10AC4MEM86plPSK3140m7.036301
18 Oct 10AD5QEEM13jePSK3120m14.071039
18 Oct 10KM4LSEM83ilPSK3120m14.071194
16 Oct 10N3OWKEM60bmPSK3120m14.070806
16 Oct 10KK5JYEM16lcPSK3117m18.101305
16 Oct 10K8SAEM88vhPSK3112m24.921665
16 Oct 10K0PDXEM29PSK3117m18.101075
15 Oct 10NK5GEM20fhPSK6320m14.071403
15 Oct 10WP4HSZEM96hhPSK3140m7.036316
13 Oct 10W5HZAEM30wiPSK3120m14.071784
11 Oct 10WB9RIMEM67fxPSK3140m7.036295
11 Oct 10N2LWDEM95ilPSK3140m7.036594
08 Oct 10WD9LEM69ecPSK3140m7.035000
08 Oct 10KC9PAQEM69ecPSK3140m7.036879
06 Oct 10KX1HEM66ufPSK3117m18.101192
04 Oct 10W8TRXEM89mdPSK3120m14.071269
02 Oct 10KZ5AEM22hhPSK3120m14.071400
02 Oct 10AE5PWEM45joPSK3120m14.070488
02 Oct 10AC4MEM86plPSK3180m3.581581
02 Oct 10KB9HGIEM49hwPSK3180m3.581354
02 Oct 10AC4MEM86plPSK3140m7.036069
29 Sep 10KD4MKPEM75rmPSK3120m14.071668
29 Sep 10W4JZEM66qePSK3140m7.035974
21 Sep 10KE5UTNEM32vmPSK3140m7.035651
20 Sep 10KE5KTU/MMEM90PSK3140m7.036483
20 Sep 10KD8JLFEM89gxPSK3140m7.035851
17 Sep 10KU0GEM28dsPSK3140m7.036659
17 Sep 10KJ4VPKEM74tbPSK3140m7.036101
16 Sep 10W4ELPEM84agPSK3140m7.037452
16 Sep 10KG4RUEEM84qmPSK3140m7.036099
14 Sep 10KX1HEM66ufPSK3120m14.071705
12 Sep 10KB5AYSEM26abPSK3140m7.037375
11 Sep 10K4YJEM88lxPSK3117m18.101386
11 Sep 10NQ0BEM26uuPSK3117m18.101000
11 Sep 10AE5PWEM45joPSK3120m14.072088
11 Sep 10KE5LLM/6EM20mrPSK3180m3.581101
09 Sep 10WA4RGEM82epPSK3120m14.071399
01 Sep 10W5FKWEM10dmPSK3140m7.036300
28 Aug 10KD0MJTEM18gdPSK3120m14.071740
28 Aug 10W0AVEEM28ovPSK3120m14.071594
28 Aug 10KC0AHNEM17lnPSK3120m14.072003
24 Aug 10W4TKIEM71bdPSK3117m18.101940
24 Aug 10N5JPHEM22afPSK3120m14.071284
24 Aug 10N5LYJEM03rxPSK3140m7.036533
24 Aug 10WB9VKZEM69daPSK3140m7.036099
23 Aug 10N5JPHEM22afPSK3120m14.071784
22 Aug 10N5KWNEM20hhRTTY40m7.037500
22 Aug 10AC0CEM28oxRTTY40m7.040453
22 Aug 10KD4LYSEM97xfPSK3120m14.071410
21 Aug 10KC9RQDEM48whPSK3140m7.035000
17 Aug 10W4DONEM95nsPSK3120m14.071232
17 Aug 10KI4RXEEM74rcPSK3120m14.070000
09 Aug 10W0PSKEM29daPSK3120m14.070832
07 Aug 10AC4MEM86plPSK3180m3.581381
03 Aug 10KT4WVEM56wbPSK3120m14.071366
03 Aug 10K5ZYEM10wqPSK3120m14.070672
03 Aug 10KC4RPEM73vkPSK3120m14.072156
31 Jul 10W5JDAEM12jsPSK3120m14.071300
28 Jul 10N5GFHEM35wuPSK3120m14.071275
24 Jul 10KE5PYFEM12ivPSK3120m14.071898
23 Jul 10N4KJREM77vxPSK3120m14.071992
14 Jul 10K5CMEM25PSK6320m14.072552
13 Jul 10N4CUSEM74sbPSK3120m14.071300
10 Jul 10N0TRQEM31elPSK3120m14.071485
06 Jul 10N5MTJEM12svPSK3120m14.071197
04 Jul 10W5KAM/5EM20bdPSK3140m7.070475
01 Jul 10AK8DEM79rfPSK3140m7.036350
28 Jun 10K4KQZEM65loPSK3120m14.072350
27 Jun 10AI4RAEM64prPSK3120m14.072100
24 Jun 10W5JLFEM12ljPSK3120m14.071900
24 Jun 10AA5JJEM25hsPSK3140m7.037200
23 Jun 10K6VNGEM12jpPSK3120m14.070900
22 Jun 10W9AWFEM78cqPSK3140m7.035300
21 Jun 10W7BRSEM78cqSSB20m14.203000
19 Jun 10N0WGEEM17jlPSK3120m14.071888
19 Jun 10AE5MTEM15hrPSK3120m14.071100
17 Jun 10AF4GHEM82eoPSK3120m14.070710
15 Jun 10AA5YVEM06hkPSK3120m14.071900
14 Jun 10KX1HEM66ufPSK3120m14.072640
13 Jun 10W4ATXEM75kePSK3120m14.070820
10 Jun 10KE5UYIEM12krPSK3120m14.071200
10 Jun 10K4SWJEM73vxPSK3120m14.071680
06 Jun 10W5EPCEM11kpPSK6320m14.071796
06 Jun 10W5EPCEM11kpPSK3120m14.071802
05 Jun 10K5ZPZEM13uiPSK3120m14.070000
03 Jun 10AB5HAEM32dlPSK3140m7.035997
30 May 10NG5AEM13oaCW40m7.015502
29 May 10NM5MEM13nbCW20m14.022000
29 May 10KD4NEM63qrCW80m3.519856
29 May 10NQ4IEM73ugCW80m3.508169
29 May 10NG5XEM30wfCW40m7.010725
29 May 10NQ4IEM73ugCW40m7.029170
28 May 10N4YZEM95rnPSK3120m14.070902
28 May 10K0ABCEM37iePSK3120m14.070636
28 May 10N2GWKEM77gtPSK3120m14.071623
28 May 10N8MNIEM89gvPSK3120m14.071973
28 May 10N8MNIEM89gvPSK3180m3.581802
28 May 10WB9ONUEM68fcPSK3140m7.071051
28 May 10KJ4IZWEM93dmPSK3140m7.071103
28 May 10WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071520
28 May 10N8MNIEM89gvPSK3140m7.072186
26 May 10WB4YEM95huPSK3120m14.071894
25 May 10K5NYEM12nhPSK3120m14.072404
25 May 10KB8RTBEM79wrPSK3120m14.070670
24 May 10W2ACY/0EM36jpPSK3120m14.071094
22 May 10KE5PRLEM54fiPSK6320m14.071975
22 May 10NC5OEM12pxPSK6320m14.074569
22 May 10KO4PUEM67oiPSK6320m14.073150
22 May 10W4ASEEM73txPSK6320m14.074153
22 May 10AD5ZAEM12pxPSK6320m14.071960
21 May 10AA5ATEM40knPSK3120m14.071305
19 May 10N0BIVEM38unPSK3120m14.071782
17 May 10KB5FVS/AGEM12luPSK3120m14.071287
17 May 10W4DXWEM74wjPSK3120m14.070838
16 May 10KB5FOGEM15fiPSK3120m14.070000
16 May 10WA5VROEM10cfPSK3120m14.071454
16 May 10KE5ZCZEM16shPSK6320m14.072254
13 May 10KA5GCBEM10dmPSK3120m14.071303
07 May 10N8VNEEM79uuPSK3140m7.036119
07 May 10KJ4QXCEM66hePSK3140m7.036497
06 May 10W4ELGEM94vlPSK3120m14.070987
04 May 10N5LYJEM03rxPSK3120m14.071101
04 May 10KX1HEM66ufPSK3120m14.072089
29 Apr 10WB4HLW/QRPEM86fbPSK3140m7.036002
29 Apr 10AE5KA/MMEM91kdPSK3140m7.036498
27 Apr 10WB5ASPEM41snPSK3117m18.101491
27 Apr 10K8CQEM91hePSK3140m7.035900
26 Apr 10KE5AQDEM10djPSK3117m18.101348
25 Apr 10KA1GMNEM12kuPSK3130m10.141818
25 Apr 10K4KQZEM65loPSK3140m7.036230
24 Apr 10WB5RVZEM12oxPSK3120m14.071601
23 Apr 10KB4AUKEM73rjPSK3140m7.035551
23 Apr 10KQ4FNEM56uwPSK3120m14.071755
23 Apr 10KF4LMWEM74kgPSK3120m14.071666
23 Apr 10KA8SYVEM98eiPSK3117m18.102437
21 Apr 10W5HSVEM34lpPSK3140m7.035703
20 Apr 10KE5YLUEM52ajPSK3120m14.070813
19 Apr 10W4DJWEM84uxPSK3180m3.580952
18 Apr 10N4THGEM86viPSK3117m18.101341
16 Apr 10N5LYJEM03rxPSK3140m7.034359
15 Apr 10K5SLWEM10cePSK3120m14.071116
15 Apr 10NT5DXEM12iwPSK3120m14.071579
15 Apr 10W5YDEM53okPSK3120m14.070000
15 Apr 10W5KDJEM20dhRTTY80m3.583915
15 Apr 10W5KDJEM20dhRTTY40m7.036372
15 Apr 10N8VNEEM79uuPSK3140m7.036670
15 Apr 10K5LSUEM40jjPSK6320m14.071302
14 Apr 10K4SBZEM70umPSK3120m14.072259
14 Apr 10WA5MSEM13lcPSK3120m14.070817
13 Apr 10AA5VUEM10bgPSK3140m7.035994
12 Apr 10N5DAEM12qtUSB20m14.287000
12 Apr 10N8OOEM31tiUSB20m14.214500
11 Apr 10KE5ZCZEM16shPSK3120m14.071708
11 Apr 10N5OUEM11daPSK3120m14.071630
10 Apr 10K0UASEM08ivPSK3120m14.071124
10 Apr 10AA7CPEM27hwPSK3120m14.070628
10 Apr 10N5LYJEM03rxPSK3120m14.071400
09 Apr 10KE5ZCZEM16shPSK3140m7.036149
08 Apr 10AI4RAEM64prPSK3120m14.070704
08 Apr 10WA9KZYEM12pwPSK3120m14.071104
07 Apr 10KG5ZJEM23wlPSK3120m14.071304
07 Apr 10W4PHSEM66naPSK3140m7.036251
06 Apr 10AA5VUEM10bgPSK3120m14.071097
06 Apr 10W5ZVEM94bxPSK3140m7.035888
04 Apr 10NB5BEM16ufPSK3120m14.070828
04 Apr 10KC0KCJEM17jnPSK3120m14.070504
04 Apr 10KU4ACEM56uhPSK3120m14.070959
04 Apr 10AA4ZDEM77crPSK6320m14.072249
04 Apr 10W4ELGEM94vlPSK6340m7.037128
03 Apr 10N4CUSEM74sbPSK6320m14.071528
03 Apr 10K5COXEM15goPSK3120m14.072020
03 Apr 10AB5HAEM32dlPSK3120m14.071445
03 Apr 10N4CUSEM74sbPSK6340m7.036206
03 Apr 10KG4MXMEM95utPSK3140m7.037413
02 Apr 10KB4JFEM81iePSK3120m14.071502
02 Apr 10AB8OEM79rdPSK3140m7.035986
01 Apr 10W5NAEM51hhPSK3120m14.070874
01 Apr 10KE5ZWEM10bmPSK3120m14.070785
31 Mar 10K5HDXEM13qgCW40m7.036997
30 Mar 10K5RKSEM15gjPSK3117m18.100627
30 Mar 10NX4W/MEM82 PSK3120m14.071902
30 Mar 10W5MTBEM21qgPSK3140m7.036794
30 Mar 10W5MTBEM21qgPSK3140m7.036756
29 Mar 10AI7GEM78cqPSK3120m14.071795
29 Mar 10KD4OZTEM55onPSK3140m7.035564
29 Mar 10KE5ZQVEM12quPSK3140m7.035624
29 Mar 10KI4UKAEM65wnPSK3140m7.035498
28 Mar 10NK5OEM13lgUSB15m21.262630
28 Mar 10WD5KEM12nrUSB20m14.258900
28 Mar 10K5TREM00ufUSB20m14.227000
28 Mar 10W5WZEM32tlUSB15m21.235000
28 Mar 10AD5VJEM12duUSB20m14.269000
28 Mar 10KE5QKREM50dhPSK3115m21.071197
28 Mar 10KK5JYEM16ldPSK6320m14.071254
28 Mar 10W4PHSEM66naPSK6320m14.071252
28 Mar 10K4UOLEM78edPSK6340m7.036202
28 Mar 10W5BGMEM16rdPSK3140m7.035392
27 Mar 10K5TREM00ufUSB15m21.325000
27 Mar 10KY5REM64huUSB15m21.242000
27 Mar 10NQ4IEM73ugUSB15m21.225750
27 Mar 10KV4TEM63heUSB15m21.431000
27 Mar 10NX5MEM10riUSB15m21.413000
27 Mar 10N8BJQEM79xwUSB15m21.366960
27 Mar 10WC5TEM10dpLSB40m7.237300
27 Mar 10K5EREM32xnLSB40m7.233000
27 Mar 10W5WMUEM30xdLSB80m3.823700
27 Mar 10K5TREM00ufLSB40m7.128470
27 Mar 10WG5JEM12omLSB40m7.216500
27 Mar 10K5EREM32xnLSB80m3.815000
27 Mar 10W5MXEM77upLSB80m3.774500
27 Mar 10W5WMUEM30xdLSB80m3.769000
27 Mar 10WZ4FEM64rxLSB80m3.730000
27 Mar 10NN4FEM93tbLSB80m3.726000
27 Mar 10WC5TEM10dpLSB80m3.678750
27 Mar 10K4BPEM75qhLSB80m3.672000
27 Mar 10AD5VJEM12duLSB80m3.611250
27 Mar 10NQ4UEM65viLSB80m3.606000
27 Mar 10KD9STEM49waLSB40m7.260500
27 Mar 10KX5AEM00kaLSB40m7.219000
27 Mar 10NR5MEM20gaLSB40m7.188500
27 Mar 10K4BPEM75qhLSB40m7.159000
26 Mar 10KB8RTBEM79wrPSK3117m18.100607
26 Mar 10N4CUSEM74sbPSK6317m18.101693
26 Mar 10KX8KEM79vnRTTY40m7.037367
26 Mar 10KD5FULEM75kmPSK3140m7.036077
26 Mar 10N5SREM01mrPSK3140m7.037792
25 Mar 10KD5QLMEM13mePSK3140m7.035676
25 Mar 10AI9EEM78bhPSK3140m7.037597
24 Mar 10KX1HEM66ufPSK3140m7.035801
23 Mar 10W5YDEM53okPSK3120m14.070896
22 Mar 10K4KTTEM84kpPSK3117m18.100844
22 Mar 10K0WBEM37idPSK3117m18.101204
22 Mar 10AC4BBEM63wlPSK3117m18.101400
20 Mar 10ND0KEM28twPSK6317m18.100890
20 Mar 10AD5XDEM12pwRTTY20m14.089402
20 Mar 10KM4DR/5EM00kdRTTY20m14.081444
20 Mar 10N4JIKEM72llRTTY40m7.045424
20 Mar 10KA8SYVEM98eiPSK3140m7.037077
20 Mar 10AE1PTEM85bxPSK3140m7.035743
18 Mar 10W5GFIEM26kpPSK3140m7.035682
17 Mar 10KF5FNCEM42vePSK3140m7.036719
17 Mar 10WB5AAAEM34fhRTTY30m10.142890
17 Mar 10KE5ZZNEM20ifPSK3130m10.141490
17 Mar 10K8MGAEM89liPSK3120m14.072047
16 Mar 10WD4NVHEM64PSK3120m14.070886
16 Mar 10KB0VBEM90ecPSK3120m14.071200
16 Mar 10W0BLDEM37jcPSK3120m14.071837
16 Mar 10AD5QEEM13jePSK3140m7.037143
16 Mar 10K9ZXOEM59frPSK6330m10.142029
13 Mar 10KE4RKUEM75xxPSK3117m18.102180
12 Mar 10W5FKWEM10dmPSK3115m21.070647
12 Mar 10KJ4IZWEM93dmPSK3117m18.101553
12 Mar 10K1HBXEM90fiPSK3140m7.037244
12 Mar 10KL5ZEM50mlPSK3140m7.035664
10 Mar 10WD8EBSEM89pvPSK3117m18.101667
09 Mar 10KD0AGXEM29fcPSK3117m18.101954
09 Mar 10KC5GBEM10alPSK3117m18.100935
08 Mar 10K5DZEEM78qsPSK3117m18.101339
08 Mar 10K2TYEM60cjPSK3115m21.071421
07 Mar 10WA4ZPZEM63pjPSK3120m14.070676
07 Mar 10KE5FXEEM12quUSB15m21.234000
07 Mar 10KB0VRNEM48qgPSK3140m7.036102
07 Mar 10KF4GAEM62wtPSK3140m7.035816
07 Mar 10WD4RCGEM50vpPSK3140m7.035784
07 Mar 10KE5ZDUEM13ovPSK3120m14.071386
07 Mar 10NR5GEM12svPSK3120m14.071495
06 Mar 10KE5JEM13paPSK3117m18.101611
05 Mar 10WN4NEM80emPSK3120m14.070275
04 Mar 10N5JBDEM12kqPSK3117m18.101593
04 Mar 10W4ELGEM94vlPSK3140m7.036800
04 Mar 10NV0UEM29tcPSK3140m7.036630
03 Mar 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036100
03 Mar 10KB8RTBEM79wrPSK3140m7.036100
02 Mar 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036101
02 Mar 10KM5QFEM13nePSK3140m7.036106
01 Mar 10K9ZXOEM59frPSK3140m7.036255
01 Mar 10AJ4OGEM85slPSK3140m7.036481
01 Mar 10KG5WYEM12fsPSK3140m7.035973
01 Mar 10K4TOLEM84svPSK3140m7.036134
28 Feb 10W0WFXEM38boPSK3115m21.071268
28 Feb 10KC0KCJEM17jnPSK3115m21.071625
28 Feb 10KB8RTBEM79wrPSK3115m21.071223
28 Feb 10N5LYJEM03rxPSK12540m7.037096
28 Feb 10W4GKMEM75mwRTTY80m3.598531
28 Feb 10N5RNEM34wfRTTY80m3.594188
28 Feb 10WB4YDLEM56lkRTTY80m3.590414
28 Feb 10W5APEM12kvRTTY80m3.584672
28 Feb 10KE4UNAEM72jsRTTY80m3.583026
28 Feb 10WB2RHMEM95peRTTY40m7.097737
28 Feb 10W0BHEM18gdRTTY40m7.095861
28 Feb 10KK5OQEM50ljRTTY40m7.078159
28 Feb 10W4GKMEM75mwRTTY40m7.073443
28 Feb 10N2WNEM76vaRTTY40m7.073006
28 Feb 10W4UKEM93anRTTY40m7.071299
28 Feb 10W8DQEM65stRTTY40m7.060580
28 Feb 10NX5OEM15djRTTY40m7.061492
28 Feb 10W5APEM12kvRTTY40m7.055714
28 Feb 10AD4EBEM65nsRTTY40m7.052076
28 Feb 10W4NXEM65nwRTTY40m7.046837
28 Feb 10K4CXEM65ovRTTY40m7.046232
27 Feb 10KM4DREM00kdRTTY20m14.075708
27 Feb 10WB4YDLEM56lkRTTY20m14.080000
27 Feb 10KE4KYEM78gdRTTY20m14.082272
27 Feb 10AB9DUEM49huRTTY15m21.088000
27 Feb 10N4ZZEM66peRTTY15m21.084000
27 Feb 10KE4KYEM78gdRTTY15m21.082000
27 Feb 10K5WAFEM20ffPSK12520m14.073089
27 Feb 10K5NZEM20asRTTY20m14.104918
27 Feb 10WX4TMEM72jmRTTY20m14.089778
27 Feb 10W4GKMEM75mwRTTY20m14.080789
27 Feb 10KI5XPEM30xeRTTY15m21.098524
27 Feb 10KE4UNAEM72jsRTTY15m21.085323
27 Feb 10W5EPCEM11kpPSK12520m14.071000
27 Feb 10KD5QLMEM13mePSK3117m18.101022
26 Feb 10KD5QLMEM13mePSK3120m14.072828
24 Feb 10KB5WVKEM22mnPSK12520m14.071224
24 Feb 10W4SGAEM91ivOLIVIA40m7.036712
24 Feb 10KB5WVKEM22mnPSK12540m7.036959
23 Feb 10KA4DLWEM65vjPSK3120m14.070000
23 Feb 10KD0AGXEM29fcPSK3115m21.071908
21 Feb 10K9NWEM79rjCW15m21.038804
21 Feb 10K5GOEM36jeCW15m21.011122
21 Feb 10KD8HJAEM89oxPSK3117m18.100982
21 Feb 10W5WMUEM30xdCW40m7.003235
20 Feb 10K8SAEM88vhPSK3117m18.101171
20 Feb 10N0UILEM39skPSK3115m21.072031
20 Feb 10K1HBXEM90fiPSK3117m18.100000
20 Feb 10K0UASEM08ivPSK3117m18.100784
19 Feb 10K9QYEM49hvPSK3117m18.101301
19 Feb 10KC5GBEM10alPSK3120m14.071009
19 Feb 10N4KCJEM86xjCW40m7.018422
18 Feb 10KJ4IZWEM93dmPSK3112m24.920000
18 Feb 10WB5YBZEM15gkPSK3120m14.070817
17 Feb 10KC4RSNEM72hpPSK3120m14.071511
16 Feb 10N8MNIEM89gvPSK3117m18.102072
16 Feb 10W0AVEEM28ovPSK3140m7.036446
15 Feb 10AE5PWEM45joPSK3115m21.071087
15 Feb 10AE5PWEM45joPSK3117m18.100684
14 Feb 10WX4TMEM72jmRTTY40m7.044726
14 Feb 10NJ4UEM73uvRTTY15m21.088314
14 Feb 10KK5OQEM50ljRTTY15m21.082820
14 Feb 10K9SGEM79ctRTTY20m14.075620
14 Feb 10K3JT/8EM99xoRTTY20m14.129878
14 Feb 10AB0RXEM48srRTTY20m14.123838
14 Feb 10WW4REM66peRTTY20m14.114924
14 Feb 10N5DRBEM25thRTTY20m14.106616
14 Feb 10K4CXEM65ovRTTY20m14.100219
14 Feb 10W4GKMEM75mwRTTY20m14.099618
14 Feb 10AK0AEM28pwRTTY20m14.093037
14 Feb 10WW2REM13qdRTTY20m14.092660
14 Feb 10NX0IEM29saRTTY40m7.055768
14 Feb 10NS1SEM74rcRTTY80m3.580608
14 Feb 10W5JAYEM25thRTTY40m7.051423
14 Feb 10WB5NMZEM62viRTTY40m7.041879
14 Feb 10NX5OEM15djRTTY80m3.586918
14 Feb 10N4KGEM64puRTTY40m7.059908
13 Feb 10K5DUEM10fhRTTY20m14.091226
13 Feb 10AB4GGEM75keRTTY20m14.059544
13 Feb 10WW4LLEM73qjRTTY20m14.073281
13 Feb 10K4WWEM78ecRTTY80m3.565413
13 Feb 10N3BUOEM12koRTTY80m3.572291
13 Feb 10WS0ZEM48qsRTTY80m3.591916
13 Feb 10NR5MEM20gaRTTY40m7.088919
13 Feb 10AE5AAEM34wiRTTY40m7.052512
13 Feb 10N5WYEM12owRTTY40m7.049840
13 Feb 10NS1SEM74rcRTTY40m7.043840
13 Feb 10WW4LLEM73qjRTTY40m7.045625
13 Feb 10N8MNIEM89gvPSK3140m7.072188
13 Feb 10AJ4JDEM86aePSK3180m3.581715
13 Feb 10W4GQDEM71voPSK3140m7.071164
13 Feb 10K0ABCEM37iePSK3140m7.072236
13 Feb 10KC4TIEEM56vvPSK3140m7.070000
13 Feb 10K8IJEM78tvPSK3140m7.071484
13 Feb 10KM4DREM00kdRTTY40m7.087438
13 Feb 10AD4EBEM65nsRTTY40m7.085605
13 Feb 10K4ROEM66lcRTTY40m7.079394
13 Feb 10AA4VVEM95vuRTTY40m7.074576
12 Feb 10KN4OKEM64poPSK3112m24.921164
12 Feb 10K4KTTEM84kpPSK3110m28.121800
12 Feb 10AE5PWEM45joPSK3112m24.920790
12 Feb 10KJ4QDZEM60gjPSK3112m24.921920
12 Feb 10W5YDEM53okPSK3120m14.070661
12 Feb 10N8ROEM00ibPSK3120m14.071106
12 Feb 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.037100
09 Feb 10W5MEM52rgPSK3120m14.071890
09 Feb 10WA9POKEM13qdPSK3140m7.036879
08 Feb 10K4UOLEM78edPSK3140m7.036701
07 Feb 10N0VPLEM11kpPSK3117m18.101713
06 Feb 10NX0IEM29saPSK3140m7.036102
05 Feb 10KD8MRUEM88tjPSK3120m14.071273
05 Feb 10KD0BWPEM37pjPSK3180m3.580426
04 Feb 10KE5KTU/MMEM40paPSK3120m14.071500
03 Feb 10W5KJEEM20ihPSK3140m7.037253
02 Feb 10WS4CEM84ttPSK3140m7.035417
22 Jan 10KA8SYVEM98eiPSK3140m7.036248
22 Jan 10KJ4BIXEM55cdPSK3140m7.036653
19 Jan 10K7RBEM13kdPSK3140m7.037778
19 Jan 10WA5MSEM13lcPSK3140m7.036624
18 Jan 10W0BBIEM36kxPSK3120m14.071710
18 Jan 10AJ4UUEM60pkPSK3120m14.072895
17 Jan 10W4SGAEM91ivPSK6380m3.582296
17 Jan 10KB1OIZEM60ckPSK3180m3.581325
17 Jan 10KJ4QDZEM60gjPSK3140m7.036343
17 Jan 10N0VPLEM11kpPSK3180m3.580755
17 Jan 10WA5KPEEM51ghPSK3180m3.582256
17 Jan 10KE5PYFEM12ivPSK3140m7.036557
17 Jan 10KE4THEM83wmPSK3140m7.035998
17 Jan 10KB4JHUEM65vjPSK3140m7.036105
17 Jan 10KF5CRXEM13qcPSK3140m7.035000
16 Jan 10W5GWEM10baPSK3120m14.072155
16 Jan 10N3PUEM74vePSK3120m14.072839
16 Jan 10AJ4JZEM95lePSK12520m14.071639
16 Jan 10AJ4JZEM95lePSK6320m14.071692
16 Jan 10AJ4JZEM95lePSK3120m14.071699
16 Jan 10KB1OIZEM60ckPSK3120m14.071966
16 Jan 10W4SGAEM91ivPSK6320m14.071856
16 Jan 10KJ4NBMEM50vqPSK3120m14.071079
15 Jan 10KB8FEM79wrPSK3117m18.101522
15 Jan 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036116
15 Jan 10WW2PTEM11jkPSK3140m7.036734
13 Jan 10AB0TXEM18faPSK3120m14.072454
13 Jan 10K5TTTEM26chPSK3180m3.580395
11 Jan 10AA4RPEM74txPSK12580m3.581770
11 Jan 10AA4RPEM74txPSK6380m3.581774
11 Jan 10AA4RPEM74txPSK3180m3.581775
10 Jan 10KG4ODQEM60boPSK3120m14.071560
10 Jan 10KJ4EEDEM67ulPSK3140m7.036288
09 Jan 10W4ASEEM73txPSK3140m7.037148
09 Jan 10WB0YOLEM29caPSK3120m14.072041
09 Jan 10WX6YEM84lsPSK3115m21.070851
09 Jan 10AE5PWEM45joPSK3120m14.070432
09 Jan 10KG5CREM34rpPSK3120m14.071745
09 Jan 10K0TAZEM09irPSK3120m14.072188
09 Jan 10W8BBCEM25grPSK3120m14.072802
09 Jan 10W5EPCEM11kpPSK3120m14.069813
09 Jan 10AI4OFEM85esPSK3140m7.035501
09 Jan 10AA5ATEM40knPSK3180m3.581597
09 Jan 10WB9ONUEM68fcPSK3180m3.582048
09 Jan 10AJ4IJEM86aePSK3180m3.581295
09 Jan 10WB5TEQEM40khPSK3180m3.582999
08 Jan 10N0BJFEM47rePSK3120m14.071782
08 Jan 10N9PEM67hwPSK3120m14.071420
07 Jan 10KB0WIZEM27dkPSK3120m14.070498
06 Jan 10KJ4QDZEM60gjPSK12520m14.070889
06 Jan 10KJ4QDZEM60gjPSK6320m14.070834
06 Jan 10KJ4QDZEM60gjPSK3120m14.070799
06 Jan 10W4UOCEM73uxPSK3120m14.072061
05 Jan 10KJ4HKIEM86rpPSK3120m14.070900
05 Jan 10N4DLREM89oxPSK3120m14.072046
04 Jan 10AA4ZDEM77crPSK12520m14.071679
04 Jan 10N4DLREM89oxPSK3120m14.071100
04 Jan 10W4SGAEM91ivPSK12540m7.035854
04 Jan 10W4SGAEM91ivPSK6340m7.035851
04 Jan 10W4SGAEM91ivPSK3140m7.036289
04 Jan 10AJ4JZEM95lePSK3180m3.580590
01 Jan 10WD0AJGEM16kcPSK3120m14.071410
01 Jan 10K4EDIEM86woPSK12520m14.070587
01 Jan 10K4EDIEM86woPSK6320m14.070586
01 Jan 10K4EDIEM86woPSK3120m14.070587
01 Jan 10K5YGEM50ojPSK12520m14.072308
01 Jan 10K5YGEM50ojPSK6320m14.072242
01 Jan 10K5YGEM50ojPSK3120m14.072238
01 Jan 10W0GANEM17jsPSK3120m14.071854
31 Dec 09K9CRTEM59PSK12540m7.036510
31 Dec 09K9CRTEM59PSK6340m7.036507
31 Dec 09K9CRTEM59PSK3140m7.036506
31 Dec 09W4JZEM66qePSK3180m3.581687
30 Dec 09KD5YPCEM12srPSK3140m7.035854
28 Dec 09NX0IEM29saPSK3180m3.581102
27 Dec 09K8GCUEM04qpPSK3120m14.070557
27 Dec 09W0GANEM17jsPSK3140m7.036283
26 Dec 09W0GANEM17jsPSK3120m14.071254
26 Dec 09W5GHZEM15emCW80m3.538061
26 Dec 09W4BABEM74kwPSK3180m3.581170
26 Dec 09WB8TDGEM89btPSK12580m3.582164
26 Dec 09W5LWEM25xhPSK3140m7.035784
26 Dec 09N4UPXEM50jmPSK3140m7.035977
26 Dec 09AJ4QREM65vcPSK3140m7.035699
25 Dec 09WB4BBFEM97ifPSK3120m14.071861
24 Dec 09KG8JFEM60bmPSK3120m14.071001
24 Dec 09N5PUEM50rkPSK6320m14.071227
23 Dec 09K5TTYEM12ckPSK3120m14.071808
23 Dec 09KE6MGWEM12mpPSK3180m3.581067
23 Dec 09KF0GEEM38quPSK3140m7.036278
20 Dec 09AF5QEM04toPSK3120m14.071945
20 Dec 09W5IFEM14hxPSK3120m14.071435
20 Dec 09W5LWEM25xhPSK3120m14.071865
20 Dec 09KD4KWEM70vlPSK3120m14.072941
19 Dec 09N4BCBEM73hdCW20m14.020821
19 Dec 09AJ4QREM65vcPSK3120m14.071857
15 Dec 09AJ4JDEM86aePSK3120m14.070794
15 Dec 09K8MWOEM78rsPSK3120m14.071099
15 Dec 09AB0TXEM18faPSK3120m14.071045
15 Dec 09KM4DREM00kdPSK3140m7.036177
13 Dec 09AC4MEM86plPSK6320m14.070000
13 Dec 09AC4MEM86plPSK3120m14.070000
13 Dec 09AB9DUEM49huPSK3120m14.072888
13 Dec 09N0VPLEM11kpPSK6340m7.036452
13 Dec 09N0VPLEM11kpPSK3140m7.036452
13 Dec 09K3JTEM99xoPSK3140m7.035000
13 Dec 09K3JTEM99xoPSK3180m3.580591
13 Dec 09N4JIKEM72llPSK3140m7.035000
13 Dec 09KD4LCREM04uoPSK3140m7.036111
13 Dec 09N4JIKEM72llPSK6340m7.035000
13 Dec 09KD4LCREM04uoPSK6340m7.036118
13 Dec 09WB4CNLEM60boPSK3140m7.036808
12 Dec 09KE4EQYEM95vsPSK3120m14.070500
12 Dec 09N4JIKEM72llPSK3120m14.070000
12 Dec 09KD4LCREM04uoPSK3120m14.071876
12 Dec 09AC4MEM86plPSK3180m3.581999
12 Dec 09AC4MEM86plPSK6380m3.581996
12 Dec 09K0IMIEM28qvPSK3140m7.037639
12 Dec 09WK4PEM96giPSK6340m7.035984
12 Dec 09WK4PEM96giPSK3140m7.035986
08 Dec 09AB8OEM79rdPSK3120m14.071100
08 Dec 09N4KXGEM80mePSK3120m14.070875
07 Dec 09K5YGEM50ojPSK3140m7.036416
05 Dec 09AJ4JZEM95lePSK3120m14.070882
05 Dec 09N4JIKEM72llRTTY20m14.080000
05 Dec 09KD4LCREM04uoRTTY20m14.090383
05 Dec 09AC0CEM28oxRTTY20m14.089998
05 Dec 09W4GKMEM75mwRTTY20m14.086343
05 Dec 09AB4GGEM75keRTTY20m14.076418
05 Dec 09WX4MMEM72jrRTTY20m14.076913
05 Dec 09W4PEM57qbPSK3140m7.036009
05 Dec 09W8JEEM50jiRTTY40m7.043271
04 Dec 09K5NYEM12nhPSK3120m14.071362
02 Dec 09KZ5SEM22nbPSK3120m14.072019
02 Dec 09AD4QYEM96mnPSK3120m14.070783
02 Dec 09NC4MIEM85uoPSK3120m14.071398
02 Dec 09N4NQEM84axPSK3120m14.071101
02 Dec 09WA5FQVEM13ncPSK3120m14.071004
01 Dec 09KE5OVEEM35vcPSK3140m7.035209
29 Nov 09NQ4IEM73ugCW15m21.009433
29 Nov 09WO4OEM66ojCW20m14.043928
29 Nov 09NR5MEM20gaCW40m7.002981
28 Nov 09NR5MEM20gaCW15m21.021000
28 Nov 09NQ4UEM65vjCW20m14.057502
28 Nov 09WX0BEM12rtCW20m14.032304
28 Nov 09NQ4IEM73ugCW20m14.007898
28 Nov 09K5GOEM36jeCW20m14.002000
28 Nov 09WA8RPKEM99inPSK3120m14.072381
25 Nov 09K9AANEM78eePSK3140m7.036524
24 Nov 09K0UAEM36jqPSK3140m7.036019
24 Nov 09N0CKTEM28rtPSK3140m7.035636
24 Nov 09KG4KGLEM94mbPSK3140m7.035343
21 Nov 09KD5NDUEM54edPSK3140m7.036344
21 Nov 09WB6KPMEM83dsPSK3140m7.036205
20 Nov 09K9QYEM49hvPSK3140m7.036105
19 Nov 09AD5ITEM53dsPSK3140m7.036250
15 Nov 09NC5OEM12pxRTTY40m7.043986
15 Nov 09NK5ZEM20giRTTY40m7.041830
15 Nov 09KE5QKREM50dhPSK6340m7.036785
15 Nov 09K0SREEM38oaPSK3140m7.037084
15 Nov 09KD8DVYEM83vvPSK3140m7.035288
15 Nov 09K4JTTEM74qbPSK3140m7.036731
14 Nov 09WD5KEM12nrRTTY20m14.090714
14 Nov 09NX5OEM15djRTTY20m14.086353
14 Nov 09KJ4EEWEM65pcRTTY20m14.083871
14 Nov 09AC4MEM86plRTTY40m7.040970
14 Nov 09KJ4EEWEM65pcRTTY40m7.033899
14 Nov 09NX5OEM15djRTTY40m7.045692
13 Nov 09KE7LGEM65siPSK3120m14.071648
11 Nov 09W8FGXEM79rgPSK3120m14.072974
10 Nov 09KI4EMEEM78ptPSK3120m14.071440
10 Nov 09KE5NTHEM15cjPSK3120m14.071524
09 Nov 09K5CMEM25irCW20m14.050192
08 Nov 09K4ZGBEM63fhCW15m21.045964
08 Nov 09KC4HWEM71fbCW15m21.031832
08 Nov 09W9ILEM58lnCW15m21.029898
08 Nov 09KU8EEM72opCW20m14.080159
08 Nov 09AB5IEM15jjCW20m14.056222
08 Nov 09W5MXEM77upCW20m14.041287
08 Nov 09AA4CFEM74rdCW20m14.032567
08 Nov 09N5YAEM31blCW20m14.023139
08 Nov 09NR5MEM20gaCW80m3.522378
08 Nov 09KK9VEM69vjCW40m7.017536
08 Nov 09NR5MEM20gaCW40m7.022322
08 Nov 09W5WMUEM30xdCW40m7.028025
08 Nov 09K1ZZIEM74ubCW40m7.029014
07 Nov 09KI4YVEM95lwPSK3120m14.072004
01 Nov 09KF0AFEM79tlPSK3120m14.071550
31 Oct 09AJ4RKEM84avPSK3120m14.070613
31 Oct 09AI4KYEM65emPSK3120m14.071511
31 Oct 09AC4BBEM63wlPSK3140m7.070879
30 Oct 09AE5EREM02wtPSK3120m14.071869
30 Oct 09KE6MGWEM12mpPSK3140m7.037128
28 Oct 09N5VMNEM25wiPSK3120m14.070999
27 Oct 09KD0HJVEM29saPSK3120m14.071328
24 Oct 09KV4TEM63heUSB15m21.315000
24 Oct 09K5EREM32xnUSB15m21.400000
24 Oct 09W5TZCEM34jiCW40m7.011110
24 Oct 09K5TREM00ufUSB20m14.151000
24 Oct 09NR5MEM20gaUSB20m14.169800
23 Oct 09AA5VUEM10bgPSK3120m14.071104
23 Oct 09KD4AMPEM80miPSK3120m14.070950
23 Oct 09W5YDEM53okPSK3120m14.072493
23 Oct 09KN4OKEM64poPSK3140m7.035555
22 Oct 09K5LSUEM40jjPSK3140m7.036982
22 Oct 09WI5NDEM25hwPSK3140m7.036800
21 Oct 09W1HKJEM64qvPSK3140m7.071296
20 Oct 09K5LSUEM40jjPSK3120m14.071105
19 Oct 09K4DMSEM93vaPSK3120m14.071166
18 Oct 09K5HAXEM13efPSK3120m14.070792
18 Oct 09K5YRTEM50cjPSK3120m14.072825
18 Oct 09K5RHLEM12jwPSK6320m14.072448
18 Oct 09AJ4RWEM80jqLSB40m7.155000
17 Oct 09AA5CBEM80auPSK3120m14.070826
17 Oct 09KR6NEM60PSK3120m14.071069
16 Oct 09N4KQEM95nhPSK3120m14.071077
16 Oct 09WA0KLCEM56gvLSB40m7.180000
15 Oct 09KG4KGLEM94mbPSK3120m14.071096
10 Oct 09W5CWTEM22gqPSK6320m14.072099
10 Oct 09W5CWTEM22gqPSK3120m14.072180
09 Oct 09KZ5SEM21nwPSK3120m14.071169
09 Oct 09KE5ZQVEM12quPSK3120m14.070706
05 Oct 09WB4PHCEM85asPSK3140m7.035000
04 Oct 09W4DANEM75ndCW15m21.030570
04 Oct 09K5WAJEM20ejPSK3140m7.071895
03 Oct 09AE5PWEM45joPSK3120m14.070000
03 Oct 09W5DPREM36tgPSK3120m14.071514
03 Oct 09W5APEM12kvPSK3120m14.072311
03 Oct 09N5KRCEM10anPSK3180m3.580815
01 Oct 09WE3JEM97kiPSK3140m7.036500
30 Sep 09K0PSKEM29daPSK3140m7.036457
28 Sep 09KJ4MYYEM92vwPSK3120m14.071504
28 Sep 09AI4OFEM85esPSK3140m7.036299
28 Sep 09KJ4OOSEM86swPSK3140m7.036289
27 Sep 09N4DWEM86smRTTY20m14.083823
27 Sep 09N5PUEM50rkRTTY20m14.090908
27 Sep 09WB2RHMEM95peRTTY20m14.086693
27 Sep 09W4UKEM93anRTTY20m14.063571
27 Sep 09NQ4UEM65vjRTTY20m14.064369
27 Sep 09N4OGWEM53nkRTTY20m14.069341
27 Sep 09KN5OEM40xlRTTY20m14.076721
27 Sep 09N3BUOEM12koRTTY20m14.103385
27 Sep 09K5DHYEM12qxRTTY20m14.089788
27 Sep 09W4GKMEM75mwRTTY20m14.081244
26 Sep 09N3BUOEM12koRTTY80m3.585298
26 Sep 09AD5XDEM12pwRTTY80m3.578317
26 Sep 09KI6DYEM17gqRTTY80m3.583288
26 Sep 09NX5OEM15djRTTY40m7.034215
26 Sep 09WX4TMEM72jmRTTY40m7.036004
25 Sep 09K1GIGEM86ufPSK3120m14.071971
24 Sep 09AJ4HWEM75vuPSK3140m7.036194
22 Sep 09K5KAQEM15djPSK3120m14.070690
19 Sep 09W6OEM37qqUSB20m14.267500
18 Sep 09K0TPPEM48rjLSB40m7.195000
17 Sep 09W6OEM37qqPSK3120m14.070698
16 Sep 09W6PEM48ulPSK3120m14.071151
15 Sep 09W6KEM15hlPSK3120m14.070206
15 Sep 09K5RRTEM50jjPSK3120m14.071100
13 Sep 09KX0OEM38fmPSK3140m7.071200
12 Sep 09KD5PYCEM50iiPSK3120m14.071004
12 Sep 09AD5ZAEM12pxPSK6320m14.072371
12 Sep 09WB4JFSEM73qwPSK3180m3.580397
12 Sep 09AJ4JDEM86aePSK3180m3.581197
11 Sep 09KI3NEM73cnPSK3120m14.070881
10 Sep 09N5YSQEM23fpPSK3120m14.071302
09 Sep 09N5GYEM12owPSK3120m14.070930
09 Sep 09AE5MM/140EM25cxPSK3140m7.071489
09 Sep 09W4NHO/140EM67ksPSK3140m7.070885
08 Sep 09K4OP/140EM77atPSK3120m14.071718
07 Sep 09AD5VC/140EM40kjPSK3120m14.071088
05 Sep 09N0CKTEM28rtPSK3120m14.071406
04 Sep 09K9JOEM36fnPSK3120m14.072801
04 Sep 09K5NQEM40waPSK3120m14.070703
04 Sep 09N2GWK/140EM77guPSK3120m14.071845
04 Sep 09AB8YZ/140EM12ptPSK3120m14.071122
04 Sep 09KE9XBEM26brPSK3120m14.072019
31 Aug 09ND0KEM28twPSK3140m7.071150
30 Aug 09KK5EDDEM16tdPSK3120m14.071072
30 Aug 09AD5ENEM13qePSK3120m14.071049
29 Aug 09WA0TDQ/MEM26vlPSK3120m14.071489
29 Aug 09WA0ARMEM28cxPSK3120m14.071291
29 Aug 09KE5QKREM50dhPSK12540m7.071099
29 Aug 09KB3XEM95urOLIVIA30m10.142482
29 Aug 09KG5OOEM13tbPSK3140m7.071505
29 Aug 09W8DMEM50ojPSK3140m7.071207
29 Aug 09N9OZEM69wxPSK3130m10.141298
28 Aug 09KC5KTFEM25xnPSK3120m14.071897
28 Aug 09K5RHLEM12jwPSK3120m14.071301
27 Aug 09K5WAJEM20ejPSK3120m14.071076
26 Aug 09WM6VEM20mrPSK3120m14.071511
26 Aug 09N4MGAEM73unPSK3120m14.071198
19 Aug 09W4ETEM86vnPSK3130m10.140000
17 Aug 09N5VMNEM25wiPSK3120m14.070943
17 Aug 09N8MNIEM89gvPSK6330m10.141581
03 Aug 09W5LEEM15xxCW40m7.013989
02 Aug 09N5XJEM10tfCW20m14.059984
02 Aug 09W9WIEM66ljCW20m14.055073
02 Aug 09W5WMUEM30xdCW20m14.034782
01 Aug 09K5GOEM36jeCW20m14.031937
01 Aug 09K0KUEM28iwCW20m14.034000
01 Aug 09K4EAEM74sfCW20m14.034000
01 Aug 09W4HODEM72goCW20m14.040000
01 Aug 09WX6YEM84lsPSK3140m7.070000
01 Aug 09WQ9ZEM58lcPSK3120m14.072158
01 Aug 09AE5PWEM45joPSK3120m14.071392
31 Jul 09KD5LPBEM13kfPSK3120m14.071448
19 Jul 09W4BCGEM65mwRTTY40m7.085864
19 Jul 09WX4TMEM72jmRTTY40m7.087814
19 Jul 09W4GKMEM75mwRTTY40m7.084904
19 Jul 09K0WAEM18hbRTTY40m7.083000
19 Jul 09NA5DXEM50knRTTY40m7.046412
19 Jul 09W4BQFEM81hbRTTY40m7.046779
17 Jul 09KD4CFQEM26whPSK3120m14.071192
16 Jul 09W4IOSEM52rhPSK3120m14.071296
14 Jul 09ND2EEM86skPSK3120m14.071483
13 Jul 09W5EGOEM15gfPSK3120m14.070490
12 Jul 09K4ROEM66lcCW40m7.030976
12 Jul 09NX5MEM10riCW40m7.032997
12 Jul 09K5GOEM36jeCW40m7.016283
12 Jul 09W5ZREM40bbCW40m7.018687
10 Jul 09AE5PWEM45joPSK3110m28.121475
07 Jul 09KE5OVEEM35vcPSK3120m14.072365
05 Jul 09AJ4IJEM86aePSK3140m7.070839
05 Jul 09WQ9ZEM58lcPSK3140m7.072034
05 Jul 09AE5PWEM45joPSK3140m7.071067
05 Jul 09WB5TOIEM11jqPSK3140m7.072791
05 Jul 09W8WZZEM89ouPSK3140m7.072807
05 Jul 09WX6YEM84lsPSK3140m7.071445
05 Jul 09KX8KEM79vnPSK3140m7.071318
05 Jul 09N2GWKEM77gtPSK3140m7.070760
05 Jul 09N5JBDEM12kqPSK3140m7.070000
04 Jul 09AE5LOEM42vePSK6320m14.072874
03 Jul 09WB5TEQEM40khPSK3112m24.921104
30 Jun 09N4VNEM64rvPSK3140m7.036096
28 Jun 09N5MLPEM20efPSK3120m14.071303
28 Jun 09KE5OVEEM35vcPSK3120m14.070554
28 Jun 09K0GQEM28sxCW40m7.026004
28 Jun 09N5WLAEM12exCW40m7.026004
28 Jun 09K5GVLEM13wePSK3140m7.069341
28 Jun 09W0UKEM29iaPSK3140m7.072409
28 Jun 09W5PFCEM42wiPSK3140m7.073153
27 Jun 09K5GVLEM13wePSK3120m14.072199
27 Jun 09W9UFOEM69wtCW20m14.037384
27 Jun 09WA9WCCEM12qxPSK3120m14.070804
27 Jun 09W0WFXEM38boPSK3120m14.070285
27 Jun 09KA4CIDEM91jvPSK3120m14.071508
25 Jun 09KC4TVZEM84bePSK3110m28.121135
25 Jun 09AE5BPEM13wePSK3110m28.121098
20 Jun 09K5DDMEM30bpPSK3120m14.072135
16 Jun 09AE5LOEM42vePSK3120m14.071101
15 Jun 09K0CLWEM29daPSK3120m14.072019
15 Jun 09N8MNIEM89gvPSK3130m10.140987
15 Jun 09N8MDTEM20ejPSK3120m14.070857
14 Jun 09WX4TMEM72jmRTTY40m7.042908
14 Jun 09WD5DBVEM40bcRTTY20m14.082612
14 Jun 09WB5TOIEM11jqRTTY20m14.076467
13 Jun 09W4LWWEM65ovRTTY20m14.094498
13 Jun 09KO4XJEM57raRTTY40m7.045543
13 Jun 09AE5PWEM45joRTTY40m7.038000
13 Jun 09W4UKEM93anRTTY40m7.051690
10 Jun 09W5FKWEM10dmPSK3120m14.070632
04 Jun 09KI4SXSEM77olPSK3140m7.036009
03 Jun 09KE5ZZNEM20ifPSK3120m14.070174
31 May 09NQ4UEM65vjCW40m7.047525
30 May 09N8BJQEM79xwCW20m14.019890
30 May 09WC5TEM10dpCW20m14.009151
30 May 09K9NWEM79rjCW40m7.036717
30 May 09K4BAIEM72mmCW40m7.036138
30 May 09KY4FEM64psCW40m7.023002
30 May 09WZ4FEM64rxCW40m7.075463
30 May 09K4ROEM66lcCW40m7.067166
30 May 09NN5JEM36kfCW40m7.062708
30 May 09AD4EBEM65nsCW40m7.056801
30 May 09NM5OEM13voCW20m14.000000
30 May 09NN4GGEM74rdCW20m14.007360
30 May 09NF4AEM70edCW20m14.011360
30 May 09NR5MEM10wdCW20m14.044084
29 May 09KX8KEM79vnPSK3120m14.071390
29 May 09N0VPLEM11kpPSK3120m14.072716
29 May 09WX6YEM84lsPSK3120m14.070676
29 May 09W5KAMEM20caPSK3120m14.071488
29 May 09AC4MEM86plPSK3140m7.070768
29 May 09N4ZUMEM63qoPSK3140m7.071998
29 May 09WQ9ZEM58lcPSK3180m3.580993
29 May 09AE5PWEM45joPSK3180m3.581897
29 May 09AJ4JDEM86aePSK3140m7.070990
29 May 09N8MNIEM89gvPSK3140m7.071195
29 May 09AE5PWEM45joPSK3140m7.071801
29 May 09WB5TOIEM11jqPSK3140m7.072846
29 May 09K0ABCEM37iePSK3120m14.070847
29 May 09N8MNIEM89gvPSK3120m14.070910
29 May 09K8IJEM78tvPSK3140m7.072182
29 May 09WX6YEM84lsPSK3140m7.071692
29 May 09KO4PUEM67oiPSK3140m7.071434
29 May 09WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071892
29 May 09WB4FSDEM95qnPSK3120m14.070712
29 May 09AC4MEM86plPSK3120m14.070803
29 May 09K5SPEM13koPSK3120m14.070578
29 May 09WB5TOIEM11jqPSK3120m14.070000
29 May 09AE5PWEM45joPSK3120m14.070000
26 May 09KB5DNREM12ixPSK6320m14.071393
25 May 09K5ZZEM13xcPSK3120m14.071466
24 May 09KC8YTYEM88npPSK3120m14.072406
24 May 09N2GWKEM77gtPSK3130m10.140865
24 May 09W5EPCEM11kpPSK3130m10.141511
22 May 09AC4MEM86plPSK3120m14.070729
18 May 09KX0OEM38fmPSK3120m14.070625
14 May 09KN4NNEM70tePSK3120m14.070546
14 May 09AE4RSEM64psPSK3120m14.071768
13 May 09N1TVFEM40gqPSK3120m14.071212
13 May 09K4GSGEM50unPSK3120m14.072684
12 May 09W5JAYEM25thCW40m7.037002
12 May 09W9DANEM59gdPSK3120m14.070760
11 May 09K8MCNEM48owPSK3120m14.071004
11 May 09N4WSHEM59dsPSK3120m14.070204
10 May 09KN4OKEM64poPSK3130m10.142022
09 May 09KF4EUDEM95tlPSK3120m14.072150
09 May 09WD5DBVEM40bcRTTY20m14.089834
09 May 09N5VEIEM42wlPSK3120m14.071176
09 May 09K5SYNEM33ssPSK3140m7.036101
08 May 09KJ4BLNEM74miPSK3120m14.071687
06 May 09KJ4DBE/AGEM63wlPSK3120m14.070902
06 May 09N0CKTEM28rtPSK3120m14.070567
05 May 09K5ALBEM20jePSK3120m14.071522
04 May 09K0CLWEM29daPSK3140m7.036876
04 May 09N0YSNEM28pxPSK3120m14.071555
03 May 09K2UFAEM03ruPSK3120m14.071097
02 May 09W4VSEM86vnLSB40m7.190000
02 May 09W4SKIEM85mlPSK3140m7.071004
02 May 09KG4UQZEM65vePSK3140m7.036197
02 May 09KT4KBEM93nkPSK3120m14.072322
01 May 09WA8OFUEM90fiCW40m7.012003
01 May 09K0FTEM17iqPSK3140m7.036399
30 Apr 09AE5PWEM45joPSK3130m10.141552
28 Apr 09N5SREM01mrPSK3120m14.070717
25 Apr 09W8BBCEM25grPSK3140m7.071260
24 Apr 09KB5GXDEM29ouCW40m7.009970
24 Apr 09KT4WVEM56wbPSK3140m7.035000
22 Apr 09N4NQEM84axPSK3120m14.071801
22 Apr 09W4ZDIEM73nxPSK3120m14.071575
20 Apr 09KD0UNEM38vmPSK3120m14.072142
20 Apr 09W8BBCEM25grPSK3120m14.072708
20 Apr 09W5ZITEM13udOLIVIA20m14.073250
19 Apr 09KE5MUJEM20gnPSK3120m14.070557
19 Apr 09K4WNYEM55akPSK3120m14.071558
19 Apr 09W5EPCEM11kpPSK3120m14.071010
15 Apr 09AE5EMEM12nxPSK3130m10.141098
12 Apr 09K5RNEM21iwCW20m14.011763
11 Apr 09AD5ZAEM12pxPSK3120m14.071301
11 Apr 09N5JBDEM12kqPSK3120m14.071995
11 Apr 09AE5PWEM45joPSK3120m14.071592
11 Apr 09N0VPLEM11kpPSK12520m14.072811
11 Apr 09N0VPLEM11kpPSK6320m14.072809
09 Apr 09K4ESBEM85asPSK3120m14.071494
09 Apr 09W5VXIEM13waPSK3120m14.070401
09 Apr 09KE5SWUEM15xrPSK3140m7.036179
08 Apr 09K0ABCEM37iePSK3130m10.140911
08 Apr 09KJ5XXEM13obPSK3120m14.071100
02 Apr 09KE5OVEEM35vcPSK3120m14.072713
02 Apr 09K0ABCEM37iePSK3120m14.072813
02 Apr 09KJ5XXEM13obPSK3140m7.036361
02 Apr 09KB0GUEM28uwPSK6340m7.037041
01 Apr 09W1EMMEM29oiPSK3120m14.071412
31 Mar 09WB9FCPEM69hmPSK3120m14.071221
31 Mar 09NO5XEM15hlPSK3120m14.071600
30 Mar 09KB3XEM95urPSK3140m7.036751
29 Mar 09NZ5DXEM13qkUSB20m14.152000
29 Mar 09AA4NUEM65ssLSB40m7.192500
29 Mar 09K0VXUEM28qtLSB80m3.765000
29 Mar 09K0RHEM17huLSB40m7.207170
29 Mar 09K0WAEM18hbLSB40m7.147500
29 Mar 09AD4EBEM65nsLSB40m7.137500
29 Mar 09N5AWEM00tqUSB20m14.293750
29 Mar 09WA0GNCEM17isUSB20m14.172000
28 Mar 09K0RHEM17huUSB20m14.306750
28 Mar 09K4PVEM60lpUSB20m14.292000
28 Mar 09K5TREM00ufUSB20m14.256820
28 Mar 09W0BHEM18gdUSB20m14.333000
28 Mar 09NF4AEM70edUSB20m14.168000
28 Mar 09NF4AEM70edLSB40m7.135000
28 Mar 09K9NWEM79rjLSB40m7.152500
28 Mar 09NQ4IEM73ugLSB40m7.182100
28 Mar 09NX5MEM10riLSB40m7.204000
28 Mar 09WM5REM10ckLSB40m7.133000
28 Mar 09K5TREM00ufLSB40m7.164650
28 Mar 09KD9STEM49waLSB40m7.212500
28 Mar 09NN5JEM36kfLSB40m7.166100
28 Mar 09W4NPEM96kvLSB40m7.155500
28 Mar 09NR5MEM10wdUSB20m14.179500
28 Mar 09N4QLBEM73brHELL20m14.074200
28 Mar 09W4CUXEM74udPSK3120m14.072236
27 Mar 09KW2NEM85moPSK3120m14.070539
27 Mar 09K4EJQEM86tmCW40m7.037770
26 Mar 09N5LYJ/5EM15emPSK3120m14.071093
26 Mar 09KC0AESEM47cwPSK3180m3.581040
24 Mar 09W4ITEM84woCW40m7.018174
23 Mar 09KR4ROEM95opPSK3120m14.071401
23 Mar 09KD4GSLEM69snPSK3120m14.072710
22 Mar 09K4EAEM74sfRTTY15m21.086949
22 Mar 09W4UKEM93anRTTY20m14.108549
22 Mar 09W4OJCEM74ubRTTY20m14.088878
22 Mar 09WX4TMEM72jmRTTY20m14.085911
22 Mar 09KG5YREM30xgOLIVIA20m14.072963
22 Mar 09KI6DY/0EM17fqRTTY80m3.584200
21 Mar 09KB5DNREM12ixPSK3140m7.036753
19 Mar 09KF4UOREM93opPSK3120m14.071567
19 Mar 09AJ4UGEM81vhPSK3120m14.070000
19 Mar 09KJ4BVSEM81vfPSK3120m14.071013
19 Mar 09WA5KPEEM51ghPSK3117m18.101005
18 Mar 09K4ZJEM73ujCW40m7.003987
17 Mar 09KJ4BIWEM55dbPSK3120m14.070260
16 Mar 09K4ADIEM84wxPSK3120m14.070942
15 Mar 09WB4PPWEM73xuPSK3120m14.071379
15 Mar 09N0VPLEM11kpPSK12520m14.072739
14 Mar 09K5POCEM01hdPSK3130m10.141123
13 Mar 09AC4MQEM70ukPSK3180m3.580979
13 Mar 09KD5ALJEM51gtPSK3140m7.036703
12 Mar 09N9UTJEM69jdPSK3140m7.036526
12 Mar 09WD4LYVEM81eqPSK3140m7.036909
11 Mar 09AJ4JZEM95lePSK3140m7.071896
10 Mar 09KB3XEM95urRTTY20m14.080000
09 Mar 09AA0NIEM15fjPSK3140m7.036099
07 Mar 09KB4JFEM81iePSK3120m14.071100
07 Mar 09K0CLWEM29daPSK3180m3.580000
04 Mar 09KI4BIYEM55dlPSK3120m14.071105
04 Mar 09W5LEEM15xxCW40m7.006998
03 Mar 09K0ROEM37jdCW40m7.026756
02 Mar 09KD4RBGEM74tlPSK3140m7.035656
02 Mar 09K0ABCEM37iePSK3140m7.036100
01 Mar 09K9SEXEM20arRTTY40m7.039904
01 Mar 09W5APSEM20fnRTTY40m7.042412
01 Mar 09KC4SAWEM86tgRTTY40m7.092110
01 Mar 09AD4EBEM65nsRTTY40m7.086322
01 Mar 09KI5XPEM30xeRTTY40m7.085065
01 Mar 09W0MRMEM29viRTTY40m7.084172
01 Mar 09WX4TMEM72jmRTTY40m7.080276
01 Mar 09WW4LLEM73qjRTTY40m7.075911
01 Mar 09K5KAEM26aqRTTY40m7.068543
01 Mar 09WO5IEM20faRTTY40m7.065665
01 Mar 09K5DUEM10fhRTTY40m7.064999
01 Mar 09N5ZMEM34wiRTTY40m7.052134
01 Mar 09K4ZGBEM63fhCW40m7.041301
01 Mar 09K3IXDEM93vaRTTY40m7.040761
01 Mar 09KE5PRLEM54fiRTTY40m7.044176
01 Mar 09N9WKWEM69npRTTY20m14.080543
28 Feb 09K5DUEM10fhRTTY20m14.087017
28 Feb 09NA5QEM30ufRTTY20m14.082421
28 Feb 09K9SEXEM20arRTTY20m14.087892
28 Feb 09AD5XDEM12pwRTTY20m14.107752
28 Feb 09WX4TMEM72jmRTTY20m14.090466
28 Feb 09K1ZZIEM74ubRTTY20m14.088732
28 Feb 09W4GKMEM75mwRTTY20m14.087515
28 Feb 09KE4UNAEM72jsRTTY20m14.082957
28 Feb 09K0WAEM18hbRTTY20m14.076443
28 Feb 09KF4GDXEM84otRTTY20m14.074335
28 Feb 09N4IQEM84wsRTTY20m14.073126
28 Feb 09KI6DYEM17gqRTTY20m14.080402
28 Feb 09NX5OEM15djRTTY20m14.080742
28 Feb 09AD5VCEM40kjPSK3140m7.036539
28 Feb 09KB8QLGEM98elPSK3140m7.070490
27 Feb 09WB5RRREM16ajPSK6320m14.072234
25 Feb 09N5DPKEM22ioPSK3140m7.036100
25 Feb 09AE5HOEM13laPSK3140m7.036521
22 Feb 09K4ROEM66lcCW20m14.059954
22 Feb 09K4YYLEM84uuCW20m14.022353
22 Feb 09N4ZZEM66peCW20m14.017800
22 Feb 09W0BHEM18gdCW20m14.073488
22 Feb 09K0OUEM29saCW20m14.046833
22 Feb 09N5AWEM00tqCW20m14.047927
22 Feb 09WX0BEM12rtCW20m14.018148
21 Feb 09K9SDEM48wxCW20m14.067144
21 Feb 09K5GOEM36jeCW80m3.518302
21 Feb 09N4PNEM82csCW80m3.512876
21 Feb 09WX0BEM12rtCW80m3.504150
21 Feb 09WX0BEM12rtCW40m7.013875
21 Feb 09WX0BEM12rtCW40m7.013874
21 Feb 09K5NAEM10fhCW80m3.506863
21 Feb 09NR5MEM20gaCW20m14.023740
20 Feb 09KR4GXEM60PSK3180m3.582010
19 Feb 09WT3GEM70efPSK3120m14.072623
19 Feb 09AD4XJEM94lvPSK3140m7.035509
18 Feb 09K4INEM50voCW40m7.034926
17 Feb 09KF4UODEM73sxPSK3140m7.035558
17 Feb 09WA2EXZEM74tbPSK3140m7.035894
16 Feb 09KC5GLCEM10gwPSK3120m14.070000
16 Feb 09KR4GXEM60PSK3140m7.036688
16 Feb 09K9ZXOEM59frPSK3180m3.580000
16 Feb 09K5SBHEM15hsPSK3140m7.037222
15 Feb 09W4BCGEM65mwRTTY40m7.044138
15 Feb 09K5DUEM10fhRTTY20m14.089485
15 Feb 09AC0CEM28oxRTTY20m14.086447
15 Feb 09KK5OQEM50ljRTTY20m14.079440
14 Feb 09KD5LNOEM23xlRTTY15m21.097274
14 Feb 09NJ4UEM73uvRTTY15m21.090427
14 Feb 09AD4EBEM65nsRTTY20m14.080737
14 Feb 09W9ILEM58lnRTTY20m14.123634
14 Feb 09N8BJQEM79xwRTTY20m14.121260
14 Feb 09KE4KWEEM72kmRTTY20m14.120923
14 Feb 09AB0RXEM48srRTTY20m14.111528
14 Feb 09AD5XDEM12pwRTTY20m14.109055
14 Feb 09W5PFEM20dhRTTY20m14.105892
14 Feb 09AI9TEM69djRTTY20m14.103606
14 Feb 09K0WAEM18hbRTTY20m14.098883
14 Feb 09W5APSEM20fnRTTY40m7.037308
14 Feb 09NX5OEM15djRTTY40m7.039905
14 Feb 09WW4LLEM73qjRTTY40m7.041317
14 Feb 09AB0SEM09wkRTTY80m3.583971
14 Feb 09AD4EBEM65nsRTTY40m7.060509
14 Feb 09AB0RXEM48srRTTY40m7.055580
14 Feb 09K0WAEM18hbRTTY40m7.050887
14 Feb 09AI9TEM69djRTTY40m7.040788
13 Feb 09KE5EJKEM01vbPSK3120m14.071485
13 Feb 09AD5VJEM12duCW40m7.008473
13 Feb 09W5JAYEM25thCW40m7.037994
12 Feb 09W3COEM53xrPSK3120m14.070998
12 Feb 09KC4OREM74efPSK3140m7.035499
12 Feb 09W0BLDEM37jcPSK3140m7.036100
12 Feb 09N4LECEM73pqPSK3140m7.036100
09 Feb 09AK8DEM79rfPSK3120m14.072254
09 Feb 09WW4GCEM64qsPSK3140m7.036667
08 Feb 09K9MUGEM72kmRTTY80m3.588158
08 Feb 09W5ZHEM10udRTTY80m3.594915
08 Feb 09W4PKLEM64prRTTY80m3.588663
08 Feb 09N5KWNEM20hhRTTY40m7.047752
08 Feb 09AD4EBEM65nsRTTY40m7.049210
08 Feb 09K0RUEM28mtRTTY80m3.587905
08 Feb 09KK5OQEM50ljRTTY80m3.584417
08 Feb 09N5DXEM36kfCW40m7.015451
07 Feb 09KK5OQEM50ljRTTY20m14.084251
07 Feb 09AA5VUEM10bgRTTY20m14.094867
07 Feb 09W4UKEM93anRTTY20m14.087244
07 Feb 09KI6DY/0EM17fqRTTY20m14.084344
07 Feb 09K9MUGEM72kmRTTY20m14.083841
07 Feb 09W4UKEM93anRTTY20m14.087195
07 Feb 09NC5OEM12pxRTTY20m14.084825
07 Feb 09W4GKMEM75mwRTTY20m14.082000
07 Feb 09KG4ZNAEM73riPSK3140m7.037528
07 Feb 09W4AWFEM71naPSK3140m7.036701
07 Feb 09W9REEM69apCW40m7.037521
06 Feb 09K5BQEM13ieCW40m7.036141
06 Feb 09KB0GUEM28uwPSK3140m7.035000
03 Feb 09KX0OEM38fmPSK3180m3.581371
03 Feb 09N4QLBEM73brHELL80m3.581672
30 Jan 09KE5MBXEM12krPSK3180m3.581811
29 Jan 09K5RKSEM15gjPSK3140m7.070870
28 Jan 09KF5SAEM10dqPSK3180m3.581578
27 Jan 09W4AQLEM73tsPSK3120m14.072563
27 Jan 09K4TEREM90esCW40m7.035500
27 Jan 09W4GKREM20npRTTY40m7.037969
27 Jan 09K5JRWEM32vnPSK3140m7.035597
26 Jan 09K4KVEM81cfPSK3120m14.071447
26 Jan 09WA8KCZEM82eoPSK3140m7.037413
26 Jan 09K4WXBEM95lbPSK3140m7.036361
25 Jan 09WM5DXEM50klRTTY40m7.042350
25 Jan 09AD4EBEM65nsRTTY80m3.587382
25 Jan 09KC4SAWEM86tgRTTY40m7.040455
25 Jan 09N5VEIEM42wlRTTY80m3.588303
25 Jan 09NV0UEM29tcRTTY80m3.586435
25 Jan 09N5KWNEM20hhRTTY80m3.588312
25 Jan 09AB0SEM09wkRTTY80m3.587723
25 Jan 09W4RK/0EM38umRTTY80m3.583559
25 Jan 09K3JT/8EM99xoRTTY40m7.053907
25 Jan 09WM5DXEM50klRTTY40m7.047422
24 Jan 09W3COEM53xrPSK3180m3.581601
24 Jan 09KF4GNOEM76gfPSK3140m7.036470
23 Jan 09KF4BIEM81fmPSK3140m7.036101
22 Jan 09N7UAGEM65qxPSK3180m3.579856
21 Jan 09W5KIEM36clPSK3120m14.071694
20 Jan 09WD8EBSEM89pvPSK3140m7.036352
19 Jan 09WO8LEM96tdPSK3120m14.071004
19 Jan 09K4YKZEM85rhPSK3120m14.071254
19 Jan 09K0TPPEM48rjPSK3140m7.037263
18 Jan 09KG4EUDEM73boPSK3140m7.036100
18 Jan 09KR5DXEM20hgLSB80m3.832000
18 Jan 09W9REEM69apLSB80m3.837600
18 Jan 09NR5MEM20gaLSB40m7.288300
18 Jan 09NX5MEM10riLSB40m7.280100
17 Jan 09K0RHEM17huLSB40m7.203100
17 Jan 09K5TREM00ufLSB40m7.127000
17 Jan 09W5WMUEM30xdLSB40m7.288120
17 Jan 09KK5IEM25hrUSB20m14.252250
17 Jan 09WF4WEM73qvUSB20m14.185000
17 Jan 09KT4ZBEM91kwUSB20m14.198000
17 Jan 09WA1FCNEM63ktUSB20m14.282150
17 Jan 09KD9MSEM57mhUSB20m14.276490
17 Jan 09N8AAEM79qmUSB20m14.222250
17 Jan 09AE5REEM13pcPSK3140m7.036824
16 Jan 09WA4HMXEM96bsPSK3120m14.069811
16 Jan 09KI4UKFEM96ukPSK3180m3.581103
15 Jan 09WB4HLWEM86fbPSK3120m14.070509
15 Jan 09K5WGMEM12qwPSK3120m14.071090
15 Jan 09AE5BKEM12pxPSK3120m14.071097
15 Jan 09N8VFJEM97hoPSK3140m7.036102
14 Jan 09WO5XEM35ekPSK3120m14.071006
13 Jan 09K5AEAEM10dqPSK3120m14.071112
12 Jan 09KU0GEM28dsPSK3120m14.071197
10 Jan 09N0VPLEM11kpPSK3120m14.069758
10 Jan 09K3JTEM99xoPSK3120m14.070991
10 Jan 09N5WXEM15rtPSK3120m14.071200
10 Jan 09WI4USAEM73ovPSK3120m14.070950
10 Jan 09N6ZOP/0EM17hnPSK3120m14.070808
10 Jan 09K5JVCEM15fhPSK3120m14.071905
10 Jan 09K7QVDEM26eiPSK3120m14.070468
10 Jan 09K4ENCEM75soPSK3180m3.581300
10 Jan 09N0KMAEM48srPSK3180m3.581397
10 Jan 09K4OPEM77atPSK3180m3.580598
10 Jan 09KI6DYEM17gqPSK3180m3.579649
10 Jan 09WQ9ZEM58lcPSK3180m3.582079
10 Jan 09KR1STEM92wxPSK3180m3.582624
10 Jan 09WX6YEM84lsPSK3180m3.582394
10 Jan 09N9WKWEM69npPSK3180m3.582769
10 Jan 09AB9DUEM49huPSK3180m3.582304
04 Jan 09K1LTEM89psRTTY40m7.041576
04 Jan 09AB5KEM10gvRTTY20m14.083887
04 Jan 09N4ZZEM66peRTTY15m21.093881
04 Jan 09W5APEM12kvRTTY15m21.087927
04 Jan 09W5LEEM15xxRTTY15m21.094710
04 Jan 09AB0RXEM48srRTTY15m21.091683
04 Jan 09KC5LKEM52bdRTTY15m21.085463
04 Jan 09W9NRCEM67hwRTTY15m21.081209
04 Jan 09WF4WEM73qvRTTY15m21.070249
04 Jan 09K1DWEM40voRTTY15m21.066104
04 Jan 09AI9TEM69djRTTY15m21.077221
04 Jan 09K5DUEM10fhRTTY15m21.081575
04 Jan 09KE4UNAEM72jsRTTY20m14.101848
04 Jan 09KU4AEM78sbRTTY20m14.095275
04 Jan 09N5KWNEM20hhRTTY20m14.091523
04 Jan 09N4DAEM74ocRTTY20m14.090524
04 Jan 09NX5OEM15djRTTY20m14.089188
04 Jan 09KN5SEM86vhRTTY40m7.038534
04 Jan 09AD4EBEM65nsRTTY40m7.046268
04 Jan 09W9NRCEM67hwRTTY40m7.044499
03 Jan 09N4ZZEM66peRTTY40m7.037213
03 Jan 09WO4OEM66ojRTTY20m14.081676
03 Jan 09NA5QEM30ufRTTY20m14.082766
03 Jan 09AA4LREM83atRTTY20m14.077254
03 Jan 09KE4YVDEM77usRTTY20m14.073073
03 Jan 09AB0RXEM48srRTTY20m14.111915
03 Jan 09N5ZMEM34wiRTTY20m14.109461
03 Jan 09W9NRCEM67hwRTTY20m14.101709
03 Jan 09N5TYEM12fkRTTY20m14.097697
03 Jan 09W5QPEM26ucRTTY20m14.095508
03 Jan 09K0WAEM18hbRTTY20m14.093654
03 Jan 09WX4TMEM72jmRTTY20m14.093196
03 Jan 09AI9TEM69djRTTY20m14.088081
03 Jan 09KI5XPEM30xeRTTY20m14.080491
03 Jan 09W5VZFEM53nkRTTY20m14.078836
03 Jan 09KK5OQEM50ljRTTY20m14.079414
03 Jan 09N4QLBEM73brPSK3140m7.036102
03 Jan 09K0TAZEM09irPSK3180m3.581046
02 Jan 09WQ5OEM15mhPSK3120m14.070000
01 Jan 09K5YBXEM13jcPSK3120m14.072397
31 Dec 08AE5JDEM12kwPSK3120m14.070269
31 Dec 08W8LREM79tlPSK3120m14.071958
31 Dec 08KE5RADEM20kbPSK3120m14.071100
30 Dec 08WD4SCZEM77bqPSK3140m7.034599
29 Dec 08KC5KKGEM15elPSK3120m14.070718
29 Dec 08KF5EHEM12hpPSK3120m14.072285
29 Dec 08KA5GCBEM10dmPSK3120m14.070423
28 Dec 08WB5LYBEM31idPSK3117m18.101698
28 Dec 08W5QPEM26ucPSK3117m18.101102
28 Dec 08KE5RJJEM02diPSK3120m14.071075
27 Dec 08N5ATMEM12ptPSK3120m14.071240
26 Dec 08NK5GEM20giPSK3140m7.036300
26 Dec 08KI4OVOEM72anPSK3140m7.036298
25 Dec 08N5ITUEM13naPSK3120m14.070699
24 Dec 08AC4CAEM00lfPSK3120m14.070239
24 Dec 08K5HQVEM42wlPSK3120m14.070806
24 Dec 08W4DJWEM84uxPSK6320m14.072708
24 Dec 08W4GRMEM73epPSK3140m7.036850
24 Dec 08AA5KPEM12juPSK3140m7.037298
23 Dec 08KC4TIEEM56vvPSK3130m10.139980
23 Dec 08KU4AEM78sbPSK3130m10.141300
23 Dec 08N4GYTEM67ftPSK3120m14.070611
23 Dec 08N4MGAEM73unPSK3120m14.071060
22 Dec 08N8AIEM20jbPSK3120m14.070975
21 Dec 08W5ZZEM31sjPSK3120m14.070707
20 Dec 08WX4TMEM72jmRTTY40m7.044417
20 Dec 08K0RUEM28mtRTTY20m14.081406
20 Dec 08N5TDEM11hcPSK3180m3.581150
19 Dec 08KE5HJOEM73xnPSK3120m14.071099
19 Dec 08KC0VGCEM37iePSK3140m7.036097
18 Dec 08K0TAZEM09isPSK3120m14.070894
18 Dec 08KB0GUEM28uwPSK3140m7.036100
15 Dec 08K4BOIEM74raPSK3140m7.035760
14 Dec 08N5JBDEM12kqPSK6340m7.070697
14 Dec 08KE5PRLEM54fiPSK3140m7.070387
14 Dec 08WX6YEM84lsPSK6340m7.072780
14 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK6340m7.070570
14 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK3140m7.070569
14 Dec 08NC5OEM12pxPSK6340m7.072675
14 Dec 08WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071307
14 Dec 08N5JBDEM12kqPSK3140m7.071050
14 Dec 08NC5OEM12pxPSK6320m14.070208
14 Dec 08KE4EQYEM95vsPSK6315m21.071900
14 Dec 08KE4EQYEM95vsPSK3115m21.071901
14 Dec 08KG4RWZEM64otPSK6320m14.070450
14 Dec 08KE5OIZEM10dpPSK3120m14.071420
14 Dec 08AG5PEM34vtPSK3120m14.070482
14 Dec 08N0VPLEM11kpPSK6320m14.072711
14 Dec 08N5JBDEM12kqPSK6320m14.071645
14 Dec 08N5JBDEM12kqPSK3120m14.071642
14 Dec 08WQ9ZEM58lcPSK6320m14.070580
14 Dec 08KE4EQYEM95vsPSK3120m14.070401
14 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK6380m3.581079
14 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK3180m3.581074
14 Dec 08KI4OVOEM72anPSK3180m3.580692
14 Dec 08N0VPLEM11kpPSK6340m7.071757
13 Dec 08WQ9ZEM58lcPSK3120m14.070886
13 Dec 08AB9DUEM49huPSK3120m14.071440
13 Dec 08WK4PEM96giPSK6320m14.070000
13 Dec 08W0IZEM79uhPSK3120m14.073079
13 Dec 08WX6YEM84lsPSK3120m14.070544
13 Dec 08N4QLBEM73brPSK6320m14.071583
13 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK3120m14.070957
13 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK6320m14.070957
13 Dec 08KF4HOUEM86uiPSK6380m3.580686
13 Dec 08N4QLBEM73brPSK6380m3.580000
12 Dec 08AE9QEM73dqPSK3120m14.070257
12 Dec 08W9DUDEM98qhPSK3120m14.070377
11 Dec 08WB4JVREM66vfPSK3140m7.035766
09 Dec 08K9TBEM78clPSK3117m18.101300
09 Dec 08WA5MEM13qgPSK3120m14.071659
09 Dec 08K5WGMEM12qwPSK3120m14.071084
09 Dec 08N5ZTWEM00vfPSK3120m14.070476
09 Dec 08KD4VLF/QRPEM95qjPSK3140m7.035891
08 Dec 08WD8EBSEM89pvPSK3120m14.071115
07 Dec 08N0VPLEM11kpPSK3120m14.072090
07 Dec 08WQ9ZEM58lcPSK3120m14.072201
07 Dec 08WX6YEM84lsPSK3120m14.070880
06 Dec 08WX0ICTEM17gpPSK3120m14.072194
05 Dec 08KI3NEM73cnPSK3140m7.035886
05 Dec 08K5DEYEM13rkPSK3140m7.036500
04 Dec 08KC9JIGEM68ruPSK3140m7.071147
04 Dec 08N3ICKEM60qjPSK3140m7.036496
03 Dec 08WB4FSDEM95qnPSK3140m7.035628
02 Dec 08KE5NQDEM14amPSK3120m14.071997
02 Dec 08WU5KEM12nxPSK3120m14.070000
02 Dec 08K9COPEM13ouPSK3120m14.071820
02 Dec 08KC4CSUEM73rvPSK3140m7.035803
02 Dec 08KB5UNXEM12kpPSK3140m7.036024
29 Nov 08KM5QFEM13nePSK3130m10.141120
29 Nov 08W0LPREM37idPSK3130m10.139436
29 Nov 08KJ5XFEM10dkPSK3117m18.101783
28 Nov 08K5DHYEM12qxPSK3120m14.070000
28 Nov 08AB0RJEM48voUSB17m18.149000
28 Nov 08N8RJMEM79whPSK3117m18.101295
28 Nov 08KC4ZGPEM82epPSK3120m14.071574
28 Nov 08N5JBDEM12kqPSK3120m14.071505
28 Nov 08N0ZSGEM27pbPSK3140m7.036100
28 Nov 08KI5FEM54lfPSK3140m7.036098
27 Nov 08W9DUD/8EM98qhPSK3120m14.071753
27 Nov 08KI4OVOEM72anPSK3140m7.034613
26 Nov 08WA5LGOEM32omPSK3120m14.071368
26 Nov 08N4KLWEM65nuPSK3120m14.071103
26 Nov 08KX5JTEM30wcPSK3140m7.036299
22 Nov 08N4PNEM82csUSB20m14.241200
21 Nov 08WC2ZEM66rfPSK3120m14.070500
19 Nov 08KF4LVEEM95mqPSK3120m14.072467
19 Nov 08KI4CBFEM97rjPSK3140m7.036152
16 Nov 08WX6YEM84lsPSK6340m7.036788
16 Nov 08KK5OQEM50ljPSK6320m14.074501
16 Nov 08WA4OSDEM66qkPSK6320m14.073799
16 Nov 08AE5PWEM45joPSK6320m14.073155
16 Nov 08KE5PRLEM54fiPSK6320m14.072933
16 Nov 08W0IZEM79uhPSK6320m14.073479
16 Nov 08N4AUEM62vpPSK6320m14.073433
16 Nov 08N4QLBEM73brPSK6320m14.073839
16 Nov 08K7OM/4EM92wwPSK6320m14.072300
16 Nov 08K4DJEM95irPSK6320m14.073549
16 Nov 08N2GWKEM77gtPSK6320m14.072551
16 Nov 08WQ9ZEM58lcPSK6320m14.074160
16 Nov 08WX6YEM84lsPSK6320m14.072207
16 Nov 08WO4DXEM74vnLSB80m3.837000
16 Nov 08K4SSUEM84eaLSB80m3.812750
15 Nov 08K4PVEM60lpUSB15m21.348750
15 Nov 08KC4HWEM71fbUSB15m21.331470
15 Nov 08KI4WRMEM56saPSK3120m14.071118
15 Nov 08WB8AYTEM79tfPSK3120m14.071924
14 Nov 08N4XPZEM72wxPSK3120m14.073250
13 Nov 08W0IZEM79uhPSK3120m14.072382
12 Nov 08W4FGAEM83ahPSK3120m14.071758
12 Nov 08WA5EOGEM34kkPSK3120m14.070850
12 Nov 08KD4VLFEM95qjPSK3140m7.037269
11 Nov 08W4OEQEM75cqPSK3120m14.071369
11 Nov 08WX6YEM84lsPSK3120m14.070961
08 Nov 08N8RJMEM79whPSK3140m7.071677
05 Nov 08W4BRXEM93uvPSK3120m14.071067
05 Nov 08N5JYKEM51hhPSK3140m7.035000
05 Nov 08K5MADEM42wmPSK3140m7.071700
05 Nov 08KD0AGXEM29fcPSK6340m7.072100
03 Nov 08N9VELEM73psPSK3120m14.069611
03 Nov 08AA4OQEM55sqPSK3120m14.071097
25 Oct 08KD9STEM49waLSB40m7.203000
25 Oct 08K4SSUEM84eaLSB40m7.160250
25 Oct 08NQ4IEM73ugLSB80m3.774000
25 Oct 08W9REEM69apLSB80m3.765500
25 Oct 08N4PNEM82csLSB40m7.168400
25 Oct 08K5NAEM10fhLSB40m7.129000
25 Oct 08W4JUEM78qtPSK3140m7.035611
24 Oct 08KE5EJKEM01vbPSK3120m14.071894
24 Oct 08W8BIEM79wrPSK3140m7.071202
23 Oct 08K8BMEM79qfPSK3140m7.071108
22 Oct 08W5GHZEM15emPSK3130m10.141246
20 Oct 08KC0TPPEM48ijPSK3140m7.035704
20 Oct 08WB0RUREM26wbPSK3140m7.071900
20 Oct 08N5ZTWEM00vfPSK3140m7.071199
20 Oct 08N4CIEM82dqPSK3140m7.070508
19 Oct 08AB4GGEM75keRTTY40m7.034690
19 Oct 08W7FGEM26arRTTY20m14.085027
19 Oct 08W5APEM12kvRTTY15m21.082904
19 Oct 08NC5OEM12pxRTTY15m21.083201
19 Oct 08AB4GGEM75keRTTY20m14.094767
19 Oct 08W1DYEM15enRTTY20m14.098449
19 Oct 08K4ODEM82jsRTTY20m14.084759
19 Oct 08K5SEM50nfRTTY80m3.585720
19 Oct 08W5DNTEM01woRTTY20m14.082905
18 Oct 08K4LYEM85wbRTTY20m14.084860
18 Oct 08W4JAGEM82csPSK3120m14.071429
18 Oct 08WR5AWEM12csRTTY80m3.591320
18 Oct 08WX4TMEM72jmRTTY80m3.582919
18 Oct 08NX5OEM15djRTTY40m7.045937
18 Oct 08K5SEM50nfRTTY40m7.039828
18 Oct 08K9MUG/4EM72kmRTTY40m7.034956
18 Oct 08KK5OQEM50ljRTTY40m7.032344
18 Oct 08N5KWNEM20hhRTTY40m7.044756
18 Oct 08W4UKEM93anRTTY40m7.033078
16 Oct 08N4CAXEM80iuPSK3120m14.071147
16 Oct 08K4ENCEM75soPSK3140m7.036500
16 Oct 08KA0SPMEM37jdPSK3140m7.036000
14 Oct 08WA0TJTEM29qfPSK3120m14.071512
14 Oct 08KB0GUEM28uwPSK3140m7.071200
13 Oct 08K4RHEM65xePSK3120m14.070410
13 Oct 08W5KAMEM20caPSK3115m21.070980
13 Oct 08W5KAMEM20caPSK3120m14.072651
12 Oct 08N4AUEM62vpRTTY40m7.034300
12 Oct 08AK0AEM28pwRTTY40m7.041836
12 Oct 08W4UKEM93anRTTY80m3.585130
12 Oct 08AI9TEM69djRTTY40m7.034805
11 Oct 08KK5OQEM50ljRTTY40m7.037704
07 Oct 08AI4VREM64ktPSK3130m10.141589
07 Oct 08K0CLWEM29daPSK3140m7.071487
06 Oct 08AD5ITEM53dsPSK3140m7.034300
06 Oct 08KE5JEM13paPSK3140m7.036469
05 Oct 08N0LDEM17knUSB20m14.332000
04 Oct 08AC0CEM28oxPSK3120m14.072039
04 Oct 08AC4BBEM63wkPSK3140m7.070186
04 Oct 08WF7TEM66pePSK3180m3.581264
04 Oct 08K0RUEM28mtPSK3140m7.070000
04 Oct 08AE5PWEM45joPSK3140m7.070608
04 Oct 08W9NXEM57mvPSK3180m3.582791
04 Oct 08KC8BLLEM79vePSK3180m3.581456
04 Oct 08WF7TEM66pePSK3140m7.071596
04 Oct 08KF4HOUEM86uiPSK3140m7.070000
04 Oct 08AB9DUEM49huPSK3140m7.071899
04 Oct 08WQ9ZEM58lcPSK3180m3.580000
04 Oct 08W9NXEM57mvPSK3140m7.071691
04 Oct 08AC0CEM28oxPSK3140m7.070845
04 Oct 08KC0WEFEM28mtPSK3140m7.070687
28 Sep 08W5PFEM20dhRTTY20m14.114325
28 Sep 08N5KWNEM20hhRTTY20m14.096351
28 Sep 08AD5VJEM12duRTTY20m14.089505
28 Sep 08W0MRMEM29viRTTY20m14.081750
28 Sep 08K0DEQEM47cwRTTY20m14.075006
28 Sep 08AK0AEM28pwRTTY20m14.072353
28 Sep 08NX5OEM15djRTTY20m14.080699
28 Sep 08WX4TMEM72jmRTTY20m14.092381
28 Sep 08K1LTEM89psRTTY20m14.082673
28 Sep 08AI9TEM69djRTTY80m3.590736
28 Sep 08NS2XEM76geRTTY80m3.566940
28 Sep 08AD5XDEM12pwRTTY80m3.568000
28 Sep 08AB0TAEM48rsRTTY80m3.574473
27 Sep 08NQ4UEM65vjRTTY80m3.567404
27 Sep 08K0RUEM28mtRTTY80m3.579908
27 Sep 08WB4YDLEM56lkRTTY40m7.042920
27 Sep 08K4WWEM78ecRTTY80m3.569901
27 Sep 08AD5XDEM12pwRTTY80m3.572014
27 Sep 08W5JAYEM25thRTTY80m3.574416
27 Sep 08WW4LLEM73qjRTTY80m3.594516
27 Sep 08K0JPLEM48rqRTTY40m7.036088
27 Sep 08KN5OEM40xlRTTY40m7.052031
27 Sep 08K0RUEM28mtRTTY40m7.044000
27 Sep 08K0RUEM28mtRTTY40m7.044902
26 Sep 08AC5IOEM11bcPSK3120m14.071181
25 Sep 08KD0AGXEM29fcPSK6320m14.072590
25 Sep 08N4THGEM86viPSK3140m7.071952
23 Sep 08W5GHZEM15emPSK3140m7.071400
23 Sep 08KJ4ECMEM74sgPSK3140m7.070448
23 Sep 08KN4DSEM82dmPSK3140m7.071638
21 Sep 08W5GHZEM15emPSK3120m14.071095
20 Sep 08N0VPLEM11kpPSK3120m14.070815
20 Sep 08W5VFOEM13pbHELL20m14.074000
20 Sep 08KC3OLEM29pbHELL20m14.074507
20 Sep 08KB4MSUEM79prPSK3140m7.070991
20 Sep 08W5ROKEM12hxPSK3140m7.072322
20 Sep 08WB5MAJ/5EM23boPSK3140m7.072093
19 Sep 08N4CUSEM74tbPSK3120m14.071089
15 Sep 08K4ODIEM82dsPSK3140m7.071137
14 Sep 08W6KEM15PSK3120m14.071263
14 Sep 08AG5PEM34vtPSK3120m14.070676
14 Sep 08N9JFEM49kvLSB80m3.854200
14 Sep 08W0BHEM18gdLSB40m7.210990
14 Sep 08N5YTEM51ibLSB40m7.194700
14 Sep 08K4BPEM75qhLSB40m7.194700
14 Sep 08N4OXEM60irLSB40m7.184480
14 Sep 08W9REEM69apLSB40m7.203490
14 Sep 08W4NZEM75kaLSB40m7.242240
13 Sep 08N4QLBEM73brPSK3180m3.581402
13 Sep 08KC4ARTEM97rdPSK3180m3.582261
13 Sep 08N0KMAEM48srPSK3180m3.581575
13 Sep 08N4YZEM95rnPSK3180m3.582400
13 Sep 08WD8RYCEM66pmPSK3180m3.582400
13 Sep 08KY4JEM67ftPSK3180m3.580966
13 Sep 08AE5PWEM45joPSK3180m3.580325
13 Sep 08NT5AEM11jtPSK3180m3.582777
13 Sep 08N9JCAEM68fbPSK3180m3.580696
13 Sep 08KC8BLLEM79vePSK3180m3.581911
13 Sep 08WQ9ZEM58lcPSK3180m3.582189
12 Sep 08K7QVDEM26eiPSK3120m14.070794
31 Aug 08K0CLWEM29daPSK3140m7.071734
31 Aug 08N5KWNEM20hhRTTY40m7.040904
27 Aug 08KM5HEM26aePSK3120m14.069823
25 Aug 08AB8OEM79rdPSK3140m7.035904
24 Aug 08W5PPDEM26abPSK3120m14.072080
24 Aug 08K5RWREM12imPSK3140m7.072195
24 Aug 08N0VPLEM11kpPSK3140m7.070904
22 Aug 08NQ5VEM12ovPSK3140m7.071099
22 Aug 08K5VJZEM35lhPSK3140m7.071183
22 Aug 08KF5RDEM26cdPSK3140m7.071992
22 Aug 08WB5TEQEM40khPSK3130m10.141381
21 Aug 08AC0CEM28oxPSK3120m14.072675
20 Aug 08N0KMAEM48srPSK3140m7.072195
20 Aug 08W5XHEM26wcPSK3130m10.142096
19 Aug 08K5RWREM12imPSK3130m10.141994
15 Aug 08KB5DRJEM13naPSK3140m7.071596
13 Aug 08KD5UMOEM13pcPSK3140m7.072455
13 Aug 08NT5AEM11jtPSK3120m14.071943
13 Aug 08K9ZXOEM59frPSK3120m14.071179
05 Aug 08N5YSQEM23fpPSK3130m10.140997
02 Aug 08N4AUEM62vpPSK3120m14.070902
02 Aug 08W5KAMEM20caPSK3120m14.070000
02 Aug 08KK5OQEM50ljPSK3120m14.070000
02 Aug 08W4EEHEM75ndPSK3120m14.072478
02 Aug 08N9JCAEM68fbRTTY40m7.087011
02 Aug 08KG4RWZEM64otPSK3140m7.070529
02 Aug 08AE5PWEM45joPSK3140m7.071713
02 Aug 08AE5PWEM45joPSK3120m14.070000
02 Aug 08AD5ZAEM12pxPSK3120m14.071065
29 Jul 08KF0TGEM17hqPSK3140m7.071112
28 Jul 08K0JGBEM28pxPSK3140m7.037121
23 Jul 08K5JSWEM00toPSK3120m14.071769
23 Jul 08K5RWREM12imPSK3120m14.070709
20 Jul 08N5KWNEM20hhRTTY20m14.084000
20 Jul 08KI4ACWEM73dbRTTY20m14.085116
20 Jul 08AJ5HEM12pxRTTY20m14.084291
20 Jul 08K4HALEM64xdRTTY40m7.091654
20 Jul 08KC4HWEM71fbRTTY40m7.088500
20 Jul 08AB4GGEM75keRTTY40m7.088560
20 Jul 08W4NZEM75kaRTTY40m7.087796
20 Jul 08KK5OQEM50ljRTTY40m7.085810
20 Jul 08NA5QEM30ufRTTY40m7.078500
20 Jul 08W8BAREM99fhRTTY40m7.076500
20 Jul 08WA1FCNEM63ktRTTY40m7.074500
20 Jul 08NT3REM19ufRTTY40m7.072500
20 Jul 08NX5OEM15djRTTY20m14.076000
20 Jul 08W5OVEM12qxRTTY20m14.088000
19 Jul 08N4DAEM74ocRTTY20m14.082000
19 Jul 08K1ZZIEM74ubRTTY40m7.085305
13 Jul 08W0BHEM18gdLSB80m3.816040
13 Jul 08K5EREM32xnLSB40m7.169000
13 Jul 08K0RHEM17huLSB80m3.808180
13 Jul 08K0OUEM29saLSB40m7.194950
13 Jul 08NR5MEM20gaLSB40m7.185770
13 Jul 08K0RHEM17huLSB40m7.202950
13 Jul 08K5TREM00ufLSB40m7.180010
08 Jul 08KD0CLWEM29daPSK3120m14.071425
07 Jul 08N5RJSEM10cePSK3140m7.071317
06 Jul 08N5RDNEM21kdPSK3140m7.070162
06 Jul 08N5KMZEM15cjPSK3140m7.071098
06 Jul 08AE5PWEM45joPSK3140m7.072150
06 Jul 08KC5GNBEM13paPSK3140m7.071522
29 Jun 08WM5AEM42xgPSK3140m7.072765
28 Jun 08W4UTMEM56niPSK3120m14.071000
22 Jun 08W3GATEM32dkPSK3120m14.070467
22 Jun 08AE5PWEM45joPSK3120m14.071897
21 Jun 08KC3OLEM29pbHELL20m14.074000
15 Jun 08KD5BZCEM32dkPSK3110m28.120689
15 Jun 08KD5DEEM32dkPSK3110m28.120686
15 Jun 08KJ4DBEEM63wkPSK3110m28.121243
15 Jun 08KC5NYOEM04soRTTY40m7.041500
14 Jun 08AB4GGEM75keRTTY20m14.104476
14 Jun 08KJ4JC/NB0AEM65ptPSK3120m14.073451
14 Jun 08N5ARKEM44anPSK3120m14.070961
14 Jun 08KB8AOBEM98vxPSK3120m14.072255
13 Jun 08WD5CCWEM51cgPSK3120m14.071909
10 Jun 08N8OOEM31tiUSB20m14.211500
04 Jun 08AD5TEM54tbPSK3110m28.121500
04 Jun 08W0RTVEM48ulPSK3110m28.121477
01 Jun 08AE5MMEM25cxPSK3120m14.070000
01 Jun 08K4OPEM77atPSK3120m14.070000
01 Jun 08WQ9ZEM58lcPSK3180m3.581648
01 Jun 08N4ZUMEM63qoPSK3140m7.070000
01 Jun 08KG4IBDEM84koPSK3140m7.071101
01 Jun 08AE5MMEM25cxPSK3140m7.071453
01 Jun 08KB5SEKEM45jnPSK3180m3.581498
01 Jun 08WG5TEM15gePSK3140m7.070000
01 Jun 08K5SPEM13koPSK3140m7.071279
01 Jun 08N8MNIEM89gvPSK3140m7.069236
31 May 08KG4EFREM84lrPSK3140m7.070775
31 May 08K4JPCEM73wuPSK3120m14.070000
31 May 08K5SPEM13koPSK3120m14.069555
31 May 08W5KAMEM20caPSK3140m7.070000
30 May 08W4IEIEM73swPSK3120m14.070000
30 May 08W5KAMEM20caPSK3120m14.070000
30 May 08WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071615
30 May 08KB5SEKEM45jnPSK3140m7.071901
30 May 08K8IJEM78tvPSK3140m7.071509
30 May 08N2GWKEM77gtPSK3140m7.070000
30 May 08KO4PUEM67oiPSK3140m7.071137
30 May 08N8MNIEM89gvPSK3120m14.071197
30 May 08KF4HOUEM86uiPSK3120m14.070500
30 May 08WG5TEM15gePSK3120m14.070662
29 May 08WA5LQZEM30igPSK3120m14.069293
29 May 08N0KMAEM48srPSK3130m10.140000
29 May 08N9OIEM69wqPSK3130m10.140000
23 May 08N8MNIEM89gvPSK3130m10.141397
22 May 08KM6IQEM10dpPSK3140m7.071794
22 May 08WA4BRXEM93uvPSK3140m7.071410
22 May 08N5KWBEM32ghPSK3140m7.071683
20 May 08NS2XEM76gePSK3120m14.072218
18 May 08W4NVCEM93vaPSK3120m14.071475
18 May 08KB5SEKEM45jnPSK3130m10.141697
18 May 08KA9OKHEM68faPSK3140m7.035630
18 May 08AK9IEM59ckPSK3130m10.141849
17 May 08N5JZDEM01xbPSK3120m14.072049
17 May 08KY4USAEM78edPSK3120m14.071584
17 May 08WB5UXCEM50efPSK3120m14.070953
13 May 08AB8OEM79rdPSK3140m7.071373
11 May 08N5PJYEM20ffPSK3140m7.070995
10 May 08NX5OEM15djRTTY20m14.092906
10 May 08KI4ACWEM73dbRTTY20m14.089305
10 May 08W5KAMEM20caPSK3180m3.582001
10 May 08KB5SEKEM45jnPSK3180m3.581900
10 May 08N5HYPEM12mtPSK3140m7.071491
10 May 08W5KAMEM20caPSK3140m7.070786
10 May 08N8MNIEM89gvPSK3140m7.071302
10 May 08KB5SEKEM45jnPSK3140m7.072510
10 May 08WQ9ZEM58lcPSK3180m3.581730
10 May 08K4OPEM77atPSK3140m7.071245
10 May 08N2GWKEM77gtPSK3140m7.072536
10 May 08AD5ZAEM12pxPSK3140m7.071351
10 May 08KG4EFREM84lrPSK3140m7.070738
10 May 08KB5SEKEM45jnPSK3120m14.070709
10 May 08KN4OKEM64poPSK3120m14.070575
10 May 08K8IJEM78tvPSK3120m14.071926
10 May 08N8MNIEM89gvPSK3120m14.070951
09 May 08N4QLBEM73brPSK3120m14.072167
09 May 08KC0TPPEM48ijPSK3120m14.071508
08 May 08AE5EWEM40lkPSK3140m7.036301
08 May 08W5TXEM13paPSK3140m7.036297
01 May 08W5KAMEM20caPSK3120m14.070486
29 Apr 08K4ODEM82jsPSK3120m14.070555
29 Apr 08W4ZEKEM32dlPSK3120m14.071109
29 Apr 08K5RKSEM15gjPSK3120m14.071108
29 Apr 08WA4KBDEM64etPSK3120m14.070898
28 Apr 08AD5ZAEM12pxPSK3120m14.071103
28 Apr 08N9WKWEM69npPSK3120m14.070000
28 Apr 08N9WKWEM69npPSK3130m10.141994
28 Apr 08N5ZTWEM00vfPSK3130m10.141905
27 Apr 08W5KAMEM20caRTTY20m14.081394
27 Apr 08N5OHMEM26acPSK3180m3.581122
19 Apr 08KO4PUEM67oiPSK3120m14.071079
19 Apr 08KG4EFREM84lrPSK3120m14.071000
19 Apr 08KI8IREM79pqPSK3130m10.141910
15 Apr 08WJ4SREM83hhPSK3180m3.580806
15 Apr 08W6IDSEM79nuPSK3180m3.580577
10 Apr 08K4OPEM77atPSK3140m7.036493
03 Apr 08W5BAXEM26dkPSK3120m14.070345
03 Apr 08KE4THEM83wmPSK3120m14.072997
01 Apr 08NP4NQ/5EM13odPSK3120m14.071741
30 Mar 08K0DEQEM47cwUSB20m14.302550
30 Mar 08W4QNWEM92ngUSB20m14.194250
30 Mar 08K5ZOEM12wvUSB20m14.189300
30 Mar 08NF4AEM70edUSB15m21.282650
30 Mar 08K5EREM32xnUSB20m14.181930
30 Mar 08W3TZEM25tkUSB20m14.180510
30 Mar 08W0CEMEM19naUSB20m14.239650
30 Mar 08WI4REM73rjLSB80m3.806240
29 Mar 08NX5MEM10riUSB20m14.269120
29 Mar 08KT5JEM10crUSB20m14.213990
29 Mar 08NQ4IEM73ugUSB20m14.289130
29 Mar 08K5TREM00ufUSB20m14.177970
29 Mar 08N5ITEM11mlLSB80m3.720080
29 Mar 08W5WUEM30xdLSB80m3.800960
29 Mar 08K4PVEM60lpLSB80m3.799870
29 Mar 08W5IOEM12pvLSB80m3.725000
29 Mar 08NX5MEM10riLSB80m3.679250
29 Mar 08NN5JEM36kfLSB40m7.153060
29 Mar 08K5EREM32xnLSB40m7.140000
29 Mar 08W0BHEM18gdLSB40m7.197000
29 Mar 08W0JPLEM48rpLSB40m7.222760
29 Mar 08NQ4IEM73ugLSB40m7.143430
29 Mar 08KO0UEM29saLSB40m7.194150
29 Mar 08NX5MEM10riLSB40m7.133090
29 Mar 08K5TREM00ufLSB40m7.130010
29 Mar 08WM5REM10ckUSB20m14.266760
27 Mar 08K5ZPZEM13uiPSK3120m14.070900
27 Mar 08KI4ZAKEM57obPSK3140m7.036576
27 Mar 08NT4MEM75idPSK3120m14.072089
26 Mar 08W5RMEEM00unPSK3120m14.071198
26 Mar 08W0LPREM37idPSK3120m14.070900
26 Mar 08KC0TNHEM47cwPSK3180m3.580438
26 Mar 08W5JDXEM42wkPSK3140m7.036530
23 Mar 08AK9DEM29jaRTTY20m14.102307
23 Mar 08W0TYEM48qrRTTY40m7.046631
23 Mar 08KD5LNOEM23xlRTTY40m7.053616
23 Mar 08NX5OEM15djRTTY40m7.049411
23 Mar 08W7FGEM26arRTTY20m14.087857
23 Mar 08W5PFEM20dhRTTY20m14.092102
23 Mar 08WD5KEM12nrRTTY20m14.095096
23 Mar 08NX5OEM15djRTTY20m14.089911
22 Mar 08AA5VUEM10bgRTTY20m14.080976
22 Mar 08WB2RHM/4EM95oeRTTY20m14.107159
22 Mar 08K4HALEM64xdRTTY20m14.101589
22 Mar 08AB0SEM09wkRTTY20m14.089367
22 Mar 08AD5XDEM12pwRTTY20m14.106305
22 Mar 08KE4KWEEM72kmRTTY20m14.095413
22 Mar 08W5BENEM86ueRTTY20m14.091887
22 Mar 08AD5XDEM12pwRTTY40m7.041018
22 Mar 08K1ZZI/4EM74ubRTTY40m7.040751
21 Mar 08N5XEEM14mmPSK3180m3.581343
19 Mar 08WR5RREM15lqPSK3120m14.072095
19 Mar 08WB5TEQEM40khPSK3140m7.035272
18 Mar 08WD4AEM85kmPSK3120m14.072565
17 Mar 08N5ZTWEM00vfPSK3130m10.141902
16 Mar 08N5ZTWEM00vfPSK3117m18.101489
16 Mar 08KB0GUEM28uwPSK3180m3.581204
16 Mar 08N5JYKEM51hhPSK3140m7.036535
16 Mar 08KG4WMYEM83slPSK3140m7.037169
15 Mar 08KU4GWEM95jvPSK3140m7.036537
14 Mar 08KM5ZEM12ovPSK3140m7.070993
13 Mar 08W5KAMEM20caPSK3120m14.071896
12 Mar 08KD5ZUGEM15inPSK3140m7.041070
12 Mar 08W4KVWEM80wgUSB20m14.275000
12 Mar 08K5HGXEM11iwPSK3130m10.141376
11 Mar 08N8OIL/PEM91hePSK3140m7.036181
09 Mar 08AB9DUEM49huPSK3130m10.141848
09 Mar 08KC9IRHEM69rbPSK3130m10.141654
08 Mar 08N4AANEM66mkPSK3180m3.581389
08 Mar 08KG4RAAEM73vlPSK6340m7.071344
08 Mar 08AE5FZEM12ioPSK3140m7.071845
08 Mar 08K4NAEM64drPSK3140m7.072260
08 Mar 08WB4HLXEM71vnPSK3140m7.071442
08 Mar 08K9LZJEM79csPSK3140m7.071327
07 Mar 08KO4XJEM57raPSK3140m7.036199
27 Feb 08W5TZCEM34jiLSB40m7.148040
25 Feb 08N9JCAEM68fbPSK3140m7.038019
24 Feb 08AB9DUEM49hwRTTY80m3.598962
24 Feb 08K9SEXEM20arRTTY40m7.040293
23 Feb 08AB0SEM09wkRTTY20m14.101970
23 Feb 08K4WWEM78ecRTTY20m14.097359
23 Feb 08AD4EBEM65nsRTTY20m14.086629
23 Feb 08K4ROEM66lcRTTY20m14.084893
23 Feb 08N5RNEM34wfRTTY20m14.079680
23 Feb 08K9SEXEM20arRTTY20m14.075911
23 Feb 08K1GUEM75wsRTTY20m14.106435
23 Feb 08N5IIEM33gaRTTY20m14.081663
23 Feb 08WB4YDLEM56lkRTTY20m14.079904
23 Feb 08KI5XPEM30xeRTTY20m14.076790
23 Feb 08W4LCEM78qxRTTY20m14.111159
23 Feb 08KF5SEM14iePSK3120m14.071426
23 Feb 08K8IELEM26vkPSK3120m14.070088
15 Feb 08KI4CBFEM97rjPSK3130m10.141499
14 Feb 08K2DOTEM12qwPSK3120m14.071837
13 Feb 08KG5ZJEM23wlPSK3120m14.070746
13 Feb 08K5LBJEM10ehPSK3120m14.071074
12 Feb 08K5SOPEM22gmPSK3140m7.073951
10 Feb 08WB4YDLEM56lkRTTY40m7.036799
10 Feb 08KK5OQEM50ljRTTY20m14.095890
10 Feb 08W4UKEM93anRTTY20m14.095137
10 Feb 08AB9DUEM49hwRTTY20m14.088703
10 Feb 08N4UCUEM74noRTTY20m14.086650
10 Feb 08AK0AEM28pwRTTY20m14.086681
10 Feb 08K9SEXEM20arRTTY15m21.090710
10 Feb 08WB2RHMEM95peRTTY20m14.102195
10 Feb 08AD4EBEM65nsRTTY20m14.092330
10 Feb 08W4HODEM72goRTTY20m14.096203
10 Feb 08KD5LNOEM23xlRTTY20m14.112309
10 Feb 08AA4UEM64rvRTTY80m3.578650
10 Feb 08NN4FEM93tbRTTY40m7.066212
10 Feb 08N5RNEM34wfRTTY40m7.063592
10 Feb 08AB0SEM09wkRTTY40m7.045476
10 Feb 08KC4SAWEM86tgRTTY40m7.073509
10 Feb 08NQ4UEM65vjRTTY40m7.070194
10 Feb 08WX4TMEM72jmRTTY40m7.045467
10 Feb 08AD5XDEM12pwRTTY40m7.044324
10 Feb 08AJ5HEM12pxRTTY20m14.107910
10 Feb 08WW4LLEM73qjRTTY20m14.085166
10 Feb 08K4TZZEM85sgRTTY20m14.073926
09 Feb 08K4KOEM66udRTTY15m21.088751
09 Feb 08N8BJQEM79xwRTTY15m21.087690
09 Feb 08NJ4UEM73uvRTTY15m21.082881
09 Feb 08KC4SAWEM86tgRTTY20m14.070015
09 Feb 08K0WAEM18hbRTTY20m14.126008
09 Feb 08KE4KWEEM72kmRTTY40m7.031419
09 Feb 08WW4LLEM73qjRTTY80m3.584027
09 Feb 08AE5AAEM34wiRTTY40m7.046384
23 Jan 08W0JGEM36djPSK3180m3.581197
23 Jan 08KB0GUEM28uwPSK3180m3.581497
22 Jan 08W4BDEM70ntPSK3130m10.141110
21 Jan 08N2KBEEM94rwPSK3120m14.072322
21 Jan 08KI5PMEM20jbPSK3120m14.070724
21 Jan 08KC5MGLEM13sePSK3120m14.072259
18 Jan 08WD6CWEEM95sjPSK3120m14.071178
17 Jan 08K4KTTEM84kpPSK3120m14.071077
16 Jan 08WA0CKOEM48rtPSK3180m3.581701
14 Jan 08WA4EDEM84utPSK3120m14.071541
13 Jan 08K5SOPEM22gmPSK3120m14.070985
12 Jan 08WQ9ZEM58lcPSK3140m7.072190
12 Jan 08KG4EFREM84lrPSK3140m7.070582
12 Jan 08WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071979
12 Jan 08KD4NHEM86vgPSK3120m14.071267
12 Jan 08KG4EFREM84lrPSK3120m14.071397
12 Jan 08KE5PRLEM54fiPSK3120m14.072798
12 Jan 08KE5AQDEM10djPSK3120m14.071273
12 Jan 08K8IJEM78tvPSK3120m14.070560
12 Jan 08KU0DMEM28qxPSK3120m14.071273
12 Jan 08N6ZOPEM17hnPSK3120m14.070887
12 Jan 08KN4DSEM82dlPSK3120m14.071640
12 Jan 08KE4UWLEM82dmPSK3120m14.070015
12 Jan 08KO4PUEM67oiPSK3120m14.070698
12 Jan 08WA4EDEM84ttPSK3140m7.071312
12 Jan 08KI4CBFEM97rjPSK3140m7.071881
12 Jan 08N1SPXEM49hqPSK3140m7.072275
12 Jan 08KW2PEM99wlPSK3140m7.070817
12 Jan 08N8MNIEM89gvPSK3140m7.071192
12 Jan 08AB0SEM09wkPSK3180m3.581113
12 Jan 08K4EXTEM71dgPSK3180m3.580253
12 Jan 08N6ZOPEM17hnPSK3180m3.582081
12 Jan 08K4JPCEM73wuPSK3180m3.582250
12 Jan 08KI4ZAKEM57obPSK3180m3.582517
12 Jan 08W4JSIEM64mtPSK3180m3.582349
12 Jan 08KF4HOUEM86uiPSK3180m3.581929
09 Jan 08K8QJHEM79rxPSK3140m7.075075
07 Jan 08KC9MFNEM59frPSK3180m3.581753
06 Jan 08AB0SEM09wkRTTY40m7.052828
06 Jan 08W5JAYEM25thRTTY40m7.036007
06 Jan 08W4CZEM86tmRTTY20m14.083582
06 Jan 08N5IIEM33gaRTTY20m14.079030
06 Jan 08WZ8PEM89xwRTTY20m14.062640
06 Jan 08AK0AEM28pwRTTY20m14.114018
06 Jan 08AB0RXEM48srRTTY15m21.090663
06 Jan 08KR4FEM64rrRTTY15m21.086037
06 Jan 08W0PCEM48ptRTTY15m21.074315
06 Jan 08N4QSEM57paRTTY15m21.107321
06 Jan 08WW4LLEM73qjRTTY15m21.092940
06 Jan 08KK5OQEM50ljRTTY15m21.086822
06 Jan 08K4HALEM64xdRTTY15m21.101494
06 Jan 08WA1FCNEM63ktRTTY15m21.091750
06 Jan 08W4NZEM75kaRTTY15m21.092325
06 Jan 08W0JPLEM48rpRTTY15m21.089406
06 Jan 08N5TYEM12fkRTTY15m21.085431
06 Jan 08K4WWEM78ecRTTY15m21.077432
06 Jan 08K5CMEM25irRTTY15m21.083048
06 Jan 08W5VZFEM53nkRTTY15m21.086771
06 Jan 08N8LRGEM89kvRTTY15m21.088291
06 Jan 08AI9TEM69djRTTY15m21.092708
06 Jan 08KE4UNAEM72jsRTTY40m7.041534
06 Jan 08KO0ZEM48qsRTTY80m3.582391
06 Jan 08WZ8PEM89xwRTTY80m3.587989
06 Jan 08W9WIEM66ljRTTY40m7.036626
06 Jan 08W5VZFEM53nkRTTY40m7.086808
06 Jan 08W5MPCEM54fiRTTY40m7.074586
06 Jan 08AB0RXEM48srRTTY40m7.044595
06 Jan 08K1ZZIEM74ubRTTY40m7.039154
06 Jan 08AD4EBEM65nsRTTY40m7.038797
06 Jan 08K5HXEM20geRTTY40m7.086671
06 Jan 08N0IUEM48qsRTTY40m7.076102
06 Jan 08N4CBKEM72gpRTTY40m7.073926
06 Jan 08N4OGWEM53nkRTTY40m7.037567
05 Jan 08AA5VUEM10bgRTTY20m14.114865
05 Jan 08KE4YVDEM77usRTTY20m14.105993
05 Jan 08AB4GGEM75keRTTY20m14.104382
05 Jan 08K4TDEM64puRTTY20m14.074078
05 Jan 08AD4EBEM65nsRTTY15m21.087372
05 Jan 08W5VEKEM20faRTTY15m21.087632
05 Jan 08K5NZEM20asRTTY20m14.065072
05 Jan 08AB0SEM09wkRTTY15m21.091502
05 Jan 08AA8LLEM79vtRTTY15m21.090930
05 Jan 08W5APEM12kvRTTY15m21.088004
05 Jan 08N5KWNEM20hhRTTY15m21.086392
05 Jan 08N5ZMEM34wiRTTY15m21.080232
05 Jan 08N4ZZEM66peRTTY15m21.075921
05 Jan 08N4ZZEM66peRTTY20m14.096902
05 Jan 08K9SGEM79ctRTTY20m14.066663
05 Jan 08K1ZZIEM74ubRTTY20m14.070308
05 Jan 08WB4HLXEM71vnPSK3130m10.141643
04 Jan 08KI4CQOEM95caPSK3130m10.141299
02 Jan 08KU4ACEM56uhPSK3120m14.070368
02 Jan 08WB5NMZEM62viPSK3120m14.071480
01 Jan 08NB4KEM78tsPSK3120m14.072160
31 Dec 07AA5NOEM12orPSK3120m14.071186
28 Dec 07N8OIL/4EM91hePSK3120m14.071013
28 Dec 07KC0VGCEM37iePSK3180m3.581654
27 Dec 07W5VRXEM12ksPSK6320m14.072932
27 Dec 07K5DNLEM15ljPSK3120m14.072781
27 Dec 07N0KUTEM17huPSK3120m14.072476
26 Dec 07KC0NKWEM28ouPSK3120m14.072458
26 Dec 07WB4GRBEM75qkPSK3120m14.071392
26 Dec 07N5ZTWEM00vfPSK3180m3.581803
24 Dec 07KD5TENEM13shPSK3120m14.071482
24 Dec 07KC6OVDEM74kcPSK3180m3.582347
23 Dec 07KZ5REM13jfPSK3120m14.071212
23 Dec 07WB5MXOEM26gaPSK3120m14.071528
23 Dec 07WC0LEM17jqPSK3120m14.071998
22 Dec 07AE5BKEM12pxPSK3120m14.071301
21 Dec 07WB4ZXZEM95pmPSK3120m14.071157
21 Dec 07KD4SVNEM20cePSK3140m7.036410
19 Dec 07KB5YLGEM12fvPSK3140m7.035993
18 Dec 07K9QLLEM49xoPSK3120m14.071930
17 Dec 07KC9WCEM78dhPSK3120m14.071707
17 Dec 07AI7GEM78cqPSK3120m14.071632
17 Dec 07N1SPXEM49hqPSK3120m14.070987
16 Dec 07W1DYEM15enPSK3120m14.071155
16 Dec 07KG4NWSEM94nkPSK3120m14.071882
16 Dec 07N5PUEM50rkPSK3120m14.071155
16 Dec 07KI4SIWEM93vqPSK6320m14.073443
16 Dec 07WQ9ZEM58lcPSK3120m14.072235
16 Dec 07N5FPWEM85abPSK6320m14.073728
16 Dec 07W1DYEM15enPSK6320m14.071047
16 Dec 07KG4EFREM84lrPSK6320m14.070467
15 Dec 07KJ4JCEM65ptPSK3120m14.071985
15 Dec 07K5NZEM20asRTTY15m21.088585
15 Dec 07W4OJCEM74ubRTTY15m21.083426
15 Dec 07WQ9ZEM58lcPSK3115m21.071752
15 Dec 07W4LCEM78qxRTTY20m14.085157
15 Dec 07WK4PEM96giPSK3120m14.070768
15 Dec 07WK4PEM96giPSK6320m14.070768
15 Dec 07KG4EFREM84lrPSK3120m14.072394
15 Dec 07NC5O/QRPEM12pxPSK3120m14.070329
15 Dec 07N4KGEM64puRTTY20m14.098683
15 Dec 07KE4KWEEM72kmRTTY20m14.079511
15 Dec 07KG4IBDEM84koPSK3180m3.581899
15 Dec 07KG4EFREM84lrPSK6380m3.582329
15 Dec 07K4NPDEM83dwPSK3180m3.580999
15 Dec 07K4NPDEM83dwPSK6380m3.580999
15 Dec 07K4NPDEM83dwPSK6340m7.072080
15 Dec 07W4JSIEM64mtPSK3140m7.071923
15 Dec 07WQ9ZEM58lcPSK3180m3.581625
15 Dec 07WX4TMEM72jmRTTY80m3.578991
15 Dec 07KZ4VEM65weRTTY80m3.586459
15 Dec 07WK4PEM96giPSK3180m3.580937
15 Dec 07N5ZMEM34wiRTTY40m7.037702
15 Dec 07K9MUGEM72kmRTTY80m3.584462
12 Dec 07W2ACY/5EM60imPSK3120m14.071651
12 Dec 07N9BUBEM68suPSK3140m7.035944
11 Dec 07WA9AQQEM34loPSK3180m3.581154
06 Dec 07WI4USAEM73ovPSK3120m14.071446
03 Dec 07WF7JEM50vmPSK3120m14.071272
03 Dec 07WA4PWAEM63muPSK3120m14.071696
03 Dec 07KB8QLGEM98elPSK3120m14.071693
03 Dec 07WV6ZEM84qnPSK3180m3.581501
03 Dec 07W4KKYEM81laPSK3180m3.581501
02 Dec 07KA5GUD/MMEM00waPSK3120m14.071726
02 Dec 07W4UOCEM73uxPSK3120m14.071352
02 Dec 07AD4FFEM86vlPSK3120m14.071803
01 Dec 07AI9TEM69djRTTY40m7.036187
01 Dec 07W4RKEM38unRTTY40m7.054394
01 Dec 07WB4YDLEM56lkRTTY40m7.042414
01 Dec 07K3IXDEM93vaRTTY20m14.096890
01 Dec 07WX4TMEM72jmRTTY20m14.082406
01 Dec 07AA8LLEM79vtRTTY20m14.093914
01 Dec 07N5KWNEM20hhRTTY20m14.099492
01 Dec 07KK5OQEM50ljRTTY20m14.090980
01 Dec 07W4RKEM38unRTTY20m14.095974
01 Dec 07W5APEM12kvRTTY20m14.089918
01 Dec 07WV0TEM29jaRTTY20m14.084749
01 Dec 07AI9TEM69djRTTY20m14.077308
01 Dec 07W4UKEM93anRTTY20m14.076992
30 Nov 07N4SSDEM66qfPSK3120m14.072343
30 Nov 07KD8AINEM99ugSSB40m7.235000
30 Nov 07WA4YDOEM56qrSSB40m7.235000
30 Nov 07KE5FYSEM32usSSB40m7.235000
30 Nov 07KB0UDFEM48urPSK3180m3.582500
30 Nov 07N5DHCEM10dmPSK3140m7.070954
30 Nov 07KW2PEM99wlPSK3140m7.071542
29 Nov 07N5NXXEM26lkPSK3120m14.071868
29 Nov 07WB5NMZEM62viPSK3140m7.036987
29 Nov 07KC4YLVEM26wcPSK3140m7.036285
28 Nov 07N0UILEM39skPSK3120m14.071120
27 Nov 07KB0UDFEM48urPSK3140m7.035810
27 Nov 07KD5WBWEM12krPSK3140m7.035795
26 Nov 07N1LHWEM65qkPSK3120m14.071496
25 Nov 07N8YOHEM79wqPSK3120m14.071621
24 Nov 07KI4SMPEM77icPSK3120m14.070482
24 Nov 07N5ARAEM35siPSK3120m14.072094
24 Nov 07KB5QMGEM35piPSK3120m14.070000
24 Nov 07W4DJWEM84uxPSK3120m14.071230
24 Nov 07K4ADXEM67oqPSK3120m14.070927
24 Nov 07AD4FFEM86vlPSK3180m3.580789
23 Nov 07KI4OVREM63unPSK3120m14.072795
23 Nov 07KI4BIYEM55dlPSK3120m14.072458
23 Nov 07KE4UWLEM82dmPSK3120m14.072732
22 Nov 07W5NIGEM13gbPSK3120m14.071493
21 Nov 07N4THGEM86viPSK3120m14.070973
21 Nov 07N7WEJEM93swPSK3120m14.071458
20 Nov 07N5FPWEM85abPSK3120m14.071164
20 Nov 07KC9KUNEM59inPSK3120m14.072022
18 Nov 07NC5CEM12oxPSK6320m14.074080
18 Nov 07N4AUEM62vpPSK6320m14.072795
18 Nov 07KI4DXTEM76qiPSK3120m14.070348
18 Nov 07AA9ZIEM82eoPSK3120m14.072188
18 Nov 07KF4HOUEM86uiPSK6320m14.073299
18 Nov 07KF4HOUEM86uiPSK6340m7.037918
17 Nov 07W5IONEM12nvPSK3120m14.071220
17 Nov 07N4HRAEM74saPSK3120m14.072152
17 Nov 07KB4GAPEM63pnPSK3120m14.073566
17 Nov 07KP4GEEM69qcPSK3120m14.077092
17 Nov 07KE5PRLEM54fiPSK3120m14.076431
17 Nov 07AB4WGEM84ncPSK3120m14.073396
10 Nov 07KD5LNOEM23xlRTTY20m14.103088
10 Nov 07K5CMEM25irRTTY20m14.102495
10 Nov 07WB4YDLEM56lkRTTY20m14.080419
10 Nov 07AB9DUEM49hwRTTY20m14.078952
04 Nov 07K1OYQEM83wmPSK3120m14.070776
29 Oct 07K5TREM00ufUSB20m14.158750
28 Oct 07K4PVEM60lpSSB20m14.161000
27 Oct 07K2BAEM15lmUSB20m14.225600
27 Oct 07KU1CWEM28oxUSB20m14.343750
27 Oct 07K4SSUEM84eaUSB20m14.155601
27 Oct 07K4NAEM64drPSK3120m14.072165
21 Oct 07K4HALEM64xdRTTY20m14.087620
21 Oct 07AI9TEM69djRTTY20m14.083677
21 Oct 07WD5KEM12nrRTTY20m14.081268
21 Oct 07K5NZEM20asRTTY40m7.032609
21 Oct 07N5KWNEM20hhRTTY40m7.037406
21 Oct 07AA4VVEM95vuRTTY40m7.033956
21 Oct 07K4WWEM78ecRTTY40m7.032899
21 Oct 07AB4GGEM75keRTTY40m7.040153
21 Oct 07K4ODEM82dtRTTY40m7.033489
20 Oct 07WD5KEM12nrRTTY40m7.054297
20 Oct 07W4UKEM93anRTTY40m7.031402
20 Oct 07AD5VJEM12duRTTY40m7.032276
20 Oct 07AK9DEM29jaRTTY40m7.042297
20 Oct 07K5JZEM50jqRTTY40m7.046383
20 Oct 07K0JPLEM48rqRTTY40m7.044130
18 Oct 07KD5WYEM26rfPSK3140m7.071255
07 Oct 07K4BAIEM72mmSSB20m14.263000
06 Oct 07K4XMNEM86tmPSK3120m14.071465
06 Oct 07AD5VCEM40kjPSK3120m14.070683
29 Sep 07WA1FCNEM63ktRTTY40m7.046354
29 Sep 07N8BJQEM79RTTY40m7.039051
29 Sep 07K4TDEM64puRTTY40m7.044752
29 Sep 07KK5OQEM50RTTY40m7.033284
29 Sep 07WX4TMEM72jmRTTY40m7.029347
29 Sep 07N5DRBEM25thRTTY40m7.047221
24 Sep 07W0HLEM27tuPSK3120m14.070587
24 Sep 07W0LPREM37idPSK3120m14.070768
23 Sep 07K5WWTEM00xbPSK3120m14.072539
23 Sep 07N2GWKEM77gtPSK3120m14.071027
23 Sep 07N9PHEM58PSK3120m14.071605
22 Sep 07KI4TKBEM73sxPSK3120m14.071522
22 Sep 07K9JCBEM79tcPSK3140m7.071391
22 Sep 07AI4VREM64ktPSK6340m7.071728
16 Sep 07KU0DMEM28qxPSK3120m14.071142
16 Sep 07K5ZOHEM11jmPSK3120m14.072247
15 Sep 07K0RUEM28mtPSK3120m14.071892
15 Sep 07KB0PGIEM18eqPSK3120m14.071340
15 Sep 07WA5NNVEM11PSK3120m14.071458
08 Sep 07WA4KBDEM64etPSK3120m14.071095
08 Sep 07W5YMEM26xbPSK3120m14.070346
08 Sep 07WG5TEM15gePSK3120m14.070000
04 Sep 07KB5UNXEM12kpPSK3120m14.071813
03 Sep 07K0IMIEM28qvPSK3120m14.072210
03 Sep 07WG5TEM15gePSK3120m14.071998
03 Sep 07W5DPREM36tgPSK3120m14.071530
03 Sep 07KO4XJEM57raPSK3120m14.071129
03 Sep 07K5EHXEM16xbPSK3120m14.070738
03 Sep 07KC0UFBEM27vdPSK3120m14.070947
03 Sep 07N8MNIEM89gvPSK3120m14.070982
01 Sep 07NX5OEM15djRTTY20m14.084565
25 Aug 07KJ5XFEM10dkPSK3120m14.070000
25 Aug 07W5UOTEM12sbPSK3120m14.070000
16 Aug 07KA5CRLEM04ubSSB20m14.300000
04 Aug 07KA5EEM10bqSSB20m14.300000
30 Jul 07N5ARAEM35ogPSK3120m14.071550
30 Jul 07KB5QMGEM35piPSK3120m14.070000
30 Jul 07AI4VREM64ktPSK3120m14.072280
29 Jul 07KC9JNZEM69hlPSK3120m14.071790
29 Jul 07KX5SEM12oqPSK3120m14.071600
29 Jul 07KI4NDNEM65tuPSK3120m14.071600
29 Jul 07AE5BPEM13wePSK3120m14.072280
29 Jul 07AC4BBEM63wkPSK3120m14.071970
29 Jul 07AD5ZTEM32dlPSK3120m14.071060
28 Jul 07KC9IRHEM69qcPSK3120m14.070150
22 Jul 07KC2EEEM20faPSK3120m14.070150
19 Jul 07KD0AGXEM29fcPSK3120m14.070150
19 Jul 07N5RDNEM21kdPSK3120m14.072300
15 Jul 07N4OXEM60irSSB40m7.199700
15 Jul 07W5WMUEM30xdSSB40m7.209500
Records Displayed: 2786. Module Execution Time: 0.231108189 seconds. Generated by Drupal Ham Radio Module...