QSO by Grid

DateCallGridModeBandFrequency
26 Nov 20KK7MIKCN88wmFT840m7.076600
26 Nov 20AI7ZCN87usFT840m7.076600
25 Nov 20K7PAXCN88jcFT840m7.075200
25 Nov 20W7ESRCN94jgFT840m7.075200
25 Nov 20VE7CQECN89pcFT840m7.075200
25 Nov 20VE7CITCN88isFT840m7.076229
25 Nov 20W7KNBCN93fqFT840m7.076229
25 Nov 20AA7OCN85qkFT840m7.076229
25 Nov 20KI7ZYCCN87vvFT840m7.076229
25 Nov 20KK7ARTCN85pgFT840m7.076229
24 Nov 20NG2GCN88srFT840m7.076229
23 Nov 20VE7KAJCN88hlFT830m10.137930
23 Nov 20KD7QLUCN85prFT830m10.137930
23 Nov 20VE7NBQCN89liFT830m10.137930
23 Nov 20W7OKCN86mwFT830m10.137930
23 Nov 20WB7ELYCN88xdFT830m10.137930
21 Nov 20WB6JJJCN85mhFT840m7.075414
19 Nov 20KJ7OTOCN87wiFT840m7.075900
19 Nov 20KB7NCN97apFT840m7.075900
19 Nov 20W7DZDCN87vuFT840m7.075900
19 Nov 20K2BVRCN85QJFT840m7.075900
19 Nov 20WB7UBCCN85ofFT840m7.075900
19 Nov 20WA7PVECN87teFT840m7.075447
19 Nov 20K7UINCN85lnFT840m7.075800
18 Nov 20W7WHOCN94ilFT830m10.137900
17 Nov 20KD7HGLCN87tsFT840m7.075800
17 Nov 20KJ7OTZCN87xrFT840m7.075800
12 Nov 20N7IWCN85mhFT840m7.076200
11 Nov 20WB7DDCN84inFT840m7.076350
11 Nov 20W7MKECN87teFT840m7.076350
07 Nov 20W7PTCN88ocFT830m10.137360
07 Nov 20N6CPLCN82jnFT830m10.137360
07 Nov 20KJ7LSMCN87WXFT830m10.137360
06 Nov 20N7QTCN87xqFT817m18.101360
06 Nov 20KG7VCN77waFT840m7.076338
05 Nov 20WO8JCN87wqFT840m7.076338
04 Nov 20VA7AMVCN88hjFT840m7.076338
01 Nov 20N7TPTCN97auFT840m7.076838
30 Oct 20KC7RGCN87vtFT840m7.076128
29 Oct 20WA7CPACN87xsFT830m10.138128
29 Oct 20KI7VEMCN85piFT830m10.138128
28 Oct 20W7JHRCN94hbFT840m7.076040
28 Oct 20K7TYECN94ikFT840m7.076040
27 Oct 20AK7SJCN87uvFT840m7.076040
27 Oct 20WU8UCN88raFT830m10.138040
22 Oct 20VE7DVQCN89khFT840m7.076330
21 Oct 20W7WHOCN94ilFT840m7.076330
21 Oct 20KC7VHCN85qmFT840m7.076330
21 Oct 20KR7XCN85okFT840m7.076330
21 Oct 20K7PJMCN85pkFT840m7.076330
21 Oct 20W7GECN87wpFT840m7.076330
21 Oct 20K7BABCN87ujFT840m7.076330
21 Oct 20K7OWWCN84jcFT840m7.076330
19 Oct 20VE7LGPCN89udFT820m14.076500
17 Oct 20KB7HDXCN96rnFT840m7.076000
16 Oct 20KA6RWLCN87txFT817m18.102000
16 Oct 20N7CTBCN85mmFT840m7.076230
15 Oct 20KB7VMSCN87tmFT820m14.076300
14 Oct 20KB7MMCN82niFT840m7.076187
14 Oct 20KU1CWCN85rqFT840m7.076187
14 Oct 20KN7KCN85nnFT840m7.076187
14 Oct 20KD7HCN87vqFT840m7.076187
13 Oct 20W7VACN84omFT817m18.102187
13 Oct 20KI7RICN85qpFT830m10.138187
13 Oct 20W7MTLCN85qjFT830m10.138187
13 Oct 20KN7KCN85nnFT820m14.076187
11 Oct 20N7UPCN97aoFT817m18.102187
11 Oct 20N7URHCN87vlFT830m10.138200
11 Oct 20K7CWCCN87uvFT830m10.138200
11 Oct 20K0KVCN88ufFT830m10.138200
10 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076193
10 Oct 20K6VIBCN84juFT840m7.076193
10 Oct 20KI7NNSCN87rdFT840m7.076193
10 Oct 20N7XSCN88sdFT840m7.076193
10 Oct 20KJ7JUICN84lwFT840m7.076193
09 Oct 20W5GNRCN87wrFT820m14.076193
09 Oct 20W2FVCN95gwFT840m7.076120
08 Oct 20VE7GELCN88goFT817m18.100457
08 Oct 20N7ROCN88ssFT817m18.101310
08 Oct 20N7BTCN88rtFT817m18.101310
08 Oct 20N7WFKCN88quFT817m18.101310
08 Oct 20K7LNTCN84laFT840m7.075710
08 Oct 20VA7DXCN89kgFT840m7.075710
08 Oct 20KB7EMCN87rdFT840m7.076140
08 Oct 20KF7SEYCN84guFT840m7.076140
08 Oct 20N6FCN90tsFT840m7.076140
08 Oct 20N7BTCN88rtFT830m10.138321
08 Oct 20VE7JHCN88euFT830m10.138321
08 Oct 20N7CSCN88waFT830m10.138321
07 Oct 20KG7ULCN92dfFT840m7.076650
07 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076650
07 Oct 20VE7LGPCN89udFT840m7.076150
07 Oct 20N7PHYCN87uuFT840m7.076150
07 Oct 20KC7HEXCN82oiFT840m7.076150
06 Oct 20N7QTCN87xqFT840m7.076150
06 Oct 20W7JOICN85pfFT840m7.076030
06 Oct 20N7AGFCN88sjFT840m7.076030
05 Oct 20K7FOSCN85jcFT840m7.076399
04 Oct 20VE7DIOCN99aeFT840m7.075800
04 Oct 20NH7LCN88ovFT840m7.075700
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20NB7NCN82ikFT840m7.076340
03 Oct 20N7KSCN73wxFT840m7.076340
03 Oct 20N7AJCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20VA7KOCN89laFT840m7.076340
03 Oct 20N7LJRCN85okFT840m7.076340
03 Oct 20KA7NYECN87txFT840m7.076360
03 Oct 20WA7AJCN94ibFT840m7.076360
03 Oct 20AK6ACN84nmFT840m7.076360
03 Oct 20W7FNCN88usFT840m7.076380
03 Oct 20AJ7MCN88vbFT840m7.076380
02 Oct 20KC7YECN87uwFT840m7.076380
02 Oct 20K7IOCCN88rdFT840m7.076380
02 Oct 20VE7GELCN88goFT840m7.076380
02 Oct 20K7ALOCN85QNFT840m7.076380
01 Oct 20W7DFOCN87tlFT840m7.076380
01 Oct 20WB4WOJCN87vqFT840m7.074000
01 Oct 20AA7ECN82hmFT840m7.076380
30 Sep 20K9RCPCN85lgFT840m7.076102
30 Sep 20NS7OCN97clFT840m7.076102
30 Sep 20KB7AKCN85rqFT840m7.076102
30 Sep 20KA6TCN85plFT840m7.076102
30 Sep 20AE7QTCN86ndFT840m7.076102
29 Sep 20KI7SRQCN85phFT840m7.075800
29 Sep 20KJ7NMTCN84kaFT840m7.075800
28 Sep 20KC7RGCN87vtFT820m14.075800
28 Sep 20AC7KWCN83nrFT840m7.075800
28 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075800
28 Sep 20KB7GFLCN97cuFT840m7.075800
28 Sep 20NH6AYCN87viFT840m7.075800
28 Sep 20N7URHCN87vlFT840m7.075800
28 Sep 20KC7YECN87uwFT840m7.075800
28 Sep 20NK3LCN87xmFT840m7.075800
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20N7TMCN87xpFT840m7.076005
27 Sep 20K7REKCN85qmFT840m7.075900
26 Sep 20KG7ODFCN87thFT840m7.076200
26 Sep 20W7VHMCN94iaFT840m7.076200
25 Sep 20N7IYCN84kcFT840m7.076200
24 Sep 20W7CFRCN87uiFT820m14.076200
24 Sep 20VE7SACN79ofFT840m7.076100
24 Sep 20N1SBCN88mcFT840m7.076325
24 Sep 20WA7ETHCN88vcFT840m7.076325
23 Sep 20N7TNTCN88nmFT820m14.076100
23 Sep 20K7IOCCN88rdFT820m14.076100
23 Sep 20WE7UCN87wtFT820m14.076100
23 Sep 20W7OXBCN87vcFT820m14.076100
23 Sep 20VE7ASCN89pbFT820m14.076100
23 Sep 20KQ6CACN87qnFT820m14.076100
23 Sep 20W7EECCN95joFT840m7.076100
22 Sep 20W7OXBCN87vcFT840m7.076200
22 Sep 20WE7UCN87wtFT840m7.076300
22 Sep 20KB7VMSCN87tmFT840m7.076200
22 Sep 20K7VMZCN94ibFT840m7.076200
22 Sep 20K7PILCN93frFT840m7.076200
21 Sep 20W7IEQCN88ocFT820m14.076200
21 Sep 20KB7DNGCN88vmFT820m14.076200
21 Sep 20AK6ACN84nmFT840m7.074000
21 Sep 20W7VACN84omFT820m14.076699
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20WQ3UCN85omFT880m3.574750
20 Sep 20VA7DXCN89kgFT880m3.574981
20 Sep 20KJ7LANCN87npFT880m3.574981
20 Sep 20NG2GCN88srFT880m3.574981
20 Sep 20K7ALOCN85rpFT880m3.574981
20 Sep 20W7WKRCN98piFT880m3.574981
20 Sep 20AK6ACN84nmFT880m3.574800
19 Sep 20KF7GYNCN84iwFT880m3.574575
19 Sep 20KJ7COACN88xcFT880m3.574575
19 Sep 20KV8FCN87qgFT880m3.574400
19 Sep 20AG7THCN84ffFT880m3.574900
19 Sep 20VA7VVCN89kfFT880m3.574400
18 Sep 20W6OATCN87rsFT880m3.573800
18 Sep 20W7OKCN86mwFT880m3.575384
17 Sep 20N8PDXCN84lvFT840m7.074899
16 Sep 20KB7PKCCN87qfFT840m7.076533
15 Sep 20W7OKCN86mwFT820m14.076308
15 Sep 20VA7PKCN89lfFT840m7.076122
15 Sep 20KI4EZUCN87rnFT840m7.075133
15 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075350
15 Sep 20KJ7OABCN93gqFT840m7.075664
14 Sep 20VA7MMWCN89kgFT840m7.076209
14 Sep 20NT4HCN87vdFT840m7.074771
14 Sep 20KG7BRBCN95poFT840m7.074262
14 Sep 20K0SRCCN87trFT840m7.074592
14 Sep 20KJ7NSRCN87udFT840m7.075696
14 Sep 20W7VACN84omFT840m7.076641
13 Sep 20VE7WCCCN89ofFT840m7.075699
13 Sep 20VA7XHBCN89ndFT840m7.074450
13 Sep 20VA7USDCN89mfFT840m7.074952
12 Sep 20VA7GEMCN89liFT840m7.074223
11 Sep 20W7OKCN86mwFT830m10.137273
11 Sep 20VA7DHFCN89kcFT820m14.074996
11 Sep 20N0YPRCN87xoFT840m7.075750
11 Sep 20N7WFKCN88quFT840m7.074594
10 Sep 20WX7ORCN85plFT840m7.075126
10 Sep 20AI7BLCN85omFT840m7.074907
10 Sep 20W7PTCN88ocFT840m7.075609
10 Sep 20KE7WCN87tfFT840m7.076343
10 Sep 20VE7LIOCN89kdFT840m7.075228
10 Sep 20N7NEICN97duFT840m7.075857
10 Sep 20KJ7COACN88xcFT840m7.075618
09 Sep 20AA7TCCN85jfFT840m7.074659
09 Sep 20W7IEQCN88ocFT840m7.076724
09 Sep 20W7PLCN84kcFT840m7.075536
09 Sep 20W6IWWCN85rpFT840m7.074994
09 Sep 20W7OKCN86mwFT840m7.076319
08 Sep 20KJ7COACN88xcFT820m14.076099
08 Sep 20W7AUMCN87rxFT820m14.074975
08 Sep 20N5LZBCN87tmFT820m14.074872
08 Sep 20N7XGCN84lvFT840m7.074695
07 Sep 20W7UUUCN87qkFT820m14.075989
07 Sep 20VA7XHBCN89ndFT820m14.074951
07 Sep 20WO8JCN87wqFT820m14.074556
07 Sep 20WB7AKECN87reFT820m14.075160
07 Sep 20KE7TJNCN96soFT820m14.075160
07 Sep 20W7OMCN87tnFT820m14.075160
07 Sep 20NG7YCN87trFT820m14.075160
07 Sep 20K7PGRCN87reFT820m14.075098
07 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075000
07 Sep 20N7BTCN88rtFT820m14.075521
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.075264
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.074953
07 Sep 20VA7VVCN89kfFT840m7.074676
07 Sep 20VE7ADOCN89ndFT840m7.075087
07 Sep 20W7CFRCN87uiFT840m7.075627
07 Sep 20KA7TTYCN87xnFT840m7.075627
07 Sep 20VA7GEMCN89liFT820m14.076346
06 Sep 20AE1JCN87wiFT820m14.075733
06 Sep 20KC7AFCN87vdFT820m14.075733
06 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075184
06 Sep 20VA7AQCN89peFT820m14.075184
06 Sep 20N7URHCN87vlFT820m14.075297
06 Sep 20WN6WCN85niFT820m14.074842
06 Sep 20NC7UCN87qpFT820m14.074840
06 Sep 20W0TTYCN87uoFT820m14.074840
06 Sep 20VE7RUCN88ilFT820m14.074840
06 Sep 20N7BBUCN85qmFT820m14.074840
06 Sep 20K7CWCCN87uvFT820m14.075246
06 Sep 20VA7WWECN89nfFT820m14.075246
06 Sep 20K7BTCN84lbFT820m14.075246
06 Sep 20KD7MACN87vqFT820m14.075246
06 Sep 20AA7CTCN85axFT820m14.075791
05 Sep 20K7REKCN85qmFT820m14.075700
28 May 14N7IYCN84kbPSK3120m14.071484
26 May 14KB7MMCN82niPSK3120m14.071011
26 May 14N7AMECN88vaPSK3120m14.071368
26 May 14KE7XECN96rnPSK3120m14.071807
25 May 14K7PAXCN88cgPSK3120m14.072171
22 May 14W7GBBCN87wmPSK3115m21.070000
10 May 14AE7KJCN86ndPSK3120m14.070886
08 Apr 14KF7KWVCN88ujPSK3120m14.071758
26 Mar 14KE7XECN96rnPSK3120m14.070677
13 Mar 14VA7GEMCN89liPSK3110m28.121206
06 Mar 14KB7BDYCN84oxPSK3120m14.070770
08 Feb 14VC7JCN79mqRTTY20m14.079402
07 Jan 14VE7BGDCN89lcPSK3120m14.070851
07 Jan 14VE7BGDCN89LCPSK3120m14.070900
04 Jan 14W7OMCN87tnPSK3140m7.037446
04 Jan 14VA7GEMCN89liPSK3140m7.035403
08 Nov 13K7RBRCN86mxPSK3120m14.070293
07 Nov 13KF7WQPCN95foPSK3120m14.070720
07 Nov 13KF7WQPCN95FOPSK3120m14.070700
27 Oct 13KD7KLCCN85prPSK3120m14.072255
17 Mar 13N7PXYCN87ugPSK3180m3.581000
17 Mar 13N7PXYCN87uhPSK3180m3.581000
17 Mar 13WE1SHCN85PSK3180m3.581289
06 Jan 13KI7YPCN87vrPSK3120m14.070200
05 Jan 13VA7GEMCN89liPSK3120m14.072181
16 Dec 12KD7GECCN85RLPSK3120m14.070000
16 Dec 12KD7GECCN85rlPSK3120m14.071348
29 Nov 12K7MDRCN88rePSK3120m14.070000
01 Nov 12W7GTHCN91uxPSK3110m28.121279
31 Oct 12WB5KCN86sxPSK3140m7.036792
30 Sep 12N7BVCN88RTTY80m3.580398
29 Sep 12VE7YBHCN89kgRTTY40m7.042098
16 Sep 12WB5KCN86sxPSK3120m14.070784
08 Sep 12W7OMCN87tnPSK3180m3.581403
08 Sep 12W7PSKCN87wvPSK3180m3.581403
08 Sep 12W7PSKCN87WVPSK3180m3.581400
08 Sep 12VA7GEMCN89liPSK3180m3.580000
29 Aug 12K7RIKCN85mmPSK3120m14.071436
28 Jun 12CG7CWPCCN89MFPSK3120m14.070000
28 Jun 12CG7CWPCCN89mfPSK3120m14.071572
24 Jun 12KC7RGCN87vtPSK3120m14.071099
24 Jun 12W7PTCN88ocPSK3120m14.071217
21 Jun 12N7FNCN85mhPSK3120m14.071294
27 May 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071185
25 May 12VA7GEMCN89liPSK3120m14.071906
25 May 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071157
04 Apr 12KB7UXECN86rxPSK3140m7.035518
04 Apr 12AC7IJCN87vuPSK3140m7.036591
17 Mar 12K8TOMCN97auPSK3120m14.071441
09 Mar 12N6GFKCN87tsPSK3140m7.036160
12 Feb 12VE7SQCN79riRTTY20m14.080420
12 Feb 12N7NMCN87qhRTTY40m7.037333
30 Jan 12N7AYUCN86ngPSK3120m14.071853
08 Jan 12W7RYCN85suRTTY40m7.041706
08 Jan 12W7PUCN87voRTTY20m14.084524
07 Jan 12VA7GEMCN89liPSK3140m7.035000
07 Jan 12N7BARCN85mmPSK3140m7.036635
04 Jan 12W7VMCN87ttPSK3120m14.070000
25 Dec 11K7MYRCN96axPSK3180m3.581103
23 Dec 11VE7GMNCN89ndPSK3120m14.072132
18 Dec 11K7HUWCN85qqPSK3120m14.070849
15 Dec 11KB6BTCN85qnPSK3120m14.070000
24 Nov 11W8NFCN85noPSK3140m7.036225
14 Nov 11KB7PYFCN87qrPSK3140m7.037294
15 Oct 11W1NDYCN72skPSK3110m28.121272
10 Sep 11KC7NHTCN84jgPSK3180m3.581301
10 Sep 11WW7BGCN85oaPSK3180m3.581302
10 Sep 11WW7BGCN85OAPSK3180m3.580000
07 Sep 11W7PMCN85nlPSK3140m7.036068
06 Sep 11AD7BPCN87uuPSK3130m10.140000
05 Sep 11VA7XBCN89PSK3120m14.071278
03 Sep 11W7RCN88odPSK3120m14.071033
18 Aug 11W7OXBCN87PSK3120m14.071641
14 Aug 11KD7ZLFCN85jkPSK3140m7.035100
06 Aug 11W7AWCN87tmPSK3120m14.071093
06 Aug 11NM6MCN87qcPSK3120m14.070857
06 Aug 11W7OMCN87tnPSK3120m14.071098
05 Aug 11N7QUCN84PSK3120m14.070700
05 Aug 11KE7TQSCN87ttPSK3120m14.070905
03 Aug 11W7XWCN85qjPSK3120m14.071009
02 Aug 11KD7ZLFCN85jkPSK3120m14.071102
01 Aug 11W7HOCN84luPSK3120m14.071100
29 Jul 11KN7SCN87xtPSK3115m21.071915
29 Jul 11N7LICN85nuPSK3120m14.071411
25 Jul 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071500
23 Jul 11K9QJSCN88mlPSK3120m14.070850
23 Jul 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070850
20 Jul 11VE7XPK/W7CN89qfPSK3120m14.071633
18 Jul 11W7JDTCN85omPSK3120m14.071554
14 Jul 11VE7ZTWCN79thPSK3120m14.072609
09 Jul 11WA7TZCN87tmPSK3120m14.071498
09 Jul 11W1JDBCN87xpPSK3120m14.072269
09 Jul 11KD7YZDCN85sgPSK3120m14.071097
08 Jul 11W7EECN89obPSK3120m14.070000
28 Jun 11WW7BGCN85oaPSK3120m14.071607
28 Jun 11WW7BGCN85OAPSK3120m14.070000
28 Jun 11VE7NHCN89ndPSK3120m14.071370
28 Jun 11VE7NHCN99PSK3120m14.071400
25 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071897
23 Jun 11KC7HSCN84xaPSK3120m14.071297
22 Jun 11KG7OICN87xoPSK3120m14.071398
19 Jun 11VE7ZTWCN79PSK3120m14.071353
18 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070852
14 Jun 11K7LENCN85sfPSK3120m14.071008
10 Jun 11VA7CTPCN89lfPSK3140m7.036201
09 Jun 11N1SBCN88mcPSK3120m14.071280
08 Jun 11VE7FKYCN89nePSK3120m14.071467
05 Jun 11VE7AOVCN89nePSK3120m14.071784
04 Jun 11KC7TYCN88sdPSK3130m10.141152
03 Jun 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071754
02 Jun 11N7DBKCN85ouPSK3120m14.070591
01 Jun 11VE7NHCN89ndPSK3120m14.072350
01 Jun 11VE7NHCN99PSK3120m14.072300
28 May 11N7OEPCN87tnPSK3120m14.072293
27 May 11KD7ZLFCN85jkPSK3120m14.071101
17 May 11VE7ZTWCN79PSK3120m14.072437
12 May 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.070000
07 May 11KD7WIICN85jfPSK3115m21.070987
07 May 11KF7IRDCN86eePSK3120m14.070786
07 May 11KE7TACCN85atPSK3120m14.071111
05 May 11VA7DGPCN89mePSK3140m7.036276
02 May 11W7TSQCN87PSK3120m14.071184
29 Apr 11KF7JGFCN84mbPSK3120m14.071486
23 Apr 11AD7MCCN85roPSK3130m10.141241
09 Apr 11WE1SHCN85ulPSK3120m14.070000
09 Apr 11WE1SHCN85ulQPSK3120m14.072818
09 Apr 11VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071101
09 Apr 11WE1SHCN85ulPSK3120m14.071908
07 Apr 11KF7LCYCN84PSK3140m7.035581
02 Apr 11N7YTCN87nnPSK3120m14.071882
01 Apr 11KE7EWICN87tePSK3120m14.070000
28 Mar 11AC7GICN87rdPSK3140m7.036534
19 Mar 11VA7DGPCN89mePSK3120m14.072223
19 Mar 11VE7GDHCN88guPSK3120m14.071368
17 Mar 11K8TOMCN97auPSK3140m7.036291
11 Mar 11K7TBTCN88vnPSK3140m7.036493
11 Mar 11AA7AECN87wxPSK3140m7.036095
06 Mar 11K7TRKCN82ohPSK3130m10.141302
06 Mar 11KF7LTTCN87nlPSK3120m14.070000
06 Mar 11KF7LTTCN87NLPSK3120m14.070500
06 Mar 11W1UGCN87tbPSK3120m14.071295
06 Mar 11VE7SPCN89kaPSK3130m10.141400
03 Mar 11KA7PLECN85nmPSK3140m7.036122
03 Mar 11W1NDYCN72skPSK3140m7.036139
03 Mar 11W7LDCN87nuPSK3140m7.036675
03 Mar 11W7KRSCN97apPSK3140m7.036684
01 Mar 11VA7GEMCN89liPSK3140m7.036484
22 Feb 11W7DTGCN88cdPSK3120m14.070948
19 Feb 11KF7LTTCN87nlPSK3120m14.071755
19 Feb 11KF7LTTCN87NLPSK3120m14.071800
19 Feb 11KB6VIVCN85omPSK3130m10.141503
19 Feb 11KI7PYCN87uwPSK3140m7.036303
19 Feb 11KE7AVCN88ujPSK3180m3.581293
15 Feb 11K8TOMCN97auPSK3130m10.141499
12 Feb 11K8TOMCN97auPSK3180m3.581028
12 Feb 11KF7MAXCN94ibPSK3180m3.581838
12 Feb 11K7TRKCN82ohPSK3180m3.581399
12 Feb 11N7QUCN84kbPSK3180m3.581798
11 Feb 11N7YSSCN85srPSK3180m3.580787
09 Feb 11KE7AVCN88ujPSK3120m14.071313
09 Feb 11KE7NVCN87tqPSK3140m7.036496
05 Feb 11KB7DYCN87vuPSK3120m14.070767
05 Feb 11W7ATJCN87vuPSK3120m14.072299
03 Feb 11NM6MCN87qcPSK3180m3.581034
01 Feb 11KF7HQXCN87PSK3140m7.036493
01 Feb 11KI7PYCN87uvPSK3180m3.581493
29 Jan 11KB7KYKCN87pqPSK3130m10.141844
29 Jan 11KB7KYKCN87PQPSK3130m10.140100
17 Jan 11AE7KFCN73xqPSK3140m7.036949
14 Jan 11KA7SLCCN85nlPSK3140m7.036300
14 Jan 11W7PMCN85nlPSK3140m7.035000
10 Jan 11VE7NSCN79mpPSK3117m18.101179
10 Jan 11VE7NSCN79MPPSK3117m18.101200
08 Jan 11KE7YFPCN97arPSK3120m14.070722
08 Jan 11W7KRSCN97apPSK3120m14.070971
08 Jan 11VA7GEMCN89liPSK3120m14.070675
08 Jan 11K8TOMCN97auPSK3120m14.072888
08 Jan 11VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071260
08 Jan 11KJ7HQCN87wsPSK3180m3.580497
29 Dec 10N7DMMCN87voPSK3120m14.071517
29 Dec 10N7DMMCN87VOPSK3120m14.071500
29 Dec 10NM6MCN87qcPSK3140m7.036317
29 Dec 10N7VWDCN87thPSK3140m7.036435
26 Dec 10KF7HQXCN87PSK3180m3.581250
26 Dec 10KF7HQXCN87PSK3180m3.581250
21 Dec 10K7QXGCN84iwPSK3120m14.070000
21 Dec 10K7QXGCN84IWPSK3120m14.070000
16 Dec 10VE7MFTCN89ndPSK3120m14.073061
12 Dec 10AF6TSCN70vtPSK3180m3.582244
12 Dec 10W7OMCN87tnPSK3140m7.036877
12 Dec 10KE7YFPCN97arPSK3140m7.035712
11 Dec 10NM6MCN87qcPSK3120m14.070000
11 Dec 10VA7GEMCN89liPSK3120m14.071667
30 Nov 10KB7PICN86mrPSK3120m14.071402
25 Nov 10KE7AVCN88ujPSK3120m14.071225
20 Nov 10K8TOMCN97auPSK3120m14.071206
20 Nov 10K8TOMCN97auPSK3140m7.036103
15 Nov 10KE7YFPCN97arPSK3140m7.036106
09 Nov 10KF7LQRCN88quPSK3140m7.036165
05 Nov 10N7IQMCN85nlPSK3180m3.581304
05 Nov 10N7IQMCN85NLPSK3180m3.581300
31 Oct 10W7AGJCN87trPSK3180m3.581576
28 Oct 10KM7OCN87ttPSK3140m7.036247
27 Oct 10W7GBBCN87wmPSK3140m7.036326
20 Oct 10KE7DZSCN95fqPSK3140m7.036175
17 Oct 10WA7TNCN98aaPSK3130m10.141344
17 Oct 10KF7HNACN85PSK3130m10.141350
16 Oct 10K7ZSACN88uoPSK3120m14.071153
08 Oct 10KF7HNACN85PSK3140m7.036099
02 Oct 10VA7GEMCN89liPSK3120m14.070460
02 Oct 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070500
02 Oct 10KE7ZGQCN87rcPSK3140m7.035704
02 Oct 10KK7UQCN88obPSK3140m7.037094
02 Oct 10KE7HQYCN87vqPSK3140m7.036596
28 Sep 10KQ7WCN87qlPSK3120m14.070000
28 Sep 10W7SCN87xoPSK3120m14.070736
24 Sep 10KQ7WCN87qlPSK3140m7.035000
24 Sep 10W7SCN87xoPSK3140m7.035000
19 Sep 10KE7ZGQCN87rcPSK3120m14.070900
17 Sep 10KB7PYFCN87qrPSK3140m7.036104
15 Sep 10KE7AVCN88ujPSK3120m14.071293
25 Aug 10K7JJCN74xpPSK3120m14.071901
25 Aug 10K7JJCN84MXPSK3120m14.071900
20 Aug 10N7IQMCN85nlPSK3140m7.036501
20 Aug 10N7IQMCN85NLPSK3140m7.035000
18 Aug 10KE7ZCUCN88ssPSK3117m18.101099
16 Aug 10K7BAWCN74xpPSK3140m7.036134
10 Aug 10W7CARCN86MBPSK3120m14.070000
10 Aug 10W7CARCN86mbPSK3120m14.070753
09 Aug 10VE7EVSCN79siPSK3120m14.071324
09 Aug 10KC7NHTCN84jgPSK3120m14.072141
07 Aug 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070644
07 Aug 10W7PSKCN88PSK3120m14.072344
07 Aug 10W7PSKCN88PSK3120m14.072300
05 Aug 10W1JDBCN87xpPSK3120m14.070948
05 Aug 10W7TOM/MMCN88ocPSK3120m14.071744
04 Aug 10K7BAWCN74xpPSK3120m14.070000
01 Aug 10VE7SLCN88isPSK3120m14.070781
01 Aug 10KK7UQCN88obPSK3120m14.070000
25 Jul 10W7TNYCN84loPSK3120m14.071445
22 Jul 10NY7UCN85qpPSK3120m14.070100
22 Jul 10NY7UCN85QPPSK3120m14.070100
21 Jul 10VA7HACN89nfPSK3120m14.071841
20 Jul 10N7IQMCN85nlPSK3120m14.071300
20 Jul 10N7IQMCN85NLPSK3120m14.071300
12 Jul 10W7HOCN84luPSK3120m14.071098
12 Jul 10W7HOCN84LUPSK3120m14.071100
12 Jul 10KC7TYCN88sdPSK3120m14.070918
11 Jul 10WA2TNDCN88ssPSK3120m14.070976
10 Jul 10AC7KCN87qoPSK3120m14.071777
10 Jul 10KF7HNACN85PSK3120m14.071703
10 Jul 10KF7HNACN85PSK3120m14.071700
09 Jul 10KF7HNACN85PSK3120m14.071104
09 Jul 10KF7HNACN85PSK3120m14.071100
07 Jul 10VA7VV/W7CN88xwPSK3120m14.071093
07 Jul 10KD7HGLCN87tsPSK3120m14.070994
07 Jul 10K7PAXCN88cgPSK3120m14.070977
07 Jul 10K7PAXCN88JCPSK3120m14.071000
02 Jul 10KD7WIICN85jfPSK3120m14.071250
02 Jul 10AC7SGCN88uePSK3140m7.036280
29 Jun 10W7WOCN87oaPSK3120m14.071175
28 Jun 10KH6CN/7CN87vvPSK3120m14.071100
28 Jun 10KH6CNCN87VVPSK3120m14.073300
28 Jun 10VE7FEMCN88hjPSK3120m14.071300
27 Jun 10N7MWCCN87wnPSK3120m14.071100
27 Jun 10VA7MAYCN89kgPSK3120m14.071100
27 Jun 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070700
27 Jun 10KE7ZCUCN88ssPSK3120m14.070620
27 Jun 10VA7HZCN79rtPSK3120m14.071500
27 Jun 10VA7HZCN79RTPSK3120m14.071500
27 Jun 10KI7ELCN85qpPSK3120m14.071500
27 Jun 10W7JVOCN94jiPSK3120m14.070575
27 Jun 10VA7GEMCN89liPSK3120m14.070750
26 Jun 10W7ACSCN87uoPSK3120m14.071750
25 Jun 10AC7UPCN86mpPSK3120m14.070975
25 Jun 10KF7HNACN85PSK3120m14.071000
24 Jun 10W7USRCN97lgPSK3120m14.070920
24 Jun 10WA7MHBCN74xpPSK3140m7.036600
23 Jun 10N7TFPCN87riPSK3120m14.071175
23 Jun 10K7UDGCN88xaPSK3120m14.070810
15 Jun 10WB7SXRCN88xcPSK3120m14.070410
15 Jun 10KA7EMSCN85mmPSK3120m14.071100
15 Jun 10VA7HYDCN89qfPSK3120m14.071400
15 Jun 10VE7CFZCN89aePSK3120m14.072025
14 Jun 10KG6BDCN80oqPSK3120m14.071250
14 Jun 10W7RBRCN85nmPSK3120m14.070998
12 Jun 10KE7RKICN85axPSK3120m14.071200
09 Jun 10N5SLDCN87vtPSK3120m14.071009
07 Jun 10W7HOCN84luPSK3120m14.071402
07 Jun 10VA7ACGCN89tbPSK3120m14.071101
06 Jun 10AJ2KCN85mnPSK3120m14.070000
05 Jun 10KW7XXCN88qwPSK3140m7.036589
05 Jun 10KD7YZD/QRPCN85sgPSK3120m14.071087
04 Jun 10KI7SSCN87maPSK3120m14.071720
01 Jun 10AC7TZCN78vbPSK3120m14.071599
01 Jun 10AD7NP/PCN87vpPSK3120m14.071401
30 May 10KJ7BCN87rqPSK3120m14.072300
29 May 10N7MQCN84kaPSK3120m14.070801
29 May 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071010
29 May 10N5SLDCN87vtPSK3120m14.070704
28 May 10KJ7HQCN87WSPSK3120m14.070500
28 May 10KJ7HQCN87wsPSK3120m14.072298
28 May 10KJ7HQCN87wsPSK3180m3.581101
28 May 10W7WOCN87oaPSK3120m14.071992
28 May 10K7PWLCN87wqPSK3140m7.071050
28 May 10K7PWLCN87WQPSK3140m7.071050
28 May 10K8TOMCN97auPSK3140m7.071788
28 May 10KJ7HQCN87wsPSK3140m7.070997
28 May 10N7QUCN84PSK3140m7.070000
28 May 10K8TOMCN97auPSK3120m14.071752
27 May 10VE7JDBCN88fnPSK3120m14.071819
24 May 10NY7UCN85qpPSK3120m14.071095
23 May 10KB7PYFCN87qrPSK3120m14.071095
22 May 10KF7MAXCN94ibPSK3140m7.036596
22 May 10KE7TACCN85atPSK3120m14.070904
22 May 10K7VSCN82niPSK3120m14.071768
22 May 10KF7MAXCN94ibPSK3120m14.072192
22 May 10K6FIBCN84lvPSK3120m14.071060
22 May 10K6FIBCN84LVPSK3120m14.071100
21 May 10N7ZRCN85olPSK3120m14.070503
20 May 10KW7XXCN88qwPSK3120m14.071098
20 May 10KI7ZCN86ugPSK3120m14.071590
20 May 10W7WCN86ugPSK3120m14.071590
19 May 10KE7ISFCN87xpPSK3120m14.071584
15 May 10KJ7HQCN87wsPSK3117m18.101391
15 May 10W7PV/7CN88pbPSK3120m14.070545
13 May 10WA2JMCN85qpPSK3120m14.071582
13 May 10KB7RPECN88saPSK3120m14.071814
13 May 10KC7OHFCN85mtPSK3120m14.071301
12 May 10NY7UCN85qpPSK3120m14.070622
11 May 10W7ULVCN86mdPSK3120m14.071231
06 May 10W7PVCN87opPSK3120m14.071242
05 May 10AD7NPCN87vpPSK3120m14.071350
04 May 10KJ7HQCN87wsPSK3120m14.072117
02 May 10KC7VLOCN87wvPSK3120m14.072058
02 May 10KB7PYFCN87qrPSK3140m7.036118
30 Apr 10KI7Z/QRPCN87qrPSK3140m7.035000
29 Apr 10AJ2KCN85mnPSK3140m7.036467
29 Apr 10W7YVKCN85skPSK3140m7.036482
25 Apr 10KN7SCN87xtPSK3120m14.070915
24 Apr 10VE7ABCCN89qcPSK3120m14.070854
24 Apr 10KL7SK/7CN87maPSK3120m14.071247
24 Apr 10VA7ABPCN89mgPSK3140m7.036101
23 Apr 10K7UDGCN88xaPSK3120m14.070754
23 Apr 10AD7TOCN84lrPSK3120m14.070658
21 Apr 10VA7DXCCN89PSK3120m14.071477
20 Apr 10KA7EXPCN86cxPSK3120m14.070971
19 Apr 10AD7NPCN87vpPSK3180m3.581003
18 Apr 10N7KFCN92dePSK3120m14.071553
18 Apr 10AD7TOCN84lrPSK3130m10.141936
18 Apr 10VE7JWDCN89ngPSK3120m14.070500
13 Apr 10KA7OBUCN87wwPSK3120m14.071370
10 Apr 10VA7PXCN88iuPSK3120m14.070489
10 Apr 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070973
10 Apr 10K8TOMCN97auPSK3120m14.070500
09 Apr 10KE7HQYCN87vqPSK3140m7.036102
07 Apr 10WA4DFTCN88kcPSK3140m7.037430
04 Apr 10WB5KCN86sxPSK3120m14.070516
04 Apr 10NY7UCN85qpPSK3120m14.072088
31 Mar 10VE7BGPCN79xfPSK3117m18.101629
29 Mar 10KJ7HQCN87wsPSK3140m7.035000
25 Mar 10KC7VLOCN87wvPSK3140m7.035896
19 Mar 10N7BCPCN97clPSK3140m7.036101
17 Mar 10KB7GFLCN97cuPSK3140m7.036478
17 Mar 10VA7GEMCN89liPSK3130m10.140000
17 Mar 10VG7GEMCN89liPSK3130m10.141477
13 Mar 10W7WSLCN88vsPSK3130m10.141723
13 Mar 10AD7STCN86cqPSK3180m3.581144
13 Mar 10K7TRKCN82ohPSK3180m3.581100
12 Mar 10KQ7WCN87qlPSK3117m18.101077
11 Mar 10VG7GCN89mhPSK3120m14.070853
10 Mar 10KJ7HQ/QRPCN87wsPSK3120m14.071852
10 Mar 10KJ7HQCN87WSPSK3120m14.070000
09 Mar 10KF7FOWCN95joPSK3180m3.580761
07 Mar 10VA7PXCN88iuPSK3140m7.036039
07 Mar 10K7JPFCN85onPSK3140m7.036251
04 Mar 10KE7BARCN87xoPSK3180m3.582894
01 Mar 10NY7UCN85qpPSK3140m7.036236
27 Feb 10KI7NCN85PSK3180m3.581253
27 Feb 10KQ7WCN87qlPSK3130m10.141391
26 Feb 10VG7GEMCN89liPSK3140m7.036068
13 Feb 10K7MSCCN97PSK3180m3.581699
13 Feb 10W7PSKCN87wvPSK3180m3.581434
13 Feb 10W7PSKCN87WVPSK3180m3.581430
12 Feb 10K7FRCCN87ulPSK3120m14.070993
10 Feb 10KA7EMSCN85mmPSK3140m7.036096
09 Feb 10VG7GEMCN89liPSK3180m3.580991
08 Feb 10K7MHICN87PSK3180m3.581507
06 Feb 10VA7IONCN89pdPSK3120m14.071741
02 Feb 10W7SMRCN85qkPSK3120m14.070855
22 Jan 10KE7ZTUCN87wqPSK3140m7.036101
18 Jan 10N7NTQCN87wkPSK3140m7.037406
18 Jan 10N7NTQCN87WKPSK3140m7.037410
17 Jan 10K7MHLCN87xsPSK3180m3.582507
11 Jan 10KD7UFFCN77swPSK3180m3.581536
09 Jan 10K8TOMCN97auPSK3120m14.070840
09 Jan 10VE7HBSCN89kiPSK3120m14.072078
09 Jan 10VE7BSMCN89acPSK3120m14.070290
09 Jan 10KE7JWPCN97bpPSK3180m3.581605
09 Jan 10VA7RMECN88hlPSK3180m3.581152
09 Jan 10N7NTQCN87wkPSK3180m3.581501
09 Jan 10N7NTQCN87WKPSK3180m3.581500
09 Jan 10KK7UQCN88obPSK3180m3.582299
30 Dec 09KQ6YWCN80upPSK3140m7.036099
28 Dec 09KB7RPECN88PSK3180m3.582306
27 Dec 09K7MSCCN97PSK3180m3.581200
26 Dec 09KK7GQCN88vsPSK3180m3.581502
26 Dec 09KK7GQCN88vsPSK3180m3.581751
26 Dec 09KB7ZTICN88ujPSK3140m7.036224
25 Dec 09KA7EMSCN85mmPSK3180m3.581058
23 Dec 09WA7MUMCN85rtPSK3180m3.581097
13 Dec 09W7NNNCN87qiPSK3120m14.070000
13 Dec 09VA7GEMCN89liPSK3120m14.070000
13 Dec 09W7NNNCN87qiPSK3180m3.581499
26 Nov 09N7NTQCN87wkPSK3140m7.036302
26 Nov 09N7NTQCN87WKPSK3140m7.036300
26 Nov 09AE7MKCN87whPSK3180m3.580796
25 Nov 09VE7LSECN89aePSK3140m7.036405
31 Oct 09N2SICN87trPSK3120m14.071507
30 Oct 09KE7HQYCN87vqPSK3180m3.581801
26 Oct 09N7KTJCN87thPSK3120m14.071086
23 Oct 09N7NTQCN87wkPSK3140m7.071485
23 Oct 09N7NTQCN87WKPSK3140m7.071490
22 Oct 09KE7CPECN88qlPSK3140m7.071149
03 Oct 09VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070659
13 Sep 09KD7PAJCN87tsPSK3140m7.071198
13 Sep 09N7NTQ/AGCN87wkPSK3140m7.071199
12 Sep 09VA7KOCN89ohPSK3180m3.582551
04 Sep 09KK7UECN86kdPSK3140m7.071168
04 Sep 09VA7VVCN89kgPSK3120m14.071598
29 Aug 09AB7DHCN87xqPSK3120m14.071899
28 Aug 09W7RCN88odPSK3120m14.070994
26 Aug 09WB7BBQCN87qpPSK3120m14.070773
26 Aug 09VE7NBQCN89lhPSK3120m14.071398
24 Aug 09VA7IONCN89pdPSK3120m14.071100
20 Aug 09W7GBBCN87wmPSK3120m14.071098
10 Aug 09N7GFBCN85ndPSK3120m14.071544
09 Aug 09VE7AHT/7CN79lqPSK3120m14.071325
08 Aug 09K7MHICN87PSK3120m14.071922
02 Aug 09KX7FCN85qiPSK3140m7.071239
02 Aug 09KE7ZCUCN88ssPSK3140m7.072109
01 Aug 09WA7TZCN87tmPSK3120m14.071692
01 Aug 09KQ7WCN87qlPSK3120m14.071299
01 Aug 09W7PSKCN88PSK3120m14.072214
01 Aug 09W7PSKCN88PSK3120m14.072200
01 Aug 09VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071077
21 Jul 09K7GBSCN88ssPSK3120m14.071299
20 Jul 09N7NNZCN85omPSK3120m14.071527
19 Jul 09KX7FCN85qiPSK3120m14.070924
18 Jul 09WA7FIVCN85bxPSK3120m14.071522
17 Jul 09VA7MILCN88ikPSK3120m14.072342
15 Jul 09KQ7WCN87qlPSK3110m28.121303
15 Jul 09VE7NSCN79mpPSK3120m14.070000
15 Jul 09VE7NSCN79MPPSK3120m14.071100
14 Jul 09K7JUSCN87wtPSK3120m14.071336
12 Jul 09K7GFHCN85sjPSK3120m14.071511
11 Jul 09K8TOMCN97auPSK3112m24.921102
11 Jul 09K7JUS/AGCN87wtPSK3120m14.071034
09 Jul 09K7ZRZCN94kpPSK3120m14.071099
09 Jul 09KK7UQCN88obPSK3120m14.071297
06 Jul 09KX7YTCN85omPSK3120m14.071854
06 Jul 09K7GBSCN88ssPSK3120m14.071927
06 Jul 09W7JYCN84PSK3112m24.921102
05 Jul 09KB7DQTCN87mqPSK3112m24.921299
05 Jul 09VE7HBSCN89kiPSK3140m7.071431
05 Jul 09N7ELFCN87sgPSK3140m7.070800
05 Jul 09K7PWLCN87wqPSK3140m7.070801
05 Jul 09K7PWLCN87WQPSK3140m7.070800
05 Jul 09W7PSKCN87vqPSK3140m7.072362
05 Jul 09W7PSKCN87VQPSK3140m7.072360
05 Jul 09K8TOMCN97auPSK3140m7.070837
04 Jul 09KC7FYDCN84PSK3120m14.070000
03 Jul 09VA7GEMCN89liPSK3112m24.921484
03 Jul 09KB1BEDCN96csPSK3112m24.921505
03 Jul 09KE7YFPCN97arPSK3120m14.071005
01 Jul 09KQ7WCN87qlPSK3120m14.072426
30 Jun 09KN7SCN87xtPSK3120m14.071096
30 Jun 09W7WIA/7CN93gtPSK3120m14.072004
30 Jun 09W7GBBCN87wmPSK3120m14.070988
30 Jun 09AB7GLCN87xqPSK3120m14.071123
30 Jun 09KC7ASACN87xqPSK3120m14.071094
29 Jun 09KE7ZCUCN88ssPSK3120m14.071481
28 Jun 09W7YESCN85pjPSK3120m14.070828
28 Jun 09W7JAZCN85PSK3120m14.070871
28 Jun 09K7LWHCN87vpPSK3120m14.071193
28 Jun 09VA7MMCN89ogPSK3140m7.070645
28 Jun 09W7BICN87xnPSK3140m7.071258
28 Jun 09NT7HCN87naPSK3140m7.071101
28 Jun 09WA7VECN86aaPSK3140m7.070953
28 Jun 09K7LWHCN87vpPSK3180m3.581979
28 Jun 09W7SCN87xoPSK3180m3.581458
28 Jun 09N7OYCN74xqPSK3140m7.070512
28 Jun 09N7OSCN87woPSK3120m14.072188
28 Jun 09W1NDYCN72tkPSK3120m14.072379
27 Jun 09VE7SUNCN89lbPSK3120m14.071563
27 Jun 09W7BJHCN84luPSK3120m14.070955
27 Jun 09W7SAACN84mwPSK3120m14.070960
27 Jun 09AC7FTCN85ojPSK3120m14.071172
27 Jun 09VA7GEMCN89liPSK3120m14.072670
27 Jun 09K2NCCCN85nmPSK3120m14.072822
27 Jun 09K2NCCCN85NMPSK3120m14.071400
27 Jun 09W7SCN87xoPSK3120m14.071217
27 Jun 09W8IEBCN84kaPSK3120m14.070000
27 Jun 09N7MQCN84PSK3120m14.071606
27 Jun 09W7BICN87xnPSK3120m14.071137
27 Jun 09W7PXLCN84kdPSK3120m14.070900
27 Jun 09W7GHDCN87tpPSK3120m14.070900
27 Jun 09N7XWCN76wvPSK3120m14.070928
27 Jun 09N7BXUCN88ocPSK3120m14.071084
27 Jun 09W7EKCN87vvPSK3120m14.070293
20 Jun 09KN7SCN87xtPSK3120m14.071689
15 Jun 09N7IXICN86aaPSK3120m14.071341
12 Jun 09W7BUXCN85ivPSK3120m14.070121
07 Jun 09ND7PCN85rqPSK3120m14.070683
07 Jun 09AD7ZQCN84rvPSK3120m14.071806
07 Jun 09K7EVCN87llPSK3110m28.121100
06 Jun 09W7VBCN86twPSK3110m28.120852
06 Jun 09VA7NVCN88hkPSK3110m28.121102
06 Jun 09N7ELFCN87sgPSK3110m28.121596
03 Jun 09KE5LLM/7CN88oaPSK3120m14.072658
30 May 09N7QUCN84PSK3110m28.121597
30 May 09K7KTPCN85pnPSK3110m28.121202
30 May 09K8TOMCN97auPSK3180m3.580998
29 May 09WA7ETECN88ukPSK3120m14.071402
29 May 09N7ELFCN87PSK3120m14.071316
29 May 09VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071226
29 May 09K8TOMCN97auPSK3120m14.071692
29 May 09K7PWLCN87wqPSK3120m14.072415
29 May 09K7PWLCN87WQPSK3120m14.072400
27 May 09N7DOMCN87sePSK3120m14.071631
27 May 09KE7SEICN85nlPSK3120m14.071247
26 May 09AA7OKCN87wpPSK3120m14.070302
25 May 09VE7CRTCN89paPSK3120m14.071089
25 May 09K7AMSCN88oaPSK3120m14.071702
24 May 09AD7JLCN88slPSK3120m14.072202
23 May 09W7GHDCN87tpPSK3120m14.071485
20 May 09KE7ZGRCN87wlPSK3120m14.070506
19 May 09N7EPCN87ukPSK3120m14.071510
19 May 09KL7SKCN87naPSK3120m14.071539
18 May 09XL7GEMCN89liPSK3130m10.141472
14 May 09VA7NACN89lhPSK3120m14.071451
12 May 09AC7GICN87rdPSK3120m14.071258
09 May 09W1JDBCN87xpPSK3120m14.070649
09 May 09W7UMXCN88qgPSK3120m14.070670
09 May 09VE7LSECN89aePSK3120m14.072308
08 May 09VE7ASCN89nbPSK3120m14.072016
08 May 09XL7GEMCN89liPSK3120m14.071513
05 May 09KE7PRX/MCN88qmPSK3120m14.071607
04 May 09KM6RDCN84lvPSK3120m14.071997
03 May 09KB7ZTICN88ujPSK3120m14.071537
03 May 09VE7TILCN89lgPSK3120m14.070713
03 May 09WR5JCN87tnPSK3120m14.072347
02 May 09KE7ZOJCN97raPSK3120m14.071462
02 May 09W7NNNCN87qiPSK3120m14.071761
02 May 09KD7WIICN85jfPSK3120m14.071247
02 May 09W7DUXCN94ehPSK3120m14.071962
02 May 09WO8J/7CN87wqPSK3140m7.071400
01 May 09K7KEVCN85kmPSK3140m7.035000
01 May 09VE7NACN89aePSK3140m7.071419
30 Apr 09VA7JRECN89kgPSK3120m14.071016
28 Apr 09KD7SEECN87xpPSK3120m14.071796
25 Apr 09KC7CWQCN94jgPSK3130m10.141511
25 Apr 09WB7AJPCN87wlPSK3120m14.070769
25 Apr 09W7RTOCN87PSK3120m14.071104
25 Apr 09KE7ZCUCN88ssPSK3120m14.071100
20 Apr 09KM7OCN87ttPSK3120m14.071660
19 Apr 09VA7MJLCN89aePSK3120m14.072237
17 Apr 09KE7JWPCN97bpPSK3120m14.071206
14 Apr 09W7IEECN87tfPSK3120m14.071794
11 Apr 09VA7RMECN88hlPSK3120m14.071302
10 Apr 09KE7ZOJCN97raPSK3120m14.071203
06 Apr 09K7KEVCN85kmPSK3180m3.580994
06 Apr 09XL7GEMCN89liPSK3180m3.581438
04 Apr 09W7BPMCN87udPSK3180m3.580815
27 Mar 09VE7NSCN79mpPSK3120m14.071361
27 Mar 09KE7RMECN85pkPSK3180m3.581374
25 Mar 09WA6GSXCN80smPSK3180m3.580000
22 Mar 09KW7YCN88sePSK3130m10.141221
22 Mar 09AA7AECN87wxPSK3120m14.070000
19 Mar 09KC7RASCN87xpPSK3140m7.036099
13 Mar 09N8JDCN87tqPSK3180m3.581700
13 Mar 09AA7AECN87wxPSK3180m3.581202
05 Mar 09KK7UQCN88ocPSK3180m3.581097
28 Feb 09W1JDBCN87xpPSK3180m3.582041
19 Feb 09KC7CWQCN94jgPSK3180m3.580000
16 Feb 09KC7EQLCN88ecPSK3180m3.516670
05 Feb 09K7JJCN74xpPSK3120m14.071671
05 Feb 09K7JJCN84MXPSK3120m14.071700
02 Feb 09KE7HQYCN87vqPSK3180m3.580891
02 Feb 09KD7NBYCN84kpPSK3180m3.581825
02 Feb 09K7VS/7CN82niPSK3180m3.580000
27 Jan 09KB7DYCN87vuPSK3140m7.071102
25 Jan 09K6VIBCN84juPSK3120m14.072594
25 Jan 09KQ7WCN87qlPSK3117m18.101621
24 Jan 09W7IMUCN87kePSK3180m3.581092
20 Jan 09WB7BVWCN86kePSK3140m7.037101
18 Jan 09VE7RECN89LASSB80m3.747500
18 Jan 09NG7ZCN87SSB40m7.000000
10 Jan 09VA7JCCN89ocPSK3120m14.071313
10 Jan 09VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070562
10 Jan 09CF7GEMCN89iiPSK3120m14.070578
10 Jan 09KO9GCN87vuPSK3180m3.581203
10 Jan 09W7PSKCN87vqPSK3180m3.579494
10 Jan 09AF6MECN70wwPSK3180m3.580138
10 Jan 09VE7AXUCN89ncPSK3180m3.581040
10 Jan 09KK7UQCN88obPSK3180m3.580800
10 Jan 09W7NNNCN87qiPSK3180m3.580442
10 Jan 09NT6KCN91PSK3180m3.583002
10 Jan 09K8TOMCN97auPSK3180m3.580783
10 Jan 09NG7ZCN87PSK3180m3.580000
08 Jan 09KO9GCN87vuPSK3180m3.581050
03 Jan 09AA7EZCN87vuPSK3120m14.070804
03 Jan 09VE7BDOCN89kgPSK3180m3.582191
03 Jan 09VE7ZNCN89fjPSK3180m3.580000
03 Jan 09VE7ZNCN89FJPSK3180m3.580000
02 Jan 09CF7GEMCN89iiPSK3120m14.072563
26 Dec 08K7FUCN84juPSK3120m14.071074
26 Dec 08K8TOMCN97auPSK3120m14.070000
26 Dec 08AD7OGCN85pnPSK3140m7.036400
25 Dec 08KD7WIICN85jfPSK3120m14.071302
24 Dec 08VA7JCCN89pcPSK3120m14.070883
23 Dec 08KC7EQLCN88PSK3130m10.141303
23 Dec 08N7QNMCN87xnPSK3120m14.072085
19 Dec 08KB7GFLCN97cuPSK3130m10.141426
19 Dec 08KC7EQLCN88PSK3130m10.141212
14 Dec 08VA7GEMCN89liPSK3140m7.072690
14 Dec 08W7OMCN87tnPSK3140m7.071574
14 Dec 08W7DTGCN88hbPSK3140m7.070570
14 Dec 08N7XBCN85PSK3140m7.071188
14 Dec 08W1JDBCN87xpPSK3140m7.071652
14 Dec 08VE7BSMCN89acPSK3120m14.072880
14 Dec 08KA7ARKCN87woPSK3180m3.581116
14 Dec 08W7NNNCN87qiPSK3180m3.581832
14 Dec 08AD7OGCN85pnPSK3180m3.582596
14 Dec 08W7DTGCN88hbPSK3180m3.581822
14 Dec 08KD7WIICN85jePSK3180m3.581167
13 Dec 08W7NNNCN87qiPSK3120m14.072148
13 Dec 08VA7GEMCN89liPSK3120m14.071513
13 Dec 08N7ELFCN87PSK3120m14.071899
13 Dec 08KK7UQCN88obPSK3120m14.072051
13 Dec 08W7OMCN87tmPSK3120m14.070407
13 Dec 08KQ7WCN87qlPSK3180m3.581355
09 Dec 08W7IMUCN87kePSK3140m7.036409
05 Dec 08KQ7WCN87qlPSK3140m7.036031
02 Dec 08KC7TYCN88sdPSK3180m3.581465
02 Dec 08AC7KJCN85loPSK3180m3.579470
29 Nov 08N7YTCN87nnPSK3130m10.140564
29 Nov 08VE7EGKCN89pbPSK3180m3.581857
29 Nov 08KE7LKXCN82hlPSK3180m3.581867
26 Nov 08NW7DXCN87xpPSK3140m7.036300
26 Nov 08K7KITCN94gfPSK3140m7.035000
16 Nov 08VE7NBQCN89lhPSK3117m18.101069
13 Nov 08K7KEVCN85kmPSK3120m14.071001
10 Nov 08KG6BDCN80oqPSK3180m3.581444
06 Nov 08VE7DXHCN89bdPSK3140m7.072044
06 Nov 08AA7OKCN87wpPSK3140m7.036103
06 Nov 08AA7OKCN87WPPSK3140m7.036100
03 Nov 08VE7TILCN89lgPSK3140m7.070695
21 Oct 08VE7GTECN89pfPSK3120m14.070966
07 Oct 08VE7BNXCN89kePSK3140m7.071057
07 Oct 08CJ7CRHCN89oaPSK3140m7.071519
05 Oct 08VE7NACN89aePSK3120m14.071146
04 Oct 08VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071066
04 Oct 08CJ7GEMCN89liPSK3130m10.141519
04 Oct 08K7BLSCN85qnPSK3180m3.580000
04 Oct 08K7PWLCN87wqPSK3180m3.580000
04 Oct 08K7PWLCN87WQPSK3180m3.580000
04 Oct 08AD7UZCN87vvPSK3180m3.581542
04 Oct 08AA7FKCN85PSK3140m7.071549
29 Sep 08W7RDPCN87xoPSK3140m7.071414
23 Sep 08VE7CRTCN89paPSK3140m7.070991
23 Sep 08N7LMVCN80tnPSK3120m14.071403
17 Sep 08VA7CPCCN89PSK3140m7.071375
13 Sep 08VA7PXCN88iuPSK3180m3.581102
13 Sep 08W7ORCN85nuPSK3180m3.582007
13 Sep 08VA7GEMCN89liPSK3180m3.582400
13 Sep 08N7QUCN84kbPSK3180m3.580000
13 Sep 08KC7CWQCN94jgPSK3180m3.580000
25 Aug 08KD7YQTCN87xdPSK3120m14.071100
25 Aug 08VE7EARCN89qfPSK3120m14.071193
24 Aug 08KR7WCN87sgPSK3120m14.071570
24 Aug 08VA7PXCN88iuPSK3120m14.072350
23 Aug 08KN7TCN87vuPSK3120m14.070488
20 Aug 08VE7GTECN89pfPSK3140m7.071072
19 Aug 08WB7ELYCN98aePSK3130m10.140602
13 Aug 08N2SICN87trPSK3120m14.071842
11 Aug 08VE7CRTCN89paPSK3120m14.070918
10 Aug 08VA7HASCN89ngPSK3120m14.070000
07 Aug 08AD7AFCN76xmPSK3120m14.071805
06 Aug 08VA7CPCCN89PSK3120m14.071731
05 Aug 08VA7CRHCN89oaPSK3120m14.070901
02 Aug 08KE7MNCN85toPSK3120m14.071405
02 Aug 08K7QXGCN84iwPSK3120m14.071503
02 Aug 08VA7KOJCN89PSK3120m14.072565
02 Aug 08NG7ZCN87urPSK3120m14.072112
02 Aug 08VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070859
02 Aug 08AA7FKCN85PSK3120m14.070766
02 Aug 08VA7CRHCN89oaPSK3120m14.070000
02 Aug 08KE7ORSCN85rrPSK3120m14.069099
02 Aug 08K7TYECN94ikPSK3140m7.071444
02 Aug 08VA7CRHCN89oaPSK3140m7.071817
02 Aug 08VA7KOJCN89PSK3140m7.070734
02 Aug 08W7YES/RCN85pjPSK3120m14.071297
02 Aug 08K7TYECN94ikPSK3120m14.071600
31 Jul 08KI7PYCN87uwPSK3120m14.071126
25 Jul 08W7GBBCN87wlPSK3120m14.070910
23 Jul 08W7TOM/MMCN87trPSK3120m14.071534
21 Jul 08KW7YCN88sePSK3120m14.071414
19 Jul 08N7BCPCN97clPSK3120m14.071098
14 Jul 08N7BCPCN97clPSK3120m14.071256
10 Jul 08KK7LTCN85prPSK3120m14.071910
09 Jul 08K7EVCN87qoPSK3110m28.120816
06 Jul 08WA7SHPCN84lxPSK3120m14.071098
06 Jul 08WG7UCN85mmPSK3140m7.070686
05 Jul 08N7VWDCN87thPSK3120m14.072441
04 Jul 08WB7ELYCN98aePSK3120m14.072950
04 Jul 08K7GLMCN87xoPSK3120m14.070500
29 Jun 08NT7HCN87naPSK3140m7.070000
28 Jun 08W7OTVCN85plPSK3140m7.070000
28 Jun 08WA7LAWCN88xaPSK3120m14.070451
28 Jun 08W7BICN87xnPSK3120m14.072000
28 Jun 08W7SCN87xoPSK3120m14.070000
28 Jun 08K7RCN87xpPSK3120m14.070000
28 Jun 08W7OTVCN85plPSK3120m14.070000
28 Jun 08KQ7RCN94icPSK3140m7.070000
28 Jun 08N7BXUCN88ocPSK3120m14.070000
28 Jun 08W7OZECN85roPSK3120m14.070000
28 Jun 08W7FELCN88lbPSK3120m14.071696
28 Jun 08VA7MMCN89ogPSK3120m14.070932
28 Jun 08VA7MMCN89ogPSK3120m14.070916
26 Jun 08VE7NBQCN89lhPSK3120m14.070000
23 Jun 08KE7PRXCN88qlPSK3120m14.070766
23 Jun 08KI4IFWCN85mmPSK3120m14.070000
22 Jun 08KC7HSCN84xaPSK3120m14.070415
15 Jun 08WA7HYDCN88WBPSK3120m14.070000
15 Jun 08WA7HYDCN88wbPSK3110m28.121289
14 Jun 08KQ7RCN94icPSK3120m14.071228
11 Jun 08VE7VVCN88ilPSK3120m14.072283
09 Jun 08VE7GDSCN88hkPSK3120m14.071101
01 Jun 08KK7UQCN88ocPSK3140m7.071199
01 Jun 08KC7ZFPCN84jbPSK3120m14.070000
01 Jun 08N7QUCN84kbPSK3180m3.581351
01 Jun 08KC7CWQCN94jgPSK3120m14.071493
31 May 08N7QUCN84kbPSK3140m7.070573
31 May 08VA7GEMCN89liPSK3120m14.072153
31 May 08W7PSKCN87vqPSK3120m14.072069
31 May 08W7PSKCN87VQPSK3120m14.072100
31 May 08N7ELFCN87PSK3180m3.581287
31 May 08K7QXGCN84PSK3180m3.581716
31 May 08K7QXGCN84PSK3180m3.581720
30 May 08K7PWLCN87wqPSK3120m14.072502
30 May 08K7PWLCN87WQPSK3120m14.072500
30 May 08N7QUCN84kbPSK3120m14.070000
30 May 08K7QXGCN84PSK3120m14.071790
30 May 08K7QXGCN84PSK3120m14.071800
30 May 08WA7HYDCN88WBPSK3120m14.070000
30 May 08WA7HYDCN88wbPSK3120m14.070000
30 May 08N7ELFCN87PSK3120m14.071024
30 May 08K7PWLCN87wqPSK3180m3.579764
30 May 08K7PWLCN87WQPSK3180m3.579760
30 May 08K7PWLCN87wqPSK3140m7.071905
30 May 08K7PWLCN87WQPSK3140m7.071910
30 May 08N7ELFCN87PSK3140m7.071094
30 May 08K7QXGCN84PSK3140m7.071535
30 May 08K7QXGCN84PSK3140m7.071540
30 May 08KC7CWQCN94jgPSK3140m7.071787
29 May 08VE7NBQCN89lhPSK3140m7.070000
27 May 08N7NBCN87urPSK3120m14.072014
27 May 08AD7OGCN85pnPSK3120m14.070496
27 May 08K7EAACN88ocPSK3120m14.072079
22 May 08WA7HYDCN88WBPSK3120m14.070000
22 May 08WA7HYDCN88wbPSK3120m14.070000
20 May 08K7BLSCN85qnPSK3120m14.071371
19 May 08N2SICN87trPSK3120m14.072076
19 May 08VE7BNXCN89mdPSK3120m14.072073
19 May 08VA7CRZCN89kfPSK3120m14.071200
19 May 08KN0KCN87wnPSK3120m14.071299
18 May 08KC7ZFPCN84jbPSK3120m14.071971
18 May 08KD7ZDCN84aoPSK3130m10.141311
18 May 08VE7NARACN89acPSK3120m14.070801
18 May 08K7AMSCN88oaPSK3120m14.071588
17 May 08WT3KCN87uoPSK3120m14.072720
17 May 08K7PWLCN87wqPSK3120m14.070900
17 May 08K7PWLCN87WQPSK3120m14.070900
17 May 08W7OMCN87tmPSK3120m14.071100
17 May 08K7BLSCN85qnPSK3140m7.037301
17 May 08KE7JRTCN87qoPSK3120m14.071458
16 May 08KG7UXCN85rmPSK3120m14.071617
16 May 08K6HVICN87vpPSK3120m14.071306
13 May 08N2SICN87trPSK3140m7.071373
10 May 08W7SOMCN87vsPSK3120m14.072119
02 May 08VE7ATCN89ndPSK3120m14.070360
30 Apr 08WA7ETECN88ujPSK3120m14.071501
30 Apr 08VE7ALTCN89clPSK3120m14.071280
30 Apr 08WO8JCN87wqPSK3120m14.071547
19 Apr 08N7ELFCN87PSK3120m14.070724
19 Apr 08W7NNNCN87qiPSK3120m14.071441
19 Apr 08VE7HBSCN89kiPSK3120m14.071588
19 Apr 08NG7ZCN87urPSK3120m14.071851
19 Apr 08W7NNNCN87qiPSK3180m3.580865
09 Mar 08VE7NBQCN89lhPSK3130m10.141394
08 Mar 08W7CRWCN88vjPSK3180m3.581600
05 Mar 08K7IRKCN85dlPSK3180m3.580753
05 Mar 08KK7YCCN93grPSK3180m3.580750
04 Mar 08VE7NBQCN89lhPSK3180m3.581096
28 Feb 08VE7GDSCN88hkPSK3180m3.580943
26 Feb 08KD7ECN87vqPSK3120m14.071272
23 Feb 08VE7GTECN89pfPSK3130m10.141176
22 Feb 08KO7MCN87xpPSK3180m3.581499
12 Feb 08KE7FWYCN85rmPSK3120m14.072086
19 Jan 08KE7LKACN88gcPSK3180m3.581560
17 Jan 08VE7NBQCN89lhPSK3180m3.581499
12 Jan 08KC7FPBCN84vdPSK3140m7.071804
12 Jan 08W7MASCN85pnPSK3140m7.070921
12 Jan 08NT6KCN91rnPSK3120m14.071904
12 Jan 08VE7HBSCN89kiPSK3120m14.070481
12 Jan 08W7MRCCN87vuPSK3120m14.070209
12 Jan 08VA7GEMCN89liPSK3120m14.072452
12 Jan 08NT6KCN91rnPSK3180m3.581830
12 Jan 08VE7NBQCN89lhPSK3180m3.582294
12 Jan 08W7MRCCN87vuPSK3180m3.581341
09 Jan 08KC7NPPCN88gcPSK3180m3.580995
09 Jan 08K2NCCCN85NMDOMINO40m7.070000
09 Jan 08K2NCCCN85nmPSK3140m7.071581
09 Jan 08K2NCCCN85NMPSK3140m7.071580
09 Jan 08VE7RWNCN89mgPSK3180m3.585444
09 Jan 08K2NCCCN85nmPSK3180m3.585441
09 Jan 08K2NCCCN85NMPSK3180m3.585440
09 Jan 08N7ELFCN87PSK3180m3.583161
03 Jan 08W7IMUCN87kePSK3180m3.582237
29 Dec 07KE7FEQCN87wrPSK3180m3.581501
29 Dec 07W7GBBCN87wlPSK3180m3.581501
27 Dec 07KE6SLSCN70vsPSK3180m3.581596
26 Dec 07N7LFLCN84tsPSK3180m3.581351
23 Dec 07VE7ASCN89ocPSK3120m14.071424
23 Dec 07VE7CYUCN89liPSK3120m14.079533
23 Dec 07KC7NPPCN88gcPSK3180m3.581305
20 Dec 07KE7KFHCN84lpPSK3120m14.071296
15 Dec 07N7XBCN85PSK3180m3.581515
04 Dec 07W7LDCN87nuPSK3180m3.582889
04 Dec 07AD7QLCN87vrPSK3180m3.581038
02 Dec 07VE7DXHCN89bdPSK3120m14.072184
28 Nov 07KK7UQCN88OBPSK3120m14.072200
28 Nov 07KK7UQCN88ocPSK3120m14.072201
27 Nov 07W7RDPCN87XOPSK3180m3.580470
27 Nov 07W7RDPCN87xoPSK3180m3.580475
26 Nov 07KC7NPPCN88gcPSK3120m14.071197
24 Nov 07VE7BSMCN89acPSK3120m14.072072
24 Nov 07WB7SECCN97duPSK3120m14.071359
24 Nov 07KC7EQLCN88PSK3120m14.071050
24 Nov 07KC7EQLCN88ecPSK3120m14.071052
24 Nov 07KB7ZTICN88ujPSK3120m14.072002
23 Nov 07KB7GFLCN97CUPSK3120m14.071320
17 Nov 07VA7CRHCN89oaPSK3120m14.072271
15 Nov 07VE7EVSCN79siPSK3120m14.071332
28 Oct 07VA7ANICN89aePSK3120m14.070000
01 Oct 07N7ELFCN87PSK317.370440
01 Oct 07N7ELFCN87sgPSK3140m7.037044
22 Sep 07N7LMVCN80snPSK3140m7.070784
22 Sep 07KD7MSCCN85PSK3140m7.071000
22 Sep 07KD7MSCCN85qjPSK3140m7.071002
03 Sep 07K7JNTCN87tsPSK3120m14.071594
03 Sep 07N2SICN87trPSK3120m14.071100
03 Sep 07N2MKOCN94PSK3140m7.071835
30 Jul 07KF7LNCN95PSK3120m14.071970
29 Jul 07KE7FBNCN87kePSK3120m14.070910
29 Jul 07KE7FBNCN87kePSK3120m14.070810
29 Jul 07W7MSOCN85rcPSK3120m14.071160
28 Jul 07K2NCCCN85nmPSK3120m14.070150
28 Jul 07K2NCCCN85NMPSK12520m14.071000
28 Jul 07WA7BRLCN87utPSK3120m14.070150
28 Jul 07K7EVCN87llPSK3120m14.070150
22 Jul 07VA7DMCN89sbPSK3120m14.070150
21 Jul 07VA7GEMCN89liPSK3120m14.070150
20 Jul 07WB7BBQCN87qpPSK3120m14.071660
08 Jul 07VE7NBQCN89lhPSK3120m14.070150
08 Jul 07KE7BJQCN85laPSK3120m14.070150
Records Displayed: 1124. Module Execution Time: 0.094994068 seconds. Generated by Drupal Ham Radio Module...